หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 048 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 18 37 25
2 039 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 50 106 72
3 043 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 19 36 28
4 029 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 97 197 129
5 040 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 35 76 55
6 025 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 28 50 39
7 026 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 41 75 60
8 020 โรงเรียนนาดีวิทยา 42 75 55
9 016 โรงเรียนนาบัววิทยา 21 36 29
10 035 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 20 38 29
11 031 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 61 139 83
12 022 โรงเรียนพญารามวิทยา 40 81 51
13 018 โรงเรียนพนาสนวิทยา 57 117 85
14 015 โรงเรียนมหิธรวิทยา 22 34 28
15 041 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 38 61 47
16 045 โรงเรียนยางวิทยาคาร 30 104 51
17 012 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 43 101 57
18 044 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 21 37 30
19 014 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 100 263 164
20 017 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 24 62 35
21 047 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 58 124 76
22 011 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 52 83 61
23 036 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 132 403 212
24 009 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 65 160 89
25 046 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 94 228 143
26 033 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 71 165 113
27 019 โรงเรียนสิรินธร 116 266 165
28 028 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 96 206 130
29 008 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 128 345 197
30 024 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 54 124 67
31 021 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 55 86 67
32 013 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 54 133 86
33 032 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 40 69 49
34 042 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 64 157 101
35 038 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 106 475 197
36 010 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 63 122 85
37 030 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 40 66 44
38 037 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 51 104 76
39 034 โรงเรียนแร่วิทยา 17 32 18
40 027 โรงเรียนแสงทรพัย์ประชาวิทยาคาร 21 44 36
41 023 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 22 38 27
42 049 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 29 46 35
รวม 2235 5201 3226
8427

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]