สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุรวิทยาคาร 85 19 9 10 113
2 สิรินธร 83 21 4 1 108
3 ศีขรภูมิพิสัย 45 29 14 14 88
4 วีรวัฒน์โยธิน 45 20 9 14 74
5 จอมพระประชาสรรค์ 43 17 10 10 70
6 สำโรงทาบวิทยาคม 42 18 9 12 69
7 สุรพินท์พิทยา 28 28 14 12 70
8 ห้วยจริงวิทยา 27 29 15 13 71
9 สินรินทร์วิทยา 23 16 9 13 48
10 บุแกรงวิทยาคม 19 9 10 11 38
11 สุรินทร์พิทยาคม 14 16 1 21 31
12 แตลศิริวิทยา 14 9 9 13 32
13 สุรินทร์ภักดี 13 13 6 10 32
14 สวายวิทยาคาร 12 19 12 11 43
15 หนองแวงวิทยาคม 10 13 8 11 31
16 ศรีไผทสมันต์ 10 13 5 11 28
17 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 10 8 5 10 23
18 นาดีวิทยา 10 7 6 11 23
19 พนาสนวิทยา 8 16 6 9 30
20 กุดไผทประชาสรรค์ 8 13 12 12 33
21 ศรีสุขวิทยา 8 12 7 11 27
22 ยางวิทยาคาร 8 11 2 6 21
23 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 8 5 6 6 19
24 เทนมีย์มิตรประชา 7 13 3 13 23
25 มหิธรวิทยา 7 8 2 4 17
26 สุรินทร์ราชมงคล 7 6 9 11 22
27 พญารามวิทยา 6 10 4 9 20
28 โชคเพชรพิทยา 6 7 4 3 17
29 หนองสนิทวิทยา 5 11 4 12 20
30 ท่าสว่างวิทยา 5 8 9 7 22
31 มัธยมจารพัตวิทยา 4 6 5 8 15
32 แสงทรพัย์ประชาวิทยาคาร 3 3 5 4 11
33 บึงนครประชาสรรค์ 3 3 3 9 9
34 ตั้งใจวิทยาคม 3 1 3 8 7
35 เมืองลีงวิทยา 2 6 6 6 14
36 ขวาวใหญ่วิทยา 2 6 1 5 9
37 นาบัววิทยา 2 5 3 4 10
38 วังข่าพัฒนา 2 3 5 5 10
39 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 2 3 2 4 7
40 จารย์วิทยาคาร 1 3 7 7 11
41 ศรีรามประชาสรรค์ 1 2 2 7 5
42 แร่วิทยา 1 2 2 5 5
รวม 642 467 267 383 1,759