สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุรวิทยาคาร 85 19 9 10 113
2 สิรินธร 83 21 4 1 108
3 วีรวัฒน์โยธิน 46 21 9 14 76
4 ศีขรภูมิพิสัย 45 29 14 14 88
5 จอมพระประชาสรรค์ 43 17 10 10 70
6 สำโรงทาบวิทยาคม 42 18 9 12 69
7 ห้วยจริงวิทยา 30 29 15 13 74
8 สุรพินท์พิทยา 28 28 14 12 70
9 สินรินทร์วิทยา 23 16 9 13 48
10 บุแกรงวิทยาคม 19 9 10 11 38
11 แตลศิริวิทยา 16 9 9 13 34
12 สวายวิทยาคาร 15 19 12 11 46
13 สุรินทร์พิทยาคม 14 16 1 21 31
14 สุรินทร์ภักดี 14 14 6 10 34
15 สุรินทร์ราชมงคล 13 7 9 11 29
16 หนองแวงวิทยาคม 12 13 9 11 34
17 ศรีไผทสมันต์ 10 13 5 11 28
18 ยางวิทยาคาร 10 11 2 6 23
19 นาดีวิทยา 10 8 7 11 25
20 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 10 8 5 10 23
21 ท่าสว่างวิทยา 9 9 9 7 27
22 ตั้งใจวิทยาคม 9 5 3 8 17
23 พนาสนวิทยา 8 16 6 9 30
24 กุดไผทประชาสรรค์ 8 13 12 12 33
25 เทนมีย์มิตรประชา 8 13 3 13 24
26 ศรีสุขวิทยา 8 12 7 12 27
27 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 8 5 6 6 19
28 พญารามวิทยา 7 10 7 9 24
29 มหิธรวิทยา 7 8 2 4 17
30 โชคเพชรพิทยา 6 7 4 3 17
31 หนองสนิทวิทยา 5 11 4 12 20
32 มัธยมจารพัตวิทยา 5 6 6 8 17
33 นาบัววิทยา 4 6 3 4 13
34 แสงทรพัย์ประชาวิทยาคาร 4 3 6 4 13
35 บึงนครประชาสรรค์ 4 3 3 9 10
36 ศรีรามประชาสรรค์ 3 3 2 7 8
37 เมืองลีงวิทยา 2 6 6 6 14
38 ขวาวใหญ่วิทยา 2 6 1 5 9
39 วังข่าพัฒนา 2 3 5 5 10
40 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 2 3 2 4 7
41 จารย์วิทยาคาร 1 5 7 7 13
42 แร่วิทยา 1 2 2 5 5
รวม 681 480 274 384 1,435