สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สิรินธร 48 28 13 89 83 21 4 1 108
2 สุรวิทยาคาร 35 23 18 76 85 19 9 10 113
3 วีรวัฒน์โยธิน 17 11 10 38 46 21 9 14 76
4 จอมพระประชาสรรค์ 14 21 10 45 43 17 10 10 70
5 ศีขรภูมิพิสัย 12 15 19 46 45 29 14 14 88
6 สำโรงทาบวิทยาคม 11 10 8 29 42 18 9 12 69
7 ห้วยจริงวิทยา 11 10 6 27 30 29 15 13 74
8 สุรินทร์ราชมงคล 8 2 2 12 13 7 9 11 29
9 สุรพินท์พิทยา 7 11 7 25 28 28 14 12 70
10 แตลศิริวิทยา 7 0 3 10 16 9 9 13 34
11 สวายวิทยาคาร 6 4 4 14 15 19 12 11 46
12 ท่าสว่างวิทยา 5 0 3 8 9 9 9 7 27
13 สินรินทร์วิทยา 4 6 3 13 23 16 9 13 48
14 สุรินทร์ภักดี 4 5 1 10 14 14 6 10 34
15 หนองแวงวิทยาคม 4 2 3 9 12 13 9 11 34
16 ยางวิทยาคาร 4 1 5 10 10 11 2 6 23
17 บุแกรงวิทยาคม 3 4 4 11 19 9 10 11 38
18 ตั้งใจวิทยาคม 2 5 5 12 9 5 3 8 17
19 โชคเพชรพิทยา 2 2 1 5 6 7 4 3 17
20 เทนมีย์มิตรประชา 2 1 4 7 8 13 3 13 24
21 นาบัววิทยา 2 1 2 5 4 6 3 4 13
22 บึงนครประชาสรรค์ 2 1 0 3 4 3 3 9 10
23 มหิธรวิทยา 1 4 2 7 7 8 2 4 17
24 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 3 1 5 10 8 5 10 23
25 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 1 3 1 5 8 5 6 6 19
26 สุรินทร์พิทยาคม 1 2 1 4 14 16 1 21 31
27 พญารามวิทยา 1 2 1 4 7 10 7 9 24
28 พนาสนวิทยา 1 1 0 2 8 16 6 9 30
29 ศรีรามประชาสรรค์ 1 0 1 2 3 3 2 7 8
30 ขวาวใหญ่วิทยา 1 0 1 2 2 6 1 5 9
31 ศรีไผทสมันต์ 0 4 4 8 10 13 5 11 28
32 ศรีสุขวิทยา 0 3 3 6 8 12 7 12 27
33 จารย์วิทยาคาร 0 2 1 3 1 5 7 7 13
34 นาดีวิทยา 0 1 3 4 10 8 7 11 25
35 หนองสนิทวิทยา 0 1 1 2 5 11 4 12 20
36 มัธยมจารพัตวิทยา 0 1 1 2 5 6 6 8 17
37 แสงทรพัย์ประชาวิทยาคาร 0 1 1 2 4 3 6 4 13
38 วังข่าพัฒนา 0 1 1 2 2 3 5 5 10
39 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 0 0 2 2 2 3 2 4 7
40 แร่วิทยา 0 0 1 1 1 2 2 5 5
41 กุดไผทประชาสรรค์ 0 0 0 0 8 13 12 12 33
42 เมืองลีงวิทยา 0 0 0 0 2 6 6 6 14
รวม 218 192 157 567 681 480 274 384 1,435