สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 รัตนบุรี 36 33 30 99 106 14 9 4 129
2 สนมวิทยาคาร 28 19 9 56 74 19 9 6 102
3 ชุมพลวิทยาสรรค์ 24 20 23 67 75 17 7 6 99
4 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 20 12 18 50 67 14 8 5 89
5 นารายณ์คำผงวิทยา 15 13 9 37 45 18 6 4 69
6 เมืองบัววิทยา 11 15 4 30 43 11 10 8 64
7 เบิดพิทยาสรรค์ 10 9 8 27 36 17 9 7 62
8 ช้างบุญวิทยา 7 5 3 15 26 12 8 7 46
9 ดอนแรดวิทยา 6 3 1 10 12 10 11 8 33
10 ลานทรายพิทยาคม 5 8 5 18 28 9 8 9 45
11 ลำพลับพลาวิทยาคาร 5 3 5 13 23 11 9 9 43
12 โนนเทพ 5 1 3 9 28 16 10 7 54
13 หนองขุนศรีวิทยา 4 2 1 7 14 7 2 11 23
14 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 3 4 4 11 16 9 11 10 36
15 พรมเทพพิทยาคม 3 1 0 4 11 7 3 10 21
16 โนนแท่นพิทยาคม 3 0 2 5 10 7 1 5 18
17 แกศึกษาพัฒนา 2 3 3 8 22 12 3 8 37
18 เมืองแกพิทยาสรรค์ 1 5 1 7 14 10 8 9 32
19 ธาตุศรีนคร 1 4 4 9 22 17 8 6 47
20 ทุ่งกุลาพิทยาคม 1 2 2 5 13 9 6 11 28
21 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 1 1 2 4 12 11 6 8 29
22 หนองอียอวิทยา 1 1 2 4 8 15 10 6 33
23 ศรีปทุมพิทยา 1 1 0 2 9 15 6 7 30
รวม 193 165 139 497 714 287 168 171 1,169