สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 1สหวิทยาเขต 1-4
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร,โรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน.
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ศิริเดช
 
1. นางอนัญญา  สุนทรารักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74.28 เงิน 8 1. นางสาวนภสร  ยิ่งยงยุทธ
 
1. นางอนัญญา  สุนทรารักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิเนวดี  เบ็ญเจิด
 
1. นางชุติกาญจน์  ชาติพันจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นางสาวณิชชนม์  คำนึงคง
 
1. นายประเสริฐ  นามพูน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนวพรรษ  โพธิ์สิงห์
 
1. นางศรีฏลา  ศศิสุทธินานนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนวรัตน์  ราชเจริญ
 
1. นางศรีฏลา  ศศิสุทธินานนท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิทวัส  จารัตน์
 
1. นางสาวกรรณิกา  ลาภจิตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชชาพร  แก้วบุตรดี
 
1. นางสาวสุทธิรัตน์  คงไทย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วกาญจน์
2. เด็กหญิงปดิวรดา  โพธิ์เลิง
 
1. นายประเสริฐ  นามพูน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 63.25 ทองแดง 8 1. นายชัยชาญ  เจริญศิริ
2. นางสาวสุนิตา  บุญสุยา
 
1. นางโรจน์รัตน์  พราวศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายคุณานนต์  ปานวงษ์
 
1. นางกัลยา  ถมยางกูร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสิโรรส  ทรงเย็น
 
1. นายศราวุฒิ  สนใจ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  สอนตะคุ
2. เด็กหญิงนัชชา  เศรษฐพัฒนชัย
3. เด็กหญิงพัชรีรัตน์  นันทิเดชาพันธ์
 
1. นางยุพาสินี  สุทธิยานุช
2. นางสมศรี  แผลงดี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐิตสิริ  จำปามูล
2. นางสาวสมปรารถนา  ศิริไสย
3. นางสาวแพรวา  กุลัตถ์นาม
 
1. นายธีระพล  เสาะแสวง
2. นายสมพงศ์  วงศ์นุริน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  บุญเศษ
2. เด็กหญิงศุภรัศมิ์  เกษรแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  จินดาศรี
2. นางสาวสุกานดา  ธราจารวัตร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรพันธุ์  ติยวรนันท์
2. นางสาวศรินทรา  อินหอม
 
1. นางสาวนิจฉรา  นพเก้า
2. นางสาวนิตยา  จินดาศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิฏฐา  เพียรเวชสุนทร
 
1. นางสาวธนาภรณ์  สกุลทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวนัทปรียา  ดีเสมอ
 
1. นางสาวสุวรรณี  เสาร์ทอง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  ตั้งตระกูล
2. เด็กหญิงพีรยา  บุญธรรม
3. เด็กชายภูวิช  สิทธิโชติวงศ์
 
1. นางกาญจนา  พุ่มไหม
2. นางทองจันทร์  โล้เจริญรัตน์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณฐิณี  สุกใส
2. นางสาวณัฎฐ์ชลีกุล  รัตนยุวกร
3. นางสาวธัสสุวรรณ  คันชั่งทอง
 
1. นางสาวดรรชนี  ใจดี
2. นางรัตนา  ชิดชอบ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชติยาพร  สุวรรณตรากิจ
2. เด็กหญิงวีรยา  แซ่ลี้
 
1. นางปตินุช  พรหมบุตร
2. นางอรวรรณ  รัมพณีนิล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรัชญา  ศิริโฉม
2. นางสาวปรียาภรณ์  เลาหพงษ์
3. นายภานุวัฒน์  ตันติผลประเสริฐ
 
1. นางปตินุช  พรหมบุตร
2. นางอรวรรณ  รัมพณีนิล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูริทัต  ตัณฑ์สุระ
2. เด็กชายวิศรุตม์  จิระเวชกิจกุล
3. เด็กชายสุพล  คันชนานนท์
 
1. นางปตินุช  พรหมบุตร
2. นางอรวรรณ  รัมพณีนิล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  ชูทรงเดช
2. นางสาวชาลิสา  ตั้งศิวานนท์
3. นางสาวสุรดา  ประสงค์สุข
 
1. นางปตินุช  พรหมบุตร
2. นางอรวรรณ  รัมพณีนิล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐมน  บุญมาคาร
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แสนศรี
3. เด็กหญิงสิริยากร  สติมั่น
 
1. นางสมกิตต์  โอรสรัมย์
2. นางสิริกร  คงกล้า
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราภา  เกรัมย์
2. นายวิษณุ  สังข์ลาย
3. นางสาวศุภาวีร์  ทองนำ
 
1. นางกาญจนาพร  สุจินพรัหม
2. นางสำเรียง  ศรีเพชร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.7 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ประยงค์หอม
2. เด็กหญิงรติรัตน์  รุ่งอนันต์ชัย
 
1. นางปตินุช  พรหมบุตร
2. นางอรวรรณ  รัมพณีนิล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรมาภรณ์  โมฆรัตน์
2. นางสาววรพิชชา  มีมาก
 
1. นายนาวิน  รัตนกรกาญจน์
2. นางบุญชิด  กระจายกลาง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธริตา  สีหล้า
2. เด็กหญิงนพมาศ  อินทยุง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเหลือ
4. เด็กหญิงบัวชมพู  จับใจเหมาะ
5. เด็กหญิงยุภาดา  มะลิลา
 
1. นายจิรภาส  ภูลี
2. นายมนตรี  จิตต์หาญ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันติชา  ภูลี
2. นางสาวกัลยา  พลอยกระโทก
3. นางสาวสิริกร  ลวดเงิน
4. นางสาวเกวลี  อินทยุง
5. นางสาวเบญจมาศ  วิชาเฟื่อง
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  หงส์คำดี
2. นางจุฬาลักษณ์  เสาสูง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงลลิตา  กองสุข
2. เด็กหญิงวริศรา  ชวชวน
3. เด็กหญิงหทัยชนก  จันดาแก้ว
4. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เกษศรีรัตน์
5. เด็กหญิงเปรมลัดดา  ผงกุลา
 
1. นางสาวพรศรี  บูรณ์เจริญ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 -   1. นายสรวุฒิ  รัตตัญญู
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 76.25 เงิน 7 1. นางสาวชลทิชา  ทองหย่อน
2. นายชวลิต  เสือราช
3. นายถิรายุ  โจระสา
4. นางสาวสุฑาทิพย์  ทองอ่วมใหญ่
5. นางสาวอุษณีย์  สาระ
 
1. นายธงชัย  แพงวงษ์
2. นางเฉลิมชาติ  งาขาว
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรเมธ  กูลรัตน์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  จงกลกิจ
3. นางสาวชฎาธร  เจริญสุข
4. นางสาวณัฎชา  จินันทุยา
5. นายณัฐพล  มาลัย
6. นางสาวณิชกานต์  เวียงรัตน์
7. นางสาวปวีณ์นุช  โสวภาค
8. นางสาวปิยธิดา  ยองทอง
9. นางสาวพิณนภา  ศรีนาคา
10. นางสาวมธุสร  คำวิไชย
11. นางสาวมาศสิรินทร์  เครือวัลย์
12. นางสาววรรชย์กมล  ชูโฉมงาม
13. นางสาววัลภา  แย้มชื่น
14. นายศิรวิชญ์  ตั้งศักดิ์ประเสริฐ
15. นางสาวสลิลทิพย์  มุลาลินน์
16. นายสิทธินนท์  ประกอบดี
17. นางสาวอนงภัช  ทรงเกียรติสิริ
18. นายอนุชา  ดาทอง
19. นางสาวเขมอัปสร  รอดชมภู
 
1. นางสาวถนอมจิตร  อวงพิพัฒน์
2. นายมนตรี  จิตต์หาญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยาอร  สุนทรสวัสดิ์
 
1. นางเฉลา  ธรธรรมคุณ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.55 ทอง 4 1. นางสาวศรสวรรค์  วงษ์ศรี
 
1. นางรุ่งรัตน์  สุภาสัย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เคก
2. เด็กชายวรเมธ  สิทธิพรมมา
 
1. นางทิพร  แหล่งหล้า
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุปิงคลัด
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิติรักษ์  ทองน้อย
2. นางสาวสุปรียา  สังโสมา
 
1. นางทิพร  แหล่งหล้า
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุปิงคลัด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกวีร์  วงค์ฉลาด
2. นางสาวขวัญฤทัย  อุ่นใจ
3. นางสาวชลิตา  เสี่ยวตรง
4. นางสาวนลินนิภา  ถึกเกิด
5. นางสาวภัทราพร  กระจายศรี
6. นางสาวรัตนาพร  ลอยทะเล
7. นางสาววริยา  จันบัวลา
8. นางสาววิริษฐา  แซ่เล้า
9. นางสาวสุกัญญา  กล้าเกิด
10. นางสาวสุนีย์  พิพัฒนสุภนณ์
 
1. นางสาวสุปราณี  ประทุมราช
2. นางอำไพ  ตรงจิตพิทักษ์
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. นายพีรพัฒน์  ผลจันทร์งาม
2. นายรวิภาส  อุปการกุล
 
1. นางนัฐพร  วงละคร
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวกัลยรัตน์  ใจกล้า
2. นางสาวจิราพา  สีทอง
 
1. นายชาญ  จิรัฐติกาลกุลเวท
 
42 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุณณเมธ  ไกรเพชร
 
1. นายอภิพล  จริยรักษ์วรกุล
 
43 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิริยา  มีเจริญ
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
44 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฐญา  บุญขาว
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
45 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกศกนก  โกยสวัสดิ์
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
46 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภัสสร  ยิ่งได้ชม
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
47 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวทัศน์ลักษณ์  กระจายกลาง
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
48 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัญชรี  ประชุมฉลาด
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
49 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวอรุณี  บริบูรณ์
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
50 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันนิภา  สุขสนั่น
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวกันติมา  มีเจริญ
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
52 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัษฐณิชา  สมปาง
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรพิมล  โสรบุตร
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภา  แสงม่วง
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุนิสา  มาชอบ
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนวลพรรณ  ปรักมาศ
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเทพสุดา  แรงรอบ
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัษฐณิชา  สมปาง
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธวัลยา  กรินรักษ์
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
60 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  ธรรมภักดี
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
61 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจตุพร  เลิศอนันต์สิทธิ์
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
62 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเปรมวดี  จารัตน์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนสุข
 
63 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพศิน  ศรีไพร
 
1. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
 
64 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นางสาวธัญญาเรศ  ศรีแก้ว
 
1. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปพิชญา  ใบสนธิ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนสุข
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  ดวงใจดี
 
1. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัครพล  แวงเลิศ
 
1. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  การบรรจง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนสุข
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญกิตติยา  พุทธิวงศ์โสภณ
2. นางสาวธนาภรณ์  เสริมศิริ
3. นางสาวพลอย  หงษ์กรรณ์
4. นางสาวพิริยา  ลักขษร
5. นางสาวมณีวรรณ์  สาคะนิล
6. นางสาวยอแสง  พิทักษ์นันท์
7. นางสาวสิรภัทร  นาคเกี้ยว
8. นางสาวหทัยพันธ์  ชูโฉมงาม
 
1. นายพงศธร  ยอดดำเนิน
2. นางสุนทรี  เกตุชาติ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญกิตติยา  พุทธิวงศ์โสภณ
2. นางสาวธนาภรณ์  เสริมศิริ
3. นางสาวพิริยา  ลักขษร
4. นางสาวมณีวรรณ์  สาคะนิล
5. นางสาวยอแสง  พิทักษ์นันท์
6. นางสาวสิรภัทร  นาคเกี้ยว
 
1. นายพงศธร  ยอดดำเนิน
2. นางสุนทรี  เกตุชาติ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  มานุจำ
2. นางสาวกาญจนา  พินิตธรรมนาถ
3. นางสาวณัฏฐณิชา  สิงหะ
4. นางสาวณัฏฐาภรณ์  มณีวงศ์
5. นางสาวนารถชนก  พวงจันทร์
6. นางสาวพิมลนาฏ  ศรีสละ
7. นางสาวพีรสรณ์  สายไทย
8. นางสาวมะลิวัลย์  ระย้าทอง
9. นางสาวสำเรียน  ไทยเหียม
 
1. นายพงศธร  ยอดดำเนิน
2. นางสุนทรี  เกตุชาติ
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็ชดีคาย
2. เด็กหญิงลักษมี  โสรกนิษฐ์
3. เด็กหญิงศุทธวีร์  ศรีพรหม
 
1. นางผ่องศรี  พัวพันธ์ุ
2. นางเพ็ญศรี  ดีเสมอ
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ศิริชู
2. เด็กหญิงอินทิรา  กลิ่นฟุ้ง
3. เด็กหญิงอินทิรา  ว่าไทย
 
1. นางทัดทรวง  ศรีพรหม
2. นางสมคิด  จารัตน์
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกัณต์ณภัท  ผิวเหลือง
2. นางสาวประภัสสร  กล่อมจิต
3. นางสาวผกามาศ  ถือเหมาะ
4. นางสาวรัตนาภรณ์   ดวงสวัสดิ์
5. นางสาวลำดวน  สุขศรี
6. นางสาวเกษรา  ทองใบ
 
1. นางนิภา  หลิมศิริวงษ์
2. นางสมคิด  จารัตน์
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  แสงงาม
2. เด็กหญิงนัฐสุดา  มานุจำ
3. เด็กหญิงบุษยากร  พฤกษา
 
1. นางผ่องศรี  พัวพันธุ์
2. นางเพ็ญศรี  ดีเสมอ
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐินีนาถ  บานเย็น
2. เด็กหญิงอภิชญา  เชื้ออ่ำ
3. เด็กหญิงอินทิยา  บุญสม
 
1. นางทัดทรวง  ศรีพรหม
2. นางผ่องศรี  พัวพันธุ์
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงถาวราภรณ์  จาระณะ
2. นางสาวพชรภรณ์  พุทธกรณ์
3. เด็กหญิงศกลวรรณ  หวังเป็น
 
1. นางผ่องศรี  พัวพันธ์ุ
2. นางเพ็ญศรี  ดีเสมอ
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลดา  งามเลิศ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองนำ
3. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  สุขนิตย์
 
1. นางทัดทรวง  ศรีพรหม
2. นางสมคิด  จารัตน์
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชวัลญา  บุญโสดากรณ์
2. นางสาวรุจิรา  ดุมนิล
3. นางสาวศิริกานต์  ชโลธร
 
1. นางจารุณี  สว่างปัญญา
2. นางนิภา  หลิมศิริวงษ์
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุนันทา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงอาทิตญา  วงษาเทีัยม
3. เด็กหญิงแก้วกัลยา  สวัสดี
 
1. นางจารุณี  สว่างปัญญา
2. นางนิภา  หลิมศิริวงษ์
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤมล  ราษีทอง
2. นางสาวสุภศรี  จำปาจันทร์
3. นายอำนาจ  ยาผิว
 
1. นางจารุณี  สว่างปัญญา
2. นางนิภา  หลิมศิริวงษ์
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงนาริน  บุญปรีชา
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  งามยิ่ง
 
1. นางสาวธนันพัชร  ศรีเพชร
2. นายประสิทธิ์  ตะวันหะ
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงปริญญาพร  ไตรปาน
2. เด็กหญิงศศิตา  สมวัชรจิต
 
1. นางปุณยานุช  อนุเคราะห์
2. นางสาวพรระวี  บุญสุยา
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นายกฤตนัย  บุญปลอด
2. นางสาวอรทัย  เห็นได้ชม
 
1. นางภูริตา  จันทสุข
2. นายอนุสรณ์  จันทสุข
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงโยฐิตา  จันทรส
 
1. นางสาวพรระวี  บุญสุยา
2. นางสาวสินีรัตน์  คานทอง
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  หลอมประโคน
2. เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  เปรมทา
 
1. นางทิวาพร  หลอมประโคน
2. นายสมหมาย  หลอมประโคน
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวมธุฤฎา  ลิ้มสุวรรณ
2. นางสาวไอรดา  ตั้งวงศ์เจริญกิจ
 
1. นางสาวพัฒสลี  เพ็งแจ่ม
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิติสภานันท์  กะพัง
2. นายวริศรา  ตันติรัตนานนท์
 
1. นางภูริตา  จันทสุข
2. นายอนุสรณ์  จันทสุข
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกาญจน์  บุญสุยา
2. เด็กชายณฐกร  ศิริสุทธิ์
3. เด็กชายภูมิภัทร  บุญประเสริฐสิทธิ์
 
1. นางภูริตา  จันทสุข
2. นายอนุสรณ์  จันทสุข
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทิพร  ทะเรรัมย์
2. นางสาวปัญญ์ชลี  สุขพราว
3. นายวุฒิภัทร  โชคอนันตทรัพย์
 
1. นางภูริตา  จันทสุข
2. นายอนุสรณ์  จันทสุข
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทราภา  ตุลาจันทร์
 
1. นางอลิษา  พิมวงษา
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญดิน  ไชยโพธิ์
 
1. นางสาววันทนีย์  สร้อยนาก
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิศินี  เดชศิริ
 
1. นางสาวจารุณี  วงเวียน
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐพร  พูนศิริ
 
1. นางสายสุนีย์  สมทรัพย์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัฒนภูมิ  บุญเศษ
 
1. Ms.Amily  Estepa
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวพรรษชล  สุรัจ
 
1. นางอลิษา  พิมวงษา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภคภร  ธีรวิรุฬห์
 
1. นางสาวณัฐชา  เกิดเหมาะ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  มุกดาอนันต์
 
1. นางสาวพรทิพย์  สมในใจ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พิมพ์ศิริ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมโสภณ
3. เด็กหญิงปาลิตา  เพ็ญพาส
4. เด็กหญิงสุภชา  มณีอ่อน
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  วิไลประสงค์
 
1. นางสาวนฤทัย  เนินทอง
2. นางเย็นฤทัย  สามาลย์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  วิจักขณา
2. นางสาวกุลรินทร์  จันทร์หอม
3. นางสาวปติญา  เขตบุญพร้อม
4. นางสาวอตินุช  พัฒนไทย
5. นายอนุพงศ์  คงทวี
 
1. นางสาววันทนีย์  สร้อยนาก
2. นางสุพรรษา  สกุลพิทักษ์ผล
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทรวิมล  ศรีพรหม
 
1. นางภากุน  เมืองแก้ว
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  อินทร์อำคา
 
1. นางสาวนรินทร์ทิพย์  บัณฑิตนิธิกุล
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐานิดา  งามขำ
 
1. นางสาวนรินทร์ทิพย์  บัณฑิตนิธิกุล
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยพร  สกุลบริรักษ์
 
1. นางศิริพร  วรศิริ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวีณนุช  โสวภาค
2. เด็กหญิงสิริยากร  เขมะปัญญา
 
1. นางพรเพ็ญ  อินทร์ทอง
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  เข็มเลิศ
2. นางสาวปัทมา  หน่อแก้ว
 
1. นางพรเพ็ญ  อินทร์ทอง
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลรัตน์  แก้วนิสัย
2. นายกรันณ์  วิท
3. นางสาวจุติพร  แก้วหอม
4. นายจุฬเจษฎ์  บุญสุยา
5. นางสาวนิชาภัทร  แพงวงษ์
6. นางสาวปรารถนา  สิงขรณ์
7. นางสาวสิรภัทร  เชี่ยวรอบ
8. นางสาวสุกัญญา  ดวงงาม
9. นางสาวสุปรียา  สังโสมา
10. นางสาวอรุณี  บริบูรณ์
 
1. นายธีระพล  เสาะแสวง
2. นายมนตรี  จิตต์หาญ
3. นางรัตติยา  ทัดศรี
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  จันทเขต
2. เด็กหญิงฟ้าใส  บุญลับ
3. เด็กหญิงสาธิตา  เสาวกูล
 
1. นางสาวกรรณิกา  ลาภจิตร
2. นางสาวสุทธิรัตน์  คงไทย
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัญญาภร  จินดาดำรงเวช
2. นางสาวภัทรนันท์  สัตตธารา
3. นางสาวศรุดา  พัฒนจันทร์
 
1. นางสาวกรรณิกา  ลาภจิตร
2. นางสาวสุทธิรัตน์  คงไทย
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำทอง
2. เด็กหญิงนันทิชา  ปิยพัฒนากร
 
1. นางฉัณแข  รัตตัญญู
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดนุสรณ์  ก่อกุศล
 
1. นางสาวพรทิพย์  สมในใจ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนภัทร  วังนุราช
2. เด็กชายศุภกร  เจียรอุดมเดช
 
1. นางชริกา  อุรารื่น
2. นางภัคภร  ใสแจ่ม
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอัครพล  นับวันดี
 
1. นางชริกา  อุรารื่น
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 76.67 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัทพร  สุรินทร์ศิริรัฐ
 
1. นางสาวสายสมร  เจือจันทร์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภกร  บุญสอน
 
1. นางสาวสายสมร  เจือจันทร์
 
116 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรพิมล  โสรบุตร
 
1. นายประสงค์  โสมรัตนานนท์