หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-srn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางดาราวรรณ แข่งขันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นางมยุรา ถาพรผาดโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางธีราพรรณ สุตะพันธ์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
4. นางสายทอง พรหมประเสริฐโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นางสาวศิริพร นามเสริมศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสมจิตต์ บัวเงินโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นางวารุณี หมายสุขโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอุดมลักษณ์ กล้วยทองโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
4. นางวิไลพร หงษ์ทองโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
5. นางมลิสา แก้วสิมมาโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
6. นายปรีชา สีตะแกะโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจิราพร ดาบุตรดีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ ปัจจาเณย์โรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
3. นางสาววิมลนาฏ วิทูรางกูรโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุหลัน ช่วยบุดดาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางชนันท์กรณ์ อิ่มอรุณรักษ์โรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
6. นางภัทรภรณ์ ลาวัลย์โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
7. นางหวานใจ วงษ์มณีโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
8. นางจุรีรัตน์ บุญมีโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางประภา แข่งขันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นางสาวจรรยาภรณ์ ชำนาญธุระกิจโรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ศรีราชโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางปวีณา วรรัมย์โรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมาน โสสุขโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
6. นางสายฝน เจริญรัมย์โรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
7. นางโสภิตสุดา สีตะริสุโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอารีพร ฉินนะโสตโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวพิมพ์สุภัค ชูเชิดโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายประสพ จันทร์มาลีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางมยุรี วงศ์วานโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
5. นางทิตยาภรณ์ ชาวนาโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางจินตนา วงษ์สุนทรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางพนม เชื้อหงษ์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา เทียนชัยโรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
4. นางระพีพรรณ ลับโกษาโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
5. นางนฤมลวรรณ จำปาทองโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางประภาศรี ชูทรงเดชโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นางบุญญา บุตรสวนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นายนนธยา หาญมานพโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ วงษ์มณีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ ศรีโสภาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางวิภาพร สิริสุนทรานนท์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา กะการดีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางวิชราภรณ์ มั่นคงโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
5. นางพวงทิพย์ สีตะริสุโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายพวงพันธ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุภัญญู ศรีโทโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
3. นางสมหมาย พื้นชมภูโรงเรียนกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ พสุนนท์โรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายโกศล วงษ์สุนทรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายบัววรณ์ เชิงหอมโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวจินตนา พิกุลแก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางถนอม จิตชื่นโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ ธนะมูลโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางจีราพร เอ็นดูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางวัชรี กมลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางจำเนียน โอษะคลังโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
5. นางนภาภรณ์ ธาตุระหันโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
6. นางสาวอุษา กมลโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
7. นายอุทัย นิตยวันโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุภาพร สุริยะสุขประเสริฐโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บรรจุสุขโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นางศศินา พรมตวงโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายสุบรรณ์ ใจเที่ยงโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิภาภรณ์ วิเศษวงษาโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ณรงค์ วงศ์วานโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายชัชวาล มั่นคงโรงเรียนนารายคำผงวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุพัตรา ทองแม้นโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
8. นายธงชัย สวัสดีโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ เยาวลักษณ์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นางนภัสกรณ์ นามโสมโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางโฉมยง คนงามโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายสนั่นเกียนติ เพิ่มผลโรงเรียนศรีประทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอ่อน เชื่อมรัมย์โรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
6. นางสาวกลอยใจ มณทาหอมโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายคมกริช สุขแก้วโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางประสิทธิ์พร ชัยงามโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายประเสริฐ ลับโกษาโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ เจริญศิริโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรวุธ บุตรงามโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
6. นางรุ่งนภา นันทวิสุทธิ์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางรติมา จิตรแม้นโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวพราวรัตน์ สะอาดยิ่งโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางกุหลาบ วงศ์วานโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัญชนา อินทร์งามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวผุสดี บุญปกโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางวรณัน ทุมทองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายอุทัย อุดทุมโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางรัชนีกร โคตุทาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายวัฒนา คงทนโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวชุติมา เสาทองโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายภูรินทร์ รัตนศรีโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวฐิตินันท์ บุญเสริมโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายพิทักษ์ ทวีแสงโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ผิวจันทร์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลัดดา ศรีรัตน์โรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
6. นางสาวสร้อย ลักขษรโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางรัชนี สมพันธ์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นางจินตนา ชัยทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐวี ทองดาโรงเรียนสนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจษฎา เสริมแสงโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นางปิยาพร คงนาคโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
6. นายคมวิบูลย์ หันตุรินทร์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ยืนยิ่งโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
2. นางอมรรัตน์ สมบัติโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางจารุวรรณ เชยคำแหงโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ตรีวิเศษโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
5. นางสาวปรียรัตน์ สงครามโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ สะสมโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
7. นางยุพิน หมื่นสายโรงเรียนลายทรายพิทยาคมกรรมการ
8. นายชัชวาล มณีวัตรโรงเรียนนารายคำผงวิทยากรรมการ
9. นายไพโรจน์ ศิระอำพรโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
10. นายอนุสรณ์ เจริญศิริโรงเรียนโนนแท่นกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางพัชรี พุฒซ้อนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายสุริยะ สาแก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายเอกรินทร์ ธรรมนิยมโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายวิมลพันธ์ พรมพิไสย์โรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
5. นางนาตยา ผสมวงศ์โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
6. นายศิริ ระฆังทองโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
7. นายปรเมศร พุ่มจันทร์โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
8. นางสาวแอนนา เสนาะเสียงโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางภัคจิรา วงศ์เจริญโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางณัฎฐิยา ชิดนอกโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางอัญญารัตน์ ลือขจรโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายดวงดาว ทาระสารโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
5. นางพิไลวรรณ ผิวสร้อยโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
6. นายนิยม พรหมบุตรโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุมาลี โลนุชโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวมยุรี วงษาสายโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
9. นางณัฐรียา แบบอย่างโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
10. นางสร้อยสังวาลย์ คำเกลี้ยงโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
11. นางเพ็ญภาภรณ์ เกลี้ยงพร้อมโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสามารถ พัตราภักดิ์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว เนาว์สูงเนินโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวพรนภา พุทธานุโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ กองสุขโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
5. นายมีฉัตร ศรีเที่ยงโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
6. นายคำจันทร์ มณฑาหอมโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
7. นางสมถวิล สระแก้วโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
8. นางไกรษร คงยืนโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
9. นางเสาวรัตน์ วงค์พลโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวสวาท ทองละเอียดโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวเดือนเต็ม ลามณีโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวสุนิสา กะการดีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวอุทัยวรรณ ระดมสุขโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางสาวจินตนา บุญมีโรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
5. นางรมีนตา เขียวอ่อนโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
6. นางรัชดาภรณ์ ศรีทองโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายอภิชัย จันทร์พร้อมโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
8. นายวีระชาติ เนื่องขันตรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
9. นางจิรารัตน์ เชื่อมกระโทกโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
10. นางสาวณัฐฏิกานต์ บุดดีโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุมาลี วงค์หอมโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางกิ่งดาว ผงทวีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย อุดทมโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจรรยา มากพงศ์โรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
4. นายปฏิพล จำลองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววิไล เบิกบาลโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวชีวรัตน์ ชำ่ชองโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
7. นางธัญพร ทองหล่อโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวรัตนา สุภาวหาโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายศุภรณ์ ประทุมทองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายประยูร บุญยืนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายปรัชญา กะการดีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายสว่าง พาสวัสดิ์โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
5. นายศราวุธ สุนทรภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
6. นางลมัย สุขจิตรโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
7. นางนุชศรา ทองศรีโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
8. นายณัฐพล แสงทวีโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
9. นางสาวพรทิวา สิงห์พันธ์โรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ วงศ์เจริญโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายบุญประเสริฐ วันดีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสายรุ้ง สุวรรณไตรย์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางสาวทิพาพร พลสามารถโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นายวณิชชา บุญมาโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุขโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
7. นายชาญชัย ผสมวงศ์โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
8. นายสุเทพ ชินวงค์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวทัศยากร คำลือชาโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวศิรินภา ชิ้นทองโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตภูมิ แจทองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางรุ่งทิวา หล่าแสนเมืองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวพัชราพรรณ บุญยืนโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายรักไทย แบบอย่างโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นายประครอง วงศ์ฉลาดโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวรัชดา ล้อทองกูลโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
7. นางทองแก้ว ควรสุทธิโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางวิชญาภรณ์ รัตนศรีโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางรัตนา เนื่องขันตรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสุรัตยา แซ่ภูโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางสาวอุมารินทร์ อินทะนัยโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
5. นางสมใจ จิตสิริไพบูลย์โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
6. นางประภารัตน์ การรัมย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายธนาวัฒน์ คงนาคโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
8. นางณศมน บุญแข็งโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
9. นางอรทัย วรพุทธโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทิน เสามั่นโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายนิทัศน์ เข็มทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ แช๋จึงโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายปรีชา ลาภมากโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิติมา งามเทศโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
6. นางสาววาสนา เจริญยิ่งโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอาริยา ดำเนินโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายภัทรวรรธ พะเนตรรัมย์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ไกรอ่ำโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายคำพูน วันนาโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายแสงสุริยา เจริญราชโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
5. ดร.ทศพร สมพันธ์โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
6. นายเวทย์ยากร สืบสุนทรโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร ปรึกษาดีโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายกัมปนาท ผลไม้โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ประกอบดีโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ เมชบุตรโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
5. นางสาวพรพิมล แพงภูงาโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ อุกาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายปรัชญา เหลาสกุลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางณิชนันทน์ คงมั่นโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
4. นางสาวมัณฑนา ถูกหมายโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายกัมปนาท ผลไม้ โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทอุดม บริสุทธิ์โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ พูนวิเชียรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ ทรงพระโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
2. นายกัมปนาท ผลไม้โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ อาษาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนภัสสรณ์ หลักบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายเชิดชัย มนต์ดีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายสุภชัย ไชยพลงามโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ไชยทองโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
5. นายพีระ พลรักษ์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายธงศักดิ์ ภาโสโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสุนันท์ สุขประเสริฐโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางณัฐวดี ชัยช่วยโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ ชาวนาโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสันติ นามสว่างโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวกฤษติกา การะเกตโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสุจินดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายรวิชญ์ อานไมล์โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ไชยทองโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวเพียงใจ ประยงค์หอมโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางปราณี นามสว่างโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางพิรุณนี สายยศโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายวีรเดช มะแพทย์โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสมชิต พันตาแสงโรงเรียนลานทรายพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางทัศนี สีบานโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
7. นายสิทธิพร บุระผากาโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายวินัย ชีระพุฒโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายปรัชญา สายรัตน์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายสรเพชร อาจเดชโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสุมาลี เครือผือโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางอำพา ปรากฎชื่อโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางกฤติยา พิลึกโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายปราโมช กระแสเทพโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
5. นายประเสริฐ เมืองไสยโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางวิจิตร โพธิ์ทองโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
7. นายธีรพงศ์ ทาพิลาโรงเรียนศรีปทุมวิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางนภา เชื้ออินทร์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นางอมรรัตน์ พรหมทาโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ แพงมาโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทิวากร ธนะมูลโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายพงษ์พิทักษ์ แป้นประโคนโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายสกล นธีนามโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังศุมาลิน บรรลังโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวณภัทร เนื่องมีโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางวัลลภา สุขบรรเทิงโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวอธิติยา ประดาสุขโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางวิชชุลดา ชัยชนะโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวศันสนีย์ บุญปัญญาโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาคร วัฒนกุลโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายเอกภพ โพธิ์จักรโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวอนงค์ลักษณ์ เจริญมากโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวพริ้งศิโรรัตน์ บุญภาโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นางเปรมกมล บัวแดงโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
6. นายพชธกร นันทพันธ์โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
7. นางสาววิลาวัลย์ ใจคุ้มเก่าโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางณัฐณิชา วาตุรัมย์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวชุติปภา วรรณศรีโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นางรัตน์จินันท์ พลรักษ์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
4. นางสาวปวริศา ยั่งยืนโรงเรียนลานทรายพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิรัญญา เชิดรัมย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวศิรธิดา ศรีมารักษ์โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวสุนิศา อ่อนจันทร์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางวันเพ็ญ บุญยืนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายสุบิน จันทร์วิเศษโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายสุพรรณ รินชัยโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
5. นายเอกราช บุญสงค์โรงเรียนลานทรายพิทยาสรรค์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุริยะ งามแสงโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางธนพร วงศ์กมลาไสยโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายชยพล พองนวลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายจรุงกิจ พิศงามโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายชัยอนันต์ ทองจันทร์โรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
6. นายปรีชา ชนะชัยโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
7. นายประยงค์ บุญลาภโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ กรุงพิทักษ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายปรีชา พรมแก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายสำลี ธนูแก้วโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ สุขเป็งโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
5. นายสาคร สำราญสุขโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
6. นางพัชรั สาแก้วโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีศรัณย์บัณฑิต กะการดีโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางนภาพร เอติยัติโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางลมัย สวัสดีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางไพวัลย์ กรุงพิทักษ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายสมัย ศรีทองโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายพงษ์เพชร วงษ์ซื่อโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นายสุทธิภัทร คำผงโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
7. นายอททิตย์ พรมตวงโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธานี ลอยทะเลโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายมนตรี สุดาปันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายมนตรี จำปีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ศรีพลกรังโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
5. นายวิรยุธ พรหมทาโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
6. นางเทียงจันทร์ เทศบุตรโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายสราวุฒิ รัตนธรรมมาโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
8. นางสุณี โกยสวัสดิ์โรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายประหยัด กรองไตรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายชาญสิทธิ์ เกษีสังข์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายสิทธิพงศ์ ภิรมย์ตระกูลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ บุญปกโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฐานิตตา สวยสะอาดโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
6. นายวัชรพงศ์ ศรีครามโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
7. นายกฤตภาส มาลาคำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม ม.1-ม.3
1. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสุวรรณี พรหมบุตรโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายลิขิต สิงจานุสงค์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขันรวม ม.4-ม.6
1. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสุวรรณี พรหมบุตรโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายลิขิต สิงจานุสงค์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสนธยา สาลีทองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวลำยงค์ แสมมาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์โรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสนธยา สาลีทองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวลำยงค์ แสมมาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงศ์ อุกรพันธ์โรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายลำไย แก้ววันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุรพันธ์ ร่วมจิตรโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดาฤดี ศรีไสวโรงเรียนทับโพิธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายลำไย แก้ววันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุรพันธ์ ร่วมจิตรโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดาฤดี ศรีไสวโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา สายยศโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสิริวุฒิ เครือวัลย์โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
3. นายยอดชาย เสาทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุริยา สายยศโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสิริวุฒิ เครือวัลย์โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายยอดชาย เสาทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุริยา สายยศโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายมานะ เงางามโรงเรียนนารายคำผงวิทยากรรมการ
3. นางสาวผการัตน์ เต็มเปี่ยมโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวลำยงค์ แสมมาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
2. นายสนธยา สาลีทอทงโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์โรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางสาวลำยงค์ แสมมาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
2. นายสนธยา สาลีทองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายจัการพงศ์ อุดรพันธ์โรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพูนสวัสดิ์ ยวงทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
3. นายผการัตน์ เต็มเปี่ยมโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายพูนสวัสดิ์ ยวงทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
3. นายผการัตน์ เต็มเปี่ยมโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมดี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมดี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโฉมศรี มะลิงามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ไพรสิรธุ์โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
5. นายโยธิน บัวเกษโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ไพรสินธุ์โรงเรียนพรมเทพวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
5. นายโยธิน บัวเกษโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
2. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนภา ปุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวชิระ เดชชัยโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนภา ปุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนฃุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนภา ปุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนภา ปุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนภา ปุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนภา ปุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนภา ปุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยุทธพล ราชาหมื่นโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวฃิระ เดชศิริโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนภา ปุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณืคำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายนิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ไพรสิรธุ์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
5. นายโยธิน บัวเกษโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ไพรสินธุ์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
5. นายโยธิน บัวเกษโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นางสาวพิญโย หล่าคำสอนโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนิจฉา ฤทธิจรูญโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นางสาวพิญโย หล่าคำสอนโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนิจฉา ฤทธิจรูญโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นางสาวพิญโย หล่าคำสอนโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนิจฉา ฤทธิจรูญโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นางสาวพิญโย หล่าคำสอนโรงเรียนโนนแม่นพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนิจฉา ฤทธิจรูญโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เข็มทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวพัชรวรรณ ทาระพันธ์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศริญนภา กิมาวหาโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ เข็มทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวพัชรวรรณ ทาระพันธ์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศริญนภา กิมาวหาโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เข็มทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวพัชรวรรณ ทาระพันธ์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศริญนภา กิมาวหาโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ เข็มทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวพัชรวรรณ ทาระพันธ์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศริญนภา กิมาวหาโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายเจษฎา สอนโกษาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายศักดิ์นรินทร์ ศิริมานนท์โรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
3. นางโสภา มะลิกะโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
4. นายธีรพันธุ์ เยาวสัยโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวจุฑามาศ พุดหอมโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายยรรยง สุบินดีโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นางโสภา มะลิกะโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สุขบทโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายประเทียร แก้วชนะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายฉันท์ติ จุลกองฮ้อโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นายภูธร พวงศรีโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นายเทอดศักดิ์ แนวทองโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายประเทียร แก้วชนะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สุขบทโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายฉันท์ติ จุลกองฮ้อโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นายภูธร พวงศรีโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นายเทอดศักดิ์ แนวทองโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พิศเพ็งโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายแสวง แสงอรุณโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
3. นายไพโรจน์ วิศาลศาสตร์บำรุงโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ พิศเพ็งโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายแสวง แสงอรุณโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
3. นายไพโรจน์ วิศาลศาสตร์บำรุงโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา วรรณตรงโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางกนกลักษณ์ เกษีสังข์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางกนกอร ชายกลางโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอนันดา ฤทธิรณโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวสุมาลี งามสง่าโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
3. นางสุำัภัชญา กอสาลีโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุขสวัสดิ์ สาศิริโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวธิดาวรรณ สายแสงจันทร์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสุทัศนี ใจกล้าโรงเรียนนารายณ์คำผงกรรมการ
4. นายสมชาติ ศิลาเลิศโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุขสวัสดิ์ สาศิริโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวธิดาวรรณ สายแสงจันทร์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสุทัศนี ใจกล้าโรงเรียนนารายณ์คำผงกรรมการ
4. นายสมชาติ ศิลาเลิศโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายศิวกร กลางคารโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายศรชัย วรรณตรงโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ เอ็นดูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายถาวร สังข์เงินโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
2. นายคณิศร พุทธานุโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ โสมสุขโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปราณีต เหล่าสกุลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางจุฬาลัย เวชสถลโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพงษ์ โสมสุขโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภมาส เข็มทองโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางปราณีต เหล่าสกุลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางจุฬาลัย เวชสถลโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพงษ์ โสมสุขโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภมาส เข็มทองโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายนิติธร สุขุมพันธ์พิพัฒนาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
2. นางบุณิกา ยาเงินโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายชัยธิวัฒน์ ทาทองโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางยุไร สังข์เงินโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
2. นางสาวกฤติยาพร สังข์ชัยโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางจิตรา เชื้อเจริญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพูนทรัพย์ สิงห์สนั่นโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย จวงจันทร์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
3. นางธนิดาภา บุญยะรัตน์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพูนทรัพย์ สิงห์สนั่นโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย จวงจันทร์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
3. นางธนิดาภา บุญยะรัตน์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ พูนศรีธนากูลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสุภัตรา อ่อนอกโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางพัชนี สารศรีโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุภัตรา อ่อนอกโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นางพัชนี สารศรีโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
3. นางสุรางค์ พูนศรีธนากูลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ดาศรีโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
2. นางอารุณี บุญยืนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายสุนันสวัสดิ์ ไพเราะโรงเรียนนารายณ์คำผงกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ทอนไชยโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางดารา ปุยะติโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวนิ่มอนงค์ เดชภูงาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางอรประภา ศรีพรมโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
4. นายพีรพล บุญภาโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นางสาวรัตปราณี เรืองผาโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางดารา ปุยะติโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวนิ่มอนงค์ เดชภูงาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางอรประภา ศรีพรมโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
4. นายพีระพล บุญภาโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นางสาวรัตปราณี เรืองผาโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเจษฎาภรณ์ มะลิหอมโรงเรียนนารายณ์คำผงกรรมการ
2. นายชำนาญ เกตุโสระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายพชร สุจริตโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิภาพันธ์ สันวังโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิภาพันธ์ สันวังโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายพชร สุจริตโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายชำนาญ เกตุโสระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายเจษฎาภรณ์ มะลิหอมโรงเรียนนารายณ์คำผงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางผกาวดี สุวงค์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นางบังอร ทองมาโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ แสนดีโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
4. นางอัมราภรณ์ ห้าวหาญโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางรัสนา อนันตสุขโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสมยศ ระคนจันทร์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเบ็ญจมาศ คงทรัพย์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสาววิภาพันธ์ สันวังโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางผกาวดี สุวงค์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางอรประภา ศรีพรมโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางผกาวดี สุวงค์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาววิภาพันธ์ สันวังโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางอรประภา ศรีพรมโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวเทพสุดา พรหมสวัสดิ์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายบุญรอด วุฒิยาสารโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอภิราม สาเทียนโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
2. นายประสบสุข บุตรงามโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางนัดดา เหล่าสกุลโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางธนพร พัตราภักดิ์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายไพทูล หาดคำโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. ส.ต.ต.กัมปนาท เกษแก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางธนพร พัตราภักดิ์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายไพทูล หาดคำโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. ส.ต.ต.กัมปนาท เกษแก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ปรากฎมากโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายปรัชญา สายรัตน์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายปรีชา ทองมาโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายชำนาญ เกตุโสระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นายกำชนม์ สุทธิหาญโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ดาศรีโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
2. นายสาลี มณีศรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายประเสริฐ บุญบำรุงโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกฤติยา คำเพราะโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ดาศรีโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
2. นางสาวกฤติยา คำเพราะโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
3. นายสาลี มณีศรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายประเสริฐ บุญบำรุงโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ เกตุโสระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสมยศ ระคนจันทร์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุนันสวัสดิ์ ไพเราะโรงเรียนนารายณ์คำผงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายชำนาญ เกตุโสระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสมยศ ระคนจันทร์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุนันสวัสดิ์ ไพเราะโรงเรียนนารายณ์คำผงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายธนิต เยี่ยมรัมย์โรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
2. นายชำนาญ เกตุโสระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายสุนันสวัสดิ์ ไพเราะโรงเรียนนารายณ์คำผงกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา ฮาตระวังโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. Mrs.Mar the tsopmoh manyiโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสาวกมลวัฒน์ สิมมาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวนุชสิรินทร์ คงนุรัตน์โรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิรัญญ์รัตน์ สีใสโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
6. นางสาวทิพสุคนธ์ บุญนิ่มโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. Mr.Veraly -โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. Mrs.Atia Nellydrick Enakeโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายวิบูลย์ บัวเงินโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวฐาปนีย์ ห้าวหาญโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
5. นายเสนอ เท่าเทียมโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวรุ่งนภา มีโชคโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ ศรีวัฒนางกูรโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. Mr.Ian -โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุปราณี นาคงามโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางขนิษฐา พงสุริยะโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
5. นางปติมา เชาวน์สุจริตโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวปรัชญาพร จันพุทซาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนันทิดา พรมอ่อนโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวธรรมพร ฤทธิรณโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางรัมภ์รดา เครือศรีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางรัชนีย์ สุธรรมโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
4. Mr.Hayden James Garrodโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางสาวปทุมมาศ ยอดสิงห์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอุบลวรรณ บุญเจียมโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาพร พันธ์วงศ์โรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางฐิตินันท์ เจริญเมืองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ ละมูลมอญโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นางกรรญา สีดาพาลีโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
4. นางศิรินภา กรองทองโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชชา คารศรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
6. นางสุดาบัณฑิต สุดชารีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
7. นางเสน่ห์ พุฒตาลโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางอำไพ ฉิมงามโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายทวีชัย กลีบบัวโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกรนิภา มีมากโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ ปาธิสัตย์โรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
5. Mr.Tah Nelson Akumchaโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพจนพร กรองไตรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางรัตติกร ภิรมย์ตระกูลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ อินปัญญาโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสวรรยา มะลิงามโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางเยาวภา ลอยทะเลโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางยุพาพิน ช่วยวัฒนะโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสาวพีรลักษณ์ รักษะประโคนโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
4. นางสาวจีรนันท์ คดีเวียงโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายบุญชัยทวี ศรีเทพโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสุบรรณิภา แก่นแก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางปัทวรรณ จุทาไทยโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ดอกประทุมโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ สมนึกโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
6. นางสาวชุติมา หวังผลโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสุณิตา เรียงไธสงโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางพัทธนันท์ เจริญศิริโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรสรินทร์ ครูธแก้วโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุดาบัณฑิต สุดชารีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจวรรณ บุญอาจโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ อสิพงษ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. Mr.Li Qiangโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวศิริอร เหลาคำโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
4. Mr.wung Guang Weiโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissLi Jieโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. Mr.Huang Hou Yinโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวนีรบล อนุกูลโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวบานเย็น ผายสุวรรณโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวบานเย็น ผายสุวรรณโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. Mr.Henly Makubuyaโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางศิริภัสสร อุดมรัตน์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายวิทยา ดอกจันทร์โรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุบรรณิภา แก่นแก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางดวงใจ อินทชัยโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายสุพจน์ เค้ากล้าโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางศริญ เชยคำแหงโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสิริรัตน์ ตรีทศโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายคำพูน วันนาโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกพล สีบางโรงเรียนหนองอียอวิทยากรรมการ
4. นายวัชรินทร์ กิ่งมณีโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายคำพูน วันนาโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกพล สีบางโรงเรียนหนองอียอวิทยากรรมการ
4. นายวัชรินทร์ กิ่งมณีโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางพิรุณนี สายยศโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายเจษฎา สอนโกษาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาคร วัฒนกุลโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางวรรภา กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสำลี โททองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสุริยะ งามแสงโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลมัย สวัสดีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสันฤทัย โลนุชโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสำลี โททองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสุริยะ งามแสงโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลมัย สวัสดีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสันฤทัย โลนุชโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางภาวิณี วงษ์เดือนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางจิราพร ดาบุตรดีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสุภัตรา อ่อนอกโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอารีพร ฉินนะโสตโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสาววีร์รินทร์ จันทร์ศรีโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ แพงภูงาโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางวันดี นิตยวันโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจตุภรณ์ ครองสมบัติโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวอรวรรณ แพงภูงาโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางวันดี นิตยวันโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจตุภรณ์ ครองสมบัติโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพ พบบุญโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางจันทิรา เกตุโสระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ ยาเงินโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายธีรานวัต บานสดชื่นโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวปรัชญาพร จันพุทซาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวนลินี ธรรมบุตรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางรติมา จิตรแม้นโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายสุรวิทย์ งามชื่นโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายปรเมศร พุ่มจันทร์โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายเอกรินทร์ ธรรมนิยมโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางสาวสุกันยา บุญล้อมโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสมพร สุทธิโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายประสพ จันทร์มาลีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นางดาราวรรณ แข่งขันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางรัตน์มณี พรมมาโรงเรียนหนองอียอวิทยากรรมการ
4. นายโกศล วงษ์สุนทรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางวารุณี หมายสุขโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์สุภัค ชูเชิดโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางอรุณีย์ มนต์ดีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา วงษ์สุนทรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางวัชรี กมลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายวิจิตร สุขเกษมโรงเรียนหนองอียอวิทยากรรมการ
3. นางจินตนา ทรงพระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสุวรรณา ประคองใจโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวผุสดี บุญปกโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉราวัลย์ สิงห์ภูงาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางณัฐณิชา สุมาลุย์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ กลางพัฒนาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวกลอยใจ มณทาหอมโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นางพัชนี สารศรีโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
2. นางสาวกฤษติกา การะเกตโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ วงศ์เจริญโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นางพัชนี สารศรีโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
2. นางสาวกฤษติกา การะเกตโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ วงศ์เจริญโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ไพรสินธุ์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ไพรสินธุ์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ไพรสินธุ์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ไพรสินธุ์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายปรีชา วงศ์หินกองโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ไพรสินธุ์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]