หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 1สหวิทยาเขต 1-4
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร,โรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน.
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 (พักห้อง 335) 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 (พักห้อง 337) 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง สื่อภาษาไทย 324 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง สื่อวิทย์ 415 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 84 ปี ชั้น 2 ห้อง วิทยบริการ 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง สื่ออุตสาหกรรม 2 ชั้น 2 ด้านเหนือ 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]