หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 3 ณ สหวิทยาเขต 7-8
ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคารและโรงเรียนวัดสุวรรณวิจิตร
ระหว่าง วันที่ 5 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 21 ก.ย. 2556
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 21 ก.ย. 2556
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-333 21 ก.ย. 2556
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334-335 21 ก.ย. 2556
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325-326 21 ก.ย. 2556
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 321 21 ก.ย. 2556
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร เวทีกลางแจ้งหน้าเสาธง
-
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 เวทีกลางแจ้งหน้าเสาธง
-
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง เต้นท์ หน้าอาคาร 3 21 ก.ย. 2556
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
-
-
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ลานหน้าเสาธง 21 ก.ย. 2556
-
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ลานหน้าเสาธง 21 ก.ย. 2556
-
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
-
-
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]