สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 1สหวิทยาเขต 1-4
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร,โรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน.
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทา
 
1. นายวิชัย  จันทร์สอน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 1. นางสาววันวิสา  มีเเย้ม
 
1. นางสาวทิพากร  นามเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินทรา  นามเขต
 
1. นางสาวกชพร  สีหะวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสาวทิพากร  นามเดช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  ผัดบัว
 
1. นางสาวศิริพร  ไทยดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญพิชชา  ดอกจันทร์
 
1. นางจิรภา  รัตนาวิวัฒน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ชะฎาแก้ว
 
1. นายธราดล  บุญยาพงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 78.25 เงิน 5 1. นายชานนท์  วงศ์ษา
 
1. นางจิรภา  รัตนาวิวัฒน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สาสุข
2. เด็กหญิงอินทิรา  จันทา
 
1. นายวิชัย  จันทร์สอน
2. นางสาวศิริพร  ไทยดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76.99 เงิน 4 1. นางสาวพิมนิภา  พานเพชร
2. นางสาวสุภาวดี  ปิ่นแก้ว
 
1. นางจิรภา  รัตนาวิวัฒน์
2. นายทวี  เจริญรัมย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52.13 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บูรณะ
 
1. นายเสกสรร  สังข์เงิน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุกัญญา  แสงอรุณ
 
1. นายประทีป  เพิ่มทรัพย์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  ศาลาทอง
2. นางสาวพิมพิกา  ทองงาม
3. นางสาวเกวลิน  บุญเศษ
 
1. นายทรงศักดิ์  บาอินทร์
2. นายประทีป  เพิ่มทรัพย์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีโย
2. เด็กหญิงธิดาพร  แดดฤทธิ์
3. เด็กหญิงวรดา  อิมพันธืแบน
 
1. นางทิพย์ฉัตรกานต์  สุธรรม
2. นางวลัยพร  แอกทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายชุติพนธ์  จารัตน์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองกุล
 
1. นายกิจติกร  จำปางาม
2. นางสาวภัทรียา  ทองงาม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวิสุทธิ์  ประทีปธนากร
2. นางสาวโสภาวดี  ไหมทอง
 
1. นายกิจติกร  จำปางาม
2. นางสาวภัทรียา  ทองงาม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนากร  วังนุราช
 
1. นางสาวปิยนุช  สุวงค์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นายกิตติศักดิ์  ทองขอน
 
1. นางสาวปิยนุช  สุวงศ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มณีจักร
2. เด็กหญิงชาลิสา  เกชฎา
3. เด็กชายภีมวัจน์  นะวะมะวัฒน์
 
1. นางภาวดี  สิงคนิภา
2. นางหรรษา  โพธฺ์ศรี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปัญญา  การะเกต
2. นางสาวรุ่งอรุณ  บรรลือทรัพย์
3. นางสาวเพ็ญสิริ  ยิ่งหาญ
 
1. นางสาวกัญจนภรณ์  ยิ่งหาญ
2. นางฉวีวรรณ  อินทนู
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ป้องแก้ว
2. เด็กหญิงธารารัตน์  ดวงเอก
3. เด็กหญิงปิยพร  มั่นศักดิ์
 
1. นางสาวกฤติืยา  ศาลา
2. นางสาวพัชรวรรณ  อินงาม
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวกมลพรรณ  แป้นทอง
2. นางสาวนิราภรณ์  วงศ์สินนาค
3. นางสาวพรชิตา  นามคำ
 
1. นางสาวนิธิภรณ์  ภูนะยา
2. นายโชคชัย  สำนักนิตย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  สมงาม
2. เด็กหญิงนลินี  ชัยนิต
3. เด็กชายอาทิตย์  สะสม
 
1. นายประเสริฐ  เพิ่มทรัพย์
2. นางสาววรรณธนา  กิตติภัทท์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 8 1. นายกิตติศักดิ์  ทองขอน
2. นายปฐวีร์  อุปลิขิต
3. นายวรโชติ  จันทร์ทอง
 
1. นายสุริยา  คำดี
2. นายไพโรจน์  กระจายศรี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.875 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญญานุช  โต๊ะงาม
2. เด็กหญิงพรชิตา  เผ่าพันธ์
3. เด็กหญิงวราพร  แปรงทอง
 
1. นายนิกรณ์  นิลพงษ์
2. นางสาววาสนา  ดวงใจ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉัตรกมล  สนทอง
2. นางสาวญาดา  สุขดี
3. นางสาวอิสราภรณ์  ไชยวงศ์
 
1. นายนิกรณ์  นิลพงษ์
2. นางสาววาสนา  ดวงใจ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โสนทอง
2. เด็กหญิงวรดา  ไชยพิมพ์
 
1. นางสาวชนันธร  อุดมศิลป์
2. นายณัฏฐชัย  ลับโกษา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลธา  ชายเขียว
2. นายภานุกานต์  นพตลุง
 
1. นายจอม  ทองบุญ
2. นายเก่งกานต์  แก่นดี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ดอกไม้หอม
2. เด็กหญิงพรพิมล  สำนักนิตย์
3. เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  อยู่อุ่นพะเนา
4. เด็กหญิงวิภาดา  พรมจันทร์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โกศล
 
1. นายนิติวัฒน์  สมชอบ
2. นายสุรินทร์  โสฬส
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.25 ทอง 7 1. นางสาวธัญญารัตน์  ตรีเดช
2. นางสาวนันทนา  สมานทอง
3. นางสาวนิลเนตร  นุตโร
4. นางสาวนุชนาถ  นุตโร
5. นางสาวอาริตา  พิมพ์พอก
 
1. นายนิติวัฒน์  สมชอบ
2. นายสุรินทร์  โสฬส
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐฐิกา  ขยันไทย
2. เด็กชายภูเบศร์  พิจารณ์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ค้ำจุน
4. เด็กหญิงอริศรา  วังสันต์
5. เด็กหญิงอินทิรา  เรืองรัมย์
 
1. นางยินดี  เผ่าสอน
2. นายวันเฉลิม  อุดมทวี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุตประวีณ์  ทราจารวัตร
2. นางสาวพรพิมล  เพ็งพินิจ
3. นายมนตรี  ศรีสุวรรณ
4. นางสาววิชุดา  การะเกด
5. นางสาวสุกัญญา  วงศ์คำพระ
 
1. นางทิฆัมพร  หาญเสมอ
2. นางรัตติยา  แหวนวงศ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจีรานันท์  แก้วกาหนัน
2. นางสาวบุศรินทร์  ศรีสม
3. นายวทัญญู  ศรีคลัง
4. นางสาวอารียา  เผือดนอก
5. นางสาวเพชรรัตน์  วีรกังวาลพงศ์
 
1. นางสาววิภาดา  ชัยพลเดช
2. นายสราวุธ  แพงเจริญ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สัคคบัญชร
 
1. นางสาววิภาดา  ชัยพลเดช
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศดานันท์  พงษ์ทอง
 
1. นายวันเฉลิม  อุดมทวี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 17 1. เด็กชายขจรเกียรติ  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วงาม
 
1. นางจุฬาลักษณ์  สุภิมารส
2. นางรมย์ธีรา  บุญเลิศ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐณิชา  ธรรมโหร
2. นายนายโภคิน  บุญปัน
 
1. นางจุฬาลักษณ์  สุภิมารส
2. นางรมย์ธีรา  บุญเลิศ
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงพรชิตา  พาเภา
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญเยี่ยม
 
1. นายนัธทวัฒน์  ลับโกษา
2. นางศรีวิไล  ลับโกษา
 
39 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนุชนารถ  รอมาลี
 
1. นางสมศรี  ศิริพงศธร
 
40 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวเนตรนภา  นึกดี
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
41 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินหล่ม
 
1. นางสมศรี  ศิริพงศธร
 
42 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  บัวจันทร์
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
43 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอรรถเดช  เสาแก้ว
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
44 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุรสิงห์  เงางาม
 
1. นางสมศรี  ศิริพงศธร
 
45 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศิริกานต์  หาญนึก
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
46 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนาธิป  ศรีสม
 
1. นางสมศรี  ศิริพงศธร
 
47 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  การะเกด
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สิงคเวหน
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
2. นางสมศรี  ศิริพงศธร
 
48 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงญาณิศา  สมานรัก
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
49 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวภัทรพร  หุ่นทอง
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
50 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพรัตน์  ศรีภูมิทอง
2. เด็กชายสมรักษ์  สุขสำราญ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  พรมลา
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
2. นางสมศรี  ศิริพงศธร
 
51 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกฤษ  เดือนขาว
2. นางสาวชลดา  ยาจิตร
3. นางสาวเจนจิรา  ปัญญาดี
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
2. นายสุรศักดิ์  ลับโกษา
 
52 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษณะ  ดวงใจ
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิพัฒน์  ใจตรง
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุวรรณี  มีคำ
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรรณิการ์  สิงจานุสงค์
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทองเสริม
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพิพัฒน์  ใจตรง
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาลีทอง
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทศพล  ชาญสำโรง
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
60 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฤทธิเกียรติ  ใจงาม
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
61 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศรรัก  มุมทอง
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
62 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอรรถชัย  ทะวาระคาม
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวัชระ  ยศนีย์
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุกัลยา  กำลังหาญ
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาริดา  พิมพ์พอก
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันดี  วงภักดี
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลชนก  มรกต
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคุณากร  หวังอยู่
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทศพล  ชาญสำโรง
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  ผัดบัว
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรัตน  ศรีบุญเรือง
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 -1 - 1. นายทศพล  ชาญสำโรง
2. นายปรัชญา  บุญสิงห์
3. นายพงศธร  ประดับประดา
4. เด็กหญิงวันดี  วงภักดี
5. นายสรายธ  ซ่อมแก้ว
6. เด็กหญิงสุกัลยา  กำลังหาญ
7. นายสุทัศน์  สิงหาอาจ
8. นายเติมพงศ์  เหล่าวรัญญู
9. เด็กหญิงแววเพชร  โสปันหริ
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
2. นางสมศรี  ศิริพงศธร
3. นายสุรศักดิ์  ลับโกษา
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  สิงจานุสงค์
2. นายกฤษณะ  ดวงใจ
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ทองเสริม
4. เด็กหญิงณัฐวุฒิ  โต๊ะงาม
5. นายทศพล  ชาญสำโรง
6. นายวัชระ  ยศนีย์
7. นายวิศวะ  ทันไชย
8. นายศรายุทธ  ซ่อมแก้ว
9. เด็กหญิงสกาวเดือน  ผัดบัว
10. นายสิทธิชัย  เสาทอง
11. เด็กหญิงสุกัลยา  กำลังหาญ
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาลีทอง
13. นายสุทัศน์  สิงหาอาจ
14. นายเติมพงศ์  เหล่าวรัญญู
15. เด็กหญิงแววเพชร  โสปันหริ
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
2. นางสมศรี  ศิริพงศธร
3. นายสมหมาย  แก้วกันหา
4. นายสุรศักดิ์  ลับโกษา
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลรัตน์  สำราญ
2. นายกิตติทัต  ปัญญาคิด
3. เด็กหญิงขนิษฐา  บาสันเทียะ
4. เด็กหญิงชุติมา  มีภักดี
5. เด็กชายณัฐพล  สิงห์พรหม
6. นายธนกฤต  แก่นแดง
7. นายธีรพันธ์  กันนุฬา
8. นายนฤมล  ใยอิ้ม
9. นางสาวปรียาพร  คำดี
10. นางสาวปานตะวัน  ศรีขันชมา
11. นายปิยะมิตร  ไหลอุดี
12. เด็กหญิงผกายมาศ  กันนิกา
13. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพ็ษโต
14. เด็กหญิงพัชริดา  นิสสัย
15. เด็กชายภัทรพล  เหมหงษ์
16. เด็กหญิงรัตมณี  ศรีสาพันธ์
17. นายวิสุทธิ์  ประทีปธนากร
18. นายวโรตม์  พูลเพิม
19. นายศรรัก  มุมทอง
20. เด็กหญิงศศิประภา  กันนุฬา
21. เด็กหญิงศักรินทร์  ชูชิ้น
22. นางสาวสิริยากร  สีดา
23. นางสาวสุพรรณษา  บุญยงค์
24. นายอธิเบศธ์  ศุภนาม
25. นายอภิสิทธิ์  เสาทอง
26. นางสาวอรทัย  จันทับ
27. เด็กหญิงอรนันท์  เต็มทอง
28. เด็กหญิงอรนุช  เข็มทอง
29. นางสาวอัษราภรณ์  พงษ์คำพันธ์
30. นายอิทธิศักดิ์  มุมทอง
31. นางสาวอุไรพร  ศรีขันชมา
32. นายเกัยรติศักดิ์  ขอสวยกลาง
33. เด็กชายเฉลิมเดช  สมานทอง
34. นางสาวเบญจวรรณ  มั่นยืน
35. นายโชคชัย  บุตรดี
 
1. นายขุนธนา  ปัญญาเพชร
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  แบบอย่าง
3. นายมนตรี  จรัญศรี
4. นางสาววันวิสาข์  ภาษี
5. นางสมศรี  ศิริพงศธร
6. นายสมหมาย  แก้วกันหา
7. นายสุรศักดิ์  ลับโกษา
8. นางสาวโสภิดา  ประภาสัย
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฤทธิเกียรติ  ใจงาม
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนฤมล  ใยอิ้ม
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรพิมล  สำนักนิตย์
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 7 1. นางสาวมิยดา  แปรงทอง
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศิริพงษ์  หงส์ชั้น
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายสราวุธ  กล่องชู
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  มีชัย
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 8 1. นางสาวนันทนา  สมานทอง
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิชาติ  ปิ่นเพชร
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฉัตรชัย  มุมทอง
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  นาคประดา
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 6 1. นางสาวนิลเนตร  นุตโร
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีรพงศ์  โตสูงเนิน
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายสรรเสริญ  ใสนวน
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิยดา  วงษาโสม
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวนุชนาถ  นุตโร
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
91 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฤกษ์  กองแก้ว
2. เด็กหญิงกาญจนา  ฉิมมาลี
3. เด็กหญิงจริยา  จงเจริญ
4. เด็กหญิงจิราพร  เฟื้องน้อย
5. เด็กชายชานนท์  นพรัตน์
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยเงิน
7. เด็กหญิงณัฐพร  เพิ่มดี
8. เด็กชายณัฐพล  บุญสม
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภิญโญ
10. เด็กชายนิรุต  พิมพ์แดง
11. เด็กชายบุรากร  แก้วชา
12. เด็กหญิงบุศรากร  ป้องภัย
13. เด็กหญิงปราณ๊  นพมาก
14. เด็กหญิงปิยธิดา  สุดหลักทอง
15. เด็กชายพงศธร  ทองธรรมมา
16. เด็กชายพงศ์เทพ  สมนาค
17. เด็กหญิงพนัชกร  กลิงรัมย์
18. เด็กหญิงพัณณิตา  สุภิมารส
19. เด็กหญิงพิชญาภา  พานสง่า
20. เด็กชายพุทธิพงศ์  ศุภนาม
21. เด็กหญิงมนธิกา  เปรียบกล้า
22. เด็กชายรัฐพงษ์  ทองนาค
23. เด็กชายวรเมธี  มณีโชติ
24. เด็กชายวายุ  ดัชถุยาวัตร
25. เด็กชายวิทยา  ผาสุข
26. เด็กหญิงวิภาวนี  ไหมทอง
27. เด็กหญิงวิลาวรรณ  คำสิม
28. เด็กชายศุภนันท์  สมฤทธิ์
29. เด็กชายสนธยา  วิชุมา
30. เด็กชายสวัสดิ์  รวยสูงเนิน
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  กะทิศาสตร์
32. เด็กชายสุรเชษฐ  นารี
33. เด็กหญิงสุวนันท์  ประสมพันธ์
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงมาศ
35. เด็กหญิงอรณิชา  เนืองนิยม
36. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ศุภนาม
37. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองดี
38. เด็กหญิงอุไรพร  การะเกต
39. เด็กชายเจษฎา  ธรรมเจริญ
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มั่นจิตร
 
1. นายขุนธนา  ปัญญาเพชร
2. นางสาวบุษบา  ดัชถุยาวัตร
3. นายมนตรี  จรัญศรี
4. นางสาววันวิสาข์  ภาษี
5. นายวันเฉลิม  อุดมทวี
6. นางสมศรี  ศิริพงศธร
7. นายสมหมาย  แก้วกันหา
8. นายสุรศักดิ์  ลับโกษา
 
92 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกานต์รวี  ชัยนิตย์
2. เด็กหญิงกิระติ  ทองเอม
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โสนทอง
4. เด็กหญิงนภาวรรณ  บุตรเงิน
5. เด็กชายพิชิตชัย  ศรีจันทร์
6. เด็กชายศรายุทธ  เข็มทอง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วบุตรดี
8. เด็กชายอาทิตย์  สะสม
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
2. นางสาววันวิสาข์  ภาษี
3. นายสมศรี  ศิริพงศธร
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนาธิป  ศรีสม
2. นายฐิติกรณ์  แก้วสิทธิ์
3. นายณัฐพงษ์  ต้นทอง
4. นายทัตพล  น้อยบุตรดี
5. นายธนาวัฒน์  ปัญญาโรจน์สุข
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
2. นายวันเฉลิม  อุดมทวี
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักริน  อินทอง
2. นายชัยวัฒน์  อุปถัมภ์
3. นายอัครเดช  ยอดเสาร์
 
1. นางนงเยาว์  วิทยอุดม
2. นายวีระวัฒน์  วิทยอุดม
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพรศิริ  เมืองสุข
2. เด็กหญิงรตินันต์  ปัญญาโรจน์สุข
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  ดัชถุยาวัตร
4. เด็กหญิงสุพรรษา  สมรูป
5. เด็กหญิงอารียา   พันธุโสม
 
1. นางสายปัญญา  อนันตกาล
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัชชิมา  กะการดี
2. เด็กหญิงณัฐมล  นามวิชัย
3. เด็กหญิงพัชรี  มีแก้ว
 
1. นายประเสริฐ  เพิ่มทรัพย์
2. นางเสริมศรี  พวงประยงค์
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  สุทธิ
2. นางสาวสุทธิดา  บุญอนันต์
3. นางสาวอรุโณทัย  วิบูลย์อรรถ
 
1. นายประเสริฐ  เพิ่มทรัพย์
2. นางเสริมศรี  พวงประยงค์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุษกร  ผลเจริญ
2. นางสาวปภาวรินทร์  สุดารักษ์
3. นายสุรสิงห์  เงางาม
 
1. นางสายปัญญา  อนันตกาล
2. นางสุณี  ยืนยาว
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรี  หารคำ
2. เด็กหญิงอังคณา  สืบสังข์
 
1. นางสาวทัศนพร  วิบูลย์อรรถ
2. นายสุเทพ  เทียมคลี
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ไหมทอง
2. เด็กหญิงอาทิติยา  ลิ้มวาทะรส
 
1. นายฉวิน  บุญยงค์
2. นางอภิญญา  มณีไสย
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวชนมาศ  อารีวงศ์
2. นายอภิวัฒน์  มุมทอง
 
1. นายฉวิน  บุญยงค์
2. นางอภิญญา  มณีไสย
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  เหลื่อมล้ำ
2. เด็กชายสรรเสริญ  สุชาติสุนทร
 
1. นายฉวิน  บุญยงค์
2. นายสุเทพ  เทียมคลี
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายวิทวัส  แก้วหล้า
2. เด็กชายวิทวุฒิ  วังสันต์
 
1. นายขุนธนา  ปัญญาเพชร
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  แบบอย่าง
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฎินวิทย์  อยู่นิยม
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศรีนวล
 
1. นายฉวิน  บุญยงค์
2. นายสุเทพ  เทียมคลี
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.67 เงิน 5 1. เด็กชายจักรี  วังสันต์
2. เด็กชายธีรยุทธ  หาสุข
 
1. นายสุเทพ  เทียมคลี
2. นางอภิญญา  มณีไสย
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวอนันตา  สมไทย
2. นางสาวไอรดา  งามเลิศ
 
1. นายสุเทพ  เทียมคลี
2. นางอภิญญา  มณีไสย
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปนัดดา   พนารินทร์
2. นางสาวปัทมาวรรณ  อุดมดัน
 
1. นายสุเทพ  เทียมคลี
2. นางอภิญญา  มณีไสย
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายณัฐพล  น้ำหวาน
2. นายวิศวะ  ทันไชย
 
1. นายสุเทพ  เทียมคลี
2. นางสาวโสภิดา  ประภาสัย
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 8 1. นางสาวศิริพร  บัวจันทร์
2. นางสาวสิริยากร  สีดา
 
1. นายขุนธนา  ปัญญาเพชร
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  แบบอย่าง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนิรันดร์  โต๊ะงาม
2. นายปิยพันธ์  แผ่นงา
3. นายพงศิริ  จันทร์งาม
 
1. นายครรชิต  บุญปก
2. นายวีระวัฒน์  วิทยอุดม
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลวิทย์  อดทน
2. นายทศพล  ชาญสำโรง
3. นายศรายุุธ  ซ่อมแก้ว
4. นายสุรกานต์  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นายวีระวัฒน์  วิทยอุดม
2. นายสุเทพ  เทียมคลี
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  น้อยจาด
 
1. นางสาวกุลกรุณา  เอื้อเฟื้อกลาง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 60.25 ทองแดง 10 1. นายเกียรติศักดิ์  ใหมทอง
 
1. นายชันทวิทย์  ควรทอง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  อินตา
 
1. นางละเอียด  กระจายศรี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 11 1. นางสาวเพชรรัตน์  วีรกังวาลพงศ์
 
1. นางเทียมจันทร์  ทองบุญ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กองเส็ง
 
1. นางกรรณิการ์  ถมปัทม์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 53.75 เข้าร่วม 15 1. นางสาวจิตรวัสสิกา  โสภากุล
 
1. นายธีรชัย  ลาภูตะมะ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศึกษา  สหุนาลุ
 
1. นางสุธิมา  กะทิศาสตร์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50.67 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกาญจนา  ค้ำคูณ
 
1. Mr.JOSEPH  BAGUILAT
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 75.34 เงิน 6 1. นางสาวนิตยา  สุทธิสน
2. นางสาวปวีณา  ประภาสัย
3. นางสาวพิมผกา  มณีโชติ
4. นางสาวรุ่งนภา  โคมุต
5. นางสาววาสนา  สมบุตร
 
1. นายจักริน  คำศรี
2. นางสาวพนัชกร  มณีคำ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 6 1. นางสาวหทัยชนก  นิลประดับ
 
1. นางสาวพนิดา  เปรียบสนาดี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.99 เงิน 5 1. นางสาวพิมผกา  จุปะมานะ
 
1. MissYANG  YIMING
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขอขวัญ  อินทร์สะอาด
2. เด็กหญิงศิรินันท์  บุญหล่ม
 
1. นางพลอยมณี  ลาภจิตร
2. นางสาวภมรินทร์  สหุนันท์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 1. นางสาววรินยุพา  จันทา
2. นางสาวอารียา  เผือดนอก
 
1. นางพลอยมณี  ลาภจิตร
2. นางสาวภมรินทร์  สหุนันท์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีรภัทร  นิสัยกล้า
2. เด็กชายวินัย  นพพิบูลย์
3. เด็กชายศุภชัย  วิสัยเกต
 
1. นางวัฒนา  สมชอบ
2. นายวิชัย  จันทร์สอน
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 6 1. นางสาวธารทิพย์  ทองเบาะ
2. นางสาวสุทธิดา  กิมไลพันธ์
3. นางสาวอธิษฐาน  สีดา
 
1. นางสาวกชพร  สีหะวงษ์
2. นายธราดล  บุญยาพงษ์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลธิดา  บุญศรี
2. นายภูวิทย์  เศรษฐทัตต์
3. นายวิษณุ  คุณะนาม
 
1. นางสาวทิพากร  นามเดช
2. นางสาวสุภาพร  หล่อทอง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริศรา  จารัตน์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายธราดล  บุญยาพงษ์
2. นางสาวศิริพร  ไทยดี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายจักรพงศ์  ภิญโญ
 
1. นายวิชัย  จันทร์สอน
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลรัตน์  สำราญ
2. นางสาวกรชนก  ร่มเย็น
3. นางสาวกรรณิการ์  บุตรเงิน
4. นางสาวกัญญารัตน์  สำราญ
5. นางสาวกาญจนา  บุญภักดิ์
6. นางสาวกิ่งแก้ว  ซ่อมแก้ว
7. นางสาวขวัญมงคล  กองแก้ว
8. นางสาวข้าวหอม  ไชยวรรณ์
9. นางสาวจันทร์ทิพย์  สาทิพย์จันทร์
10. นางสาวจิณณ์พัชร์  สกุลตะริโส
11. นางสาวจินตนา  ดวงศรี
12. นางสาวจินตนา  อยู่เย็น
13. นางสาวจิรพร  นิสัยกล้า
14. นางสาวชฎาพร  กลิ่นสุคนธ์
15. นางสาวชุภาดา  อันสีเมือง
16. นางสาวดวงแก้ว  ปัญญาฉลาด
17. นางสาวธัญญพร  สอนศรี
18. นางสาวธัญญาลักษณ์  แก่นนาคำ
19. นางสาวนฤมล  ชาภักดี
20. นางสาวนัฐริกา  สาลีทอง
21. นางสาวนันทนัท  อยู่โต
22. นางสาวนิศาชล  มณีคำ
23. นางสาวบัณฑิตา  จันทร์คืน
24. นางสาวบุษบา  ดัชถุยาวัตร
25. นางสาวปริชญา  มุกดาหาร
26. นางสาวปริญญา  บุตรสาย
27. นางสาวปวีณา  แก้วใส
28. นางสาวปัฐมาวดี  บูรณ์เจริญ
29. นางสาวปานตะวัน  ศรีขันชมา
30. นางสาวพรพิมล  นนทวงศ์
31. นางสาวพราวนภา  พรมลี
32. นางสาวมณีวรรณ  ทับอินทร์
33. นายยุทธศาสตร์  อุไร
34. นางสาวรัตนทิพย์  จันดางาม
35. นางสาวรัตนา  ศุภนาม
36. นางสาวรุ่งทิวา  สีโย
37. นางสาวรุ่งนภา  โคมุต
38. นางสาววราภรณ์  พิมพ์จันทร์
39. นางสาววาสนา  พวงประยงค์
40. นางสาววิสสุตา  สิงห์โตทอง
41. นางสาววิไลพร  ดีสม
42. นางสาวศดานันท์  พงษ์ทอง
43. นางสาวศศิธร  มั่นจิต
44. นางสาวศิริณภา  แก้วบุตรดี
45. นางสาวศิริพร  เหล่าดี
46. นางสาวศิริพร   บรรลือทรัพย์
47. นางสาวศิริพรรณ  จันทร์เทศ
48. นางสาวศิริภา  สหุนาลุ
49. นางสาวสลิสา  แดงงาม
50. นางสาวสายธาร  โตีะงาม
51. นางสาวสายสุนีย์  บุญเลิศ
52. นางสาวสุกัญญา  ศรีวะรมย์
53. นางสาวสุกัญญา  มูลทอง
54. นางสาวสุกัญญา  สาธร
55. นายสุกัญญา  ดัชถุยาวัตร
56. นางสาวสุจินดารัตน์  โต๊ะงาม
57. นางสาวสุชาดา  กลัดกลาง
58. นางสาวสุชารัตน์  ดาศรี
59. นางสาวสุดารัตน์  หวังดี
60. นางสาวสุทธิดา  ต้นทอง
61. นายสุบิน  บัณฑิตย์
62. นางสาวสุพัตรา  ไหมทอง
63. นางสาวสุภัทรา  บุญไทย
64. นางสาวอภิญญา  แป้นทอง
65. นางสาวอรณี  สรายทอง
66. นางสาวอรทัย  บุญศรี
67. นางสาวอารีรัตน์  กุราช
68. นางสาวเจนจิรา  ม่วงศรี
69. นางสาวเมธาวี  ศักดิ์จำปา
70. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขเลิศ
71. นายเอกวัฒน์  วงษ์ชนะ
 
1. นางสาวกชพร  สีหะวงษ์
2. นายกิจติกร  จำปางาม
3. นายขุนธนา  ปัญญาเพชร
4. นายธีรชัย  ลาภูตะมะ
5. นางสาวภิญญาพัชญ์  แบบอย่าง
6. นายมนตรี  จรัญศรี
7. นายสุรศักดิ์  ลับโกษา
8. นายสุรินทร์  โสฬส
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - 1. นายเกรียงไกร  บุญสอน
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิทักษ์พงศ์  กะทิศาสตร์
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี