สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังขะ 27 21 12 60 66 13 9 11 88
2 กระเทียมวิทยา 27 18 15 60 75 12 3 15 90
3 บัวเชดวิทยา 23 18 9 50 56 15 9 10 80
4 ประสาทวิทยาคาร 21 19 15 55 70 20 8 12 98
5 ตานีวิทยา 9 10 11 30 36 15 12 19 63
6 ทุ่งมนวิทยาคาร 9 5 4 18 32 8 4 12 44
7 แนงมุดวิทยา 8 11 9 28 31 17 9 15 57
8 ศรีณรงค์พิทยาลัย 7 1 3 11 19 14 8 16 41
9 ขนาดมอญพิทยาคม 6 11 12 29 40 14 5 17 59
10 พระแก้ววิทยา 6 4 4 14 21 7 9 19 37
11 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 5 5 15 25 11 5 19 41
12 โคกยางวิทยา 5 0 7 12 23 6 4 11 33
13 พนมดงรักวิทยา 4 10 8 22 32 14 4 8 50
14 ตาเบาวิทยา 4 2 0 6 21 11 5 19 37
15 โคกตะเคียนวิทยา 3 3 3 9 22 15 7 12 44
16 ไทรแก้ววิทยา 3 3 2 8 21 9 11 18 41
17 มัธยมทับทิมสยาม 04 3 3 1 7 12 1 7 16 20
18 กาบเชิงวิทยา 2 7 5 14 28 10 16 17 54
19 มัธยมศรีสำเภาลูน 2 3 2 7 9 8 6 4 23
20 บ้านตรวจ 2 2 0 4 10 4 2 6 16
21 ปราสาทเบงวิทยา 2 1 7 10 19 10 6 15 35
22 เทพอุดมวิทยา 2 0 1 3 7 5 2 7 14
23 เชื้อเพลิงวิทยา 1 6 2 9 23 8 12 20 43
24 บ้านสะเดา 1 3 1 5 8 4 3 4 15
25 สุวรรณวิจิตรวิทยา 0 0 2 2 13 4 4 15 21
26 บ้านรุน 0 0 1 1 0 4 0 6 4
รวม 182 166 141 489 719 259 170 343 1,148