หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-srn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายพรมมา สวาศรีโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ คำเกลี้ยงโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวณิชฏิยา แข่งขันโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิดาภา ปัดภัยโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวอภิญญา สุธรรมโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์ เจียมจริยธรรมโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา ไชยศรีษะโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางปาลี เสนาภักดีโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์สุขโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
5. นางละเอียด ศิริมาโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจารีรัตน์ พลศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ เพิ่มทรัพย์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอุทัยวรรณ สายกระสุนโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
4. นายชอบ บุญญัติโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยากรรมการ
5. นายไชยา ต่างประโคนโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางจารีรัตน์ พลศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ เพิ่มทรัพย์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอุทัยวรรณ สายกระสุนโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
4. นายชอบ บุญญัติโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยากรรมการ
5. นายไชยา ต่างประโคนโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางมลทิรา เอมกลางโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ วรรณคดีโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
3. นางเสาวภา รอบรู้โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางสาวจิราพร ยอดพรหมโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวอสิพร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางนิภา บุตรภักดีธรรมโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสามารถ ศรีมงคลโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิสมัย ยางงามโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางพวงพันธ์ บุญใบโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นางสาวดวงฤดี ดวงเรืองโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายจำปา สุขยาโรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา คำสุมาลีโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นางสำราญ จันทร์ประเสริฐโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางจารุดา จิตสะอาดโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
5. นางวรรณวณัฐ บุญมาโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางวรานิษญา รัตนพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิตยาภา บานเย็นโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางอรอนงค์ มีสะอาดโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นางดวงฤทัย ธารวาวแววโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
5. นางชนานุช สมกล้าโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางจันทรา ชื่อดำรงรักษ์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจิรเดช มวลทองโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางปุษยา จันทร์น้อยโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
4. นางสาวภรชนก ใจศีลโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางมะลิ ศาลางามโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางนิทราพร มีเจริญโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณาภรณ์ อุกอาจโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางอรอนงค์ ศรีมงคลโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางสาวอำไพศรี สืบเทพโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปุญญาภา วันดีโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญสิทธิ์ วานุนามโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภูนิภา จันทะเสริมโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นางบุญเรือง โมคศิริโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นางปริญญา จุลทัศน์โรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นายแสงเทียน มั้นยืนโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประภาส ไม้อ่อนดีโรงเรียนกาบเชิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบรรพตี สิทธิสมบูรณ์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุกัญญา เรืองดีโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
4. นายภากรณ์ นามสวัสดิ์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนิสา นับถือดีโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายสงัด จันทร์พลีโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมณฑา มีสุขโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ อัครฉัตรรัตน์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ ทวีศรีโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวิชญา คงสุขโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสุนิชา อาภาอมรโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายขัวญชัย ปรักเจริญโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา ต้องถือดีโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
4. นายอำนวย ประไวย์โรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ธีระบุตรโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายสงัด จันทร์พลีโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมณฑา มีสุขโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ อัครฉัตรรัตน์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ ทวีศรีโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวิชญา คงสุขโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสุณิชา อาภาอมรโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายขัวญชัย ปรักเจริญโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา ต้องถือดีโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
4. นายอำนวย ประไวย์โรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ธีระบุตรโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวินิตย์ พงค์ชะอุ่มดีโรงเรียนตาเบาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิกร สุขประสพโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
3. นายสุริเยศวร์ พิศืลป์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายพิสิทธิ์ สุวฤทธิยาธรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. พระมหาเชษฐพล อภินนโทโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายวินิตย์ พงค์ชะอุ่มดีโรงเรียนตาเบาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิกร สุขประสพโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
3. นายสุริเยศวร์ พิศืลป์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายพิสิทธิ์ สุวฤทธิยาธรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. พระมหาเชษฐพล อภินนโทโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวคำมี ใจกล้าโรงเรียนกาบเชิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปริศนา ทรงวาจาโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางกิรณา แม่นผลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
4. นางภัชษร กฤติยาวรรค์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นางสาววรรณา กมุติราโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางอัมพวรรณ อุรารื่นโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางสาวดารินทร์ กะการดีโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นางชนัญชิดา ยั่งยืนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวญาณนารี พันธ์ศรีโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นางพันเงิน ทองเปลวโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ กะการดีโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ บุตรดีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวนงณภัส เงางามโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
4. นางอนัญญา สุขไกรโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภีลดา แต้มทองโรงเรียนสังขะกรรมการ
6. นายวัชรพงศ์ แก้มทองโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
7. นางสาวดารารัตน์ ปัญญาโรจน์สุขโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสสินา ปี๊บกลางโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ สามไชยโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นายสำราญ เมินดีโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นางปณิดา แก้วหอมโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุลโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
6. นายอภิวุฒิ คำเเสนราชโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
7. นางเพ็ญทอง ยิ่งยงยุทธโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวเรช หมู่ดีโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ห่อทรัพย์โรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นายพิพัฒน์พงศ์ อุตสาหะโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นางสาวสิรินทรา พจนาโสภาโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นางสาวณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ เมืองงามโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางกชนิภา การบรรจงโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายธวัชชัย มีสะอาดโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิพล จิตรแม้นโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุธีวัลย์ บุติมาลย์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ บัวแย้มโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ กงทองโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางพีรยา โปร่งจิตโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุษกร หวายเครือโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
5. นายสรวิศ ชาญเชี่ยวโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี มีเสนาโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชุมพล ประกอบดีโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายชาตรี ยอดทองดีโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
4. นายวาทิน เพียรศิริโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นายอาทิตย์ แก้วสังข์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอาณัชยา จินดาศรีโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา มีพรหมดีโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจิดาภา แผ่นทองโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางดุจฤดี ยุทธรรมโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมพร ยืนยงโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสุพิศ จันทร์สุขโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ วงศ์ภักดีโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญากานต์ ไกรยาโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายจักพงศ์ เครือมั่นโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุรีพร ยอดอินทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสยาม บุญยิ่งโรงเรียนไทรแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิเวช เหมือนนึกโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ผาสุขโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
4. นางสาวศิริพรรณ ศรทองโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
5. นางวารุณี แก้วสังข์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจุลศักดิ์ ชื่อดำรงรักษ์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบุษบา ผุยพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
3. นายกรกฏ รัตนกรกาญจน์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
4. นายวัชรกร ชูเชิดโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสิงห์ชัย พัฒนพิเชษฐพงศ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเอนก พลคะชาโรงเรียนกาบเชิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัจภาส สำราญสุขโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นางอารดา ขันตีโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
4. นายชวิศ สมบัติวงค์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นายพิชิตพล เพ่งพิศโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเอนก พลคะชาโรงเรียนกาบเชิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัจภาส สำราญสุขโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นางอารดา ขันตีโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
4. นายชวิศ สมบัติวงค์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นายพิชิตพล เพ่งพิศโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ถมปัทม์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายนิรุต ฉิมเพชรโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
3. นายศักดิ์ระวี พันสายโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
4. นายสัญญา นาคเจือโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นายสุวัสดิ์ แสงสุขโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ถมปัทม์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายนิรุต ฉิมเพชรโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
3. นายศักดิ์ระวี พันสายโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
4. นายสัญญา นาคเจือโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นายสุวัสดิ์ แสงสุขโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุเนตร ขวัญดำโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ยืนยงโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววิตรีรัตน์ เกื้อประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุรี โปรยกลางโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
5. นางสวัสดิ์ มงคลสารโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายภานุพันธ์ ศรีวงษ์โรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชญานี สาระวิถีโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นายพิทักษ์ ศรีมูลโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางอรพันธ์ จอมเกาะโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นางสุพัฒน์ จันทร์เหลืองโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกวิศา สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีรา ตุ้มจอหอโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นายสุทัศน์ ใจศีลโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางปวันรัตน์ แดงงามโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุจิตรา เจิมสมโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ทวีแสงโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
3. นางกันธิมา ยวงแก้วโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นางธนัญญา ชาวสวนโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
5. นายบรรจง สุวงษ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายชูชาติ คิดดีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายดิสทัต ทองดาโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นายกฤษฏา นิสัยกล้าโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
4. นายสุพุธ ทองสงโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นางสาวธิดาลักษณ์ ทวีโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางนิตยาพร พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางสาวมีนา จันทเขตโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัญยารัตน์ แผ้วพลสงค์โรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายประชุม ปุ่มเเก้วโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นายวินัย มีอินทร์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางธัญชนก สุตวนิชย์โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพเรศ พระวัยโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นางปะวินา ใจกล้าโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางสาวเกษรี ทองเอี่ยมโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
5. นายภูมินทร์ เจริญสุขโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสดับพิณ พลนันท์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางฉลุลักษณ์ อุภัยศรีโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงดีโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ พรมภักดีโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวศิริพร พุทธระสุโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายธรรพงศ์ นานวลโรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพย์สุดา แสงมลโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัมพร อาจภักดีโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรศัคค์ สายน้อยโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยากรรมการ
5. นางวันทนา อ่อนเรืองโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี เลื่อนทองโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ครองชื่นโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวธรรมนูญรัติ พิศลืมโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ สาสุขโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายแฉล้ม ขจัดโรคาโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิโลบล ประกอบดีโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ชูรัตน์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางมณีน้อย ก้อนรัมย์โรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
5. นายวัชรกร ใยแก้วโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสุรเชษฐ์ รักเกียรติสกุลโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
2. นายกวีพลัฏฐ์ บุญประสิทธิ์โรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริปิน หมายลึกดีโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นายติกข์ ราชรักษ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
5. นายหัตถสอน การประดิษฐ์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางวัชราภรณ์ สำรวมจิตรโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ จันทร์โทวงศ์โรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ สายสินโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
4. นายพงษธร จันทร์เลโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นางสมปอง สายกลิ่นโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพรชัย ซ่ำศาสตร์โรงเรียนตานีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ประดับศรีโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. สิบเอกวรศักดิ์ อัดโดดดอนโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ทองเปลวโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
5. นายสุชีพ สันทาลุนัยโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายรัชพล อินทร์ชัยโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมกฤษ ยินดีโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนิสา จันทร์สามารถโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นายวุฒิยา เกียงวัวโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
5. นายกฤตศักดิ์ วัฒนธานีโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางน้ำนิ่ง ทรงกุลโรงเรียนพระแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายถวิล อินทร์ษรโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นายสกุลศึก บุราครโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางสมใจ เกษกุลโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นางจุไรวรรณ หนุนชูโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพิทธยุทธ ปิยะไพรโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภาติยะ สายรัตน์โรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรนุช สุดแสงโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นายสานิตย์ จุกแก้วโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
5. นางช่อเพชร ศรีทรโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม ม.1-ม.3
1. นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัศวราช วรนามโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
3. นายเมธาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายธีรพล อุ่นศิลป์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นางสาวสายลม ที่รักโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม ม.4-ม.6
1. นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัศวราช วรนามโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
3. นายเมธาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายธีรพล อุ่นศิลป์ โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นางสาวสายลม ที่รักโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัศวราช วรนามโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
3. นายเมทาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายธีรพล อุ่นศิลป์ โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นางสาวสายลม ที่รักโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัศวราช วรนามโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
3. นายเมทาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายธีรพล อุ่นศิลป์ โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นางสาวสายลม ที่รักโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพร เรืองสุขสุดโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
3. นายสุธี แดงงามโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงศ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุทิตย์ สันทัยพรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวสมพร เรืองสุขสุดโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
3. นายสุธี แดงงามโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงศ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุทิตย์ สันทัยพร โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพร เรืองสุขสุดโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
3. นายสุธี แดงงามโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงศ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุทิตย์ สันทัยพร โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมพร เรืองสุขสุดโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
3. นายสุธี แดงงามโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงศ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุทิตย์ สันทัยพร โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวทองใบ ตลับทองโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางณัฐกัญญา มูลพาณิชย์โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
5. นางอุปการี มณีนิลโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพร เรืองสุขสุดโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
3. นายสุธี แดงงามโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงศ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุทิตย์ สันทัยพร โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางสาวสมพร เรืองสุขสุดโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
3. นายสุธี แดงงามโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงศ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุทิตย์ สันทัยพร โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวทองใบ ตลับทองโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางณัฐกัญญา มูลพาณิชย์โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
5. นางอุปการี มณีนิลโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวทองใบ ตลับทองโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางณัฐกัญญา มูลพาณิชย์โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
5. นางอุปการี มณีนิลโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
2. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
2. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นายทะนงศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
2. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นายทะนงค์ศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายทราวุฒิ ปุ่นประโคนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
2. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายทะนงค์ศักดิ์ วงค์โคกสูงโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุธี ฉายแก้วโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ บุญแย้มโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์เกษม จันทร์นวลโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ บุญแย้มโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นายสุธิศักดิ์ สมศรีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์เกษม จันทร์นวลโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ บุญแย้มโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นายศักดิ์เกษม จันทร์นวลโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ บุญแย้มโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นายศักดิ์เกษม จันทร์นวลโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจิระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจิระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจิระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจิระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายวชิรากรณ์ ศรีผ่องงามโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
3. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายวชิรากรณ์ ศรีผ่องงามโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
3. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายวชิรากรณ์ ศรีผ่องงามโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
3. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายวชิรากรณ์ ศรีผ่องงามโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
3. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นายสฏาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นายสฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นายสฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นายสฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
3. นายวชิรากรณ์ ศรีผ่องงามโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายคึตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
3. นายวชิรากรณ์ ศรีผ่องงามโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชุติกาญจน์ สันตะการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอาริด แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
5. นายชัชรินทร์ เกาะน้ำใสโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางชุติกาญจน์ สันติการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอาริด แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
5. นายชัชรินทร์ เกาะน้ำใสโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชุติกาญจน์ สันตะการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอาริด แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
5. นายชัชรินทร์ เกาะน้ำใสโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางชุติกาญจน์ สันตะการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอาริด แข็งแรงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นายสุไพรินทร์ เสาว์ชัยโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
5. นายชัชรินทร์ เกาะน้ำใสโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ คงอินทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบุหงา จันทร์เพชรโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นายอัครพล ปุ๊กสูงเนินโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทิมา เคล้าจันทร์โรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสุดารัตน์ คงอินทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบุหงา จันทร์เพชรโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นายอัครพล ปุ๊กสูงเนินโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทิมา เคล้าจันทร์โรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ คงอินทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบุหงา จันทร์เพชรโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นายอัครพล ปุ๊กสูงเนินโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทิมา เคล้าจันทร์โรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสุดารัตน์ คงอินทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบุหงา จันทร์เพชรโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นายอัครพล ปุ๊กสูงเนินโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทิมา เคล้าจันทร์โรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสุดารัตน์ คงอินทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
3. นายอัครพล ปุ๊กสูงเนินโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางบุหงา จันทร์เพชรโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทิมา เคล้าจันทร์โรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสุดารัตน์ คงอินทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
3. นายอัครพล ปุ๊กสูงเนินโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางบุหงา จันทร์เพชรโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทิมา เคล้าจันทร์โรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายมังกร เป็นสุขโรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ดาทองโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
3. นายเรืองยศ สารกิจโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายธีรัตม์ ใจกล้าโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางจุฑาภัณฑ์ บุญพร้อมโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายมังกร เป็นสุขโรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ดาทองโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
3. นายเรืองยศ สารกิจโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายธีรัตม์ ใจกล้าโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางจุฑาภัณฑ์ บุญพร้อมโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง พรหนองแสนโรงเรียนกาบเชิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิชญ์ ทองอุดมโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
3. นายศรีชัย หวังสมโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นายศักร์สฤษฏิ์ ประดับประดาโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นายเยี่ยม ศรีทรโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง พรหนองแสนโรงเรียนกาบเชิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิชญ์ ทองอุดมโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
3. นายศรีชัย หวังสมโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นายศักร์สฤษฏิ์ ประดับประดาโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นายเยี่ยม ศรีทรโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอำภร สุทธิมูลโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบุญยืน บุตรเพชรโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ทองแผ่นโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นางวรรณี พูลเสงี่ยมศิลป์โรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
5. นางรุ่งลาพร เรืองจันทร์โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอำภร สุทธิมูลโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบุญยืน บุตรเพชรโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ทองแผ่นโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นางวรรณี พูลเสงี่ยมศิลป์โรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
5. นางรุ่งลาพร เรืองจันทร์โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางณัฐวรรณ ทิพย์สูงเนินโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
2. นายภิมุข สมานรัตน์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นายสัญญา สุขยืนโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นายบุญส่ง งามสะอาดโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
5. นายอนัน ขาวงามโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางณัฐวรรณ ทิพย์สูงเนินโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
2. นายภิมุข สมานรัตน์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นายสัญญา สุขยืนโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นายบุญส่ง งามสะอาดโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
5. นายอนัน ขาวงามโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางกมลทิพย์ ทองหย่อนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา นาคดีโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นายจำรูญ สุขอุ้มโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายนรินทร์ ผิวทองโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
5. นายสุขสันต์ ชุ่มชื่นดีโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวรวุฒิ เลื่อนทองโรงเรียนเทพอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา บุญมาโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
3. นายเหลียน ผุยโพนทันโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา รอบรู้โรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นายวีระชัย แผลงฤทธิ์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายอัครวดี สุทธิยานุชโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางดาเรศ อยู่สบายโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางยุพาพรรณ เกษเมืองโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสุพิน เสาสูงโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวมาลิไพร นามมะโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายอัครวดี สุทธิยานุชโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางดาเรศ อยู่สบายโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางยุพาพรรณ เกษเมืองโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสุพิน เสาสูงโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวมาลิไพร นามมะโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ทองสระคูลโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ชัยศรีโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุมาลย์ แคลนกระโทกโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐายิกา ศรีระอุดมโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางนิตยา ทองสระคูลโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ชัยศรีโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุมาลย์ แคลนกระโทกโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐายิกา ศรีระอุดมโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวิชชุกร เกษรบัวโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชมนาท พรหมโคตรโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นางสถาพร กิตติขจรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นางเอมอร วงศ์ใหญ่โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวิชชุกร เกษรบัวโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชมนาท พรหมโคตรโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นางสถาพร กิตติขจรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นางเอมอร วงศ์ใหญ่โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางธนาตา พะนงรัมย์โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นางกัญญา สัญจรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
4. นางวิบูลย์รัตน์ คงเสมอโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวบงกช กิตระคามโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางธนาตา พะนงรัมย์โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นางกัญญา สัญจรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
4. นางวิบูลย์รัตน์ คงเสมอโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวบงกช กิตระคามโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ พิมวงษาโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นางกรพรรณ คิดดีจริงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นายทศพร จันทราโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางศิริจันทร์ เกตุชาติโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจิตติ เจือจันทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพรรณธกฤษณ์ สรกฤชโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางฉฐีนนท์ หมันเทศมันโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐาปนี ปราบสิทธิ์โรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
5. นางอิงอร ผลจันทร์งามโรงเรียนสังขะกรรมการ
6. นายสมภพ ประดับสุขโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
7. นายประวิทย์ คิดเวียงโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
8. นายกฤษณา กิตติลาภโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
9. นายศิริเกียรติ บุตะเคียนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจิตติ เจือจันทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพรรณธกฤษณ์ สรกฤชโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางฉฐีนนท์ หมันเทศมันโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐาปนี ปราบสิทธิ์โรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
5. นางอิงอร ผลจันทร์งามโรงเรียนสังขะกรรมการ
6. นายสมภพ ประดับสุขโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
7. นายประวิทย์ คิดเวียงโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
8. นายกฤษณา กิตติลาภโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
9. นายศิริเกียรติ บุตะเคียนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจิตติ เจือจันทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพรรณธกฤษณ์ สรกฤชโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางฉฐีนนท์ หมันเทศมันโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐาปนี ปราบสิทธิ์โรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
5. นางอิงอร ผลจันทร์งามโรงเรียนสังขะกรรมการ
6. นายสมภพ ประดับสุขโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
7. นายกฤษณา กิตติลาภโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
8. นายศิริเกียรติ บุตะเคียนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจิตติ เจือจันทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพรรณธกฤษณ์ สรกฤชโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางฉฐีนนท์ หมันเทศมันโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐาปนี ปราบสิทธิ์โรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
5. นางอิงอร ผลจันทร์งามโรงเรียนสังขะกรรมการ
6. นายสมภพ ประดับสุขโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
7. นายประวิทย์ คิดเวียงโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
8. นายกฤษณา กิตติลาภโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
9. นายศิริเกียรติ บุตะเคียนโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ พิมวงษาโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นางกรพรรณ คิดดีจริงโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นายทศพร จันทราโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางศิริจันทร์ เกตุชาติโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอุดม คิดดีจริงโรงเรียนกาบเชิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา ตนกลายโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นางมลิวัลย์ บุญเย็นโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียวโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางสาวสุพจน์สุนี แพงประโคนโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
7. นายธนดล คำเสมอโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
8. นางวิชชนี มีปะทีงโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
9. นายฐิติพันธุ์ มุตุมาจันทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอุดม คิดดีจริงโรงเรียนกาบเชิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา ตนกลายโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นางมลิวัลย์ บุญเย็นโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียวโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางสาวสุพจน์สุนี แพงประโคนโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
7. นายธนดล คำเสมอ โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
8. นางวิชชนี มีปะทังโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
9. นายฐิติพันธุ์ มุตุมาจันทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายอุดม คิดดีจริงโรงเรียนกาบเชิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา ตนกลายโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นางมลิวัลย์ บุญเย็นโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียวโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางสาวสุพจน์สุนี แพงประโคนโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
7. นายธนดล คำเสมอ โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
8. นางวิชชนี มีปะทังโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
9. นายฐิติพันธุ์ มุตุมาจันทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายอุดม คิดดีจริงโรงเรียนกาบเชิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา ตนกลายโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวมลิวัลย์ บุญเย็นโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียวโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางสาวสุพจน์สุนี แพงประโคนโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
7. นายธนดล คำเสมอ โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
8. นางวิชชนี มีปะทังโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
9. นายฐิติพันธุ์ มุตุมาจันทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งามโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล สารปรังโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ อนันมาโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ วันดีโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นางปานรวี มั่นยืนโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภาณุ ครอบเพชรโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฐานะ บุญรอดโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางจิรัฐชญา ปาแปงโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นายอนุพงศ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางสาวชาภา จันทเขตโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายภาณุ ครอบเพชรโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฐานะ บุญรอดโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิรัฐชญา ปาแปงโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นายอนุพงศ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางสาวชาภา จันทเขตโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งามโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ วันดีโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ อนันมาโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล สารปรังโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
5. นางปานรวี มั่นยืน โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจันทรากานต์ ถนัดค้าโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติกา สุทธิธรรมโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางดวงตา มอนดี้โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นางสาวชัชดา กิ่งแก้วโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
5. นางรตา รักษ์ศิลาทองโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายสัมพันธ์ สายแสงจันทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งแสง ศรีตัมภวาโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางรดาธร ไตรรัตน์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางวาสนา ดิษเจริญโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นางสาวนิภาวรรณ สุขน้อยโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางรุ้งนภา ดวงพรโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางบัวสอน ไชยฤทธิ์โรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นายบุญเพ็ง สีหาราชโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางนิตยา พระงามโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
5. นางสุวภา ภิญโญภาพโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ มีอินทร์โรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบรรจง สดสีโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางเนตรนภา วาลีประโคนโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นายนรินทร์ อนงค์ชัยโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
5. นางเขมรัศมี สุบันนารถโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายเฉลย ตาทิพย์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ ตาชูชาติโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นายธีรากุล ศรีน้อยโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
4. นางรุ่งทิวา บุญทวีโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นายสุวรรณ ทองแม้นโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายปัญญา พ่วงงามพันธ์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวเอื้องฟ้า บัวชุมโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ชื่นจิตรโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิชาติ กรองทองโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวจินตนาภรณ์ ภาษาดีโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรีย์ เพิ่มศิริโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางรุ่งศรี สิทธิยศโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิโลบล พุทธานุรักษ์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางสาวบัวศรี ขันติวงศ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
5. นางพรศรี ทรวงทองหลางโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางพรพิมล บุญประสมโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเจติยา พวงผะกาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรษสรณ์ ดาสั่วโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางสาวสุธาสินี กิ่งสกุลโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวบุหงา แจ่มใสโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางจินตนา จิตร์รักโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกาญน์ เรืองเกษมโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นางศิรินภา ช่างการโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นางภักษร มหาเทียนธำรงโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางจงกล ปัดภัยโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางจินตนา จิตร์รักโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกาญน์ เรืองเกษมโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นางศิรินภา ช่างการโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นางภักษร มหาเทียนธำรงโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางจงกล ปัดภัยโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางพรนภัส พันธ์เกียติ โรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววจี ศรีจรัญโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจิรพันธ์ เกษามาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นายนพปฎดล เจริญศิริโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพรนภัส พันธ์เกียติโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววจี ศรีจรัญโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจิรพันธ์ เกษามาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นายนพปฎดล เจริญศิริโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางพรนภัส พันธ์เกียติ โรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววจี ศรีจรัญโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจิรพันธ์ เกษามาโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นายนพปฎดล เจริญศิริโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ แว่นดำโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ เครือคำโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิรัตน์ สีตะเเกะโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ แว่นดำ โรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ เครือคำโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิรัตน์ สีตะเเกะโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ หล้าวิลัยโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา ผลแม่นโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ เหล่าจำปาโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุปราณี พุฒภิบูรณ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกรัตน์ โชคเกิดโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งอรุณ หล้าวิลัยโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา ผลแม่นโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ เหล่าจำปาโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุปราณี พุฒภิบูรณ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกรัตน์ โชคเกิดโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ปิยไพรโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนฤพันธ์ ภักดีโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายชัยพร สืบนุการณ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ปิยไพรโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนฤพันธ์ ภักดีโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
3. นายชัยพร สืบนุการณ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายวสุเทพ ฉิมถาวรโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยกาญจน์ ปลุกใจหาญโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นางวรพิญญา ทองอุดมโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
4. นายอุเทน บุญมีโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล อินสุวรรโนโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา หวังสุึดดีโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวภาวิณี ไขกระโทกโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางธิดารัตน์ พรมดีโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางพรพิมล อินสุวรรโนโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา หวังสุดดีโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวภาวิณี ไขกระโทกโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. นางธิดารัตน์ พรมดีโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ พรหมประโคนโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ เมินดีโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ แข่งขันโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา โกรธกล้าโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวประวัติศรี อุกอาจโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางนพวรรณ พรหมประโคนโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ เมินดีโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ แข่งขันโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา โกรธกล้าโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวประวัติศรี อุกอาจโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ พรหมประโคนโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ เมินดีโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ แข่งขันโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา โกรธกล้าโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวประวัติศรี อุกอาจโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางนพวรรณ พรหมประโคนโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ เมินดีโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ แข่งขันโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา โกรธกล้าโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวประวัติศรี อุกอาจโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางจิรัฐยา สุทธิโฉมโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยธิดา ปราณีบุตรโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารียา บุญยงค์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางสาวนิตยาพร ศิริรักษ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ พลคะชาโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางจิรัฐยา สุทธิโฉมโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยธิดา ปราณีบุตรโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารียา บุญยงค์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางสาวนิตยาพร ศิริรักษ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ พลคะชาโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางจบจิตต์ สมสวยโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิศาชล ใจกล้าโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ ดวงมณีโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายสุวิชิต สมยิ่งโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษสาคร รันทรโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางจบจิตต์ สมสวยโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิศาชล ใจกล้าโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ ดวงมณีโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นายสุวิชิต สมยิ่งโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษสาคร รันทรโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ เลื่อนทองโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ มากะเตโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางวรรณพร หนูเสนโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
4. นางสาวราตรี เจือจันทร์โรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
5. นายฐานวัฒน์ อัญภัทร์อริยกุลโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ เลื่อนทองโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ มากะเตโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางวรรณพร หนูเสนโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
4. นางสาวราตรี เจือจันทร์โรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
5. นายฐานวัฒน์ อัญภัทร์อริยกุลโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี อุดมสินานนท์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ เรืองเกษมโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นางสุวรรณี พิมลีโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปุญชรัสม์ จันทร์เกลี้ยงโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทร์ศรี เสายอดโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางรัชนี อุดมสินานนท์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ เรืองเกษมโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
3. นางสุวรรณี พิมลีโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปุญชรัสม์ จันทร์เกลี้ยงโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทร์ศรี เสายอดโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]