สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สิรินธร 48 28 13 89 83 21 4 1 108
2 สุรวิทยาคาร 35 23 18 76 85 19 9 10 113
3 วีรวัฒน์โยธิน 16 11 10 37 45 20 9 14 74
4 จอมพระประชาสรรค์ 14 21 10 45 43 17 10 10 70
5 ศีขรภูมิพิสัย 12 15 19 46 45 29 14 14 88
6 สำโรงทาบวิทยาคม 11 10 8 29 42 18 9 12 69
7 ห้วยจริงวิทยา 10 8 6 24 27 29 15 13 71
8 สุรพินท์พิทยา 7 11 7 25 28 28 14 12 70
9 แตลศิริวิทยา 5 0 3 8 14 9 9 13 32
10 สินรินทร์วิทยา 4 6 3 13 23 16 9 13 48
11 บุแกรงวิทยาคม 3 4 4 11 19 9 10 11 38
12 สวายวิทยาคาร 3 4 4 11 12 19 12 11 43
13 สุรินทร์ภักดี 3 4 1 8 13 13 6 10 32
14 สุรินทร์ราชมงคล 3 0 2 5 7 6 9 11 22
15 โชคเพชรพิทยา 2 2 1 5 6 7 4 3 17
16 ยางวิทยาคาร 2 1 5 8 8 11 2 6 21
17 ท่าสว่างวิทยา 2 0 1 3 5 8 9 7 22
18 มหิธรวิทยา 1 4 2 7 7 8 2 4 17
19 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 3 1 5 10 8 5 10 23
20 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 1 3 1 5 8 5 6 6 19
21 หนองแวงวิทยาคม 1 2 3 6 10 13 8 11 31
22 สุรินทร์พิทยาคม 1 2 1 4 14 16 1 21 31
23 เทนมีย์มิตรประชา 1 1 4 6 7 13 3 13 23
24 พนาสนวิทยา 1 1 0 2 8 16 6 9 30
25 พญารามวิทยา 1 1 0 2 6 10 4 9 20
26 บึงนครประชาสรรค์ 1 1 0 2 3 3 3 9 9
27 ขวาวใหญ่วิทยา 1 0 1 2 2 6 1 5 9
28 นาบัววิทยา 1 0 1 2 2 5 3 4 10
29 ศรีไผทสมันต์ 0 4 4 8 10 13 5 11 28
30 ศรีสุขวิทยา 0 2 3 5 8 12 7 11 27
31 นาดีวิทยา 0 1 3 4 10 7 6 11 23
32 หนองสนิทวิทยา 0 1 1 2 5 11 4 12 20
33 ตั้งใจวิทยาคม 0 1 1 2 3 1 3 8 7
34 วังข่าพัฒนา 0 1 1 2 2 3 5 5 10
35 จารย์วิทยาคาร 0 1 1 2 1 3 7 7 11
36 แสงทรพัย์ประชาวิทยาคาร 0 1 0 1 3 3 5 4 11
37 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 0 0 2 2 2 3 2 4 7
38 มัธยมจารพัตวิทยา 0 0 1 1 4 6 5 8 15
39 แร่วิทยา 0 0 1 1 1 2 2 5 5
40 กุดไผทประชาสรรค์ 0 0 0 0 8 13 12 12 33
41 เมืองลีงวิทยา 0 0 0 0 2 6 6 6 14
42 ศรีรามประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 2 2 7 5
รวม 191 178 147 516 642 467 267 383 1,376