สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 รัตนบุรี 106 14 9 4 129
2 ชุมพลวิทยาสรรค์ 75 17 7 6 99
3 สนมวิทยาคาร 74 19 9 6 102
4 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 67 14 8 5 89
5 นารายณ์คำผงวิทยา 45 18 6 4 69
6 เมืองบัววิทยา 43 11 10 8 64
7 เบิดพิทยาสรรค์ 36 17 9 7 62
8 โนนเทพ 28 16 10 7 54
9 ลานทรายพิทยาคม 28 9 8 9 45
10 ช้างบุญวิทยา 26 12 8 7 46
11 ลำพลับพลาวิทยาคาร 23 11 9 9 43
12 ธาตุศรีนคร 22 17 8 6 47
13 แกศึกษาพัฒนา 22 12 3 8 37
14 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 16 9 11 10 36
15 เมืองแกพิทยาสรรค์ 14 10 8 9 32
16 หนองขุนศรีวิทยา 14 7 2 11 23
17 ทุ่งกุลาพิทยาคม 13 9 6 11 28
18 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 12 11 6 8 29
19 ดอนแรดวิทยา 12 10 11 8 33
20 พรมเทพพิทยาคม 11 7 3 10 21
21 โนนแท่นพิทยาคม 10 7 1 5 18
22 ศรีปทุมพิทยา 9 15 6 7 30
23 หนองอียอวิทยา 8 15 10 6 33
รวม 714 287 168 171 1,340