สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บัวเชดวิทยา 31 20 9 60 65 16 9 10 90
2 สังขะ 27 21 12 60 66 13 9 11 88
3 กระเทียมวิทยา 27 18 15 60 75 12 3 15 90
4 ประสาทวิทยาคาร 21 19 15 55 70 20 8 12 98
5 แนงมุดวิทยา 13 12 9 34 36 18 9 16 63
6 ทุ่งมนวิทยาคาร 10 5 4 19 33 8 4 12 45
7 ตานีวิทยา 9 10 11 30 36 15 12 19 63
8 ปราสาทเบงวิทยา 9 4 7 20 29 10 6 16 45
9 ศรีณรงค์พิทยาลัย 7 1 3 11 19 14 8 16 41
10 ขนาดมอญพิทยาคม 6 11 12 29 40 14 5 17 59
11 พระแก้ววิทยา 6 4 4 14 21 7 9 19 37
12 ตาเบาวิทยา 6 2 0 8 23 11 5 19 39
13 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 5 5 15 25 11 5 19 41
14 โคกยางวิทยา 5 0 7 12 23 6 4 11 33
15 พนมดงรักวิทยา 4 10 8 22 32 14 4 8 50
16 โคกตะเคียนวิทยา 3 3 3 9 22 15 7 12 44
17 ไทรแก้ววิทยา 3 3 2 8 21 9 11 18 41
18 มัธยมทับทิมสยาม 04 3 3 1 7 12 1 7 16 20
19 กาบเชิงวิทยา 2 7 5 14 28 10 16 17 54
20 มัธยมศรีสำเภาลูน 2 3 2 7 9 8 6 4 23
21 บ้านตรวจ 2 2 0 4 10 4 2 6 16
22 เทพอุดมวิทยา 2 0 2 4 8 5 2 8 15
23 เชื้อเพลิงวิทยา 1 6 2 9 23 8 12 20 43
24 บ้านสะเดา 1 3 1 5 8 4 3 4 15
25 สุวรรณวิจิตรวิทยา 0 0 2 2 13 4 4 15 21
26 บ้านรุน 0 0 1 1 0 4 0 6 4
รวม 205 172 142 519 747 261 170 346 1,178