หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 2 สหวิทยาเขต 5-6
ณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 18-21 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายพีระศักดิ์ น่วมจะป๊ะ ประธารสหวิทยาเขต 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายปริญญา พุ่มไหม ประธารสหวิทยาเขต 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายวสันต์ วรรณศักดิ์เศวต ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นายพัลลภ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นายองอาจ ดีประดวง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
12 นายวัชรา สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
13 นายดนัย คำผุย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
14 นายสุธี ใจศีล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
15 นายประสิทธิ์ ยอดทองดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
16 นายพีระศักดิ์ น่วมจะป๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายวสันต์ วรรณศักดิ์เศวต ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายพัลลภ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายประหยัด ทองทา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายสมัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายวีระพงษ์ หมายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายบญเรือง พจนาโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายสุพินทร์ พฒตาล ผู้อำนวยการโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุนคร คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายปิยะวัฒน์ ศรีไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายฉัตรนพดล คงยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายสุพรรณ เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายจอมพล แก้วขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายสนิท สายธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งุลาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางสำลี โททอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายวิรัตน์ คำเภาว์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายวิชิตชัย แข่งขัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายวินัย ศิริเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางสงวนพงษ์ อนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายกาญจนา พรมบตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายญาติ พรหมบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายบุญจันทร์ ผิวสร้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายสโขทัย เครือศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประทุมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายเอนก ผ่องพรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายสุรพันธ์ ร่วมจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายพล สีดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายสุบรรณ์ แสงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายสุธีร์ ชัยตั้งจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
53 นางพรสวรรค์ พนัส รองผู้อำนวยการโรงเรียนแกศีกษาพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายวสิน ศรีสุนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายอุ่น ศาลางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างบญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายวิชัย ศาลางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายวีรัตน์ ลอยทะเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
58 นายนิรันดร บุญอาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
59 นายสมาน ขุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
60 นายรัชพงษ์ อ่อนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
61 นายประยุทธ สารศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
62 นายประเสริฐ สันทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
63 นายนครินทร์ จินดากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
64 นายสุระชัย พุฒซ้อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
65 นายเจษฎา สอนโกษา ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
66 นางสงวนพงษ์ อนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
67 นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
68 นางอนันดา ฤทธิรณ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
69 นางสุมาลี เครือผือ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
70 นายสุริยะ งามแสง ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
71 นางอารีพร ฉินนะโสต ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
72 นางภาวิณี วงษ์เดือน ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
73 นายสุวิทย์ อุกา ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
74 นางสาวเดือนเต็ม ลามณี ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
75 นางสาวองค์ลักษณ์ เจริญมาก ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
76 นายประหยัด กรองไตร ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
77 นายธานี ลอยทะเล ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
78 นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
79 นายสุริยะ งามแสง ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
80 นายธานี ลอยทะเล ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
81 นายวีระศักดิ์ วงศ์เจริญ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
82 นายสันติ นามสว่าง ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
83 นายจิรศํกดิ์ พูนวิเชียร ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
84 นายภูรินทร์ รัตนศรี ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
85 นายธีรศักดิ์ อาษา ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
86 นายธงศักดิ์ ภาโส ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
87 นายคมกริช สุขแก้ว ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
88 นายเจษฎา สอนโกษา ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
89 นางสงวนพงษ์ อนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ
90 นางพจนพร กรองไตร ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ
91 นางสาวณภัทร เนื่องมี ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ
92 นายศุภรณ์ ประทุมทอง ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ
93 นายศุภรณ์ ประทุมทอง ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ
94 นางวิชญาภรณ์ รัตนศรี ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ
95 นางสาววนิดา ฮาตระวัง ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ
96 นางสาวสุนิสา อ่อนจันทร์ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ
97 นางอำไพ ฉิมงาม ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ
98 นางณัฐณิชา วาตุรัมย์ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ
99 นางสาวธรรมพร ฤทธิรณ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ
100 นางสาวพชรวรรณ ทาระพันธ์ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ
101 นางสาวทองมา บุญกอง ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ
102 นางภัคจิรา วงศ์เจริญ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ
103 นางสาวจันทิพา ฉลาดดี ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ
104 นางสาววนิดา อุทธารัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ
105 นางนภาพร เอติยัติ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการบริการ
106 นายวีรัตน์ ลอยทะเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
107 นางเยาวภา ลอยทะเล ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
108 นางฉวีวรรณ ศรีโสภา ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
109 นางจินตนา วงษ์สุนทร ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
110 นายภัทรวรรธ พะเนตรรัมย์ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
111 นายสริยาพร เทพา ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
112 นางสาวสุนิสา อ่อนจันทร์ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
113 นางดวงใจ อินทชัย ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
114 นางดวงใจ อินทชัย ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
115 นางภาวิณี วงษ์เดือน ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
116 นายวีรัตน์ ลอยทะเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
117 นางเยาวภา ลอยทะเล ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
118 นางสาวอัจฉราวัลย์ สิงห์ภูงา ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
119 นางธนพร พัตราภักดิ์ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
120 นางสาวอัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
121 นายภัทรวรรธ พะเนตรรัมย์ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
122 นางอำไพ ธนะมูล ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
123 นางสาวนลินี ธรรมบุตร ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
124 นางนิภาพร ปรึกษาดี ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
125 นางสาวรัตภูมิ แจทอง ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
126 นางสาววนิดา อุทธารัมย์ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
127 นางฉวีวรรณ ศรีโสภา ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
128 นายสามารถ พัตราภักดิ์ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร
129 นายพีระศักดิ์ น่วมจะป๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
130 นายอุ่น ศาลางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างบญวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
131 นายวิชัย ศาลางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
132 นางพัชรี พุฒซ้อน ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
133 นางสาวอัจฉราวัลย์ สิงห์ภูงา ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
134 นางสาวอัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
135 นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
136 นายสระชัย พุฒซ้อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
137 นายเจษฎา สอนโกษา ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
138 นางธนพร พัตราภักดิ์ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
139 นางสาวนภัสนันท์ เนื้อเกี้ว ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
140 นายวีรัตน์ ลอยทะเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการด้านประสานงานและประชาสัมพันธ์
141 นางเยาวภา ลอยทะเล ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการด้านประสานงานและประชาสัมพันธ์
142 นายวีระศักดิ์ วงศ์เจริญ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการด้านประสานงานและประชาสัมพันธ์
143 นายโกศล วงษ์สุนทร ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการด้านประสานงานและประชาสัมพันธ์
144 นางดวงใจ อินทชัย ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการด้านประสานงานและประชาสัมพันธ์
145 นางอำไพ ธนะมูล ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการด้านประสานงานและประชาสัมพันธ์
146 นายทิวากร ธนะมูล ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการด้านประสานงานและประชาสัมพันธ์
147 นายสามารถ พัตราภักดิ์ ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการด้านประสานงานและประชาสัมพันธ์
148 นางสาวรัตภูมิ แจทอง ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการด้านประสานงานและประชาสัมพันธ์
149 นางสาววนิดา ฮาตระวัง ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการด้านประสานงานและประชาสัมพันธ์
150 นางอารีพร ฉินนะโสต ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการด้านประสานงานและประชาสัมพันธ์
151 นางอารีพร ฉินนะโสต ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการด้านประสานงานและประชาสัมพันธ์
152 นางปราณี นามสว่าง ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการด้านประสานงานและประชาสัมพันธ์
153 นายสุริยะ งามแสง ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
154 นายพีระศักดิ์ ประนมศรี ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
155 นายสุริยาพร เทพา ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
156 นางสาวรัตภูมิ แจทอง ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
157 นายยุทธพล ราชาหมื่น ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
158 นายวิทยา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
159 นายอุ่น ศาลางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างบญวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
160 นายวิชัย ศาลางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
161 นายนิรันดร บุญอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
162 นายสมาน ขุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
163 นายรัชพงษ์ อ่อนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
164 นายประยุทธ สารศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
165 นายประเสริฐ สันทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
166 นายนครินทร์ จินดากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
167 นายวีรัตน์ ลอยทะเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
168 นายสุระชัย พุฒซ้อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
169 นางวรณัน ทุมทอง ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
170 นางสาวณภัทร เนื่องมี ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
171 นายปฎิพล จำลอง ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
172 นายเจษฎา สอนโกษา ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]