สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 รัตนบุรี 42 37 35 114 121 17 9 4 147
2 สนมวิทยาคาร 28 19 9 56 74 19 9 6 102
3 ชุมพลวิทยาสรรค์ 24 20 23 67 75 17 7 6 99
4 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 20 12 18 50 67 14 8 5 89
5 นารายณ์คำผงวิทยา 17 13 9 39 49 19 6 4 74
6 เมืองบัววิทยา 11 15 4 30 43 11 10 8 64
7 โนนเทพ 11 4 3 18 39 16 10 7 65
8 เบิดพิทยาสรรค์ 10 9 8 27 36 17 9 7 62
9 ลานทรายพิทยาคม 9 10 5 24 35 9 8 9 52
10 ช้างบุญวิทยา 7 5 3 15 26 12 8 7 46
11 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 7 4 5 16 21 9 11 10 41
12 ดอนแรดวิทยา 6 3 1 10 12 10 11 8 33
13 ศรีปทุมพิทยา 6 2 3 11 19 15 6 7 40
14 ลำพลับพลาวิทยาคาร 5 3 5 13 23 11 9 9 43
15 หนองขุนศรีวิทยา 4 2 1 7 14 7 2 11 23
16 พรมเทพพิทยาคม 3 1 0 4 11 7 3 10 21
17 โนนแท่นพิทยาคม 3 0 2 5 10 7 1 5 18
18 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 2 5 3 10 19 12 6 8 37
19 แกศึกษาพัฒนา 2 4 6 12 26 13 3 8 42
20 ทุ่งกุลาพิทยาคม 2 3 3 8 16 10 6 11 32
21 ธาตุศรีนคร 1 6 4 11 25 19 9 6 53
22 เมืองแกพิทยาสรรค์ 1 5 1 7 14 10 8 9 32
23 หนองอียอวิทยา 1 1 2 4 8 15 10 6 33
รวม 222 183 153 558 783 296 169 171 1,248