หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-srn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอนัญญา สุนทรารักษ์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางประไพ เพียรมีโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางรุ่งฤดี ไวยศรีแสงโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ ผูกเกษรโรงเรียนจารย์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนัยญนา อุตส่าห์ดีโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ นามพูนโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจิตใส จินดาศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอรศิริ เจือจันทร์โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรสา บุญยาพงษ์โรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางโรจน์รัตน์ พราวศรีโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศิลโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ หยิบล้ำโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
4. นางศุภวัตร อินทร์ชัยโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
5. นางยอแสง จันทร์เสนโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางศิวพร นิลเนตรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
2. นางอรพินท์ สมาธิกุลโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวยโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นางเกษมณี ศรสระน้อยโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
5. นางฉัตรตะวัน เตียงทองโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสรารัตน์ เจียมทิพย์วิไลโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นางศรีฏลา ศศิสุทธินานนท์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางพวงเพชร วงศ์คำมาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางกุสุมา แสนสุขโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการ
5. นางกองแก้ว แพงสุดโทโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเจียมใจ พาณิชย์กิจเจริญโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นายประสงค์ สุภาสัยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ หยิบล้ำโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
4. นางรัตติยา ภิญโญภาพโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
5. นางพจมาศ จันทร์โทโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางวิมลวรรณ งามสะอาดโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
2. นางผ่องศรี เพิ่มสุขโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
3. นางนงเยาว์ ไชยวัฒน์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัศมี มีพร้อมโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา ลาภจิตรโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางอนงค์นาฏ จันทาโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริพร โคหาจักรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางผ่องศรี เพิ่มสุขโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐกุล จันทร์หอมโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ โสมทิพยนุกุลโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ชาติเจริญโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ แก้วลอยโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ สกุลวรวิทย์โรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
5. นายวิชัย จันทร์สอนโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายทวี เจริญรัมย์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
2. นางมณี นรสารโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
3. นางนิติอร บุญคงเดชโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
4. นางประภาวดี บุญเยี่ยมโรงเรียนยางวิทยาคารกรรมการ
5. นายพินิจ เชื้อเพ็งโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพิชัย พลบูรณ์ศรีโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางครองศรี นามพูนโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ อุปการกุลโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
4. นายเกษม โปร่งจิตโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
5. นางนราพร ธุระหาญโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธีระพล เสาะแสวงโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ วิวัฒน์วรนัยโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
3. นางน้ำฝน บุญมากโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุลโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวธนาวดี มณีศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางบุญนิศา สุปิงคลัดโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายเสกสรร สังข์เงินโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
5. นางสำรวย กองกาญจน์โรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสุดใจ จึงวิเศษพงศ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
2. นางยุวดี ชมชื่นดีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
4. นางคำตา นัดกล้าโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
5. นางน้ำข้าว เสนครามโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุลโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวธนาวดี มณีศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางบุญนิศา สุปิงคลัดโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายเสกสรร สังข์เงินโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
5. นางสำรวย กองกาญจน์โรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสุดใจ จึงวิเศษพงศ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
2. นางยุวดี ชมชื่นดีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวคำตา นัดกล้าโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
5. นางน้ำข้าว เสนครามโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา จินดาศรีโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นายสังเวียน ประคองชื่อโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางภัทรา ประดับศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
2. นางศรีไสย จารัตน์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางเจริญศิลป์ เพียรมีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสิษฐ์ แวงสันเทียะโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
2. นางจริน พรมสีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุนิษา เหลือถนอมโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
4. นางชนิดาภา แก้วจำปาโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
5. นางอรทัย แผ่นทองโรงเรียนเมืองลีงวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นายณัฎฐวี สุขแสวงโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสายันย์ แก้วหล่อโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
4. นางธัญรัตน์ เจริญศิริโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ บาอินทร์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพล ประกิระสาโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ยวงทองโรงเรียนแตลศิริวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัญชรา นิตุธรโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรเทพ เมินขุนทดโรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
5. นางปตินุช พรหมบุตรโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางรัตนา ชิดชอบโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางจิระพร ชื่นพิมายโรงเรียนนาบัววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี เขียวหวานโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ อินทนูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
5. นางจงเจตน์ ปิตาทะสังข์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุริยา คำดีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
7. นางนิธิภรณ์ ภูนะยะโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
8. นางณัฏฐินี ชอบมีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
9. นางสิริกร คงกล้าโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมวรรณ แพงภูงาโรงเรียนศรีไผทสมันต์ประธานกรรมการ
2. นางแว่นแก้ว พิงคานนท์โรงเรียนสุรินทร์ภักดีรองประธานกรรมการ
3. นางสิริกานต์ จงวัฒนะประสิทธิ์โรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
4. นายเจรจา ออกแดงโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นางชลธิชา โมราชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายจิตรกร สุริยะโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร สำรวมจิตโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพิฑูรย์ ศรีแก้วโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
4. นายสดมภ์ ทอนโพธิ์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
5. นางสาวอโณทัย ดาทองโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งศักดิ์ วัฒนะรัตน์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร พิศวงโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกลอยใจ เชิดสังวาลย์โรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณ ประดับศรีโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
5. นางศิริวรรณ เชื้ออินทร์โรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายครรชิต พูนศิริโรงเรียนสุรินทร์ภักดีประธานกรรมการ
2. นายณัฐกฤษฎ์ ภูมิสูงโรงเรียนสุรพินท์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรังสิมา ดวงดีโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นายบุญชู พูนดังหวังโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายบูรณ์พิชญ์ เครือวัลย์โรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสมกิตต์ โอรสรัมย์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายนิกรณ์ นิลพงษ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางศรีวัฒนา นวลศิริโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
4. นางอัญชลิน ผมงามโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
5. นางฉวีสุข เสร็จพร้อมโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสำเรียง ศรีเพชรโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจันทา สังโสมาโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
4. นางสาวบุหลัน จันทร์ศิริโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
5. นางสาววราพร จิตร์เดียวโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรีโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์๋ สีมาวงษ์โรงเรียนโชคเพชรพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทรา เป็นสุขโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเก่งกานต์ แก่นดีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
5. นายธำรงศักดิ์ บุญจรัสโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร กิ่งจันทร์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายสง่า คำรินทร์โรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสายใจ บูรณ์เจริญโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
4. นางศรีอุษา จันทเขตโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
5. นายศรีสินธ์ ดียิ่งโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ เครือยาโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ศรีขาวโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ นามวัตน์โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางรัชนี ผลเกิดโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวรเชษฐ์ บุญยงโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนะ ทมะนันต์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายบุญสม ปัญญาเหลือโรงเรียนจารย์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกัลยา คิดอยู่โรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายนาวิน รัตนกรกาญจน์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภิญโญโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเสมอ บรรลือทรัพย์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสรัณทิพย์ หมวกเหล็กโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายปรเมศร์ กูลรัตน์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย งามศิริโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย บุญยงศ์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา ราชรักษ์โรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ปัญญาเอกโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา อิ่มใจโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิกา ประยูรพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
4. นางสาวนุจรีย์ ภักดีกลางโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจิรภาส ภูลีโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ พรหมสาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นายบุญชิด บุญเลิศโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรภัทร สุขสงวนโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสายสุวรรณ ชูทรงเดชโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
2. นางศศลักษณ์ สมชื่อโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรานุวัฒน์ สังโสมาโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมบัติ วรรณศิริโรงเรียนจารย์วิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนิภาพร เดชศิริโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
2. นายประเสริฐ ใจองอาจโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
3. นางชนิตา แสนศรีโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ฉิมพลีโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางรัตติยา แหวนวงศ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
2. นายไพบูลย์ หัดรัดชัยโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นายประจวบ คำใจโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
4. นายชัยกร สุขนิรันดร์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
5. นายสุดเฉลียว สำคัญยิ่งโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางศรีไพร พริ้งเพราะโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
2. นางชวัลพัชร์ สุทธิชินธรรมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นายสนธิ แสงชมภูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางวริญญา ดุมกลางโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสิริยุพิน สหอังสุนิจโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นางสุปราณี จารุเสฏฐิโนโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
3. นางนงเยาว์ กัณกำเนิดโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณประเสริฐ คงวรรณโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
5. นางอัจฉรา จันทเขตโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
6. นายธนกร แก้วพินึกโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเฉลิมชาติ งาขาวโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางกันยา หลวงยีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสุวิมล กนิษฐชาตโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภาโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางทิพร แหล่งหล้าโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทยโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายมนตรี ศรีวงศ์โรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
4. นางนภสกร พรชัยอังกูรโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ สุปิงคลัดโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางสินีรัตน์ ชัยมาโยโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางกนกวรรณ สมสุวรรณโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ แสนกล้าโรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางอำไพ ตรงจิตพิทักษ์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา ผจญกล้าโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางสาวยุพิน สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุพล สอนสมนึกโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุเทียน ฉัตรเงินโรงเรียนศรีไผทสมันต์ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรเอก หล้าล้ำโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพะยอม วันแก้วโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ธร จันทร์โสภาโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
5. นายโสภิณ ผลเจริญโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นายขวัญชัย สิงห์ดีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
7. นายจีรศักดิ์ วงษ์ศรีโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางปรารถนา ดำรงศักดิ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ปัจฉาภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบัณฑิต ขาวงามโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นายชูชาติ ชูแก้วโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวบัญชร แสวงสุขโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
6. นางอำพันธ์ แก้วใหญ่โรงเรียนเมืองลีงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายกิตติคุณ พวงเพ็ชรโรงเรียนสุรพินท์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อินทร์ชัยโรงเรียนศรีไผทสมันต์รองประธานกรรมการ
3. นางนภัส สงครามโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเตือนใจ พวงเพ็ชรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นางชนัดดา อำพะวะสิริโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายฑศคนธ์ เพชรพิเศษศักดิ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุทวด แท่นดีโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนกฤต ศิริโฉมโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการ
4. นายชัยพล เผือดจันทึกโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นายชนะศึก จินดาศรีโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอรรถพร เข็มทองโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เครื่องวิชาโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชารองประธานกรรมการ
3. นายพอย สุดจำนงโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นายกิมเฮียง ร่วมพัฒนาการโรงเรียนเมืองลีงวิทยากรรมการ
5. นายนัธทวัฒน์ ลับรักษาโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
6. นายชาญ จิรัฐติกาลกุลเวทโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม ม.1-ม.3
1. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นายสมหมาย โคหาจักรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นายบัญญัติ เพียรชอบโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
6. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม ม.4-ม.6
1. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นายสมหมาย โคหาจักรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นายบัญญัติ เพียรชอบโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
6. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นายสมหมาย โคหาจักรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นายบัญญัติ เพียรชอบโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
6. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นายสมหมาย โคหาจักรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นายบัญญัติ เพียรชอบโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
6. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นายสมหมาย โคหาจักรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นายบัญญัติ เพียรชอบโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
6. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นายสมหมาย โคหาจักรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นายบัญญัติ เพียรชอบโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
6. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางอมร พันธ์ชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายกิติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
4. นางศิริพร ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นายณัฐพล เต็งสกุลโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
6. นายพิสิทธิ์ ศรีโคตรโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอมร พันธ์ชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายกิติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
4. นางศิริพร ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นายณัฐพล เต็งสกุลโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
6. นายพิสิทธิ์ ศรีโคตรโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางอมร พันธ์ชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายกิติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
4. นางศิริพร ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นายณัฐพล เต็งสกุลโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
6. นายพิสิทธิ์ ศรีโคตรโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางอมร พันธ์ชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายกิติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
4. นางศิริพร ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นายณัฐพล เต็งสกุลโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
6. นายพิสิทธิ์ ศรีโคตรโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางอมร พันธ์ชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายกิติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
4. นางศิริพร ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นายณัฐพล เต็งสกุลโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
6. นายพิสิทธิ์ ศรีโคตรโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางอมร พันธ์ชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายกิติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
4. นางศิริพร ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นายณัฐพล เต็งสกุลโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
6. นายพิสิทธิ์ ศรีโคตรโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีโคตรโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางอรไทย เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางละออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันต์รองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ดมหอมโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
5. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
7. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิดโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ รัศมิงแก้วโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิดโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ รัศมิงแก้วโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิดโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ รัศมิงแก้วโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิดโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ รัศมิงแก้วโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิดโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ รัศมิงแก้วโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิดโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ รัศมิงแก้วโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิดโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ รัศมิงแก้วโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิดโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ รัศมิงแก้วโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันต์รองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ดมหอมโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
5. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
7. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันต์รองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ดมหอมโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
5. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
7. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันต์รองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ดมหอมโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
5. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
7. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันต์รองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ดมหอมโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
5. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
7. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิดโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ รัศมิงแก้วโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิดโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ รัศมิงแก้วโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิดโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ รัศมิงแก้วโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวเจริญศรี สุนทรารักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพชัย อุปชิดโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ รัศมิงแก้วโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันต์รองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ดมหอมโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
5. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
7. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ดีประดวงโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี ทองศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพิสมัย พลบูรณ์ศรีโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
5. นางสุนทรี เกตุชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ดีประดวงโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี ทองศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพิสมัย พลบูรณ์ศรีโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
5. นางสุนทรี เกตุชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ดีประดวงโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี ทองศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพิสมัย พลบูรณ์ศรีโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
5. นางสุนทรี เกตุชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวิตรี ดีประดวงโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี ทองศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพิสมัย พลบูรณ์ศรีโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
5. นางสุนทรี เกตุชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวิตรี ดีประดวงโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี ทองศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพิสมัย พลบูรณ์ศรีโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
5. นางสุนทรี เกตุชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพัชรา ศิริเลิศพงษ์พันธุ์โรงเรียนสุรินทร์ภักดีประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาภรณ์ ราษีนวลโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
3. นายสุโขทัย เครือศรีโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ศรี เสียงสนั่นโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาประธานกรรมการ
2. นางศุภริน บุญพั่วโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ตรงศูนย์โรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพุทธวรรษ พันชนะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชุมพล สติมั่นโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐ บุญคล้อยโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวินัย คำงามโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุลโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมเกียรติ กลั่นกำเนิดโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสายปัญญา อนันตกาลโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สุทธิธรรมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางผ่องศรี พัวพันธุ์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนิภา หลิมศิริวงษ์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ งามสะอาดโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุษรินทร์ วรมากุลโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายไพสิทธิ์ คงทนโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชนาวุธ คงดีโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
3. นายพิทยา ติงสะโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสัมฤทธิ์ เสาทองโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวสำอาง ใจใหญ่โรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สังข์ทองโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา พุทธานุรักษ์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายศุภชาติ ม่วงอร่ามโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นายสุรนนท์ เรืองไกลโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวละเอียด มีแก้วโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเด่น ทรงศิลป์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุนทร คงทนโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพัชรี ศุภเขตกิจโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ทรงศิลป์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นางขวัญใจ ควรดีโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพัชรี ศุภเขตกิจโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ทรงศิลป์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นางขวัญใจ ควรดีโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ดีเสมอโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสุณี ยืนยาวโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางอารยา ฉัตรทองโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางจารุณี สว่างปัญญาโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวรดา ประกอบดีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางจารุรัตน์ จันทเขตโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางละออ กระแสโสมโรงเรียนพญารามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรรณี จันทรดีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางกอบกุล บุญวรโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ โสแก้วโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัดทรวง ศรีพรหมโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางนิตยา ชิดชอบโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสมคิด จารัตน์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางเนตรชนก สำคัญยิ่งโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
3. นางเขมจิรา ทองดีโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสมพร สาระนิมโรงเรียนโชคเพชรพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สุขศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางวิจิตรา วิเวกวินย์โรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ตะวันหะโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางสาวอัมพร คนึงเพียรโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวทัศนพร วิบูลย์อรรถโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย กิ่งก้านจันทร์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางวราพร เจียมเมืองปักโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางอุรา กันพาณิชย์โรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย นิเวศวรากรโรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการ
2. นายวัชระ โกติรัมย์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรุ่งนภา จันทาโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
4. นางสุรภา เสนาบูรณ์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย แรงกล้าโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการ
2. นายชัยกร สุขนิรันดร์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
3. นางสาววิภาภรณ์ สวยรูปโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายส่งเสริม สุทัศนะพานนท์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นางนรินทร โพธิ์สิงห์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นายฉวิน บุญยงค์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางภูริตา จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางสาวนัทธมน วัฒนธรรมโรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ผลเกิดโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก นรสารโรงเรียนเมืองลีงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสายฝน ทองสะอาดโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ แผนพุทธาโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
3. นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่างโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเลข ทิวคู่โรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
2. นางสาวอุรัจชา เตียงทองโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
3. นางทาริณีย์ บุญคล้อยโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกวิตา อินธิสารโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายธีระวัฒน์ สุระศรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
2. นายเชิด ชูตาลัดโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนันทิตา โอธินทรยุทธโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นางบุญมี กิ่งก้านจันทร์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางปานชนก ขันอ่อนโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวพัฒสลี เพ็งแจ่มโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางกานต์ทิวา คงทวีโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวคำพันธ์ เสาะแสวงโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นายสุทธิพจน์ พุฒวัจน์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นายสามารถ หงษ์สูงโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
4. นางอุมาภรณ์ ชายทวีปโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางจีรา ศรีไทยโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
2. นางดลนภา พุ่มพุฒโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์โรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
4. นางดวงตา บุติมาลย์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางจีรา ศรีไทยโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
2. นางดลนภา พุ่มพุฒโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์โรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
4. นางดวงตา บุติมาลย์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ราชนูโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นายกัมปนาท พวงบุญโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยากรรมการ
3. นายวิฑูรย์ อยู่ยืนโรงเรียนจารย์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสร้อยเพชร แก้ววิจิตรโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
5. นายอานนท์ มุ่งดีโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางสาวรัชฎา ริ้วทองโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเทพ เทียมคลีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
4. นายประณต ชุบสุวรรณโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร แก่นดีโรงเรียนแร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางสาวรัชฎา ริ้วทองโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเทพ เทียมคลีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
4. นายประณต ชุบสุวรรณโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร แก่นดีโรงเรียนแร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสงัด ศรีผ่องงามโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นายพีระพันธ์ เสริมศิริโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ วิทยอุดมโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสงัด ศรีผ่องงามโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นายพีระพันธ์ เสริมศิริโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ วิทยอุดมโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
4. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางสาวรัชฎา ริ้วทองโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเทพ เทียมคลีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
4. นายประณต ชุบสุวรรณโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร แก่นดีโรงเรียนแร่วิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ สมควรทัดโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางฉันทะนิษฐ์ พฤษภาโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัสโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจันทร์ฉาย หืนกระโทกโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการ
5. Mr.Future Mbisuโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวอวยพร จันทร์มาลีโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ถมปัทม์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางวัลลดา วรทัตโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี มณีศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. Mr.Andrew Stephen Bazanโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสมร แสงชำนิโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นางรัตนา รัตนกาญจน์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ สุขนิตย์โรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
4. นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเขมจิรา เนื้อนิลโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางอภิญญา วงค์คำจันทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสายสุนีย์ สมทรัพย์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางวันทนีย์ สัตตรัตนามัยโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ พิศเพ็งโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารกรรมการ
5. Mr.Guduski Browne Yatoโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนพรัตน์ วิวาสุขุโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
2. นางชริตา ภาวสิทธิ์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววรางคณา งามศิริโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการ
4. นางสาววันทนีย์ สร้อยนากโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. Mr.Paulo Angelo Fubeโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางเนตรหทัย เรืองสุขโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
2. นางพลอยมณี ลาภจิตรโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เตียวเจริญกุลโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
4. นายถนอม จินดาศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. Mrs.Flordeliza Polongoโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสุคนธร บุญเกษโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการ
2. นางปาลิดา จันทร์ลาโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
3. นางรัชนี มุ่งเจริญพรโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางวันวิสา บุญวงศ์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Patrick Maynardโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
6. นายบุญทัน สาระโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอลิษา พิมวงษาโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นายมานิตย์ ทรัพย์ครองชัยโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัทลี พริ้งเพราะโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวภา ทองนำโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นางวรวรรณี ขาวเจริญโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
6. Mr.Gary Venengaโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางจิตติมา ชูทรงเดชโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นางละเอียด เกิดศิลป์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางชูศรีธัญญาลักษณ์ สมานรักษ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
4. นางบังอร ชูแก้วโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นางวริษฐา นิ้วทองโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางรัตติยา ทัดศรีโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางสาวสุธนารีย์ ศรีเมืองโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล พูนชัยโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
4. นางสาธิตา เซียรัมย์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
5. นายเวโรจน์ สาแก้วโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ พิณพิมายโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นางภากุน เมืองแก้วโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายนภดล หมายถูกโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวนรินทร์ทิพย์ บัณฑิตนิธิกุลโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร สารพัฒน์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. MissLi Ru qinโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. MissWei Sujianโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
6. MissYang Yimingโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายนภดล หมายถูกโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวนรินทร์ทิพย์ บัณฑิตนิธิกุลโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร สารพัฒน์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. MissLi Ru qinโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. MissWei Sujianโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
6. MissYang Yimingโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางศิริพร วรศิริโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นายสมปอง ประทุมปีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. MissEtsuko Omuraโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ม่วงอร่ามโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นางละเอียด กระจายศรีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. Mr.Robert Lorenโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางพรเพ็ญ อินทร์ทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ บุญทัพไทยโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
3. Mr.Michael de graafโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเลอสรร ตระกูลเงินไทยโรงเรียนศรีไผทสมันต์ประธานกรรมการ
2. นายรณชัย สมานชัยโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวังโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
4. นายมนตรี จิตต์หาญโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายณัฐดนัย ดวงใจโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสมใจ อดทนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีประธานกรรมการ
2. นายบุญเรียน เจือจันทร์โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
3. นางรัสรินทร์ สาระไชยโรจน์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางสาวศิวพร ไพรกังวานโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางกุลธิดา ชัยเกษมวิไลพรโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวผกายมาศ ศรีตะลานุกต์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางเกษร ทองศรีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเอมอร สงวนดีโรงเรียนศรีไผทสมันต์ประธานกรรมการ
2. นางกองแก้ว แพงสุดโทโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางสมส่วน มีสติโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพยอม บูรณ์เจริญโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร เอี่ยมภูงาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ พินิจอักษรโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ระหว่างบ้านโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางรุ้งดาว กลิ่นหอมโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางเอมอร สงวนดีโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ ระหว่างบ้านโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางรุ้งดาว กลิ่นหอมโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางเอมอร สงวนดีโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางเขมจิรา เนื้อนิลโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ พิศเพ็งโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นางพจนีย์ มีมาโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางฉัณแข รัตตัญญูโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ จงภักดีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุขโรงเรียนวังข่าพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางวรรณเพ็ญ ศรีโคตรโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายเกริกวิทย์ จันทเขตโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา หมายเจริญโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นายวิเชียร เสาสูงโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ มังจันทึกโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนฤดล คงนุรัตน์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นายสุพรรณ ก้านอินทร์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นางสาวสายสมร เจือจันทร์โรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสันทนา อรรถวรวุฒิโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ยุพการณ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
3. นางพุทธชาติ พนมพงศ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสันทนา อรรถวรวุฒิโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ยุพการณ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
3. นางพุทธชาติ พนมพงศ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายกิติภัฏ บุญหวานโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางบงกช บุญโตโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสมบัติ ทวีฉลาดโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
4. นางวิไลจิตร ทางดีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายกิติภัฏ บุญหวานโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางบงกช บุญโตโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสมบัติ ทวีฉลาดโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
4. นางวิไลจิตร ทางดีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายองอาจ สุจินพรัหมโรงเรียนสุรพินท์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต บุราครข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ บุญคุ้มโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันต์รองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ดมหอมโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
5. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
7. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายโชคชัย สินใหม่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันต์รองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ดมหอมโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
5. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
7. นายธนภพ สุภาษาโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสำอาง ใจใหญ่โรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
2. นายบุญสม ปัญญาเหลือโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรัชนี นพพิบูลย์โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ หลอดทองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ พระทองโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางรัตนรรห์ จันทร์ลาโรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุภาพร บุญรอดโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนา เหมาะชาติโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ทองคำโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
5. นางนันฐิมา เจือจันทร์โรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัตนรรห์ จันทร์ลาโรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุภาพร บุญรอดโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนา เหมาะชาติโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ทองคำโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
5. นางนันฐิมา เจือจันทร์โรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางรัตนรรห์ จันทร์ลาโรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุภาพร บุญรอดโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนา เหมาะชาติโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ทองคำโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
5. นางนันฐิมา เจือจันทร์โรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุจิตรา บานแย้มโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นายสำรวย พันธ์เพ็งโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
3. นางสาวถนอมจิตร อวงพิพัฒน์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางกอบกุล ชำนาญหอมโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายปัญญา อนันตกาลโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สุทธิธรรมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางผ่องศรี พัวพันธุ์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพัชรา ศิริเลิศพงษ์พันธุ์โรงเรียนสุรินทร์ภักดีประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาภรณ์ ราษีนวลโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
3. นายสุโขทัย เครือศรีโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศักดิ์ศรี เสียงสนั่นโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาประธานกรรมการ
2. นางศุภริน บุญพั่วโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ตรงศูนย์โรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิภา หลิมศิริวงษ์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ งามสะอาดโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุษรินทร์ วรมากุลโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายยุทธนา พุทธานุรักษ์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายศุภชาติ ม่วงอร่ามโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นายสุรนันท์ เรืองไกลโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวละเอียด มีแก้วโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเด่น ทรงศิลป์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุนทร คงทนโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวละเอียด มีแก้วโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเด่น ทรงศิลป์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุนทร คงทนโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]