รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 2 สหวิทยาเขต 5-6
ณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 18-21 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยา 1. นางสาวใกล้รุ่ง  จิกจักร์
 
1. นางโสภิตสุดา  สีตะริสุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวราตรี  แก้วสุรีย์
 
1. นางปวีณา  วรรัมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  รสหอม
 
1. นายโกศล  วงษ์สุนทร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวอัญชลีพร  แสนดี
 
1. นางจินตนา  วงษ์สุนทร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงทน
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  ชูเชิด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นายรณชัย  หวังกวดกลาง
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  กล้วยทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  เพ็งน้ำคำ
 
1. นางวิภาพร  สิริสุนทรานนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวปรางคณิต  บุญเผย
 
1. นางวชิราภรณ์  มั่นคง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐมล  โสสุข
2. เด็กหญิงอรยา  ศรีสรรงาม
 
1. นางจินตนา  วงษ์สุนทร
2. นายโกศล  วงษ์สุนทร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิตรทิวา  ปาปะสังข์
2. นายรัชพล  น้อยถนอม
 
1. นางจินตนา  วงษ์สุนทร
2. นายโกศล  วงษ์สุนทร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงจิตต์ตรีนุช   จันทอุดร
 
1. นางนภัสกรณ์   นามโสม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาววิจิตรา  สุดาปัน
 
1. นายสุรพงษ์  บรรจุสุข
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งศิริ  หลวงนา
2. เด็กหญิงศศิธร  ยิ่งใหญ่
3. เด็กหญิงสุดาวรรณ  จันเขียวเวียง
 
1. นางกุหลาบ  วงศ์วาน
2. นายชัชวาลย์  มณีวัตร์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจินต์จุฑา  หอมหวล
2. นางสาวรพีพรรณ  จันทร์สม
3. นายเจริญจิตต์  อันทะบาล
 
1. นายคมกริช  สุขแก้ว
2. นางพัชรี  พุฒซ้อน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ฉลาดดี
2. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ฤทธิรณ
3. เด็กหญิงปิยาพัชร  บุญมี
 
1. นางวรณัน  ทุมทอง
2. นางสาวอัจฉราวัลย์  สิงห์ภูงา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายฤทธิชัย  สุขชีพ
2. นางสาววารินทร์  งามเลิศ
3. นายอิศรางกูร  หอมหวล
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เยาวลักษณ์
2. นางประสิทธิ์พร  ชัยงาม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายธนากร   แก้วพลอย
2. เด็กชายเทพฤทธิ์   เพียรเสมอ
 
1. นางนภัสกรณ์   นามโสม
2. นายพิทักษ์   ทวีแสง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายธนเดช   รัตนวงกต
2. นางสาวพุธิตา   คงมั่น
 
1. นางจินตนา   ชัยทอง
2. นางณัฐณิชา   สุมาลุย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอรัญญา  นันทวงศ์
 
1. นางไฉไล  เสาเวียง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. นายพิเชษฐ์  ศรีษะแก้ว
 
1. นายวิมลพันธ์  พรมพิไสย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรภรณ์  มิเขมา
2. เด็กหญิงศิรินรัตน์  พรมชุม
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จำปาทอง
 
1. นางสร้อยสังวาลย์  คำเกลี้ยง
2. ว่าที่ร้อยโทอุดม  บริสุทธิ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจุไรรัตน์  รักกุศล
2. นายณัฐวุฒิ  ใยดี
3. นางสาวสุกัญญา  โพนบุญ
 
1. นางสาวดวงฤทัย   อุดทุม
2. นางสาวพรนภา   พุทธานุ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงญาดา  ศรีอินทร์
2. เด็กชายธวัชชัย  ยางสุข
3. เด็กหญิงอรัญญา  ทองนำ
 
1. นายปราโมทย์  พรหมบุตร
2. นายวิธิวัติ  รักษาภักดี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 97.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกฤชยาภรณ์  นาเมือง
2. นายบรรจบ  จิรัมย์
3. นางสาวศิรินทรา  นิมารัมย์
 
1. นางนิภาพร  ปรึกษาดี
2. นายปฏิพล  จำลอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ยินดี
2. เด็กชายชนัตถ์  สุขเพิ่ม
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  สุขสุด
 
1. นายณัฐพล  แสงทวี
2. นางมยุรีย์  วงษาสาย
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายภควัต  กิจเกียรติ์
2. นายสุธี  ทนิรัมย์
3. นางสาวเพ็ญนภา  ด้วงชมภู
 
1. นายจิรศักดิ์  พูนวิเชียร
2. นายศุภรณ์  ประทุมทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงชลลดา  ฤทธิโสม
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีพิมพ์
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ไชยภา
 
1. นายบุญประเสริฐ  วันดี
2. นางรุ่งทิวา  หล่าแสนเมือง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกรกนก   วงศรี
2. นางสาวมลธิกานต์   ชูชัย
3. นางสาวอัจฉรา   เฉลิมสุข
 
1. นางสาวปวีณา  ดอกพิกุล
2. นางสุรัตยา   แซ่ภู
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิศิลป์
2. เด็กหญิงนภัสสร  มะลัยทอง
 
1. นายณัฐพล  แสงทวี
2. นางสาวพิมพ์พิชชา   นธีนาม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. นายชูชัย  ชูศรีสุข
2. นายธารินทร์  จำปาทาสี
 
1. นางสาวรัชดา  ล้อทองกูล
2. นางสาวสุมาลี  วงค์หอม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 1. เด็กชายจตุพล  บริสุทธิ์
2. เด็กชายภูวรินทร์  พรมชุม
 
1. ว่าที่ร้อยโทอุดม  บริสุทธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 1. เด็กชายอาทิตย์  สาละ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทะคาม
 
1. ว่าที่ร้อยโทอุดม  บริสุทธิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายขจรวิทย์   สฤษดิ์รัตน์
2. นายพิศุทธิ์   มุ้ยมี
3. นายสิทธิศักดิ์   มั่งมี
 
1. นายกัมปนาท   ผลไม้
2. นายอนันต์   ชาตะศิริ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 1. นายกฤษณะ  เสามั่น
2. นายวรายุต์  กองสุข
3. นายเนติพงษ์  สมบูรณ์
 
1. นางสร้อยสังวาลย์  คำเกลี้ยง
2. ว่าที่ร้อยโทอุดม  บริสุทธิ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤติมา  ลาล้ำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะเดื่อ
3. เด็กหญิงสุธิตา  ขันชัย
4. เด็กหญิงสุพรรษา  นาคสาทา
5. เด็กหญิงอัมพิกา  ขุมทรัพย์
 
1. นายชัยวัฒน์  ไชยทอง
2. นายวุฒิศักดิ์  ชาวนา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราภรณ์  บัวเสนา
2. นางสาวณัฐพร  ยอดพรม
3. นายภานุพงษ์  อ่านไธสงค์
4. นางสาวสาวิตรี  สุขแก้ว
5. นางสาวอมรรัตน์  น้อยถนอม
 
1. นายธงศักดิ์  ภาโส
2. นางสุมาลี  เครือผือ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  สุขสถาน
2. เด็กหญิงจันทริกา  ธรรมดี
3. เด็กชายจิรศักดิ์   สุกใส
4. เด็กหญิงธีรภัทร  อิ่มบุตร
5. เด็กหญิงประภาศรี  นาคแสง
 
1. นางกัลยาณี  ไพรสินธู์
2. นางนุชนาถ  นาคแสง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชิตชนก  เหมาะดี
2. นางสาวศรีปทุม  กัลสุมาโส
3. นางสาวศิริวรรณ  จำปาทอง
4. นางสาวสมิตตา  อินทะดก
5. นางสาวสุปราณี  สุขทองหลาง
 
1. นางปราณี  นามสว่าง
2. นายสันติ  นามสว่าง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวณัฐรุจา  โครตสินธุ์
2. นางสาวพัชรี  ศรีเดช
3. นางสาวสุพรรณษา  สรัลวรชนา
4. นายอิสระ  ชื่นบาน
5. นางสาวอุษณีย์  สุบินดี
 
1. นายปรัชญา  สายรัตน์
2. นายวรรณชัย  คมขำ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  พิศิลป์
2. นายกฤษฎา  สุขหอม
3. นางสาวจันทร์ญา  คุณะนาม
4. นางสาวจิตติญา  โสรเนตร
5. นางสาวชลดา  สุวรรณชาติ
6. นายชัยสิทธิ์  ทองบุตร
7. นายณัฐพล  สืบสอน
8. นางสาวปรางคณิต  บุญเผย
9. นางสาวมนัสชนก  บัวผัน
10. เด็กหญิงมาลัย  บุญเผย
11. เด็กหญิงมาลี  บุญเผย
12. นางสาววนิดา  พาที
13. นางสาววิภาพร  ภูนุภา
14. นางสาวศศิประภา  ยิ่งใหญ่
15. นายสถิต  สีสุข
16. นายสิทธิพงษ์  เหลาเลิศ
17. นายสุริยา  น้อยหลอด
18. นางสาวหัทยา  แจ้งอรุณ
19. นางสาวอมรรัตน์  ยุทธภัณฑ์
20. นายเจริญชัย  จันทเกตุ
 
1. นายคำจันทร์  มณทาหอม
2. นางทัศนา  สีบาน
3. นายธานินทร์  เหลาเลิศ
4. นายพชธกร  นันทพันธ์
5. นายวิจิตร  โพธฺ์ทอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายกฤษฎา  เอ็นดู
2. นางสาวกวินทิพย์  โกฏิหอม
3. นางสาวจินห์นิภา  สมานมิตร
4. เด็กชายชัยธวัช  กองสุข
5. นายธนวัฒน์  บุญเที่ยง
6. เด็กชายธนโชติ  ท่าดี
7. นางสาวประภาสิริ  ไตรปาน
8. นายพัฐสิษฐ์  อังสนุ
9. นายวิรุณ  อินทร์ชู
10. นางสาวศศิธร  เมชบุตร
11. นายสุนทร  อนุทิลา
12. นายหรรษา  นิยมวัน
13. เด็กชายอธิป  เทพบุดดี
14. เด็กชายอนันดา  เสาร์ทอง
15. นายอนุชิต  ขาวทอง
16. นายอภิสิทธิ์  โชคแสน
17. เด็กชายอัษฏาวุธ  แสวงสุข
18. นายเกษม  อินทร์ยิ่ง
19. นางสาวเมษา  เสาทอง
20. นางสาวเสาวนีย์   ทองเกิด
 
1. นายจิราพันธ์  แก่นแก้ว
2. นางนภา  เชื้ออินทร์
3. นางวันเพ็ญ  บุญยืน
4. นางวัลลภา  สุขบรรเทิง
5. นางอำพา  ปรากฎชื่อ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิวะพร  อิ่มบุตร
 
1. นางกัลยาณี  ไพรสินธู์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวมินตรา  แก้วหอม
 
1. นางปราณี  นามสว่าง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐาปนี  ทองงาม
2. เด็กชายเฉลิมชัย  บุญมี
 
1. นางสาวชุติปภา  วรรณศรี
2. นางสาวพวงรัตน์  สีหะชัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวกานดา  เงางาม
2. นายวิทวัส  ทองทัพไทย
 
1. นางสาวชุติปภา  วรรณศรี
2. นางสาวพวงรัตน์  สีหะชัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวชรินทร์ทิพย์  ทองราช
2. นางสาวณัฐริกา  หงส์อินทร์
3. นางสาวธนินี  เพิ่มพูน
4. นางสาวธิดา  โลนะลุน
5. นางสาวรุ่งระวี  รุ่งบุรี
6. นางสาวศิริกุล  แนวทอง
7. นางสาวศุภลักษณ์  พวงผกา
8. นางสาวสุนันญา  สิงห์ยอง
9. นางสาวสุปราณี  เกตุศิริ
10. นางสาวอัญษณา  วรวัฒน์
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  แป้นประโคน
2. นางสาวสไบพร  คำภิรมย์
3. พระเกียรติศักดิ์  สุชาโต(ทรัพย์เจริญ)
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกัญทิมา  มั่นหมาย
2. นางสาวจรัญญา  จำปาทอง
3. นางสาวจิรัชยา  พรหมบุตร
4. นายชนะพงษ์  งามชื่น
5. นางสาวทัศนีย์  บุญครอง
6. นางสาวปิยวรรณ  ใจดี
7. เด็กหญิงพิมล  ลาดล่าย
8. นางสาวภภัสสร  ทวีรัตน์
9. เด็กหญิงวรรณภา  คลองงาม
10. นายศราวุฒิ  จำปาทอง
11. เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วกล้า
12. นางสาวศุภวรรณ  สุขดี
13. นางสาวสลิลทิพย์  พูพิลึก
14. นางสาวสายชล  โพธิสาร
15. นางสาวอมรรัตน์  ทวีรัตน์
 
1. นางธนพร  วงศ์กมลาไสย
2. นายวัฒนา  กิ่งจันทร์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงบุญรักษ์   คำบุญมา
2. เด็กหญิงปภัสสร   จ้อยสระคู
3. เด็กหญิงเสาวภา   เทศนา
 
1. นายวิทยา   เอลาวัน
2. นายสุเทพ   กรุงพิทักษ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวทิพย์ยาภรณ์   ศรีสุข
2. นางสาวนริณี   ลิ้มสุนทร
3. นางสาวอัจฉรา   จำปาแถม
 
1. นายสุเทพ   กรุงพิทักษ์
2. นางไพวัลย์   กรุงพิทักษ์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์   สุนะ
2. เด็กหญิงศดานันท์   ศรีศรยุทธ
 
1. นายณัฐวุฒิ   อุดหนุนชาติ
2. นางสาวนิภาพร   สิทธิจันทร์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวขวัญฤดี   ภักดี
2. นางสาวลาวรรณ์   ขันธุ์เงิน
 
1. นายวิทยา   เอลาวัน
2. นางไพวัลย์   กรุงพิทักษ์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายปิยะพงษ์  มาทุมมี
 
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายกิตติพงษ์  เดชหนองหว้า
 
1. นายลำไย  แก้ววัน
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นายเกียรติกุล  พรมชาติ
 
1. นายจักรพงศ์  อุดรพันธ์
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายสุทธินันท์  สายวัน
 
1. นางสาวลำยงค์  แสนมา
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงอรปรียา   ผาแดง
 
1. นายสุริยา   สายยศ
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายรณชัย  โพธิ์เงิน
 
1. นางสุวรรณี  พรหมบุตร
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายโกเมนทร์   เชื้อเจริญ
 
1. นายสุริยา   สายยศ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวสุวนันท์   สว่างผุย
 
1. นายสุริยา   สายยศ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงจริยา   สมภักดี
2. เด็กหญิงปาริชาติ   สมภักดี
 
1. นายวันชัย   นิลหุต
2. นายสุริยา   สายยศ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายธิเบต  ปิดจะยัง
 
1. นางสาวผการัตน์  เต็มเปี่ยม
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกิติธัญ   กมล
 
1. นายสุริยา   สายยศ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 1. เด็กชายกัมปนาท  แก้วเกิด
2. เด็กชายพันกร  สุดละมัย
3. เด็กชายวโรดม  บุญเลิศ
 
1. นางนันต์นรี  สิริโชคธนานันท์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1. นายกฤษฎา  งามเลิศ
2. นางสาวจันทร์จิรา  เมฆวัน
3. นายสุรสิงห์  ศรีแก้ว
 
1. นายยอดชาย  เสาทอง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายสราวุธ  แจ้งสว่าง
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวมัลลิกา  ปรินทา
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายสุขสันต์  ระย้าย้อย
 
1. นายวินัย  ฉิมงาม
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวอุดมทรัพย์  ทองสะโคม
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายทวีป  แก้วขวัญ
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัึตน์  สิงห์คิด
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 1. เด็กชายสันติภาพ  พรมแก้ว
 
1. นางฉวีวรรณ  เหมมันตา
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายยุทธสิทธิ์  เมชบุตร
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายศักรินทร์  อินทร์งาม
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวชนาภรณ์  พรมอาสา
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  เทศธรรม
 
1. นายวินัย  ฉิมงาม
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวสุกันยา  เพ็งพงษ์
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิชารีย์  เกาะกาเหนือ
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  สะสม
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มีมาก
 
1. นายสุริยาพร  เทพา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวเบญจวรรณ  มะลิซ้อน
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายพิศาล  แจ่มใส
 
1. นายวินัย  ฉิมงาม
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวชญาดา  หอมหวน
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
83 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กหญิงบุญมี  ศาลางาม
 
1. นายวินัย  ฉิมงาม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายสุระชัย  แจ้งสว่าง
 
1. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
85 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายกฤษฎา  แจทอง
2. นายจีรวัฒน์  จันทร์ทอง
3. นางสาวนัฏธริดา  กว้างขวาง
4. นางสาวนิตยา  สอนพิว
5. นายรัชนีพร  บุญโท
6. นายศราวุฒิ  แสงล้ำ
7. เด็กชายสยามรัฐ  ขาวสระคู
8. นางสาวโสภาพรรณ  บุญครอง
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
2. นายสุเทศ  กาบทอง
3. นายอดิศร  วรรณะ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายคเณศร์  ปิตรัมย์
2. เด็กชายณัฐพล  บุบผามาลา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงโสมา
4. นายธีรพงษ์  สีหากัน
5. นางสาวนุสบา  สุขยานุดิษฐ์
6. นายบุญฤทธิ์  ลอดสุโข
7. เด็กชายปัณณวัฒน์  จีนรัมย์
8. เด็กหญิงปารีชาติ  แก้วละออ
9. นายพงศกร  พาไธสงค์
10. นายพิทักพงศ์  เอื้อนไธสง
11. นายพุฒิพงศ์  สุขดาษ
12. นายภูวดล  ดอนราชรี
13. นายมงคล  เจริญรัมย์
14. เด็กชายรัตนเกียรติ  สีส่วยเป้า
15. เด็กชายราเชนทร์  โสดาจันทร์
16. นายวีรวัฒน์  มณีรัตน์
17. นายศตวรรษ  ประเทียงไทย
18. นางสาวศรีีสุดา  บุญมั่น
19. นางสาวศศิธร  ศิริประเสริฐพร
20. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ลอดสุโข
21. นางสาวสุนารีรัตน์  พิศลืม
22. นายอนุชา  สำราญดี
23. นางสาวเกษฎาพร  ทะริยะ
24. เด็กชายเกษมสันต์  ลอมไธสงค์
25. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชัยอินทร์
26. เด็กชายไหมไทย  มะลิเลิศ
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  ศิริมานนท์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  นามวรรค
2. นายจตุพร  คงมั่น
3. นายจิระศักดิ์  สินคำ
4. นางสาวจิราภรณ์  เอ็นสุข
5. เด็กชายจิรเดช  ขุมทรัพย์
6. นายทวีพงษ์  วงศ์แก้ว
7. นายทศพล  เชื้อมั่น
8. นายธนกฤต  ขุมทรัพย์
9. นายธนพล  พวงแสง
10. นายนพคุณ  สุราช
11. นางสาวนลณีย์  ภิลาลึก
12. นางสาวนัฐกานต์  ศรีวงศ์
13. นายนัฐพงศ์  เขียวอ่อน
14. นายนิติพงษ์  เขียวอ่อน
15. นางสาวปริตา  ปราศัยงาม
16. นางสาวพรนุภา  พรหมหงษ์
17. นางสาวภนิดา  คำบุญสูง
18. เด็กชายภิญโญ  มาลาศิลป์
19. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สันติภพ
20. นางสาววชิราภรณ์  อิ่มเอิบ
21. นายวัชรพล  บุญมี
22. นางสาววาสนา  ผิวอ่อน
23. นายวีระพันธ์  แตะยา
24. นางสาวสมิตานัน  สุขสงวน
25. นางสาวสร้อยสุดา  แก้วดี
26. นางสาวสาวิตรี  รักบุญ
27. นายสิทธิชัย  สุราช
28. นางสาวสุภาพร  สีงาม
29. นางสาวสุภาวดี  พร้อมจิต
30. นายอรรถชัย  วงศ์ฉลาด
31. เด็กชายอิสระ  มะลิงาม
32. นางสาวเจนจิรา  วรรณศรี
33. นางสาวเบญจวรรณ  มะลิซ้อน
34. นายเอกวิทย์  พิศเพ็ง
 
1. นางสาวฐานิตตา  สวยสะอาด
2. นายยรรยง   สุบินดี
3. นางรมีนตา  เขียวอ่อน
4. นายรักดาว  มะลิงาม
5. นายสมโภชน์   น้อมน้อม
6. นายสันติ  แก้วหอม
7. นางสุวรรณี  พรหมบุตร
8. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอานนท์  วานะติ
 
1. นายสุริยาพร  เทพา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. นายสมพร  ลาขุมเหล็ก
 
1. นายบุญแจน  ละอองศรี
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเกศินี  ปูนาสี
 
1. นายสุริยาพร  เทพา
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวสุรางคนาง   สุมทุม
 
1. นายภูมินทร์   นันทพันธ์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายอิสระ  มะลิงาม
 
1. นายรักดาว  มะลิงาม
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุศรีนคร 1. นายเอกราช  ชุมอาจ
 
1. นายโยธิน  บัวเกตุ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เกลียวเพียร
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุปรียา  หุ่นไธสงค์
 
1. นายวชิระ  เดชศิริ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพนาวรรณ  จันทร์โท
 
1. นายวชิระ  เดชศิริ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายวิทยากร  ป้องปิด
 
1. นางวิไลรัตน์  ละมูลมอญ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงรัตติญา  แสงทอง
 
1. นายวชิระ  เดชศิริ
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวศิริรัตน์  ทองด้วง
 
1. นางปติมา  เชาวน์สุจริต
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายเดชา  ร่วมเกล้า
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายสุริยะ  วงศ์มา
 
1. นายสุริยาพร  เทพา
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอัญชลี  จิตจำ
 
1. นายวชิระ  เดชศิริ
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาววชิราภรณ์  อิ่มเอิบ
 
1. นางสาวฐานิตตา  สวยสะอาด
 
104 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายจตุพล   เจริญรัตน์
2. เด็กหญิงจันทิราภรณ์   วรวัฒน์
3. เด็กหญิงจิตติวรรณ   มะแพทย์
4. เด็กหญิงชุติมา   ธรรมเจริญ
5. เด็กหญิงญานิศา   ชนะชัย
6. เด็กชายดนุพล   กิ่งกุล
7. เด็กหญิงดารารัศมี   ขันทอง
8. เด็กหญิงตวงทอง   อินทฤทธิ์
9. เด็กหญิงธนิตา   พุทธานุ
10. เด็กหญิงธัญจิรา   ชตาถนอม
11. เด็กหญิงนลิน   พิมพ์งาม
12. เด็กหญิงนิรพร   ชัยโชติ
13. เด็กชายปรัชญา   วงศ์จันทึก
14. เด็กชายปิยางกูร   ไพเราะ
15. เด็กหญิงปุณยาภร   สุดใจ
16. เด็กหญิงพัชริดา   เพิ่มทอง
17. เด็กหญิงพิมลวรรณ   ภูมิสุข
18. เด็กชายพิเชษฐ์พงค์   ก้านน้อย
19. เด็กชายมงคลชัย   นิลพฤกษ์
20. เด็กชายรณฤทธิ์   ชาวบ้านกล่าง
21. เด็กหญิงรักสยาม   พูนสวัสดิ์
22. เด็กหญิงวิชยา   เฉวียงวาศ
23. เด็กชายวิทวัส   สุวรรณโท
24. เด็กหญิงวิลาสินี   ขำน้อย
25. เด็กชายวีรภัทร   ม้าเมือง
26. เด็กหญิงศรัญญา   บุญลับ
27. เด็กหญิงศิรินญา   พูนสวัสดิ์
28. เด็กหญิงสุชานันท์   หลักทอง
29. เด็กหญิงสุดาพร   กลบกลั่น
30. เด็กชายสุทธิชัย   พิมพ์สาร
31. เด็กหญิงสุภัทรา   จินดา
32. เด็กหญิงสุภาพร   ประสานทอง
33. เด็กชายสุภโชค   สุอุดม
34. เด็กหญิงสุรีวรรณ   แสนละเอียด
35. เด็กหญิงอภิสรา   กอสาลี
36. เด็กหญิงอรรถมาภรณ์   จุลเสริม
37. เด็กหญิงอรอุมา   โสสุด
38. เด็กหญิงเสาวนีย์   หล้าหลุน
39. เด็กหญิงเอมอร   กับพวน
40. เด็กหญิงโสภิดา   แก้วยศ
 
1. นายภูมินทร์   นันทพันธ์
2. นายมานะชัย   ไชยกุมาร
 
105 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวกฤติยา  ศิลาอ่อน
2. นายฉัฎฐบพิธ  เครือเนียม
3. นางสาวชมพุนุท  สินชัย
4. นายทนงศักดิ์  แก่นอินทร์
5. นายธนากรณ์  สมพันธ์
6. นางสาวธัญญาลักษณ์  ขำอิงค์
7. นางสาวธิญาดา  พอกพูน
8. นายนพคุณ  สุราช
9. นางสาวนพมาศ  คำบาง
10. นายบัณฑิต  ดอกพิกุล
11. นางสาวปกรณ์ภัทร  บุญมี
12. นางสาวประภาพร  บุญเจริญ
13. นายผดุงเกียรติ  ขุมทอง
14. นางสาวพิกุลแก้ว  พาเจริญ
15. นางสาวรัชดา  หลวงคลัง
16. นางสาววชิราภรณ์  อิ่มเอิบ
17. นางสาววรางคณา  ตรองจิต
18. นางสาววราลักษณ์  นาคเกษม
19. นายวัชชวินทร์  ธนโชคจรูญโรจน์
20. นายวัชรพล  บุญมี
21. นางสาวศรินยา  ขันชัย
22. นางสาวสรัลพร  เหลาปัญญา
23. นางสาวสุชาดา  กล้าจริง
24. นางสาวสุทธิดา  ลุล่วง
25. นางสาวอนุธิดา  ฉัยยานนท์
26. นางสาวอรทัย  ทองมูล
27. นางสาวเจวรี  ตรีวิเศษ
 
1. นางนภาพร  ที่สำราญ
2. นายยรรยง  สุบินดี
3. นายรักดาว  มะลิงาม
4. นางศุจิตราภรณ์  สมหวัง
5. นายสันติ   แก้วหอม
6. นางสุวรรณี  พรหมบุตร
7. นางเพ็ญ  มาลีหวล
8. นางโฉมศรี  มะลิงาม
 
106 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  มะธิปิไข
2. เด็กชายนครินทร์  อาบทอง
3. เด็กหญิงปณัชยา  พลชะลี
4. เด็กหญิงมานี  สร้อยแสง
5. เด็กหญิงวีรยา  ภูสีริต
6. เด็กชายสมภพ  รินชัย
7. เด็กชายสหรัฐ  สุทำมา
8. เด็กหญิงสุภาภร  จิตรมั่น
9. เด็กชายอลงกรณ์  วงศ์ษา
10. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ปรัชฉลาด
 
1. นายลิขิต  สิงจานุสงค์
2. นางสุนิจฉา  ฤทธิจรุญ
 
107 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. นายธีรพงษ์  อุนาภาค
2. นางสาวนุชนาถ  อาจวิชัย
3. นายภัทรพงษ์  เขื่อนคำ
4. นางสาวสุภัค  สะเดาทอง
5. นางสาวสุภาภรณ์  บุุญสรรค์
6. นายสุรวุฒิ  แสงแก้ว
7. นายสุรศักดิ์  พันนาม
8. นายอภิศักดิ์  สาลีเสาร์
9. นางสาวเบญจมินทร์  ศรีภักดี
 
1. นายลิขิต  สิงจานุสงค์
2. นางสุนิจฉา  ฤทธิจรุญ
 
108 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กหญิงพรนิภา  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงลักษิกา  เจริญราช
3. เด็กหญิงวรรณิษา  มหานาม
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ดวงเดือน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  มาระโย
6. เด็กหญิงเจนจิรา  พูลพิรมย์
 
1. นายลิขิต  สิงจานุสงค์
2. นางสุนิจฉา  ฤทธิจรุญ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจันจิรา   จันดี
2. นายจิรพงศ์   มุขมนตรี
3. นางสาวธารารัตน์   ทองแม้น
4. นายสุพิศ   ลาพวัน
5. นายอภิรักษ์   กองทอง
6. นางสาวอรวรรณ   ก้านเพชร
 
1. นายธนิตพงษ์   มนต์ดี
2. นายสมพงษ์   เข็มทอง
 
110 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงกัลยา  สร้อยสีหา
2. เด็กหญิงกาญจนา  แสนหาญ
3. เด็กหญิงชลลดา  มะลิพันธ์
4. เด็กหญิงบุษยา  พรมศรี
5. เด็กหญิงยศวดี  ซ้อนศรี
6. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทองเงิน
7. เด็กหญิงอังคณางค์  มณีล้ำ
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  พาเทพ
 
1. นางสาวดวงตา   เกลียวเพียร
2. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
3. นางสาวสุรีรัตน์  หมื่นมี
4. นายสุเทศ  กาบทอง
 
111 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  บุญมานัด
2. นางสาวจีรวรรณ  เศษรัตนา
3. นางสาวทิพย์สุดา  คำชนะชัย
4. เด็กหญิงบุษบา  จันทร์โสม
5. นางสาวรสนาท  คงสุข
6. เด็กหญิงศศิวรรณ  แข็งฉลาด
7. นางสาวสุมนฑา  ฉิวรัมย์
8. เด็กหญิงอัปสร  สืบนิสัย
9. นายเอกรัตน์  แสงละออ
 
1. นางสาวศริญนภา  กิมาวหา
 
112 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  กระแสโสม
2. เด็กหญิงนิภาดา  มีเทียน
3. เด็กหญิงภูริรัตน์  ลอดสุโข
4. เด็กหญิงวรรษมน  ทรงพระ
5. เด็กหญิงศศิธร  นิติสุข
6. เด็กหญิงศิริประภา  ยามรัมย์
7. เด็กหญิงสุริญญา  สนิทโกสัย
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชัยอินทร์
 
1. นางสาวศริญนภา   กิมาวหา
 
113 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายชานนท์  สานแก้ว
2. นางสาวณัฐนันท์  ศิริอ่อน
3. เด็กหญิงณัฐลินี  ขวัญดี
4. นางสาวนภาพร  เพียรคำ
5. นายนเรศ  ปิ่นเพชร
6. นางสาวมะลิวัลย์  เดชชัย
7. นางสาววนิดา  สุขจิตร
8. นายวรปรัชญ์  โสภา
9. นางสาววราภรณ์  รัตนเสนศรี
10. นายวินัต  สุขเสมอ
11. นางสาวสมฤดี  ปุลายะโก
12. นางสาวสุนิสา  เจียมรัมย์
13. นางสาวสุปราณี  เดชชัย
14. นางสาวสุปราณี  เลิศแก้ว
15. นางสาวสุภาพร  สนโศก
16. นางสาวแพรวนภา  ภาคพรม
 
1. นางสาวพชรพรรณ  ทาระพันธ์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายกิติภรณ์  มะณีรัมย์
2. นายสมบูรณ์  จ่าพุลี
3. นายสิทธิศักดิ์  สุขแก้ว
4. นายอนุชา  ศิลาน้ำเที่ยง
5. นายอานนท์  วานะติ
 
1. นางสุมาลี  เครือผือ
2. นายเจษฎา  สอนโกษา
 
115 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ระภัทร   พจน์โยธิน
2. เด็กหญิงสุปราณี   อบอุ่น
 
1. นายธนิตพงษ์   มนต์ดี
2. นายสมพงษ์   เข็มทอง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายธนศักดิ์  จิตเย็น
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  คงสุข
3. เด็กชายศิริชัย  เกิดดี
 
1. นายประเทียร  แก้วชนะ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นายชนภัทร  วงษ์ด้วง
2. นายพิชัย  กะการดี
3. นายศิริศักดิ์  ลักขษร
 
1. นางจุฬาลัย  เวชสถล
2. นายฉันท์ติ  จุลกองฮ้อ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  ภูคำ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สีทา
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  สีทา
 
1. นายพชร  สุจริต
2. นางสุภาภรณ์  โสมสุข
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญครอง
2. นางสาวสุวรรณา  ดาทอง
3. นายอภิชาติ  ชาสระคู
 
1. นางจุฬาลัย  เวชสถล
2. นายฉันท์ติ  จุลกองฮ้อ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายจักรพรรดิ  เหมาะทอง
2. เด็กหญิงชโลทร  มูลสระคู
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุภาพ
4. เด็กหญิงพิมนภัทร  มาลีหวล
5. เด็กหญิงสุภัทริกา  ทองนำ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  พรหมบุตร
 
1. นางกนกลักษณ์  เกษีสังข์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นายนิรันตร์  คันโทเงิน
2. นายวีรัตน์  พัตรสิงห์
3. นางสาวสมฤดี  มะลัยทอง
4. นายสุเมธ  นิลจันทร์
5. นางสาวหฤทัย  เอื่ยมเฟื่อง
6. นางสาวอรวรรณ  ชอบทอง
 
1. นางสุภัชญา  กอสาลี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ญา  คุณะนาม
2. เด็กหญิงสิริกานดา  สืบวงค์
3. เด็กหญิงสุลิตา  สีกลาง
 
1. นายมานพ  คงนุรัตน์
2. นางสุทัศนี  ใจกล้า
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวชลธิชา   ปุยภูงา
2. นางสาวณัฐนรี   รุ่งแสง
3. นางสาวประไพ   สาลีทอง
 
1. นางปราณีต   เหล่าสกุล
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองมาน
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เช่นรัมย์
3. เด็กหญิงอัญชลี  พิศเพ็ง
 
1. นายชำนาญ  เกตุโสระ
2. นายสิทธิศักดิ์  เอ็นดู
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวสมใจ   สุตนนท์
2. นางสาวสุนารี   มิตรสันเทียะ
3. นางสาวสุภาดา   โสภา
 
1. นายศรชัย   วรรณตรง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ขัติยวงษ์
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ไทย
3. เด็กหญิงเมธินี  เวชกามา
 
1. นางพัชรนันท์  แพงยา
2. นางวิภาภรณ์  วิเศษวงษา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. นางสาวณัฐิกานต์  เขื่อนคำ
2. นางสาวปรียาลักษณ์  อบอุ่น
3. นางสาวมนต์ธิดา  กลำภักดิ์
 
1. นางจันทร์ฉาย  จวงจันทร์
2. นางสาวศุภมาส  เข็มทอง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  แก้วประเสริฐ
2. นายธีรภัทร  หงษ์ทอง
3. นายวิษณุ  บุญแนบ
 
1. นางสาวราตรี  พันธุชา
2. นางวิไลพร  หงษ์ทอง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวลีลาวดี  อินทร์สอน
2. นางสาวสุวิมล  คำเสียง
3. นางสาวอาภัสรา  พรหมบุตร
 
1. นางจิตรา  เชื้อเจริญ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  บุญเชียง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  พรหมี
3. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญธรรม
 
1. นายพชร  สุจริต
2. นางสุภาภรณ์  โสมสุข
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 1. นางสาวจินดาภา  แสงรุ้ง
2. นางสาวณัฐสุดา  สีดา
3. นางสาวพรธีรา  ศรีทอง
 
1. นายพชร  สุจริต
2. นางสุภาภรณ์  โสมสุข
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  พิมภานิล
2. เด็กชายสุรศักดิ์  มีศรี
3. เด็กหญิงเอมฤดี  จำปาสี
 
1. นายมานพ  คงนุรัตน์
2. นางสุทัศนี  ใจกล้า
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 1. นายภัควัติ  จันทร์เหลือง
2. นายวิภาส  สกุลเหมาะ
3. นายศรัณยู  แสงรุ้ง
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  กนกแก้ว
2. นางพรสวรรค์  พนัส
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สีเขียว
2. เด็กชายอธิพันธ์  ทองพลับ
 
1. นางสาวกฤติยา  คำเพราะ
2. นางอรประภา  ศรีพรม
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  ดอกเข็ม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พรหมบุตร
 
1. นางสาวอารุณี  บุญยืน
2. นางสาวเทพสุดา  พรหมสวัสดิ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายจตุรยุทธ   ทองอาบ
2. นายอภิสิทธิ์   สุริยะ
 
1. นางรัสนา   อนันตสุข
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงวราภรณ์   คำสวาสดิ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ   ศรีไสว
 
1. นางสาววิภาพันธ์   สันวัง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายกิตติพร  แสงตะวัน
2. นายอำนาจ  เจริญราช
 
1. นายเจษฎาภรณ์  มะลิหอม
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ธรรมวงศ์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  สุดทวี
 
1. นางบังอร  ทองมา
2. นายปรีชา  ทองมา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายศรายุทธ  แย้มค้าย
2. เด็กชายสุจินดา  โอชา
 
1. นายบุญรอด  วุฒิยาสาร
2. นายสมยศ  ระคนจันทร์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงนิตยา   นามลี
2. เด็กหญิงปัทมา   อย่าเสียสัตย์
 
1. นางสาววิภาพันธ์   สันวัง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวปาริฉัตร  คลังใหญ่
2. นางสาวปิยาภรณ์  สายทอง
 
1. ส.ต.ต.กัมปนาท  เกษแก้ว
2. นางผกาวดี  สุวงศ์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นายนันทวัฒน์  ตุ่นทอง
2. นายยุทธนา  โสจันทึก
 
1. นายบุญรอด  วุฒิยาสาร
2. นายสมยศ  ระคนจันทร์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  ก้งทอง
2. นายอนุชิต  ยินดี
 
1. นายเจษฎาภรณ์  มะลิหอม
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงดุษฎี  บุดศรี
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน   มูลศรี
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์   พุดจีบ
 
1. นายไพทูล   หาดคำ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวณัฐพร   ภูนุภา
2. นางสาวสุดารัตน์   นนทภักดี
3. นางสาวสุลินดา   จันทร์น้อย
 
1. นายไพทูล   หาดคำ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวดาราภรณ์   นันทะพันธ์
2. นายตะวัน   เสมอภาค
 
1. นางสาวพิรุณรัตน์   ศักดิ์แก้ว
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายกิติศักดิ์  พายุพัด
2. เด็กชายผ่านคม  ศรีสมศักดิ์
3. เด็กชายเจษฎา  วงศ์สามาลย์
 
1. นายประเสริฐ  บุญบำรุง
2. นายสมบูรณ์  ศรีสมศักด์ิ์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นางสาวตรีรัตน์  เข็มทอง
2. นายอนุชิต  มีสาย
3. นางสาวอัญธิกา  บำรุงตน
 
1. นางสุภัชญา  กอสาลี
2. นายอภิราม  สาเทียน
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติกร  คำผม
2. เด็กชายกิ่งเพชร  นางาม
3. เด็กชายธวัชชัย  เพียรเสมอ
 
1. นายบญรอด  วุฒิยาสาร
2. นายสมยศ  ระคนจันทร์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นายศักดิ์ชัย  ธาตุระหัน
2. นายสัญชัย  ลีรัตน์
3. นายสุวรรณ  เรืองสัตย์
 
1. นายบุญรอด  วุฒิยาสาร
2. นายสมยศ  ระคนจันทร์
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นายวุฒิชัย  จันทรพรหม
2. นายสิงห์ทอง  ศรีสิงห์
3. นายอนิรุต  ท่าฉลาด
4. นางสาวอัษฎาวดี  สัตตะเลิศ
 
1. นางสุภัชญา  กอสาลี
2. นายอภิราม  สาเทียน
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  สอนสัตย์
 
1. นางสาวสัณห์ฤทัย  โลนุช
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวเอื้องอุมา  สมโสม
 
1. นางสาวธรรมพร  ฤทธิรณ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงทิพย์กันยา   ค้ำคูน
 
1. นางสาวสุพิชญา   สุวรรณศักรสิน
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นางสาวลักษิกา  แก้วเพชร
 
1. นางสาวพีรลักษณ์  รักษะประโคน
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  พันสีนาม
 
1. นายวีระชาติ  ผิวอ่อน
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายทวีศักดิ์  อ่อนศรี
 
1. นายทวีชัย   กลีบบัว
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. เด็กชายวชิรสรณ์  บุญปัญญา
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  บุญเจียม
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาววาริน   เดชดี
 
1. นางยุพาพิน   ช่วยวัฒนะ
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กหญิงชนาภา  ศิลพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  บุริยัง
3. เด็กหญิงวิไลพร  แสงสว่าง
4. เด็กหญิงศิริพร  สีตัสสะ
5. เด็กชายอดุลย์วิทย์  จักรทอง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  มีโชค
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายชัยมงคล  หงษ์ยนต์
2. นางสาวดารณี  พิศิลป์
3. นางสาวพัชชุรินทร์  เพชรคงแก้ว
4. นายศราวุฒิ  มุ่งอาษา
5. นางสาวสัตตกมล  ล้อมวงศ์
 
1. นายวีระชาติ  ผิวอ่อน
2. นางเพิ่มศิริ  งามยิ่ง
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายสุรชัย   สุริยงคต
 
1. นางเบ็ญจวรรณ   บุญอาจ
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงถนอมพันธ์   พิลาจันทร์
 
1. นายกิตติพงษ์   อสิพงษ์
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวศิริวรรณ  บุญโสม
 
1. Mr.Jiangpeng   Yi
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กหญิงวันวิสา  หอมหวล
 
1. นางบานเย็น  ผายสุวรรณ
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  สมภักดี
 
1. นางสาวสวรรยา  มะลิงาม
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  แก้วศรี
2. เด็กหญิงอัญธิกา  สมโสม
 
1. นางดวงใจ  อินทชัย
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวบุษกร  นิสัยเลิศ
2. นางสาวศิริพร  จิตชื่น
 
1. นางสุภาพ  พลภักดี
2. นางเพิ่มศิริ  งามยิ่ง
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายฐานันดร์  จำปาคำ
3. เด็กชายธรรวุฒิ  นาคแสร์
4. เด็กชายปรเมศวร์  ประทุมแก้ว
5. เด็กชายสมบัติ  เงางาม
6. เด็กชายอนุวัฒน์  เหง่าทอง
7. เด็กชายอนุเดช  เกรียงสกุลชัย
8. เด็กชายเศรษฐกิจ  งัดโคกกรวด
 
1. นายบัวเวิน  จันทร์ล้ำ
2. นายเอกพล  สีบาง
3. นายไชยวัฒน์  สิงห์ทอง
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. นายชิษณุพงศ์  เมชบุตร
2. นายมนเทียร  จาบทอง
3. นายรัฐพงศ์  วงค์วาท
4. นายศุภชัย  ดีสุข
5. นายสิทธิศักดิ์  คงทรัพย์
6. นายเมธา  กล้าหาญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวจิตติมา  สายทะเล
2. นางสาวน้ำทิพย์  ดาทอง
3. นางสาวปรารถนา  ใจเรือง
4. นางสาวราตรี  แก้วสุรีย์
5. นางสาวศิริจรรยา  สายกระสุน
6. นายสุทัศน์  ศรีด้วง
7. นางสาวสุธาทิพย์  วิชาดี
8. เด็กชายเกียรติกุล  พรมชาติ
9. เด็กชายเนวิน  ลักขษร
10. นางสาวแก้ว  วงษ์ธรรม
 
1. นายนครินทร์  จินดากุล
2. นางวรรภา  กฤติยาวรรณ
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กชายกวินพงษ์  จันทกุล
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  รามณี
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  รัตน์ศรี
4. เด็กหญิงพิมลดา  ปิตะรักษา
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสงเหมาะ
 
1. นายณัฐพล  แสงทวี
2. นางสาวมยุรี  คุณเถื่อน
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจรรยาภรณ์   สีหาบุตร
2. นางสาวจิรสุดา   ประสงค์
3. นางสาวศดานันท์   บุญภา
4. นางสาวอนันญา   พรบุญ
5. นางสาวอันทิกา   มะลิงาม
 
1. นางสาวนิภาพร   สิทธิจันทร์
2. นายสุเทพ   กรุงพิทักษ์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  อ่านไธสง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เกษแก้ว
3. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์อ่อน
 
1. นายภัทรวรรธ  พะเนตรรัมย์
2. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐพร  สุขตาม
2. นางสาวอรทัย  บุญสด
3. นางสาวอารีญา  ยิบรัมย์
 
1. นางสาวรัตภูมิ  แจทอง
2. นางอารีพร  ฉินนะโสต
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปัทมพร  ทุมทอง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำแพงศรี
3. เด็กชายมนตรี  งามนวล
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางสาวเดือนเต็ม  ลามณี
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวศุภลักษณ์  ชาติชาวนา
2. นายสิทธิศักดิ์  สุขแก้ว
3. นางสาวสุพรรณ  สร้อยเสน
 
1. นางสาวนลินี  ธรรมบุตร
2. นางสาวภาวิณี  วงษ์เดือน
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงปิยฉัตร   กลิ่นมาก
2. เด็กหญิงอารียา   นิลพฤกษ์
 
1. นางสาวสุภาพ   พบบุญ
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  เหลาคำ
 
1. นางปาลิตา  พันบุดดี
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวชุติกาญจน์  ภาชื่น
2. นางสาวสิริรัตน์  ใจดี
 
1. นางสาววรินทิพย์  ใจดี
2. นายศรีรม  ฉิมลี
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นายสิทธินันท์  กุลบุตร
 
1. นางสาวแอนนา  เสนาะเสียง
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงนันทนา  ยาคำ
2. เด็กหญิงปวีณา  ธีระุบญ
 
1. นางสาวจิณห์จุฑา  ประวาสุข
2. นางดาราวรรณ  แข่งขัน
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายชัยยันต์  สุขหมั่น
 
1. นางวารุณี  หมายสุข
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองละเอียด
 
1. นางสุวรรณา  ประครองใจ
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐกานต์  โกฎิหอม
 
1. นายนิพนธ์  บุญสุข
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แจพันดุง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  นามวิรัช
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หอมหวล
4. เด็กหญิงกัณฐิกา  ลอดสุโข
5. เด็กหญิงกันฑมาศ  เยาวะศรี
6. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันงาม
7. เด็กชายขวัญชัย  เกวิโก
8. เด็กชายจริญ  รุ่งรัตน์
9. เด็กหญิงจันทมาศ  เยาวศรี
10. เด็กหญิงจิราวดี  จีนรัมย์
11. เด็กหญิงจุฑามาศ  นพคุณ
12. เด็กหญิงจุฑามาศ  นพคุณ
13. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มะโนลา
14. เด็กหญิงชนนิภา  สาวินัย
15. เด็กหญิงชุติวรรณ  สิงห์สนั่น
16. เด็กชายชูโชค  โสภาชัย
17. เด็กชายฐิติพงษ์  วันดี
18. เด็กหญิงณัชธิดา  นะราช
19. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  โรหิตดิษฐ์
20. เด็กหญิงดวงมณี  มงคล
21. เด็กหญิงทองใบ  อานไธสง
22. เด็กชายธนาโชค  งามละม่อง
23. เด็กชายธราวิชญ์  เดชบุญ
24. เด็กชายธวัชชัย  พวงศรี
25. เด็กหญิงธัญชนก  ภู่สวัสดิ์
26. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงค์นอก
27. เด็กชายธีรศักดิ์  สีเขียว
28. เด็กหญิงนงลักษณ์  จอดนอก
29. เด็กชายนพเก้า  แก้วละออ
30. เด็กชายนราธิป  สุวรรณฉวี
31. เด็กหญิงนริสรา  มุ่งดี
32. เด็กหญิงนรีนุช  พงนอนิล
33. เด็กชายนฤเบส  สีเขียว
34. เด็กหญิงนัยนา  ทุมขอบ
35. เด็กหญิงนาริสา  เกษไธสง
36. เด็กหญิงนิพาดา  มีเทียน
37. เด็กหญิงนิภาพรรณ  บุญไชโย
38. เด็กชายนิรันดร์  มั่นคง
39. เด็กหญิงนุจรินทร์  พิทักษ์มงคล
40. เด็กชายประพันธ์  บุญทะรา
41. เด็กหญิงปวีนุช  แก้วละออ
42. เด็กหญิงปัณณพร  โพธิเกตุ
43. เด็กหญิงปัทมาวดี  โพธิ์ษา
44. เด็กหญิงพนิดา  แสนปัดซา
45. เด็กหญิงพนิตพร  สังข์ชัย
46. เด็กหญิงพรนภา  ชูคะรัมย
47. เด็กหญิงพรรณี  ลาภโต
48. เด็กหญิงพัชรา  ศรีวงษา
49. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กลางสวัสดิ์
50. เด็กหญิงพัทธีรา  ลอดสุโข
51. เด็กหญิงพัทยา  ศรีวงษา
52. เด็กหญิงพันนิดา  เดชบุญ
53. เด็กหญิงพิมนิภา  โตนโพนรัมย์
54. เด็กหญิงพิยะดา  ยอดเมิน
55. เด็กชายภราดร  วิเศษ
56. เด็กชายภาณุวัฒน์  จันทรา
57. เด็กหญิงภาวินี  บุญมานัด
58. เด็กชายภูรินทร์  เจริญรัตน์
59. เด็กหญิงภูริรัตน์  ลอดสุโข
60. เด็กหญิงมธุรดา  วงษ์จำปา
61. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สันทอง
62. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สิงห์ทอง
63. เด็กหญิงมัชฌิมา  การเกต
64. เด็กหญิงมินตรา  นามลิวัน
65. เด็กหญิงรัชนีกร  สง่าศรี
66. เด็กหญิงรุ่งฤดี  สายทอง
67. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สุขเสริม
68. เด็กหญิงละอองดาว  สาลีทอง
69. เด็กหญิงวรรณพร  กองไช
70. เด็กหญิงวริลญา  ประจิตร
71. เด็กชายวันชนะ  บุพลับ
72. เด็กชายวันเฉลิม  สีเขียว
73. เด็กหญิงวิริยา  เสามั่น
74. เด็กหญิงศศิณี  ศรีงาม
75. เด็กหญิงศิประภา  สุวรรณกาโล
76. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีเขียว
77. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รอบริเจน
78. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิทธิวงศ์
79. เด็กหญิงสริวินันท์  ศรีนาค
80. เด็กหญิงสุกานดา  ยี่รัมย์
81. เด็กหญิงสุจิตรา  สีเขียว
82. เด็กหญิงสุจิตรา  ชัยวัน
83. เด็กหญิงสุดารัตน์  มะหารัน
84. เด็กหญิงสุทธิดา  เอ้ไธสง
85. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  บุญเส็ง
86. เด็กหญิงสุภาณี  พรมจารี
87. เด็กชายอนันตชัย  โพธิ์อยู่
88. เด็กชายอนิวัติ  ดาดี
89. เด็กชายอภิชัย  ชูคะรัมย์
90. เด็กหญิงอัจฉรา  ฝ่ายเวียงจันทร์
91. เด็กหญิงอาทิตยา  ทาบัณฑิต
92. เด็กหญิงอาภาพร  พวงศรี
93. เด็กหญิงอินทิรา  ดีอ้อม
94. เด็กหญิงอินทิรา  ดีอ้อม
95. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เดชบุญ
96. เด็กหญิงแก้วตา  ไชยมูล
97. เด็กหญิงแก้วตา  ไชยมูล
98. เด็กหญิงแสงระวี  มุ่งดี
99. เด็กหญิงแสงระวี  มุ่งดี
100. เด็กหญิงโมลี  โพธิ์ศรี
 
1. นายประยุทธ  สารศรี
2. นางพัชนี  สารศรี
3. นางสาวพีระลักษณ์  รักษะประโคน
4. นางพูนทรัพย์  สิงห์สนั่น
5. นางรัชนีย์  สุธรรม
6. นางสายฝน  เจริญรัมย์
7. นางสาวสายฝน  เจริญรัมย์
8. นายสุภชัย  ไชยพลงาม
9. นางสาวสุมาลี  งามสง่า
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นางสาวกนกพร  แสงอรุณ
2. นางสาวกนิษฐา  เพชรขาว
3. นางสาวกนิษฐา  ศิริวรรณ
4. นางสาวกมลวัทน์  ศรีงาม
5. นายกรจิตต์  บุญศิริ
6. นายกฤษฎา  บังศรี
7. นางสาวกัลย์สุดา  สายทอง
8. นางสาวกาญจนา  ชายสา
9. นายกิตติพงษ์  ศรีจันเหนือ
10. นางสาวกุลธิดา  บุญมานัด
11. นางสาวจริยา  ประจวบบุญ
12. นางสาวจิตรานุช  ทรานวล
13. นางสาวจีรวรรณ  บุญมั่น
14. นายจีรวัฒน์  เลี้ยงประเสริฐ
15. นางสาวจีราวรรณ  เศษรัตนา
16. นางสาวจุฑามาศ  หอมหวล
17. นางสาวชลธิชา  สะเทินรัมย์
18. นางสาวชูวรรณเพ็ญ  แสงอรุณ
19. นางสาวณัฎฐริกา  สนโศรก
20. นางสาวณัฐณิชา  สวัสดี
21. นายณัฐพล  เครื่องไธสงค์
22. นายณัฐพล  จันอนันต์
23. นายดลสุข  เกษร
24. นางสาวดอกแก้ว  สองอุ้น
25. นางสาวดารารัตน์  มะหาวัน
26. นางสาวทัดดาว  ลุนปัดถา
27. นางสาวทัศนา  อุตรา
28. นางสาวทัศนีย์  ดวงเดือน
29. นางสาวทัศนีย์  เที่ยงคูณ
30. นางสาวทิพย์สุดา  คำชนะชัย
31. นางสาวธัญญา  ผลสิมมา
32. นางสาวธาริณี  อ่อนศิลา
33. นายธีระพงศ์  อะทะโน
34. นางสาวนภารัตน์  มะหานาม
35. นางสาวนันทนา  ตะราษี
36. นางสาวนันทนา  แตะอินรัมย์
37. นายนำโชค  พลมีเดช
38. นางสาวนิดนภา  ยี่รัมย์
39. นางสาวนิตยา  ผลชู
40. นางสาวนิตยา  พันพิทักษ์
41. นางสาวนิรชา  สิงห์สนั่น
42. นายปฏิพล  บุญครอง
43. นายปฐวี  หลังแก้ว
44. นางสาวปทิตตา  บำรุงสิน
45. นางสาวปภาวรินทร์  อุนยานัด
46. นางสาวปิยะรัตน์  จันทนัน
47. นางสาวพฤกษา  จำเริญลาภ
48. นางสาวพัชรี  ประดับพันธ์
49. นายพิชัย  สีใส
50. นายมาฬิศ  สตะจิตร
51. นางสาวรจนา  สีเขียว
52. นางสาวรสนาถ  คงสุข
53. นางสาวรุ่งนภา  เทพเดช
54. นางสาววชิราภรณ์  ชัยปัญญา
55. นางสาววนิดา  คำสูรย์
56. นางสาววิชุดา  สายกระสุน
57. นางสาววิภา  อาสานอก
58. นางสาวศรัญญา  ชัยทอง
59. นายศรายุทธ  ดาสี
60. นางสาวศิริวรรณ  กันไธสง
61. นางสาวศุภาลักษณ์  คะเรรัมย์
62. นายสมิทธิ์  กองแก้ม
63. นายสหรัฐ  อันวิเศษ
64. นายสายชล  เหลาลิน
65. นางสาวสายธาร  แน่นชารี
66. นางสาวสิรินุช  เหล็กกาญจน์
67. นางสาวสุกัญญา  บุพลับ
68. นางสาวสุกัญญา  พานเหล็ก
69. นางสาวสุดารัตน์  มาลี
70. นางสาวสุทธิดา  โชครัมย์
71. นายสุทัศน์  ชามนตรี
72. นางสาวสุนิษา  มณทา
73. นางสาวสุปราณี  มาศงามเมือง
74. นางสาวสุพรรษา  ศรีงาม
75. นางสาวสุพรรษา  ศรีงาม
76. นางสาวสุมณฑา  ฉิวรัมย์
77. นายสุรศักดิ์  หินชัด
78. นางสาวหทััยทัต  มั่นคง
79. นางสาวหยาดนภา  หนู่มั่น
80. นางสาวอนงค์  ศรีพลัง
81. นางสาวอภิชญา  เศษมา
82. นางสาวอรัญญา  เทศธรรม
83. นายอัครพล  ทั่งทอง
84. นางสาวอาภานุช  ชารีพร
85. นายเจนณรงค์  คงโสมา
86. นายเทพทัต  อุตรา
87. นางสาวเพ็ญนภา  สินเมือง
88. นางสาวเพ็ญนภา  สินเมือง
89. นางสาวเยาวพา  สำเรียงรัมย์
90. นางสาวเรณุมาศ  แข็งฉลาด
91. นายเอกรัฐ  แสงละออ
92. นายเอกลักษณ์  บุญมา
 
1. นางสาวกฤติยา  คำเพราะ
2. นายธีระเดช  ประนมศรี
3. นายประยุทธ  สารศรี
4. นางพัชนี  สารศรี
5. นางพูนทรัพย์  สิงห์สนั่น
6. นายสุภชัย  ไชยพลงาม
7. นายสุรพงษ์  เมชบุตร
8. นางสาวสุวิมล  สร้อยเสน
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. นายวรพล  สอนสุวรรณ์
 
1. นายวิชิต  โจมสติ
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. นายธีระศักดิ์  แสนวัง
 
1. นายพนม  ดวงเอก
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. นายธนพล  อาจโยธา
 
1. นายวิชิต  โจมสติ
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. นายรัตนชัย  ธิมาทา
 
1. นายวิชิต  โจมสติ
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. นางสาวกาญจนา  มูลเชอร์
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  เพชรหงษ์
3. นายคมเพชร  หมื่นขันธ์
4. นายจำลอง  เกิดท่าแค
5. เด็กหญิงณัฐรินี  ศรีพรมติ่ง
6. เด็กหญิงดวงพร  มลาศรี
7. นายธวัช  ชูยิ่ง
8. นางสาวธิดารัตน์  สายโคกกลาง
9. นายธเนศร์  สินธุรส
10. นายนพรัตน์  ขุนศิริ
11. นางสาวนฤมล  เตินเตือน
12. นายนิคม  อาษาศึก
13. เด็กหญิงนิตยา  ไชยดี
14. เด็กหญิงบุษบา  ทำทาน
15. นายปิยะวุฒิ  เหมาะดี
16. นายพลากร  จันทร์แก้ว
17. นางสาวพัชรินทร์  ไสยาศรี
18. นางสาวมยุรา  เพียรเสมอ
19. เด็กหญิงรำไพ  สำราญมล
20. เด็กหญิงวันเฉลิม  ขุนศิริ
21. เด็กชายศตวรรษ  หริคำภา
22. เด็กหญิงศิรประภา  สามี
23. นายสมพร  ลาขุมเหล็ก
24. นายสุทธิศักดิ์  สุโพธินะ
25. นางสาวสุนิสา  สุดใจ
26. นางสาวสุภาพร  เรียงสนาม
27. เด็กชายอภิสิทธิ์  เต็มกระโทก
28. เด็กหญิงอลิษา  นันสุณีย์
29. เด็กหญิงอัญชลี  เหมาะดี
30. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พิศกระโทก
 
1. นางสาวธิดาฤดี  ศรีไสว
2. นายบุญแจน  ละอองศรี
3. นายปิยะวัฒน์   ศรีไสว
4. นางพัชรนันท์  แพงยา
5. นางวิภาภรณ์  วิเศษวงษา
6. นายสมรรถชัย  ตรีทศ
7. นางโฉมยง  คนงาม
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กชายวิทยา  โลนุช
 
1. นายธานินทร์  เหลาเลิศ
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. นางสาวนิศา   ปุยสันต์
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. นายยอด  ขุนศิริ
 
1. นายสุรวุฒิ  พันคลัง
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นายบุญสุข  บรรเทิงใจ
 
1. นางนฤมลวรรณ  จำปาทอง
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. นายเกรียงไกร  บุญมี
 
1. นางพวงพันธ์  โพธิ์ศรี
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงบานเย็น  สืบวงค์
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  นามพิชัย
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  พลเสนีย์
 
1. นางบุญญา  บุตรสวน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  คุณเถื่อน
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. นางสาวจามจุรี  แสงพระจันทร์
2. นายวัชรพงษ์  ฤทธี
3. นายสุริยา  ศรีษะแก้ว
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
2. นางอัมราภรณ์  ห้าวหาญ
 
201 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  สัญญารัตน์
2. เด็กชายสุรพงษ์  โปรยทอง
 
1. นายคมวิบูลย์  หันตุรินทร์
2. นางรุ่งนภา  นันทวิสุทธิ์
 
202 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโนนเทพ 1. นายธนิเทพ  บุญสูง
2. นายวรายุทธ  แก้วประเสริฐ
 
1. นางรุ่งนภา  นันทวิสุทธิ์
2. นายศิริ  ระฆังทอง
 
203 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยา 1. เด็กชายตะวัน  ขันสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงอรทัย  ขันสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวศิริพร  นามเสริมศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  ผิวจันทร์
 
204 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยา 1. นายณัฐพงษ์  มาพร้อม
2. นายวิภู  โคตรชาดา
 
1. นางสมถวิล  สระแก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์  ผิวจันทร์
 
205 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายนครชัย   ดีสวน
2. เด็กชายปริญญา   แสงราม
 
1. นางวัชรี   กมล
2. นางอมรรัตน์   สมบัติ
 
206 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนธาตุศรีนคร 1. นายพันธ์เทพ  ผึ่งผาย
2. นายสมชาย  วุฒิงาม
 
1. นางนภาภรณ์  ธาตุระหัน
2. นายเจษฎา  เสริมแสง
 
207 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กหญิงกัณฑมาศ  สุขเพิ่ม
2. เด็กชายภูมินทร์  ทองทา
 
1. นางรัตน์จินันท์  พลรักษ์
2. นางสาวอุมารินทร์  อินทะนัย
 
208 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  จำปาสี
2. เด็กชายกิตติชัย  ใจกล้า
3. เด็กชายทินกร  นามค้อ
4. เด็กหญิงวันวิสา  ปู่พะบุญ
5. เด็กชายวีระศักดิ์  โสภา
6. เด็กชายอัฒฎาวุฒิ  ศรีสะอาด
7. เด็กชายเกียรติขจร  จำปาสี
 
1. นางสาวจันทิพา  โทธะรินทร์
2. นางสาวรัชดา  ล้อทองกูล
3. นางหวานใจ  วงษ์มณี
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัต์น์  เพ็งประสิทธิพงศ์
 
1. นางสมถวิล  สระแก้ว
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พูนภิรมย์
 
1. นายลิขิต  สิงจานุสงค์
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. นางสาวจุฑามาศ  อรรคบุตร
 
1. นายสุรวุฒิ  พันคลัง
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงจิตรา  รัตนภักดี
2. เด็กชายชลสิทธิ์  ปลื้มจิตร
3. เด็กหญิงสุปราณี  อบอุ่น
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์   การุณ
5. เด็กชายเจษฎา   ลาพะวัน
 
1. นายธนิตพงษ์   มนต์ดี
2. นางสาวศศิเพ็ญ   คงสุข
3. นายสมพงษ์   เข็มทอง
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวบุปผา  ฉิมงาม
 
1. นางบุญยืน  สุขสำโรง
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันสาย
 
1. นายสุรวุฒิ  พันคลัง
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. นางสาวหนูแพร  สุขประเสริฐ
 
1. นายสุรวุฒิ  พันคลัง
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาววิมาดา  ผาดนอก
 
1. นางราตรี  จันทอง
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามณี   ศรีพรรณ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   เกษรจันทร์
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  สืบเพ็ง
4. เด็กหญิงวรดา   รื่นมิตร
5. เด็กหญิงศิรินญา   พูนสวัสดิ์
6. เด็กหญิงสุภาวดี   ธรรมวงศ์
 
1. นายธนิตพงษ์   มนต์ดี
2. นางสาวภาวินี  ศรีน้อย
3. นางสาวศศิเพ็ญ   คงสุข
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยา 1. เด็กชายพงษ์ประสิทธิ์  เชื้อชัย
2. เด็กหญิงภมรรัตน์  แสนฉลาด
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กิ่งวงษา
 
1. นางชนิดาภา  บุญยะรัตน์
2. นางสาวปรัชญาพร  จันพุทซา
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายจักรกฤษ   จอมเผือก
2. เด็กหญิงนวิยา   โสภา
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   คำภิรมย์
 
1. นางสาวศศิเพ็ญ   คงสุข
2. นางสุชาดา   วรรณตรง
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญอาจ
2. เด็กหญิงปิยดา  ปลั่งกลาง
3. เด็กชายสุทธิวุฒิ  ยอดจันทร์
 
1. นางรัตน์จินันท์  พลรักษ์
2. นางสาวอุมารินทร์  อินทะนัย
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นายชัชนันท์  บุญครอง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  พรมศรี
3. นายไมตรี  แสนดี
 
1. นางจุฬาลัย  เวชสถล
2. นายฉันท์ติ  จุลกองฮ้อ
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นายพิพัฒน์  ดาทอง
2. นายพีระพงษ์  บุญมี
3. นายสุรวุฒิ  พราวแดง
 
1. นางจุฬาลัย  เวชสถล
2. นางสาวรุจิรา  ผลโพธิ์
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. นายภานุวัฒน์  วงค์มา
 
1. นางอัมราภรณ์  ห้าวหาญ
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยา 1. เด็กชายจิรกฤต  สาพันธ์
2. เด็กชายถิรายุ  ล้ำประเสริฐ
 
1. นางมัญชพร  ทองสรรค์
2. นางสมถวิล  สระแก้ว
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายปฐมพงศ์   วรรณชาติ
2. เด็กชายพงศ์เดช   พ้องพงษ์ศรี
3. เด็กชายศราวุธ   สุขสกล
 
1. นายศรชัย   วรรณตรง
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายขวัญ   แสงแก้ว
2. เด็กชายเกียรติกำธร   สูงเนิน
3. เด็กชายเอกรินทร์   ชาติมนตรี
 
1. นายศรชัย   วรรณตรง