รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 1สหวิทยาเขต 1-4
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร,โรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน.
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทา
 
1. นายวิชัย  จันทร์สอน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นางสาวมัลลิกา  บุญมา
 
1. นางสาวสิริพร  กลิ่นหมื่นไวย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปานทอง
 
1. นางสาววิภาวี  นามเดช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 1. นางสาวกรวรรณ  ปรุงเกียรติ
 
1. นางอำพร  ทองศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงนวพรรษ  โพธิ์สิงห์
 
1. นางศรีฏลา  ศศิสุทธินานนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวนวรัตน์  ราชเจริญ
 
1. นางศรีฏลา  ศศิสุทธินานนท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาติไทย
 
1. นางสาวลำไพ  ยางงาม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวพิชชาพร  แก้วบุตรดี
 
1. นางสาวสุทธิรัตน์  คงไทย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงลัดดา   สันทาลุนัย
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
2. นางเกษมณี  ศรสระน้อย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นางสาวอัญชลี  จิตเจริญ
2. นายเกษฎา  ห้าวหาญ
 
1. นางสาวนัยญนา  อุส่าห์ดี
2. นางอรสา  บุญยาพงษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายคุณานนต์  ปานวงษ์
 
1. นางกัลยา  ถมยางกูร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายอภิเษก  น้อยศิลา
 
1. นายชเรนทร์  จิตติพุทธางกูร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัชราพันธ์  ขินานา
2. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ครบอยู่
3. เด็กชายอธิชา  บุญโย
 
1. นางสาววิภาวรรณ  อินทร์งาม
2. นายเทพรัตน์  กิ่งแก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวขวัญชนก  หมอยา
2. นางสาวชัญญา  มันธุภา
3. นางสาวพลอยไพริน  ดาทอง
 
1. นางสาวธนาวดี  มณีศรี
2. นายสุริเยส  สุขแสวง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ขาวงาม
2. เด็กหญิงอภิญญา  มีเสนา
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สามิตร
 
1. นางครองศรี  นามพูน
2. นายบุญร่วม  กลิ่นหอม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวญาดา  สมเป็น
2. นางสาวปุณยาพร  ปรากฏดี
3. นางสาวสิตานันท์  ตีรณานุสิษฐ์
 
1. นางสาวพัสณีย์  อรรถสกุลรัตน์
2. นายสังเวียน  ประคองชื่อ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงปัญญาพร  บุญเศษ
2. เด็กหญิงศุภรัศมิ์  เกษรแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  จินดาศรี
2. นางสาวสุกานดา  ธราจารวัตร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวจีรนันท์  บุญครอง
2. นายจีราวัฒน์  บุญเปล่ง
 
1. นายครรชิต  วงศ์เหิม
2. นางภัทรา  ประดับศรี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงธนิฏฐา  เพียรเวชสุนทร
 
1. นางสาวธนาภรณ์  สกุลทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวนัทปรียา  ดีเสมอ
 
1. นางสาวสุวรรณี  เสาร์ทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  ตั้งตระกูล
2. เด็กหญิงพีรยา  บุญธรรม
3. เด็กชายภูวิช  สิทธิโชติวงศ์
 
1. นางกาญจนา  พุ่มไหม
2. นางทองจันทร์  โล้เจริญรัตน์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวณฐิณี  สุกใส
2. นางสาวณัฎฐ์ชลีกุล  รัตนยุวกร
3. นางสาวธัสสุวรรณ  คันชั่งทอง
 
1. นางสาวดรรชนี  ใจดี
2. นางรัตนา  ชิดชอบ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงนุชติยาพร  สุวรรณตรากิจ
2. เด็กหญิงวีรยา  แซ่ลี้
 
1. นางปตินุช  พรหมบุตร
2. นางอรวรรณ  รัมพณีนิล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายฐิติพงศ์  สวายสมสีกุล
2. นายภูวดล  แววพานิช
 
1. นางสาวนภาพร  พิศวง
2. นางอรอุมา  สำรวมจิตร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงจรรยาพร  สมงาม
2. เด็กหญิงนลินี  ชัยนิต
3. เด็กชายอาทิตย์  สะสม
 
1. นายประเสริฐ  เพิ่มทรัพย์
2. นางสาววรรณธนา  กิตติภัทท์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจุฑามาศ  ชูทรงเดช
2. นางสาวชาลิสา  ตั้งศิวานนท์
3. นางสาวสุรดา  ประสงค์สุข
 
1. นางปตินุช  พรหมบุตร
2. นางอรวรรณ  รัมพณีนิล
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณัฐมน  บุญมาคาร
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แสนศรี
3. เด็กหญิงสิริยากร  สติมั่น
 
1. นางสมกิตต์  โอรสรัมย์
2. นางสิริกร  คงกล้า
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวนริศรา  วนมา
2. นายลัทธพล  ยอดอินทร์
3. นายศุภกฤต  คูเจริญไพศาล
 
1. นายสุพจน์  ประดับศรี
2. นายแมนพล  สุวรรณเสวก
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายปรเมศวร์  ทองคำ
2. เด็กหญิงสมปรีดา  สาทุการ
 
1. นายวัฒนพงษ์  สว่าง
2. นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายชลธา  ชายเขียว
2. นายภานุกานต์  นพตลุง
 
1. นายจอม  ทองบุญ
2. นายเก่งกานต์  แก่นดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  มหานาม
2. เด็กชายปรเมศร์  ศิริปัญญา
 
1. นางวิไลวรรณ  คำดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  กรวยทอง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  กรวยทอง
 
1. นางพยอม  วิชุมา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายศราวุธ  ไตรพรม
2. นายสุรเกียรติ   ชาตรัก
3. นายอัครา  ไตรพรม
 
1. นายบัญชา  ภาวสิทธิ์
2. นายสำรอง  สันทานุลัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายณัฐพล  วิวาสุข
2. นายสิทธิกรณ์   วิวาสุขุ
3. นายอุเทน  รุ่งพิรุณ
 
1. นายธงชัย  บุญวงศ์
2. นางสารภี  สายหอม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงธริตา  สีหล้า
2. เด็กหญิงนพมาศ  อินทยุง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเหลือ
4. เด็กหญิงบัวชมพู  จับใจเหมาะ
5. เด็กหญิงยุภาดา  มะลิลา
 
1. นายจิรภาส  ภูลี
2. นายมนตรี  จิตต์หาญ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกันติชา  ภูลี
2. นางสาวกัลยา  พลอยกระโทก
3. นางสาวสิริกร  ลวดเงิน
4. นางสาวเกวลี  อินทยุง
5. นางสาวเบญจมาศ  วิชาเฟื่อง
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  หงส์คำดี
2. นางจุฬาลักษณ์  เสาสูง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. นายธนากร  แซ่ฮ้อ
2. นางสาวน้ำทิพย์  สาระคิด
3. นางสาวปกรณ์กาญจน์  ประสงค์ทรัพย์
4. นางสาวภาวิณี  วงเวียน
5. นายอภินันท์  แสงเพ็ง
 
1. นางกนกวรรณ  สมสุระ
2. นายภูษิต  ผาสุก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวจีรนันท์  กระจ่างจิต
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยมาดี
3. นางสาวพิมพร  ไชยชนะ
4. นายภัทราวุธ  กิ่งแก้ว
5. นางสาวมาริสา  วรรณโสภา
 
1. นายนันทพล  ใจกล้า
2. นางยุพิน  บรรเทพ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคาร 1. นายธนชัย  ชัยศรี
2. นางสาวธัญลักษณ์  ฮั่วสุน
3. นางสาวสิวิมล  หาดคำ
4. นายสุนันท์  สายสินธ์
5. นางสาวเบญจมาศ  ต้นทอง
 
1. นางรุ่งรัศมี  ต่อยอด
2. นางสาวโชติกา  ดัชถุยาวัตร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  มณีล้ำ
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุญเต็ม
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  ภาคพรม
4. นางสาวจุฑามาศ  ทะรารัมย์
5. เด็กหญิงชฎาภรณ์  บุราคร
6. เด็กชายธีรินทะ  ฉิมพินิจ
7. เด็กหญิงนงคราญ  ศรีพิกุล
8. เด็กหญิงนฤมล  แก่นพิมพ์
9. เด็กหญิงนวลละออ  ภาคูกา
10. เด็กหญิงปนัดดา  บุราคร
11. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำกี
12. เด็กหญิงมินทราพร  ตาดำ
13. เด็กหญิงวิมล  สิงจานุสงค์
14. นางสาวศศินันท์  พุฒจีข
15. เด็กชายอดิเรก  วันโสภา
16. นางสาวอรอุมา  ชฎาแก้ว
17. เด็กหญิงเพชราภรณ์   พงษ์พันธ์
18. เด็กหญิงเสาวณีย์   สิงจานุสงค์
19. นายเอกพจน์  นิลทัย
20. เด็กหญิงแพรวพรรณ   บุญเต็ม
 
1. นางชนิตา  แสนศรี
2. นายชวลิต  คุชิตา
3. นางชวัลพัชร์  สุทธิชินธรรม
4. นางสาวณภัทร  ประดับศรี
5. นางสาวพรพรรณ  วศะโสภณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกายกรณ์  บุญเย็น
2. นางสาวณัฐริกา  ผาคำ
3. นายธนพงษ์  ดีอ้อม
4. นายธราธิป  ลวดเงิน
5. นางสาวนนทวัฒน์  กรเกษม
6. นางสาวนภัสสร  ทองศรี
7. นายนราธิป  เพาะเจริญ
8. นายปณิธาน  โปร่งจันทึก
9. นางสาวปาริชาติ  อ้อพิมาย
10. นายพงศกร  แสนสุข
11. นางสาวพรสวรรย์  สุขอยู่
12. นายพิทักษ์สิทธ์  ชนะมุยา
13. นายวรชิต  มีกล้า
14. นางสาววศินี  ทรงสุข
15. นางสาววิไลพร  บุญมาก
16. นางสาวศุภณัฐฐ์  โล่เสถียรกิจ
17. นางสาวสุพัชรี  สาลีงาม
18. นางสาวอารยา  พิศโฉม
19. นางสาวเสาวภา  ปรากฏดี
20. นายไพสันต์  หวังสม
 
1. นางกอบกุล  ชำนาญหมอ
2. นางวิริญญา  ดุมกลาง
3. นางสุภาพร  ลอยทอง
4. นายสุเมธ  มังจันทึก
5. นางอิสราภรณ์  โพธิ์สุวรรณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สัคคบัญชร
 
1. นางสาววิภาดา  ชัยพลเดช
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นายฤทธิชัย   สิริดี
 
1. นายมนตรี   แป้นจันทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงจันทิมา  เคก
2. เด็กชายวรเมธ  สิทธิพรมมา
 
1. นางทิพร  แหล่งหล้า
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุปิงคลัด
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายนิติรักษ์  ทองน้อย
2. นางสาวสุปรียา  สังโสมา
 
1. นางทิพร  แหล่งหล้า
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุปิงคลัด
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  แก้วหะวงษ์
2. นายชนาธิป  ถือชาติ
3. นายณัฐพล  มุ่งเจริญพร
4. นางสาวทิพานัน  สหนนท์ชัยกุล
5. นายธนสินธ์  รัตนูปการ
6. นางสาวพิมพิศา  สวยรูป
7. นางสาวรุ่งนภา  ภูเหลื่อมดาว
8. นายสิรภพ  จันทขัมมา
9. นางสาวอินทิวร  สอนดี
10. นายไพศาล  สามิภัตย์
 
1. นางสาวฉัตรการ  ฉัตรทอง
2. นางสำราญ  พิศโฉม
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทนทาน
2. เด็กหญิงกาณจนา  บรรณการณ์
3. นางสาวจันจิรา  มาลัย
4. เด็กหญิงดวงกมล  บูรณ์เจริญ
5. นางสาวนลินพรรณ  ผ่องใส
6. เด็กหญิงบุษญารัตน์  เชื้อกล้า
7. เด็กหญิงมณฑา  ศรีวิชัย
8. นางสาวฤทัย  สาสังข์
9. เด็กหญิงสายพิน  จันทร์ชื่น
10. เด็กหญิงสิริวรรณ  สติพลัน
11. นางสาวสุพรรษา  ผ่องแผ้ว
12. เด็กหญิงอทิตยา  เกิดมงคล
13. เด็กหญิงอรณี  บุญเจริญ
14. นางสาวอรยา  ภูมิพัฒน์
15. เด็กหญิงเรณู  แก้วกอง
 
1. นายวีระวัฒน์  นามวัฒน์
2. นายสุรชัย  กุลรัตน์
3. นายสุวชัย  ศรีบุญเรือง
4. นายอภิศักดิ์  อุดหนุน
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวิชญ์  เสพสุข
2. เด็กหญิงปรภากรณ์  ดาศรี
3. เด็กชายสิทธิกร  ไชยมาดี
 
1. นางลาวัณย์  นพพิบูลย์
2. นายอธิชา  มีสิทธิ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวฉัตรอักษร  ปานทอง
2. นางสาวชวัลลักษณ์  โพธิ์เงิน
3. นางสาวสุภาวิดา  แสงทอง
 
1. นายชัยพล  เผือดจันทึก
2. นางนภัส  สงคราม
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกรพิณ  สีพิมพ์
2. เด็กหญิงปวีณา  เดชผมรัมย์
 
1. นางสาวจันทิมา  ผู้สมเก่า
2. นายชนะศึก  จินดาศรี
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. นางสาวขวัญจิรา  แก้วเหลี่ยม
2. นางสาวศิริรัตน์  จารัตน์
 
1. นายจีรศักดิ์  วงษ์ศรี
2. นายชนะศึก  จินดาศรี
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงปิ่นทิรา  พันศรี
 
1. นายสมเกตุ  ใจเมือง
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวจันทิรา  ไกรทอง
 
1. นายสมเกตุ  ใจเมือง
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงเณศรา  จันทร์พิษ
 
1. นางศิริพร  ใจเมือง
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวเกศกนก  โกยสวัสดิ์
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 1. เด็กหญิงพัชรพร  เหมาะหมาย
 
1. นางบุญถึง  สุขวาสนะ
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายสุรสิงห์  เงางาม
 
1. นางสมศรี  ศิริพงศธร
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ใจกล้า
 
1. นายลือชัย  อุปพงษ์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายเจตนิพัทธ์  วินิจฉัย
 
1. นางรุ่งอรุณ  ปรียานุภาพ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สาคร
2. เด็กชายศิริชัย  พระงาม
 
1. นางดวงมณี  นิ่มปรางค์
2. นายไพจิตร   ทองพันธ์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอนันตญา  อินทรกำแหง
 
1. นางรุ่งอรุณ  ปรียานุภาพ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญารามวิทยา 1. นางสาวอรพรรณ  ดอกโศรก
 
1. นายชุมพร  เพ่งเล็งดี
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะพล  สุขแสวง
2. เด็กชายพงศกร  ศรีเพชร
3. เด็กชายไทเกอร์  สุวรรณลา
 
1. นายลือชัย  อุปพงษ์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายปณิธาน  สำคัญยิ่ง
2. นายภูชิต  คันชั่งทอง
3. นายสนธยา  ก้านอินทร์
 
1. นายลือชัย  อุปพงษ์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณัษฐณิชา  สมปาง
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายพิพัฒน์  ใจตรง
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. เด็กชายศิลบวร  แตงเจริญ
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววิภา  แสงม่วง
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงไอลดา  งามเหมาะ
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. นางสาวกุลจิรา  สารรัมย์
 
1. นางสาวสถาพร  เสาวรัจ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. เด็กชายตรีศักดิ์  ดาทอง
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายรณชัย  งามมี
 
1. นายณัฐภณ  เต็งสกุล
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายอำนาจ  บุญครอง
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวสุนิสา  มาชอบ
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงนวลพรรณ  ปรักมาศ
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายพีรศักดิ์  ร่าเริง
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงเทพสุดา  แรงรอบ
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นางสาวอาริดา  พิมพ์พอก
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงวันดี  วงภักดี
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวธวัลยา  กรินรักษ์
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 1. เด็กหญิงอรอุทัย  ทองสะอาด
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ปลื้มชิงชัย
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิธรวิทยา 1. นายสิทธิโชค  บานชื่น
 
1. นายนพชัย  อุปชิต
 
83 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  มูลหนองแวง
 
1. นางพนารัตน์  จุลกองฮ้อ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจตุพร  เลิศอนันต์สิทธิ์
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
85 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกมล  บุญชูงาม
2. นางสาวกุลธิดา  ไชยชนะ
3. นางสาวจันทร์ศิริ  ดีเพิ่ม
4. เด็กหญิงธิยาภรณ์  ระดมงาม
5. เด็กชายยศกร  กันยา
6. เด็กชายวงศธร  สถิตสุข
7. นางสาวสิรินทิพย์  ศรีระทัศน์
8. เด็กหญิงสไบทิพย์  ชมเหิม
9. นายอัจฉริยะ  หอมขจร
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
2. นายสยาม  ดลเสมอ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นางสาวกรรณิการ์  สิงจานุสงค์
2. นายกฤษณะ  ดวงใจ
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ทองเสริม
4. เด็กหญิงณัฐวุฒิ  โต๊ะงาม
5. นายทศพล  ชาญสำโรง
6. นายวัชระ  ยศนีย์
7. นายวิศวะ  ทันไชย
8. นายศรายุทธ  ซ่อมแก้ว
9. เด็กหญิงสกาวเดือน  ผัดบัว
10. นายสิทธิชัย  เสาทอง
11. เด็กหญิงสุกัลยา  กำลังหาญ
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาลีทอง
13. นายสุทัศน์  สิงหาอาจ
14. นายเติมพงศ์  เหล่าวรัญญู
15. เด็กหญิงแววเพชร  โสปันหริ
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
2. นางสมศรี  ศิริพงศธร
3. นายสมหมาย  แก้วกันหา
4. นายสุรศักดิ์  ลับโกษา
 
87 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นางสาวกมลรัตน์  สำราญ
2. นายกิตติทัต  ปัญญาคิด
3. เด็กหญิงขนิษฐา  บาสันเทียะ
4. เด็กหญิงชุติมา  มีภักดี
5. เด็กชายณัฐพล  สิงห์พรหม
6. นายธนกฤต  แก่นแดง
7. นายธีรพันธ์  กันนุฬา
8. นายนฤมล  ใยอิ้ม
9. นางสาวปรียาพร  คำดี
10. นางสาวปานตะวัน  ศรีขันชมา
11. นายปิยะมิตร  ไหลอุดี
12. เด็กหญิงผกายมาศ  กันนิกา
13. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพ็ษโต
14. เด็กหญิงพัชริดา  นิสสัย
15. เด็กชายภัทรพล  เหมหงษ์
16. เด็กหญิงรัตมณี  ศรีสาพันธ์
17. นายวิสุทธิ์  ประทีปธนากร
18. นายวโรตม์  พูลเพิม
19. นายศรรัก  มุมทอง
20. เด็กหญิงศศิประภา  กันนุฬา
21. เด็กหญิงศักรินทร์  ชูชิ้น
22. นางสาวสิริยากร  สีดา
23. นางสาวสุพรรณษา  บุญยงค์
24. นายอธิเบศธ์  ศุภนาม
25. นายอภิสิทธิ์  เสาทอง
26. นางสาวอรทัย  จันทับ
27. เด็กหญิงอรนันท์  เต็มทอง
28. เด็กหญิงอรนุช  เข็มทอง
29. นางสาวอัษราภรณ์  พงษ์คำพันธ์
30. นายอิทธิศักดิ์  มุมทอง
31. นางสาวอุไรพร  ศรีขันชมา
32. นายเกัยรติศักดิ์  ขอสวยกลาง
33. เด็กชายเฉลิมเดช  สมานทอง
34. นางสาวเบญจวรรณ  มั่นยืน
35. นายโชคชัย  บุตรดี
 
1. นายขุนธนา  ปัญญาเพชร
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  แบบอย่าง
3. นายมนตรี  จรัญศรี
4. นางสาววันวิสาข์  ภาษี
5. นางสมศรี  ศิริพงศธร
6. นายสมหมาย  แก้วกันหา
7. นายสุรศักดิ์  ลับโกษา
8. นางสาวโสภิดา  ประภาสัย
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายสันติ  ทองประดับ
 
1. นายอัษฎา  นวลสะอาด
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายโพธิ์ทอง  เทศนา
 
1. นายอัษฎา  นวลสะอาด
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สุขเลิศ
 
1. นางสาวกัลยา  ปัญญาเหลือ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวสุวนันท์  จันทเขต
 
1. นางจงรักษ์  ผ่องโชติ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์   โพธิ์งาม
 
1. นางดวงมณี   นิ่มปรางค์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายอนุชิต  เพ็ชรสุข
 
1. นางเยาวลักษณ์  ประทุม
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กหญิงภาวิณี   แก้วกอง
 
1. นางดวงมณี   นิ่มปรางค์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวสุวิมล  วรรณโสภา
 
1. นายอมรเทพ  คงตน
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   สร้อยดอก
 
1. นางดวงมณี   นิ่มปรางค์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายรัฐภูมิ  สุขเปง
 
1. นางสาวเจริญศรี  สุนทรารักษ์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ดำเนินงาม
 
1. นางดวงมณี   นิ่มปรางค์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นางสาวอรอรี   ช่วยรักษา
 
1. นางดวงมณี   นิ่มปรางค์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายฐิติกร  เพลินสุข
 
1. นายพิชิต  ชูวา
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายอัครพล  แวงเลิศ
 
1. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  การบรรจง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนสุข
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวอินทราณี  ปานทอง
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
104 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษชนันท์  ฉันท์ทอง
2. เด็กชายจรินทร์  จันทร์สิงห์
3. เด็กหญิงจันจิรา  พลไชย
4. เด็กหญิงจารุเนตร  ทองเกลี้ยง
5. เด็กหญิงจิตตา  ผลจ๊ะโป๊ะ
6. เด็กหญิงชนาภา  ผลดี
7. เด็กหญิงฐิติชญา  อัตโน
8. เด็กชายณัฐพงศ์  สุขแสวง
9. เด็กชายณัฐพร  เสี่ยงตรง
10. เด็กหญิงณัฐวีร์  จงกลาง
11. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปิยไพร
12. เด็กหญิงทิติกา  สุรสอน
13. เด็กหญิงธนาพร  กล่อมจิต
14. เด็กชายธีรศักดิ์  ศักดิ์ศรีชัย
15. เด็กชายนครินทร์  เปรียบนาน
16. เด็กหญิงนลินี  ดุจจานุทัศน์
17. เด็กหญิงนัตติยา  สุวินชัย
18. เด็กหญิงน้ำฝน  สุดงาม
19. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  สดมสุข
20. เด็กหญิงบุษญารัตน์  มูลวัน
21. เด็กชายประมุข  ชิมประโคน
22. เด็กหญิงผลิกา  วังคะพันธ์
23. เด็กหญิงพรรณิภา  มูลวรรณ
24. เด็กชายพีรดนย์  กลบุตร
25. เด็กชายพุทธิพร  กล้าจัด
26. เด็กชายภูมินทร์  ศักดิ์ศรีชัย
27. เด็กหญิงมณฑา  สุรินทราบูรณ์
28. เด็กหญิงมุกดา  คลายทุกบ์
29. เด็กหญิงวารี  ล้อมสุข
30. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ขวัญยืน
31. เด็กชายศุภศิษฏ์  พลวุธ
32. เด็กหญิงสุทธิดา  สายนรา
33. เด็กชายสุรศักดิ์  คอกนาว
34. เด็กชายสุริยา  เรืองยิ่ง
35. เด็กหญิงสุริษา  สุขศรี
36. เด็กชายอนิรุต  ขวัญยืน
37. เด็กหญิงอรอนงค์  พวงเพ็ชร
38. เด็กหญิงอัสรีนา  เนื้อทอง
39. เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณรอด
40. เด็กหญิงเกษศิริ  สมจิตร
 
1. นายวัฒนา  เถาวัลย์ดี
2. นายสุดใจ  แสนสุข
3. นายเอนก  ศรีนาค
4. นายไกรศร  บุตรงาม
 
105 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวกนกวรรณ  ห่อทรัพย์
2. นางสาวกมลชนก  ระดมสุข
3. นายกฤตเมธ  มะลิหอม
4. นายกฤษณะ  พอกเพียร
5. นางสาวจีรนันท์  เนินแก้ว
6. นางสาวฉัตรเพชร  แซ่คู
7. นางสาวชฏาภรณ์  โสรกนิษฐ์
8. นางสาวชัญญาณัฎฐ์  ยอดชลูด
9. นายทรงชัย  ไกรศร
10. นางสาวทองสุดา  นึกมั่น
11. นายทินพัฒน์  หมั่นเที่ยง
12. นางสาวธนะภรณ์  เดชสุรพงศ์
13. นายธีรศักดิ์  เกิดหมาย
14. เด็กชายนนทวัฒน์  พรหมงาม
15. นายนิธิธร  วิยาสิงห์
16. นางสาวนิสารัตน์  แลผดุง
17. นายนุกูลกิจ  ถูกพันธ์
18. นายปรเมศว์  วิเชียรรัมย์
19. นางสาวปาริฉัตร  เชื้องาม
20. นางสาวปาริชาติ  กองแก้ว
21. นายพีระพล  พรมทอง
22. นายภาษิต  อินละมัย
23. นางสาววันดี  สุนทรงาม
24. นายศุภชัย  ประไวย์
25. นางสาวสุภาวรรณ  ถาวะโร
26. นายสุรสิทธื์  ควินรัมย์
27. นายอนุมัติ  ญาณะธรรม
28. นางสาวอนุสรา  เมืองไทย
29. นางสาวอนุสรา  รุ่งเรือง
30. นางสาวอังคณา  บุญอยู่
31. นายอัจฉริยะ  สุทธศิลป์
32. นายเกรียงศักดิ์  พลานุ
33. นางสาวเบญจวรรณ  ดีโชค
 
1. นางณัฐชานันท์  พระทองสุขสกุล
2. นายดำรง  ศรพรม
3. นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย
4. นายบุญจันทร์  พิมพ์ประเสริฐ
5. นางวิมลวรรณ  งามสะอาด
6. นายสมเกตุ  ใจเมือง
7. นายอดุลย์  บุราคร
8. นางอรไท  เขียวลือ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1. เด็กหญิงกมลเนตร  โต้เคีย
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  เกิดเหมาะ
3. เด็กชายธรรมยุทธ  ปกาสิทธิ์
4. เด็กชายปณิธาน  จีนใจน้ำ
5. เด็กหญิงศศิธร  คำจันทร์
6. เด็กชายศุภโชค  ชุมไธสงค์
7. เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  จีระดิษฐ์
8. เด็กชายอาทิตย์  สุขวาสนะ
 
1. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
2. นางวรวรรณี  ขาวเจริญ
3. นายสุรศักดิ์  สังข์ทอง
 
107 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  เครืองศรี
2. นายกิตติธัช  เทศแก้ว
3. นายจักริน  สายเสมา
4. นางสาวจันทกานต์  พยุงดี
5. นายธนพล  สุดตลอด
6. นางสาวสุภิศา  วราคำ
7. นางสาวสุวัชราพร  หัดรัดชัย
8. นางสาวอาภากร  นามสว่าง
9. นายโพธิ์ทอง  เทศนา
10. นายไตรภพ  บุญเลิศ
 
1. นายมงคล  มามาตย์
2. นางสาวิตรี  ดีประดวง
 
108 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1. เด็กหญิงกฤษณา  โสรถาวร
2. เด็กหญิงตรงศร  ศรีสุริยงค์
3. เด็กหญิงนันธินี  นัยวุฒิ
4. เด็กหญิงประภาพร  เหลาทอง
5. เด็กชายพงศกร  อินหา
6. เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เจือจันทร์
7. เด็กหญิงศศิกานต์  พิศลืม
8. เด็กหญิงเจนจิรา  แสนสิทธิ์
 
1. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
2. นางสาวทัศนีย์รตี  ณนาวีสำเภาทอง
3. นายรณรงค์  คงทวี
4. นายสุรศักดิ์  สังข์ทอง
 
109 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1. นางสาวจรรยพร  คุตรัมย์
2. นายจารุวิทย์  ตั้งจิตร
3. นางสาวบุญศิริ  สมบัติ
4. นางสาวปัญญาพร  ชมบ้านแพ้ว
5. นางสาวพิมพ์  นครจุ่น
6. นายรัฐพล  พลมั่น
 
1. นายชนาวุธ  คงดี
2. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
3. นางวรวรรณี  ขาวเจริญ
4. นายสุรศักดิ์  สังข์ทอง
 
110 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวขวัญกิตติยา  พุทธิวงศ์โสภณ
2. นางสาวธนาภรณ์  เสริมศิริ
3. นางสาวพลอย  หงษ์กรรณ์
4. นางสาวพิริยา  ลักขษร
5. นางสาวมณีวรรณ์  สาคะนิล
6. นางสาวยอแสง  พิทักษ์นันท์
7. นางสาวสิรภัทร  นาคเกี้ยว
8. นางสาวหทัยพันธ์  ชูโฉมงาม
 
1. นายพงศธร  ยอดดำเนิน
2. นางสุนทรี  เกตุชาติ
 
111 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แหลมทอง
2. เด็กหญิงคณภรณ์  กุลสอน
3. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เหล็กเข็ม
4. เด็กหญิงญานิกา  ชัยมา
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงธัญชนก  บุตรโสภา
7. เด็กหญิงนิศา  เนตรแก้ว
8. เด็กหญิงลลิดา  พวงพร้อม
9. เด็กหญิงวันวิสา  อาภาประสิทธิ์
10. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  ยิ่งมีมา
11. เด็กหญิงสัณห์สิรี  เพียรชอบ
12. เด็กหญิงสุพัตรา  ทุนดี
13. เด็กชายอรรถพล  สุทิวงศ์
14. เด็กหญิงอัจฉริยา  ยองทอง
 
1. นางตรีเกศ  รุจิยาปนนท์
2. นางสาวบัวพัน  แก้วคำ
3. นางสาวรุจีสวัสดิ์  ส่งเสริม
4. นางสุวิมล  บุญโต
 
112 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายกฤษดา  เครือแสง
2. นายกานต์ดนัย  กิรพล
3. นายกีรติ  ก๊กรัมย์
4. นางสาวฉัตรอนุธิดา  แหลมทอง
5. นางสาวดารารัตน์  สินธุสนธิ์
6. นางสาวดารุณี  ไชยสีดา
7. นางสาวนารินทร์  รวดเร็ว
8. นางสาวนุชชนา  ยิ่งได้ชม
9. นางสาววาสนา  วสุวัชร์
10. นางสาวศิริลักษณ์  คำสิงห์นอก
11. นางสาวอรปรียา  อ่านไทสง
12. นางสาวเกษร  แสนคาน
13. นางสาวเบญจพร  มีโชค
 
1. นางสาวบัวพัน  แก้วคำ
2. นางพจนีย์  มีมาก
3. นางสาวรุจีสวัสดิ์  ส่งเสริม
4. นายเบญจพร  ด้วงมั่ง
 
113 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายชนาธิป  ศรีสม
2. นายฐิติกรณ์  แก้วสิทธิ์
3. นายณัฐพงษ์  ต้นทอง
4. นายทัตพล  น้อยบุตรดี
5. นายธนาวัฒน์  ปัญญาโรจน์สุข
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
2. นายวันเฉลิม  อุดมทวี
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายสุดเชต  สวายทอง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เหลื่อมล้ำ
3. เด็กชายอมรเทพ  มิ่งเจริญ
 
1. นางพิมพ์พจี  คีตภิรมย์
2. นางอัญชลี  สุทธิธรรม
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายจีรพัฒน์  ประจบดี
2. นายชานนท์  ทรงเย็น
3. นายนัทธพงศ์  กองทุน
 
1. นายประเสริฐ  บุญคล้อย
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล่อมไธสง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจนถูกใจ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  จารัตน์
 
1. นางนางรัตนรรห์  จันทร์ลา
2. นางสรัญญา  อุทัยพัฒนพงศ์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์ฉาย  วุฒิยา
2. นางสาววัชรินทร์  คานงอน
3. นางสาวสิริพร  แกมแก้ว
 
1. นางพัทธนันท์  บุราคร
2. นายอนุรักษ์  พูลสวัสดิ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  วงเวียน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เจือจันทร์
3. เด็กชายพศิน  มั่นยืน
4. เด็กหญิงวราพร  วงเวียน
5. เด็กหญิงอทิตา  พิมพ์จันทร์
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุภาอ้วน
 
1. นางมัลลิกา  หนุนชู
2. นางสุภริน  บุญพั่ว
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. นางสาวปาลินี  เข็มดี
2. นางสาววนิษา  บังทอง
3. นางสาววรรณนิสา  หมั่นจำรูญ
4. นายสุทัศน์  กระแสโสม
5. นางสาวอรจิรา  ยืนยง
6. นางสาวแสนรัก  เจนถูกใจ
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันทะอธิพานิช
2. นางสรัญญา  อุทัยพัฒนพงศ์
3. นางเพชรรุ่ง  สกาวสกุลศิริ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกรกนก  แสงงาม
2. เด็กหญิงนัฐสุดา  มานุจำ
3. เด็กหญิงบุษยากร  พฤกษา
 
1. นางผ่องศรี  พัวพันธุ์
2. นางเพ็ญศรี  ดีเสมอ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  พิมพ์จันทร์
2. นางสาวอรวรรณ  อินผิว
3. นายเอกราช  อาญาจงสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  ดาศรี
2. นางสาวละเอียด  มีแก้ว
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณัฐินีนาถ  บานเย็น
2. เด็กหญิงอภิชญา  เชื้ออ่ำ
3. เด็กหญิงอินทิยา  บุญสม
 
1. นางทัดทรวง  ศรีพรหม
2. นางผ่องศรี  พัวพันธุ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑาวี  วรรณูปถัมภ์
2. นายนรินทร์  เพชรศรีสม
3. นายวรกานต์  ปุยฤทธิ์
 
1. นายโชค  อรุณสิริรัตน์
2. นายไผ่  พรมเพชร
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงถาวราภรณ์  จาระณะ
2. นางสาวพชรภรณ์  พุทธกรณ์
3. เด็กหญิงศกลวรรณ  หวังเป็น
 
1. นางผ่องศรี  พัวพันธ์ุ
2. นางเพ็ญศรี  ดีเสมอ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวประกายแก้ว   อินเพียว
2. นางสาววิไลรัตน์   สันทาลุนัย
3. นางสาวสุทธิวรรณ  วิยาสิงห์
 
1. นางวรรณา  ทรงศิลป์
2. นางวิไลวรรณ  โสแก้ว
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกมลลดา  งามเลิศ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองนำ
3. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  สุขนิตย์
 
1. นางทัดทรวง  ศรีพรหม
2. นางสมคิด  จารัตน์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวชวัลญา  บุญโสดากรณ์
2. นางสาวรุจิรา  ดุมนิล
3. นางสาวศิริกานต์  ชโลธร
 
1. นางจารุณี  สว่างปัญญา
2. นางนิภา  หลิมศิริวงษ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมุกระวี  ฟังสุวรรณรักษ์
2. เด็กหญิงวรรษมนต์  นามวงศ์
3. เด็กชายเทพทัต  หมั่นสาน
 
1. นายทรงชัย  บุญสุยา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคาร 1. นางสาวรัชนี  อินทรีย์
2. นางสาววิไลรัตน์  สิงห์โตทอง
3. นางสาวเพชรรัตน์  รินแก้ว
 
1. นายจิรพันธุ์  แก้วจำเริญ
2. นายศศิพงค์  อินทรศรี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 1. เด็กชายฉัตริน  ประประโคน
2. เด็กชายวิทวัส  เรียบร้อย
3. นางสาวศิริพร  โภคา
 
1. นางตุลาลักษณ์  วันแสน
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวนฤมล  ราษีทอง
2. นางสาวสุภศรี  จำปาจันทร์
3. นายอำนาจ  ยาผิว
 
1. นางจารุณี  สว่างปัญญา
2. นางนิภา  หลิมศิริวงษ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  นิลวรรณ
2. เด็กชายศิวกร  ยอดอินทร์
 
1. นางสาวกวิตา  อินธิสาร
2. นางดลนภา   พุ่มพุฒ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. นายอภิรักษ์  เจือจันทร์
2. นางสาวอรนภา  พรหมเลิศ
 
1. นางสุภาวดี  เมธาศิริ
2. นางอุรา  กันพานิชย์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวพลอยไพลิน  สอนศรี
2. นางสาวยุวดี  คำขม
 
1. นายธีระวัฒน์  สุระศร
2. นางนรินทร  โพธิ์สิงห์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายกณิศ  ตันติวงศ์โกสีย์
2. เด็กชายณัฐปกรณ์  ทัศนศร
 
1. นางสาวกวิตา  อินธิสาร
2. นายส่งเสริม  สุทัศนพานนท์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. นายพิทยา  โพธิจันทร์
2. นายฤกษ์อนันท์  วิเรขรัตน์
 
1. นางสาวรุจิรา  ปรางค์ชัยกุล
2. นายเลข  ทิวคู่
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายฐนกร  เบญจกรณี
2. เด็กชายธนภูมิ  จิตรหนักแน่น
 
1. นางสาวกวิตา  อินธิสาร
2. นางสาวอัมพร  คนึงเพียร
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ   แก้วละมุล
2. เด็กชายพงศธร  เพชรสุวรรณ
 
1. นางดวงตา  บุติมาลย์
2. นางรุ่งทิวา  ผลเกิด
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายวริทธิ์นันท์  สุขบรรเทิง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เมฆกัลจาย
 
1. นางสาวกวิตา  อินธิสาร
2. นางปานชนก  ขันอ่อน
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. นายลิปไชย  วงเวียน
2. นางสาวสิริรัตน์  สีเจริญ
 
1. นางสุภาวดี  เมธาศิริ
2. นางอุรา  กันพานิชย์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นายปรีชา  แก้วปัญญา
2. นายวุฒิชัย  ปัญญาสูง
 
1. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
2. นางวิภาภรณ์  สวยรูป
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนปวีณ์  พระจันทร์
2. นายปัญญา  แซ่เวย
 
1. นางสาวรัชฎา  ริ้วทอง
2. นางอุมาภรณ์  ชายทวีป
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัณทณีณัฐ  เภสัชพินันต์กูล
2. เด็กชายรชฏ  ใจกล้า
3. เด็กชายอุฤทธิ์  อำไพ
 
1. นางสาวชุดาภรณ์  สุขวาสนะ
2. นางดลนภา  พุ่มพุฒ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  บุญรอด
2. นายภูรินทร์   แต่เจริญวิริยะกุล
3. นายศิวกร  พรมคง
 
1. นางสาวรัชฎา  ริ้วทอง
2. นางอุมาภรณ์  ชายทวีป
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายนวพล  ลิ้มกมลทิพย์
2. นายเศรษฐกิจ  เจริญศิริ
 
1. นายศุภชัย  ราชนู
2. นางสาวอัมพร  คนึงเพียร
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ดาศรี
2. เด็กชายภราดร  โสปันหริ
3. เด็กหญิงอุทุมมา  พรมเผ่า
 
1. นายบรรพต  นนธิจันทร์
2. นายไพรัตน์  ทองเถาว์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวนันทิพร  ทะเรรัมย์
2. นางสาวปัญญ์ชลี  สุขพราว
3. นายวุฒิภัทร  โชคอนันตทรัพย์
 
1. นางภูริตา  จันทสุข
2. นายอนุสรณ์  จันทสุข
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีรภัทร์  สายบุตร
2. เด็กชายศตวรรษ  นวลแก้ว
3. เด็กชายแก้วพลทอง  ธรรมนาม
 
1. นางสาวขวัญชนก  สายกระสุน
2. นางอุษณีษ์  ศรีสม
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายปารเมศ  ขุมทอง
2. นายยุทธภูมิ  อินทร์ทอง
3. นายสิรภพ  สติมั่น
 
1. นายวัชระ  โกติรัมย์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายคงเดช  เงางาม
2. นายพงศกร  ศรีทัย
3. เด็กชายพงศธร  พิมพ์จันทร์
4. นายอรรถพล  ทับทิม
 
1. นายบรรพต  นนธิจันทร์
2. นายไพรัตน์  ทองเถาว์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  หอมหวล
 
1. นางสาวขนิษฐา  สมานสวน
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวขวัญดิน  ไชยโพธิ์
 
1. นางสาววันทนีย์  สร้อยนาก
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงวิศินี  เดชศิริ
 
1. นางสาวจารุณี  วงเวียน
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวณัฐพร  พูนศิริ
 
1. นางสายสุนีย์  สมทรัพย์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายวัฒนภูมิ  บุญเศษ
 
1. Ms.Amily  Estepa
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวรังสิยา  หมอยา
 
1. นางนพรัตน์  วิวาสุขุ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายอภิวัฒน์  แซ่เต็ง
 
1. นางสาวสุทธินี  แก้วงามสอง
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวพชรพร  มาอินทร์
 
1. นางอัษฎาพร  ราชนู
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกมลชนก  พิมพ์ศิริ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมโสภณ
3. เด็กหญิงปาลิตา  เพ็ญพาส
4. เด็กหญิงสุภชา  มณีอ่อน
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  วิไลประสงค์
 
1. นางสาวนฤทัย  เนินทอง
2. นางเย็นฤทัย  สามาลย์
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกนกวรรณ  วิจักขณา
2. นางสาวกุลรินทร์  จันทร์หอม
3. นางสาวปติญา  เขตบุญพร้อม
4. นางสาวอตินุช  พัฒนไทย
5. นายอนุพงศ์  คงทวี
 
1. นางสาววันทนีย์  สร้อยนาก
2. นางสุพรรษา  สกุลพิทักษ์ผล
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์ศิริ  ดีเพิ่ม
 
1. นางสาวขนิษฐา  สมานสวน
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงฉือเม่ย  แซ่เหยา
 
1. MissLi  Min
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวฐานิดา  งามขำ
 
1. นางสาวนรินทร์ทิพย์  บัณฑิตนิธิกุล
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรินทิพย์  นิลปัทม์
 
1. นางสาวเพชรลัดดา  บริบูรณ์
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวปิยพร  สกุลบริรักษ์
 
1. นางศิริพร  วรศิริ
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 1. เด็กชายธรรมนูญ  แก้วงาม
2. เด็กชายพิเชษฐ์์  สำรวมจิตร
 
1. นางทัศวรรณ  เดวิส
2. นางเนตรหทัย  เรืองสุข
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวชลธิชา  เข็มเลิศ
2. นางสาวปัทมา  หน่อแก้ว
 
1. นางพรเพ็ญ  อินทร์ทอง
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายคณากร  นะภาคเวช
2. เด็กชายคณิศร  ยืนยง
3. เด็กชายธีรศักดิ์  สุขแฉล้ม
4. เด็กชายพัชรพล  เรียงเงิน
5. นายภาคิณ  แซ่จึง
6. เด็กชายวายุ  ทองคันทา
7. เด็กชายศักดิ์ชัย  สมคะเนย์
8. นายศุภณัฐ  ไกรวงษ์
 
1. นายจรูญ  ชัยยิ่ง
2. นายนฤดล  คงนุรัตน์
3. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกฤตนัย  ธาระพุฒ
2. นายนายวัชระ  ฉิมเสือ
3. นายภูมินทร์  ฟังสุวรรณรักษ์
4. นายวิทวัส  นิลแก้ว
5. นายสิทธิอรรถ  มากพงษ์
6. นายสิริศักดิ์  ไชยกมลโรจน์
 
1. นายสิทธิพล  นามสว่าง
2. นายเกริกวิทย์  จันทเขต
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวกมลวรรณ  คุมสุข
2. นางสาวจารุวรรณ  ละขะไพ
3. นางสาวฉัตรขวัญ  สติยานุช
4. นายณัฐวุฒิ  วงษา
5. นางสาวพรรณิภา  คุ้มม่วง
6. นายพีรยุทธ  แหลมทอง
7. นางสาวภัทราวรรณ  ศุภผล
8. นางสาวรุจิรา  มานุจำ
9. นายวีระ  วงคง
10. นายเกียรติพงศ์  เรืองเกษม
 
1. นายฐิตินันท์  ครบสิ้น
2. นางนิภาวรรณ  ลัดดาหอม
3. นายสมโภชน์  คงกล้า
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาพร   ภูสูง
2. เด็กหญิงชัชพิมุข  ชะฎาแก้ว
3. เด็กชายวิชิต  อ่อนสมัย
4. เด็กหญิงสุวนันท์  นนธิจันทร์
5. เด็กหญิงเบญจพร  คุซิตา
 
1. นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์
2. นางสมใจ  วาพัดไทย
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวฐปนีย์   ชูสกุล
2. นางสาวพนิดา  บุญเต็ม
3. นายสุรศักดิ์   สวัสดี
4. นางสาวอาทิตยา  วงศ์เจริญ
5. นางสาวเกศศิริ   สุขเกิด
 
1. นางสาวฑิฆัมพร  อำนวยสวัสดิ์
2. นางสมใจ  วาพัดไทย
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติพร  สุลินทาบูรณ์
2. เด็กหญิงสกุณา  เชื้อมาก
3. เด็กหญิงสราญรัตน์  สดมสุข
 
1. นางยอแสง  จันทร์เสน
2. นางเกวลิน  ศรีหิรัณย์สกุล
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวปัญญาภร  จินดาดำรงเวช
2. นางสาวภัทรนันท์  สัตตธารา
3. นางสาวศรุดา  พัฒนจันทร์
 
1. นางสาวกรรณิกา  ลาภจิตร
2. นางสาวสุทธิรัตน์  คงไทย
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์แปร
2. เด็กชายต้นสัก  ศรีไสว
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เมฆกัลจาย
 
1. นางรุ้งดาว  กลิ่นหอม
2. นางเพ็ญทรัพย์  วงศ์นรา
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวจิราภรณ์  หนูศรี
2. นางสาวทวีทรัพย์  สุกแก้ว
3. นางสาวปณัติดา  วนารักษ์ไท
 
1. นายวิทูรย์  พิมพ์ศิริ
2. นางศิราภรณ์  พิมพ์ศิริ
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วก่อง
2. เด็กหญิงสุภาพร  ขันติวงษ์
 
1. นางสาวจินตนา  ทราจารวัตร
2. นางสาวนิฤมณ   มั่นยืน
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายดนุสรณ์  ก่อกุศล
 
1. นางสาวพรทิพย์  สมในใจ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายชนภัทร  วังนุราช
2. เด็กชายศุภกร  เจียรอุดมเดช
 
1. นางชริกา  อุรารื่น
2. นางภัคภร  ใสแจ่ม
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวนารีรัตน์  นาชัยฤทธิ์
 
1. นางสาวดรุณี  ศรีพรหม
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภมิตร  หล่อโศภิษฐ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดีประเสริฐ
 
1. นางนงเยาว์  ไชยวัฒน์
2. นางสาวยุพยง  อธิรักษ์ศีล
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธีรวัฒน์  พิมพ์พวง
 
1. นางนงเยาว์  ไชยวัฒน์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 76.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงนัทพร  สุรินทร์ศิริรัฐ
 
1. นางสาวสายสมร  เจือจันทร์
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายศุภกร  บุญสอน
 
1. นางสาวสายสมร  เจือจันทร์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สุขเพิ่ม
2. เด็กหญิงกรรณิกา  หงษ์สาวดี
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  สหุนาลุ
4. เด็กชายกฤษฏา  บัญชาเมฆ
5. เด็กหญิงกัญจนากร  วุฒิยา
6. เด็กหญิงกาญจนาพร  บุญสุข
7. เด็กหญิงขนิษฐา  ชมวัน
8. เด็กหญิงจันทนิภา  มีแก้ว
9. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เมืองสุข
10. เด็กหญิงจิรการ  ช่อม่วง
11. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วุฒิยา
12. เด็กหญิงชนิดา  พูลสวัสดิ์
13. เด็กหญิงชนิตา  พัดพรม
14. เด็กหญิงชลธิชา  นิลกระจ่าง
15. เด็กหญิงชลลดา  บุญปัญญา
16. เด็กหญิงชลิตา  พัดพรม
17. เด็กหญิงฐิติพร  เพ็งพินิจ
18. เด็กหญิงณัฐชญา  เทียมวิสัย
19. เด็กหญิงณัฐชา  ช้างสน
20. เด็กชายณัฐพงศ์  อินทร์หอม
21. เด็กหญิงณัฐริกา  ขวัญเปี้ย
22. เด็กหญิงดาราวีร์  การะเกษ
23. เด็กหญิงทองไสย  เพ็งพินิจ
24. เด็กหญิงทัศนกานต์  มีแก้ว
25. เด็กหญิงทิฌาดา  วิชุมา
26. เด็กหญิงทิพย์วดี  เกษหอม
27. เด็กชายธนพงศ์  ช่องงาม
28. เด็กหญิงธัญญานันท์  ช่วยโพกลาง
29. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชมยิ่ง
30. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงศรี
31. เด็กหญิงธีนิดา  วุฒิยา
32. เด็กหญิงธีรพร  ไชโย
33. เด็กหญิงธเนศ  จรัลเศษ
34. เด็กหญิงนงลักษณ์  ดีเสมอ
35. เด็กหญิงนงลักษณ์  คงมั่น
36. เด็กหญิงนราทิพย์  แสงเพชร
37. เด็กหญิงนิภาภรณ์  เติมงาม
38. เด็กหญิงนีรนุช  ดวงศรี
39. เด็กหญิงปนัดดา  บุญเลิศ
40. เด็กหญิงประกายดาว  นันทรัตน์
41. เด็กหญิงประภาสิริ  วัฒนจิตต์
42. เด็กหญิงพรฉวี  สายวิเศษ
43. เด็กหญิงพรชิตา  ปุราชะกัง
44. เด็กหญิงพรทิพย์  สุธรรม
45. เด็กหญิงพรพิมล  ทรัพย์เจริญ
46. เด็กหญิงพรวิสา  วิชุมา
47. เด็กหญิงพัชรินทร์  ฝ่ายจิตชอบ
48. เด็กหญิงพิชชาภา  ปัญญาโรจน์สุข
49. เด็กหญิงพินัดดา  สมงาม
50. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สิงห์ไข
51. เด็กหญิงภาวดี  อิ่มอุระ
52. เด็กหญิงมนทิราภา  หาญยิ่ง
53. เด็กหญิงมาริษา  พิมพ์น้อย
54. เด็กชายรติพงษ์  พรหมทา
55. เด็กหญิงรัชนี  อินทสี
56. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หล่าเพีย
57. เด็กหญิงลดาวัลย์  ดวงเนตร
58. เด็กหญิงวรรณนิภา  ชาติเผือก
59. เด็กหญิงวรรณพร  ทองมี
60. เด็กหญิงวรรณวิภา  พิมพ์น้อย
61. เด็กหญิงวรัญญา  แสงทอง
62. เด็กหญิงวลีพร  แจ่มใส
63. เด็กชายวัชระ  กิ่งวงษา
64. เด็กหญิงวารีรัตน์  สีคำแซง
65. เด็กหญิงวิภามณี  พันจัน
66. เด็กชายวิลาวรรณ  ระดมสุข
67. เด็กชายวีรพล  เสาทอง
68. เด็กหญิงศศิวิมล  แสงเพชร
69. เด็กหญิงศิริฉัตร  ช่องงาม
70. เด็กหญิงสายพิน  จำปางาม
71. เด็กหญิงสิริกุล  ทองธรรม
72. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์เงิน
73. เด็กหญิงสุชานารถ  บุตรดี
74. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีเจริญ
75. เด็กหญิงสุธารา  พวงเกตุ
76. เด็กหญิงสุธิดา  จันทะนนท์
77. เด็กหญิงสุนิสา  เกลี้ยงเกลา
78. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมเลิศ
79. เด็กหญิงสุภัทรา  คุยคะ
80. เด็กหญิงสุรัตนา  ทองทา
81. เด็กหญิงหทัยภัทร  แสงมาศ
82. เด็กหญิงหัทยา  ยอดสิงห์
83. เด็กหญิงอรญา  สาทิพย์จันทร์
84. เด็กหญิงอรดา  พัดพรม
85. เด็กหญิงอรทัย  อุปถัมภ์
86. เด็กหญิงอรยา  บุญสุข
87. เด็กหญิงอลิษา  จันทร์เขียว
88. เด็กหญิงอัญชญา  สุทธิดี
89. เด็กหญิงอาทิตยา  ไพรบึง
90. เด็กหญิงอารยา  คุสิตา
91. เด็กหญิงอุไรพร  ไชยภักดิ์
92. เด็กหญิงเจตศุภา  เมืองสุข
93. เด็กหญิงแพรวพรรณ  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวกัลยาณี  ศรีวิเศษ
2. นายกุศล  ชูรัตน์
3. นางพวงเพ็ญ  ฉิมมาลี
4. นายพีระ  จันเหลือง
5. นางยุพาวดี  พิมพ์ลา
6. นางวราภรณ์  ศรีจันทร์
7. นางสาวศิริวรรณ  หางสลัด
8. นายสุรินทร์  จันทร์ศรี
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ภาระอุตส่าห์
2. นางสาวกนกวรรณ  อาจศรี
3. นางสาวกนิษฐา  จักสาน
4. นางสาวกรกมล  มีแก้ว
5. นางสาวกรกมล  ยอดสิงห์
6. นางสาวกรรณิการ์  ช่องงาม
7. นางสาวกัญญาณัฐ  จิตรเจริญ
8. นางสาวกัญญาพัชร  บุญเอิบ
9. นางสาวกัญญาลักษ์  หางสลัด
10. นางสาวกาญจนา  ภานุพัฒน์
11. นางสาวกานต์ธิดา  โสภา
12. นางสาวกุลสตรี  การสนธิ์
13. นางสาวขวัญตา  เที่ยงเล
14. นางสาวขวัญพิชชา  สุขทวี
15. นางสาวจริยา  โพธิ์เงิน
16. นายจักรกฤษณ์  โคนตาล
17. นางสาวจารุวรรณ  วันทุมมา
18. นางสาวจิรวรรณ  ช่องงาม
19. นางสาวชลมาศ  เพ็งพินิจ
20. นางสาวทิพย์นภา  ลาทอง
21. นางสาวทิพวรรณ  สุขรัมย์
22. นางสาวนงลักษณ์  บุญล้อม
23. นางสาวนฤมล  สืบก่ำ
24. นางสาวนฤมล  สุขเต็ม
25. นางสาวนัฐธิดา  มีแก้ว
26. นายนัฐพงษ์  บุญเสริม
27. นางสาวนันทิยา  ตรีเนตร
28. นางสาวนันทิวา  ศรีบุตร
29. นางสาวนาตยา  เพิ่มทอง
30. นางสาวนุสรา  วิชาแหลม
31. นางสาวปนัดดา  เหลาปัญญา
32. นางสาวปภาวดี  เหลาประเสริฐ
33. นางสาวปรียานุช  เสทน
34. นางสาวปวีณา  แก้่วศรี
35. นางสาวปาริฉัตร  จินพละ
36. นางสาวปาริชาติ  จินพละ
37. นางสาวผกามาศ  ห้าวหาญ
38. นางสาวผกายวรรณ  ชนะชัย
39. นางสาวพรญาณี  โพธิ์ภิรมย์
40. นางสาวพรพิมล  ผลพิมาย
41. นางสาวพัชรี  โสปัญหริ
42. นางสาวภาวิณี  กิมไลพันธ์
43. นางสาวมณัรัตน์  นิลพันธ์
44. นางสาวมณีรัตน์  นิลพันธ์
45. นางสาวมนัสนันท์  สาทิพจันทร์
46. นางสาวมะลิวรรณ  สีจำปา
47. นางสาวรจนา  ผาสุข
48. นางสาวรสสุคนธ์  นาดี
49. นางสาวรัชนีกร  บัวบุญชู
50. นางสาวรัตติยา  สิดาโคตร
51. นางสาวรุ่งนภา  นิ่มนวล
52. นางสาววนิดา  คุชิตา
53. นางสาววรรณภา  แก้วห้อย
54. นางสาววรางคณา  เลิศล้ำ
55. นายวาทิน  มีแก้ว
56. นางสาววิจิตรา  สุดารัตน์
57. นางสาววิชุดา  สุขจิต
58. นางสาวศรสวรรค์  บัญชาเมฆ
59. นางสาวศศิกานต์  สีดำ
60. นางสาวศสิธร  ทองสุข
61. นางสาวศิราณี  เหมันตะ
62. นางสาวศิรินันท์  สำอางค์
63. นางสาวศิริพร  รัตนะวัน
64. นางสาวศุภรัตน์  ภูมิสัย
65. นางสาวศุภรัตน์  ภูมิสัย
66. นางสาวสมฤดี  มีแก้ว
67. นางสาวสมใจ  อินทนัย
68. นายสราวุธ  น้อยศิริ
69. นางสาวสิรินาถ  โสปันหริ
70. นางสาวสิริพร  ช่องงาม
71. นางสาวสุกัญญา  เพ็งวัน
72. นางสาวสุทธิดา  ชมวัน
73. นางสาวสุธิดา  เวินสันเทียะ
74. นางสาวสุนิตา  การะเกต
75. นางสาวสุนิศา  ช่อม่วง
76. นางสาวสุพรรษา  บุญทอง
77. นางสาวสุภัทศร  สารภีย์
78. นางสาวสุภาพร  บุญเอิบ
79. นางสาวสุวิมล  สุรินทร์ตั้งตระกูล
80. นางสาวหวานใจ  โพธิ์เงิน
81. นางสาวอรทัย  สำอางค์
82. นางสาวอรยา  สีหบุตร
83. นางสาวอรสา  พัสกา
84. นางสาวอริสา  ช่องงาม
85. นางสาวอาภาภรณ์  สีจำปา
86. นางสาวอุไลพร  วิศรี
87. นางสาวอุไลลักษณ์  จักสาร
88. นางสาวอุ่นเรือน  พรศักดา
89. นางสาวเกศิณี  ตรีโชติ
90. นายเกษมศักดิ์  ดีเสมอ
91. นางสาวเกษร  สายธนู
92. นางสาวเจนจิรา  ใจดี
93. นางสาวเย็นฤดี  โพธิ์เงิน
94. นางสาวเสาวณี  มีแก้ว
95. นางสาวแกมกาจน์  จิตรเย็น
96. นางสาวแคทลียา  คำสุมาลี
97. นางสาวแพรวนภา  สารภีย์
98. นางสาวแสงเดือน  ละอองศรี
99. นางสาวโฉมฉาย  ช่องงาม
100. นางสาวโศรญา  ดอกไม้
 
1. นายครองสุข  หารไชย
2. นายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย
3. นางสาวทัศนีย์  จันทร์งาม
4. นางสาวระวีวรรณ  นามเวช
5. นายวรเมธ  จันทะสี
6. นายสมศักดิ์  บุญโต
7. นางสาวเพ็ญนภา  พันธุเภาดี
8. นางสาวเอมอร  หลวงสนาม
 
187 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นายสุภัค  พูลสวัสดิ์
 
1. นายปริวรรต  ไวสู้ศึก
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นายจิรภัทร  สมรูป
 
1. นายเดชา  วุฒิยา
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายพิทักษ์พงศ์  กะทิศาสตร์
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นายวันชัย  วุฒิยา
 
1. นายปริวรรต  ไวสู้ศึก
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เหง่าพันธ์
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  เหลาบุญมา
3. เด็กหญิงกาญจนา  ใสยิ่ง
4. เด็กหญิงกานติมา  บุญสุข
5. นายจิรภัทร  สมรูป
6. เด็กหญิงชริดา  วรรณดี
7. นายทินกร  พนารินทร์
8. นายธนากร  ฟองทราย
9. นางสาวธิดาภา  รุ่งสันเทียะ
10. เด็กชายนัทธพงศ์  แก้วโชน
11. เด็กหญิงปณิตา  วงษา
12. นางสาวพัชรี  พลชัย
13. นายภัทรศัย  ศรีประจักษ์
14. เด็กหญิงรัตนา  พัดพรม
15. นางสาวลลิตา  พันมะณีย์
16. นายวันชัย  วุฒิยา
17. เด็กหญิงวาสนา  สุขยิ่ง
18. นางสาววิภาดา  อุทโท
19. นายศราวุฒิ  กอสาลี
20. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ถานัน
21. นางสาวศิริพร  สืบศรี
22. นายศิลาชัย  นรโคตร
23. เด็กหญิงศุภมาศ  แข็งแรง
24. เด็กหญิงสรัลพร  พันธ์มณี
25. นายสิทธิศักดิ์  สาระศักดิ์
26. นายสุภัค  พูลสวัสดิ์
27. นายอนุชิต  พรหมทา
28. นางสาวอมราพร  จันทร์ปัญญา
29. นางสาวอังคณา  สายเนตร
30. เด็กหญิงเพชรไพลิน  คำผาย
 
1. นางสาวกัลยาณี  ศรีวิเศษ
2. นายปริวรรต  ไวสู้ศึก
3. นางพิยดากรณ์  สำรวมจิต
4. นางวราภรณ์  ศรีจันทร์
5. นางสาวอำพร  ขาวงาม
6. นางสาวอ้อมใจ  สาระติ
7. นายเดชา  วุฒิยา
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงณัฐกาณต์  ทรงศรี
 
1. นางสันทนา  อรรถวรวุฒิ
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กชายศราวุฒิ  บุตรศรี
 
1. นางสาวอรศิริ  เจือจันทร์
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนุชจรี  มีเจริญ
 
1. นางสาวบุญทวี  โองอินทร์
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงศรัญญา  เจียรนัย
 
1. นางรัตนรรห์  จันทร์ลา
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์เกษม
 
1. นางสารภี  สุลินทาบูรณ์
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงประภาพร  กำลังมา
3. เด็กหญิงวินันดา  คงงาม
 
1. นางรังสิมา  ดวงดี
2. นางสาวเกตุวลี  สายสอ
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวนงคราญ  พวงนาม
2. นางสาวประกายทอง  บุญตั้ง
3. นางสาวเบญจมาศ  เทพศรี
 
1. นางพจมาศ  จันทร์โท
2. นางสาวอรศิริ  เจือจันทร์
 
199 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 1. เด็กชายณุฐากูล  ใจหนึ่ง
2. เด็กชายโชคดี  มีเจริญ
 
1. นางสาวทิพย์วรา  ใจดี
2. นางสาวอนงค์ภัทร์  ใบบัว
 
200 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. เด็กชายธีรพงษ์  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงวาสนา  วงงเวียน
 
1. นางสาวจิตราวดี  จันทร์ฝอย
2. นางลำยอง  พัวประเสริฐ
 
201 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1. นางสาวดาวเรือง  สุขรอบ
2. นายวุฒิชัย  ผลพระ
 
1. นางสาวจิรายุส  สมานมิตร
2. นายสุทธิกร  นนท์ชนะ
 
202 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทวีพร้อม
2. เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์แดง
 
1. นางสาวนุจรีย์  ภักดีกลาง
2. นางปิยาพัชร์  ยังมี
 
203 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วิเศษสิทธิ์
2. เด็กชายพงศกร  กานจาน
3. เด็กชายรัตนพล  คำสิงห์
4. เด็กหญิงรานี  คงบุญ
5. เด็กหญิงวรรณา  วงศ์สวาท
6. เด็กชายอนุวัฒน์  คงทวี
7. เด็กชายเกริิกเกียรติ  งามงอน
 
1. นางชญาดา  สุดสายกรวด
2. นางวาสนา  ทองประดับ
3. นางสาวสุดาพร  คำทอง
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายเติมศักดิ์  สุขสังวรณ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ทองคำ
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. นางสาวสิรินญา  มั่นยืน
 
1. นางเสาวณีย์  หยิบล้ำ
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญรัตน์  มาลี
2. เด็กชายปริญญา  มีหมู่
3. นางสาวสุภาวดี  ทรงศรี
 
1. นางอัญชรา  นิตุธร
2. นางอุมาพร  พรมเพชร
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  โอปอ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  งอนจำปา
3. นางสาวอภิญญา  จันทร์สอน
 
1. นางพัทธนันท์  บุราคร
2. นายอนุรักษ์  พูลสวัสดิ์
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1. เด็กชายกิตติเดช  นึกชนะ
2. เด็กชายวัชระพงศ์  นาคสุข
3. เด็กชายอนุชา  วรรณดี
 
1. นางบุญเลี้ยง  ชัยสุวรรณ
2. นายวิชาญ  เวชสถล
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญา  มีหมู่
2. เด็กชายปิยวัช  สำราญใจ
3. เด็กชายอริญชัย  มาดี
 
1. นายกิตติพงษ์  สังเกตกิจ
2. นายปราบ  เนื้อแก้ว
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 1. เด็กชายนิกร  สมบูรณ์รัมย์
2. เด็กชายอภิชัย  ทรงศรี
3. เด็กชายโกวิทย์   เสาะทาง
 
1. นางสวนีย์  ก่อแก้ว
2. นางอุษณีษ์  ศรีสม
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  คงราษี
2. เด็กชายสัณหพิชญ์  วันนะทำ
 
1. นางรัตนรรห์  จันทร์ลา
2. นายเชาว์  ทอนโพธิ์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. เด็กหญิงกรวิภา  บุญเหมาะ
2. เด็กชายวัชรินทร์  บุญอินทร์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  เจือจันทร์
2. นางอรพินท์  สมาธิกุล
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  สาธร
2. เด็กชายอนุชา  ปิ่นเพชร
3. เด็กชายแก้วทอง  ผิวทวี
 
1. นางประภาวดี  บุญเยี่ยม
2. นายศศิพงค์  อินทรศรี
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จับใจเหมาะ
2. นายมงคลธรรม  มุลาลินน์
3. นายวาสิน  ทองประดับ
 
1. นางกุลเศรษฐ  บานเย็น
2. นางสาวภัทรภร  ลมพรมราช
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จบไตรเภท
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ประชุมทอง
3. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ยิ่งได้ชม
 
1. นางรัตนรรห์  จันทร์ลา
2. นายเชาว์  ทอนโพธิ์
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1. เด็กชายปฏิภาน  ทองแม้น
2. เด็กชายศักรินทร์  พวงสวัสดิ์
3. เด็กชายอรรถพล  หลุจันทร์
 
1. นายชนาวุธ  คงดี
2. นางศรีวัฒนา  นวลศิริ