สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 รัตนบุรี 121 17 9 4 147
2 ชุมพลวิทยาสรรค์ 75 17 7 6 99
3 สนมวิทยาคาร 74 19 9 6 102
4 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 67 14 8 5 89
5 นารายณ์คำผงวิทยา 49 19 6 4 74
6 เมืองบัววิทยา 43 11 10 8 64
7 โนนเทพ 39 16 10 7 65
8 เบิดพิทยาสรรค์ 36 17 9 7 62
9 ลานทรายพิทยาคม 35 9 8 9 52
10 แกศึกษาพัฒนา 26 13 3 8 42
11 ช้างบุญวิทยา 26 12 8 7 46
12 ธาตุศรีนคร 25 19 9 6 53
13 ลำพลับพลาวิทยาคาร 23 11 9 9 43
14 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 21 9 11 10 41
15 ศรีปทุมพิทยา 19 15 6 7 40
16 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 19 12 6 8 37
17 ทุ่งกุลาพิทยาคม 16 10 6 11 32
18 เมืองแกพิทยาสรรค์ 14 10 8 9 32
19 หนองขุนศรีวิทยา 14 7 2 11 23
20 ดอนแรดวิทยา 12 10 11 8 33
21 พรมเทพพิทยาคม 11 7 3 10 21
22 โนนแท่นพิทยาคม 10 7 1 5 18
23 หนองอียอวิทยา 8 15 10 6 33
รวม 783 296 169 171 1,248