หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 1สหวิทยาเขต 1-4
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร,โรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน.
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ประธานสหวิทยาเขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ ประธานสหวิทยาเขต ๒ คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ประธานสหวิทยาเขต ๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายวรวุธ สุทธิกุล ประธานสหวิทยาเขต ๔ คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นายองอาจ ดีประดวง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นายวัชรา สามาลย์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
12 นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
13 นางนาถสุดา จินดาศรี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
14 นางพชรพรรณ ด่านวิไล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
15 นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
16 นางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา
17 นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายวรวุธ สุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายชูเดช อำพันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
22 ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางดวงใจ ชนะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายธนชัย สุทธิยานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายทวีโชค งามชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายวรพงษ์ มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายองอาจ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายอำนาจ นวนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางวนิดา ศรีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายวรพล รัตนะธีรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพญารามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายบุญล้ำ บุตรเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายวิทยา เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่าพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายชอบ พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองลีงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายสาโรจน์ พฤษภา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสนิทวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายสุเพียรชุติพงษ์ แท่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายสฤษดิ์ วิวาห์สุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายชิโนรส สุภาสัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางสุจินดา สินโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายชิน ไทยยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายประยุทธ มะลิงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
53 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายอร่าม บูรณ์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายยุทธชัย รัตนพงษ์เพียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายทรงศักดิ์ เสนาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
57 นางอำไพ รุจิยาปนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
58 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
59 นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
60 นายชัยณรงค์ บุญคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการอำนวยการ
61 นายวิทูรย์ นามศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการอำนวยการ
62 นายดำรง ศรพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการอำนวยการ
63 นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการอำนวยการ
64 นายอานุภาพ เจษฎาพรภิญโญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
65 นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
66 ว่าที่ ร.ต.ทองดี ศรีวิเสษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
67 นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
68 นายวีระพล สายหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
69 นายบุญชู ดัชถุยาวัตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
70 นางมะลิ บุญสุยา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
71 นางสำเรียง ศรีเพชร ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
72 นางสาวพรระวี บุญสุยา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
73 นางสาวเสาวลักษณ์ เนื้อทอง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ
74 นางศุภวรรณ โสวภาค ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
75 นางสาวอุมาภรณ์ ชายทวีป ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
76 นายสุกัน เทียนทอง ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
77 นางลำเพียร นามสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
78 นางวิรงรอง จันทเขต ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
79 นายสมเกตุ ใจเมือง ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการอำนวยการ
80 นางสมใจ บุญโต ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการอำนวยการ
81 นายสมเกียรติ กลั่นกำเนิด ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
82 นายอรรถวิทย์ ถือกล้า ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
83 นางอำนวยพร มูลศาสตร์ ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
84 นายชนะศึก จินดาศรี ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
85 นางทองจันทร์ โอรสรัมย์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
86 นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
87 นางรัตติยา ทัดศรี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
88 นางสาวอวยพร จันทร์มาลี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
89 นางสมคิด จารัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
90 นายธีระศักดิ์ แจ่มใส ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
91 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
92 นางราตรี พาหา ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
93 นางกฤตวรรณ เรืองทุม ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
94 นางสุทิน ไกรเพชร ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
95 นางวรรณา ทรงศิลป์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
96 นางรุ่งทิวา ผลเกิด ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
97 นางดวงตา บุติมาลย์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
98 นายสัมฤทธิ์ เสาทอง ครูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
99 นางสาวปนัดดา ทราจารวัตร พนักงานโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
100 นางจุฑาภรณ์ อิฐรัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
101 นางนันทนา ปาลีคุปต์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
102 นายจิตรกร สุริยะ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
103 นายสายชล ศรีวิเศษ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
104 นายอำพล รติธรรมกุล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
105 นายสุนทร กิ่งจันทร์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
106 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
107 นายยอดชาย เพียรดี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
109 นายเกริกวิทย์ จันทเขต ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
110 นางพรเพ็ญ สุจินพรัหม ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
111 นางจารุณี สว่างปัญญา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
112 นางสาวอมรรัตน์ กลิ่นหมื่นไวย ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
113 นายสมศักดิ์ เทียมเลิศ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
114 นายมานพ ด่านวิไล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
115 นายวัชระ ชาญศรี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
116 นายไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
117 นายพอย สุดจำนง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
118 นายวรวุฒิ แยบดี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
119 นางกาญจนาพร สุจินพรัหม ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน
120 นางยุพาจิตรา บุญจรัส ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน
121 นางฉวีวรรณ ธนารักษ์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน
122 นางสาวดรรชนี ใจดี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน
123 นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐ์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน
124 นางสาวบุญชิด กระจายกลาง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน
125 นางสาวรุจิรา ราชรักษ์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน
126 นางสาวชุติมา แป้นจันทร์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน
127 นางสาวจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน
128 นางสาวจันทร์ศรี วสุวัชร์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน
129 นายเด่น ทรงศิลป์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการประสานการแข่งขัน
130 นางวิไลวรรณ โสแก้ว ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการประสานการแข่งขัน
131 นายไพสิทธิ์ คงทน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์
132 นายสุนทร คงทน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์
133 นางสำราญ พิศโฉม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์
134 นายบุญร่วม กลิ่นหอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]