รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตต์โสภิณ  จันทวงศ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ศรีเทพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวรัติยากร  เดชขันธ์
 
1. นายเอกกรานต์  ดุษฎีเวโรจน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวลิปิการ์  ชัยประโคน
 
1. นางรัญจวน  กุลอัก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวนภัสมน  สุขจร
 
1. นายบัญชา  คิดโสดา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงชนาภา  นามจันโท
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไชยแสงราช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายจิรภัทร  เหล่า
 
1. นายวิชิต  ประทัยเทพ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงอารียา  สุริยะเดช
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ปาละลี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาววรัชญาฎา  ลีพุด
 
1. นางสุภาพ  อำมุกคะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายกิตติชาติ  อินทพรม
2. เด็กหญิงนิรมล  ใครบุตร
 
1. นางกัลญาณีย์  นิวาสวัฒน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายอภินันท์  ประทัยเทพ
2. นางสาวอมิตรา  อุดม
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไชยแสงราช
2. นายวิชิต  ประทัยเทพ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกชกร  แพงอ่อน
 
1. นางณัฐยา  ศรีบุญเรือง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวอนันตยา  ผิวโพนม่วง
 
1. นายปติพล  มานิสสรณ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทะคัด
2. เด็กหญิงณัฐริกา  วงศ์ศรียา
3. เด็กหญิงวฤดี  ศรีพรมมา
 
1. นางสาวปรัชญาพร   ต้นภูบาล
2. นายเกียรติกมล  นาจาน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวธิติยา  คุณแก้ว
2. นางสาวอรยา  พรวิจิตร
3. นายแสงชัย  แก้วศรีรัง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  จำเริญ
2. นายฉัตรชัย  อินธิราช
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวนิรชา   คำผาย
2. นางสาววชิราภรณ์   จิตรธรรม
3. นางสาวศลิษา   อินรีย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สุทธิวงศ์
2. นางสาวธนัชพร  พ่อธานี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นางสาวกาญจนา  ก้งอินตา
2. นายจำเลียง  ดำบรรณ์
3. นางสาวศิริวรรณ  บุดดี
 
1. นางอุมรินทร์  โปทาหลี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  สอนคำมี
2. เด็กหญิงศิราวรรณ  ต้นจ่า
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พลพันธ์
2. นางศิริรัก  รุ่งเรือง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวนันทิยาพร  จุลลนันท์
2. นางสาวอรสุดา  นาสมใจ
 
1. นางสาวมณีนุช  คำยอด
2. นายวรวุฒิ  เทียนแก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  สุภิรมณ์
 
1. นางประณาลี  ยงพรหม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวอนัญญา  จันทะภา
 
1. นางประณาลี  ยงพรหม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวนิสากร  ทัศพงษ์
2. นายพงศธร  ไชยภูมิ
3. นางสาวภัทราวดี  ตันทะวงค์
 
1. นางระจิรา  ล้อศรีสกุล
2. นายอำนวย  อโนมา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวณัฐวรา  เทศนธรรม
2. นางสาวนวมลลิ์  ณ นครพนม
3. นางสาวอนัญญา   อโนมา
 
1. นางสาววาสนา  อโนมา
2. นายสมศักดิ์  ป้องทอง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกนกภรณ์  คนเพียร
2. นางสาวกรรณิการ์  งันปัญญา
3. นางสาวทิพย์สุดา  บินศรี
 
1. นางกัลยา  ป้องทอง
2. นายพงษ์ศักดิ์  ชายกวด
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวขนิษฐา  นรมาศ
2. นางสาวศุภัทสิริ  แสนบุญศิริ
3. นายเฉลิมชัย  ศรีพันลม
 
1. นางสาววาสนา  อโนมา
2. นางสาวอภิญญา  จันเพ็ญ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายภาสกร  ตงบุญชัย
2. เด็กหญิงวลักษณ์  คำหอม
3. เด็กหญิงสุวณี  คำชนะ
 
1. นางจิรัชญา  ยะภักดี
2. นางศศิธร  ใครบุตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายปรเมศวร์  ใครบุตร
2. นางสาวสุพิชฌา  ร่มจันทร์
3. นางสาวเจนจิรา  กนกนุกูล
 
1. นางพรพิศ  แสนมนตรี
2. นางศศิธร  ใครบุตร
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.5 - ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายชิดพงษ์  สุริวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ตาระบัตร
3. เด็กหญิงบุญญาภรณ์  ธรรมรังศรี
 
1. นางสาวนกอร  ศรีวิลัย
2. นางมัลลิกา  วงศ์ประชา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวชุติมา  ไชยญาติ
2. นางสาวพรรณกาญจน์  โพธิวัฒน์
3. นางสาวศิริรัตน์  คำชนะ
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยนา
2. นางอุมาพร  โพธิ์สุ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 - ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายศุภชัย  วิลามาตร
2. เด็กชายสุรวุฒิ  ป้องคู่
 
1. นางศศิธร  ใครบุตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  เหล่าสิทธิ์
2. นางสาวอรอุมา  ขานคำภา
 
1. นายทัศนัย  เสนาอินทร์
2. นางภัทรทิรา   ไชยนา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายวรัญญูู  กองวงศ์
2. เด็กชายวุฒิชัย  อินธิสาร
 
1. นายเอกฉันท์  วงศ์อินพ่อ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายชิตณรงค์  สุวรรณไตร
2. เด็กชายสุริยันต์  พรมอินทร์
 
1. นายธาตรี  วารีย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 1. นายกฤษดา  คล่องแคล่ว
2. นายพนม  ฮวดพรม
3. นายสมรถ  จันโท
 
1. นายชัยเรือง  ไชยคลัง
2. นางวลารัตน์  ปฏิเวศ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. นายชาตรี  โพชะราช
2. นายพัฒนา  โคตรพรม
3. นายอรชุนย์  ทรงเหล็กสิงห์
 
1. นางภัทรทิรา   ไชยนา
2. นายภาณุวัฒน์  ไชยะ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ตาสว่าง
2. เด็กหญิงนันทิดา  บานบึงสี
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สมภาร
4. เด็กหญิงสุภาวดี  แสนพัน
5. เด็กหญิงอ้อมใจ  พลเวียง
 
1. นางกนิษฐา  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางกองเพชร  จันทรพิทักษ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจิราภรณ์  แผ่นทอง
2. นายพลภูมิ  จำปาสี
3. นางสาวพิจิตตรา  สาขามุละ
4. นางสาวสิริยา  ฤกษ์ใหญ่
5. นายเนติพงษ์  น้อยตาแสง
 
1. นายประวิทย์  พิมพ์สุวรรณ
2. นายอนุชา  ตินอาษา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พรหมแสง
2. เด็กหญิงธิดาพร  เหล่าอำนาจ
3. เด็กหญิงรลิษา  เคนไชยวงศ์
4. เด็กหญิงสุพรรณี  บุญชาญ
5. เด็กหญิงอรอนงค์  คิดโสดา
 
1. นางสาวณัฐชนันท์  โพชะราช
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวณัฏฐากานต์  เพริศแก้ว
2. นางสาวพิชญา  สุริวรรณ
3. นายพีระยุทธ  บุพศิริ
4. นายอภินันท์  การิก
5. นางสาวแพรวพรรณ์  ชาทองยศ
 
1. นายคาลม  แสงแก้ว
2. นางสาวสนองใจ  เยาวะศรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวจิตตาวดี  วิจารณ์
2. นายธนพล  สำเภา
3. นางสาวธันธิวา  นิระปะกะ
4. นายพชรพล  คำผุย
5. นายรัฐพงษ์  เพียซิน
 
1. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
2. นางสาววราภรณ์  ปัญเศษ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายกฤษณพงษ์  ศรีสุราช
2. นางสาวชไมพร  ยุวะบุตร
3. นายตรีภพ  เหล่าคนค้า
4. นายธนิต  เก่งคำใบ
5. นางสาวนภัสสร  บุ่งหวาย
6. นายนุกูล  พรมมาก
7. นายบรรหาร  แก้วศรีจันทร์
8. นายประภาส  แพรเรืองฤทธิ์
9. นายพงศ์พล  ขจรเกษ
10. นายพิทักษ์  ปูนปาน
11. นายพีระพงษ์  อุประ
12. นางสาวภัสสรา  ศาลสกล
13. นางสาวมัลลิกา  ศรีสุราช
14. นางสาววิมล  มหาสิงสุ์
15. นายวิรยะ  บุญโชติ
16. นางสาววิไลวรรณ  ภูวะภูตานนท์
17. นางสาวสิรินาถ  สุระสาย
18. นายสุทิน  ทวีพัน
19. นางสาวอาพร  ปานทอง
20. นางสาวเมย์รีญา  อินทรโพษา
 
1. นางสาวพรพิมล  พันธ์ชัย
2. นางสาวพรวิมล  กลิ่นศรีสุข
3. นายพาที  จอมคำ
4. นางภาวิพรรณ  อินธิปีก
5. นายอำพร  อุ่นสัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกัญญาภรณ์  อุ่นสัย
2. นายคฑาวุฒิ  คงเจริญ
3. นายชัยพร  คิดโสดา
4. นายชาญวุฒิ  พลสมบัติ
5. นางสาวฐิติมา  ไชยตะวงศ์
6. นางสาวณัฐชริชา  ศรีสวัสดิ์
7. นายณัฐพล  แก้วฝ่าย
8. นายดนัยพร  แก้วฝ่าย
9. นายธนพล  เขยไชย
10. นายธวัติชัย  บงบุตร
11. นางสาวนารีรัตน์  คุณบุราณ
12. นายพัฒนพงษ์  งามราศี
13. นายพาลดล  แก้วก่อง
14. นางสาวรัตน์ชนี  คุณบุราณ
15. นายวัชระศักดิ์  ไตรวงย้อย
16. นายวิวัฒน์  พูศรีเทพ
17. นายสันติสุข  แก้วฝ่าย
18. นายอธิวัตน์  รัตนกรณ์
19. นายอภิสิทธิ์  บุตรสุวรรณ
20. นายเดชฤทธิ์  ทองนาง
 
1. นายจงจิตร  คิดโสดา
2. นางนพพร  ศรีสุพงศ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงสโรชา  พิมพา
 
1. นายพิสิษฐ์  บรรเทา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาววรางคนาง  นาหนองตูม
 
1. นางสาวอัจฉรา   เคนคำพันธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สายธิไชย
2. เด็กหญิงรพิพร  ไชยเจริญ
 
1. นางธนารมย์  วรรณบุรี
2. นางรัชพร   เคนพิทักษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายนพรัตน์  สุดตะมา
2. นางสาวเจติยา  คำเมือง
 
1. นางมารศรี   อินทรสิทธิ์
2. นางรุ้งตะวัน  นาสพัส
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐฐา  ระดาฤทธิ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ประทุม
3. นางสาวนุสรา  อาจชัยภูมิ
4. นางสาวราตรี  ปอนศรี
5. นางสาวศิริโสภา  ศรีเนตร
6. นางสาวสุดารัตน์  แสงสง่า
7. นางสาวสุดารัตน์  โพธิยา
8. นางสาวสุวิมล  ลีรักษ์
9. นางสาวหฤทัย  ใครอุบล
10. นางสาวเจนจิรา  สุพร
 
1. นายธงชัย  จันบา
2. นางสาวอัมรา  ปัญเศษ
3. นางอุไรวรรณ  แสงหาญ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีพันลม
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีหนองฮ้าง
3. นางสาวบุษบา  ถวิลรักษ์
4. นางสาวพรนิภา  อัคฮาด
5. นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีเสริม
6. นางสาวลลิตา  ชรินทร์
7. นางสาววรีวรรณ  ต้นจ่า
8. นางสาววิราภรณ์  ชินบุตร
9. เด็กชายศราวุฒิ  ศรีมูลผา
10. นางสาวศศิประภา  สุขเขียว
11. เด็กหญิงสาธิตา  วิชา
12. นางสาวสุภาพร  ไปปอด
13. นางสาวสุภาพร  มองทัง
14. นางสาวสุภารัตน์  ศรีวรขันธ์
15. นางสาวอรสา  วรสาร
 
1. นายณัฐวุุฒิ  อุดมแสน
2. นางวาสินี  อุดมแสน
3. นายสราวุธ  อินธิโคตร
4. นางอภิญญา  อาจหาญ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพรทิตา  ใจตรง
2. เด็กหญิงพิชาริกา  นพแก้ว
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  กุหลาบ
 
1. นายสายันต์  ชินวงศ์
2. นายอภิชาติ  หงษ์ภู
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  พาพุทธา
2. นายศิวนนท์  คร่ำทอง
3. นางสาวอัจฉรา  พลลาชม
 
1. นายธงชัย  พลวิวัฒน์
2. นายวีระพงษ์  นีไลย์นาค
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวมลรดา  พลศรีดา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  นันทสุทา
 
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกชกร  แย้มสุข
2. นางสาวพลอยไพลิน  บัวขันธ์
 
1. นายอภิสิทธฺ์  จิระสวัสดิ์พงศ์
2. นายอิดธิเดช  ใต้กรแก้ว
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 1. เด็กชายอนุพงษ์  คำนนท์
 
1. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  กวานปรัชชา
 
1. นายรุ่งฟ้า  วิริยะเจริญกิจ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพัชนิดา  ทุมแก้ว
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นางสาวสุนันทา  ปะสามะนัง
 
1. นายจิตราวัสดิ์  ก่ำเชียงคำ
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  หล้าหิบ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวนพรัตน์  แช่มชื่น
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศิริญญา  อุนาพันธ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 1. นางสาวอำภาพร  กิจติการ
 
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  อุประ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  สมบูรณ์ประเสริฐ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพธิดา  แสนสิทธิ์
 
1. นายกมล  สีวัน
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายนัฐพร  มณีภาสชูวงศ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรวิจิตร
2. เด็กชายนันทวัฒน์   กว้างขวาง
3. เด็กชายสิทธิกร   ปุระชะทำมัง
 
1. นายวีระวัฒน์  รสานนท์
2. นางอุไรวรรณ  สมใจ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 1. นายทวีศักดิ์  อุตรนคร
2. นายนวมินทร์  รักษากุล
3. นายภัคคพล  เที่ยงพา
 
1. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   นุ่นสวัสดิ์
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวฑิมพิกา   ขำอินทร์
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงธนพร  คุณบุราณ
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  จาริวงษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  อุดมแสน
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงชนาภา   นามจันโท
 
1. นายเสกสรร    ศูนย์กลาง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายจิรภัทร    เหล่า
 
1. นางสาวกรรณิกา   ไชยแสงราช
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กุลสนิท
2. เด็กชายธวัชชัย  ช่วยรักษา
3. เด็กหญิงนิสา  ผ่องใสศรี
4. นายภานุมาศ  คิดโสดา
5. เด็กหญิงมยุริญต์  สีทาเผือก
6. เด็กชายยอดขวัญ  ไวยพัฒน์
7. นางสาวริยากร  อินธิเสน
8. นางสาวศุลีพร  สิงหะ
9. นายอนุชาติ  ช่วยรักษา
 
1. นายจักรพล  ตรีศรี
2. นายชาญณรงค์  ใสงาม
3. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   นุ่นสวัสดิ์
2. นางสาวกรวิภา   แสนพันนา
3. นางสาวชดาพร   ผินแก้ว
4. เด็กหญิงชนาภา   นามจันโท
5. นางสาวณัฐชา   เวียงศรี
6. นางสาวรุจิรา    วงศ์คำจันทร์
7. นางสาวลัดดาวัลย์   ดวงสีทอง
8. นางสาววิลัยพร   พอนิคม
9. นางสาวสาวิตรี    เหรวรรณ
10. นางสาวสุดารัตน์   พะตะเพ็ง
11. นางสาวเจนจิรา   รามสีดา
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไชยแสงราช
2. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
3. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกชกร  คุณอุทา
2. เด็กชายกฤตินัย  ต้นงอ
3. นายกฤษดา  พันธุ์เลิศ
4. เด็กชายกายสิทธิ์  ประวัง
5. นายกิตติศักดิ์  แนนไชย
6. เด็กหญิงจันทพร  แขพิมพันธ์
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยดวง
8. นายฉลาดเอก  อินธิราช
9. นายชนะชัย  แก้วกัญญา
10. นายชาลี  คุณบุราณ
11. เด็กชายชินกร  คุณบุราณ
12. นางสาวฐาปนี  คำเกษ
13. นายณัฐพล  วงค์วันดี
14. นายตุลา  วงษ์สุวรรณ
15. นายต้นตาการ  บุญชาญ
16. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ภูมิลี
17. เด็กชายธนพัฒน์  พันธ์สวัสดิ์
18. นางสาวธัญญารัตน์  แก่นท้าว
19. นายธีระยุทธ  ชัยบูรณ์
20. เด็กหญิงนันทนา  เริงไธสงค์
21. นางสาวนันทิกานต์  นิพันธ์
22. เด็กหญิงปนัดดา  ประทุมมี
23. นางสาวปวีณา  แก่นท้าว
24. นายพงษ์ศธร  สุรพันธุ์
25. นางสาวพรพรรณ  จันทร์ศรี
26. นายภัทรพงษ์  ทองภาส
27. นายภูริพัฒน์  โสมศรี
28. เด็กชายภูวนาท  ช่วยรักษา
29. นายยุทธพงษ์   รอดคำทอง
30. นางสาววรินดา  แก้วฝ่าย
31. นายวุฒินันท์  บุญชาญ
32. นางสาวศิริพร  ปริตแจ่ม
33. นายศุภชัย  ขวาวงษา
34. เด็กชายสหัสวรรษ  ตรีศรี
35. นางสาวสุชาดา  คุณอุทา
36. นางสาวสุดารัตน์  ประสงค์ดี
37. นายสุรไกร  ไตรสุ
38. นายอดิษร  พันธ์สวัสดิ์
39. เด็กหญิงอทิตยา  แก้วฝ่าย
40. นางสาวอนงค์จิตร  คิดโสดา
 
1. นายจักรพล  ตรีศรี
2. นายชาญณรงค์  ใสงาม
3. นางสาวณัฐชนันท์  โพชะราช
4. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
5. นายธนกร  แก้วบัวสา
6. นายยอดธง  ริยะบุตร
7. นายเกษม  แก้วบัวสา
8. นายไสว  หงษ์ภูมี
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เวียงครุฑ
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  ศรีหาพล
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา   พิมุขกรพงศ์
4. เด็กหญิงกิ่งนภา   เกตุพันธ์
5. นายจักรกฤษณ์ษณะ   พักตะไชย
6. นายจิระศักดิ์    บุญจู
7. นางสาวจิรานุช   อุทัยวัฒน์
8. เด็กหญิงชฎาทิพย์  แหวนนิล
9. เด็กหญิงชนิดา    ศรีเทพ
10. เด็กชายชินภัทร   ใจใส
11. นางสาวดารชาต์   ศรีปากดี
12. นายทินภัทร    ภักดี
13. นายธนพงษ์   ขอดอนุ
14. นายธนากร   สายเมฆ
15. นางสาวธารารัตน์   จันทำ
16. นางสาวนวลนภา    อนุยัน
17. เด็กหญิงนัฐสุดา    จันตะเภา
18. เด็กหญิงปิยะดา  อินทวงค์
19. นางสาวพิมพ์วนา   เดชสมบัติ
20. เด็กชายพิริยพงษ์   ปัญจันทร์สิงห์
21. เด็กชายภาณุวัฒน์   ไชยเทพ
22. นายยศธรรม   สาริศรี
23. นายรัฐภัทร   จันตะเภา
24. เด็กหญิงวรรณวิภา   สุครีพ
25. เด็กหญิงวรรณวิภา  สุครีพ
26. เด็กหญิงวราภรณ์   ทิพย์สุริย์
27. เด็กหญิงวลัยลักษณ์   เฟื่องฟุ้ง
28. นางสาววิภาวดี   เพิ่มอร่าม
29. นางสาวศิริมา   นิมสันเทียะ
30. นางสาวศิริลักษณ์    เฟื่องน้อย
31. เด็กหญิงสุดาพร  เจริญวงศ์
32. เด็กหญิงหทัยชนก   ตู้ไม้ป่า
33. เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์ประสาน
34. นายอภิชัย   น้อยตะพันธุ์
35. เด็กหญิงอรุณรัตน์    สีสาร
36. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สีสาร
37. เด็กหญิงอัญชลี   แก่นท้าว
38. เด็กหญิงอุบลวรรณ   ชินรี
39. นางสาวเนตรนพิศ   อำนักมณี
40. เด็กชายเอกลักษณ์   ราชไรกิจ
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นางดอกไม้  เจริญชัย
3. นายประสิทธิ์  กิ่งก้าน
4. นางพาณี  เวทย์บูชา
5. นางสาวร่มเย็น  สุนารัตน์
6. นางสาวอภิญญา  จันเพ็ญ
7. นายอภินันท์  สารเนตร
8. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายภานุพงศ์  นะคะจัด
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  แนนไชย
 
1. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงจันทพร  แขพิมพันธุ์
 
1. นายจักรพล  ตรีศรี
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นางสาวพิชญาภรณ์  บุญทัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคุณาธิป  ชาญนรา
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายมนูญ  ไชยวาน
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายรณชัย   อาแพงพันธ์
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวศศิวิมล  พรหมบัวภา
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวศิริลักษ์  เฟืองน้อย
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายภานุพงศ์  นะคะจัด
 
1. นางธนภรณ์  วรดี
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายชนะวงค์  ดอกรัง
 
1. นายมานา  ชื่นใจ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    อาแพงพันธ์
 
1. นางจินดาพร  สีสถาน
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวศิริลักษณ์    เฟื่องน้อย
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนสมบัติ
 
1. นายคุณาธิป  ชาญนรา
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายรณชัย   อาแพงพันธ์
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมบัวภา
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวlสุดารัตน์  โม่งโอชา
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
91 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายกฤตยชญ์   คบทองหลาง
2. เด็กชายกิตติภูมิ    สีเขียว
3. นายกิตติศักดิ์   ไชยไธสง
4. นายคณาวุฒิ   ท่อนจันทร์
5. เด็กหญิงจาตุพร   สุทธิวงศ์
6. เด็กหญิงจิราภรณ์    พรมแสงใส
7. เด็กหญิงจุฑามาศ   ต้นเกศ
8. เด็กหญิงชลิตา   สุวรรณชัยรบ
9. เด็กชายดำรงศักดิ์   สีทอง
10. เด็กชายธีรศักดิ์   สีประดู่
11. เด็กหญิงปนัชดา   พรมสิทธิ์
12. นางสาวผกาวัลย์   ใบธรรม
13. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   ศรีซองเชษฐ์
14. เด็กชายพานิช   พิมพ์หาร
15. นายภิษัช   โพธิ์รัมย์
16. นายมงคลศักดิ์   รูปสะอาด
17. นางสาวมุฑิตา   ต้นโพธิ์
18. เด็กหญิงรัตติยาพร   จูมะโรง
19. นางสาววนิชญา   อุดแก้ว
20. เด็กหญิงวราภรณ์    บับพาน
21. นายวีระศักดิ์   สมบัติดี
22. เด็กชายวุฒิพงษ์   บุตรพันธ์
23. นางสาวศศิธร    กุลพันธ์
24. นางสาวสายสุนีย์    ศรีชมพู
25. เด็กหญิงสิริญา    แก้วสีรัง
26. นางสาวสุดารัตน์   ปางชาติ
27. เด็กหญิงสุพัตรา   ฉันทพลิน
28. นายสุรสีห์   ซุยเซ็งซะ
29. เด็กหญิงสุวนันท์   ขอดอนุ
30. เด็กหญิงอินทุอร   ไชยเทพ
31. นางสาวแคทลียา   สารโพธิ์พันธ์
32. นายไตรภพ   บาลจบ
33. เด็กชายไพสิทธิ์   สีทาวัน
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นายประเสริฐ    สวัสดิ์จิตร์
3. นางพาณี  เวทย์บูชา
4. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
5. นายวีระวัฒน์  รสานนท์
6. นายสมศักดิ์  อินทรสิทธิ์
7. นางสาวอุไรวรรณ  สมใจ
8. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
92 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกนกพร  อุ่นมะดี
2. นางสาวกวิสรา   เหล่าสมบัติ
3. นายกิตติศักดิ์  ไชยไธสง
4. นางสาวกุลธิดา   เชิดชู
5. นายคณาวุฒิ  ท่อนจันทร์
6. นายณัฐวุฒิ   ช่วยรักษา
7. นางสาวทิพยรัตน์   จันทร์โพธิ์
8. นางสาวทิพย์ทิวา   แก้วกาวี
9. เด็กชายธนพงษ์   ขอดอนุ
10. นายธนาสิทธิ์   ฤทธิวานนท์
11. นายปฏิภาณ   อินธิบาล
12. นายพงศธร   ตองติดรัมย์
13. นางสาวพรสุภัค   บ้งคำ
14. นางสาวพิจิตรา   โสมสิทธิ์
15. นายพิชิตชัย    ศรีบุญเรือง
16. นายภิษัช  โพธิ์รัมย์
17. นายมงคลศักดิ์  รูปสะอาด
18. นางสาวระติยา   อินทะสร้อย
19. นางสาวรุ่งอรุณ   จรูญชีพ
20. นายวรวิช   ทอนฮามแก้ว
21. นายวาทิต   ไชยแสงราช
22. นางสาววิลาวัลย์   น่วมเณร
23. นายวีระศักดิ์  สมบัติดี
24. เด็กชายวุฒิชัย   ศรีสร้อย
25. นางสาวศรุตา   หอมจันทร์
26. นายสมชาย   พรหมสาขา
27. นายสหรัฐ   ไชยศรีหา
28. นางสาวสายสุนีย์  ศรีชมพู
29. นางสาวสุดารัตน์  ปางชาติ
30. นายสุภัทร    หวังดี
31. นายสุรสีห์  ซุยเซ็งซะ
32. นายอภิสิทธิ์   สุวรัตน์
33. นางสาวอรทัย   พลรัตน์
34. นางสาวอรยา   พื้นหินลาด
35. นางสาวอรสา   ศรีสุราช
36. นางสาวอริศรา   ผาบถา
37. นางสาวเกศิญานนท์    ศรีกุลวงศ์
38. นายเกียรติศักดิ์   บุญมา
39. นางสาวแคทลียา  สารโพธิ์ขันธ์
40. นายไตรภพ  บาลจบ
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นายทิวา  วงศ์ตาขี่
3. นายประเสริฐ   สวัสดิ์จิตร์
4. นางพาณี  เวทย์บูชา
5. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
6. นายวีระวัฒน์  รสานนท์
7. นางอุไรวรรณ  สมใจ
8. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
93 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายคฑาวุธ   แสนสุนนท์
2. เด็กหญิงจีรภิญญา   เวียงครุฑ
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์   มะโนธรรม
4. เด็กชายณัฐพล   คุณละ
5. เด็กหญิงนันทิยา   คอมแพงจันทร์
6. เด็กชายปัญญา   วงศ์ศิริ
7. เด็กหญิงพิชญาพร   ธรรมวงศา
8. เด็กชายอภิศักดิ์   มณีจันทร์
9. เด็กหญิงเกษฎาพร   สุพร
10. เด็กชายเอกลักษณ์   ราชไรกิจ
 
1. นางสาวร่มเย็น  สุนารัตน์
2. นายวิพุทธวัฒน์  บรรดาตั้ง
3. นายอภินันท์  สารเนตร
 
94 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ถาบุตร
2. นายจักรี  ลีดอกไม้
3. นางสาวชฎาภรณ์  พันธ์โยธา
4. นางสาวบวรลักษณ์  นาคปรานิล
5. นางสาวประภัสสร  เนตรกันหา
6. นางสาวปัญฑิภา  ทองพรม
7. นางสาววราภรณ์  นิเวศน์
8. นายศุภชัย  โคตะบิน
9. นายสิทธิศักดิ์  บุตรละคร
10. นายเจยวัฒน์  ขุนพรม
 
1. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงศ์
2. นายสมชาย  สีลาดอิน
 
95 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ฮังกะสี
2. นางสาวรัตนา  หอมจำปา
3. นางสาวสุดาพร  คึ้มยะราช
4. นางสาวอนงค์  เคนภูทา
5. นางสาวอรอุมา  ไตรบุตร
6. นางสาวอริสา  สร้อยคำ
 
1. นางจุฑามาศ  มณีพรรณ
2. นางสาววีรญา  วรรณทอง
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงกนกกร  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงกมลศรี  พวงพั้ว
3. เด็กหญิงฉัตรกนก  เบ็ญชัย
4. เด็กหญิงชนาภา  สติยศ
5. เด็กหญิงดรุณี  ฝูงที
6. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ยะสมศรี
7. เด็กหญิงนัฐมล  ไพสีขาว
 
1. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
2. นางสุคนธ์ทิพย์   อันเกรียงไกร
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวขวัญกมล   นาแว่น
2. นางสาวณิชาภัทร   อุ่นมั่น
3. นางสาวทิตย์ติยา   ภูธิรักษ์
4. นางสาวนันทิชา   คอมแพงจันทร์
5. นางสาวนิภาพร   แกะมา
6. นางสาวปภัสสร    วิถาระพันธ์
7. นางสาวสใบภรณ์   ไฝทาคำ
 
1. นางนิรมล  รสานนท์
2. นางสาวร่มเย็น   สุนารัตน์
3. นายวิพุทธวัฒน์  บรรดาตั้ง
4. นายอภินันท์   สารเนตร
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อุ่นจันทา
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  วิโรพรม
3. นายชูเกียรติ  ตุจันโต
4. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เนินปัญญา
5. เด็กชายธีระพล  ต้นเตย
6. เด็กหญิงนริศรา  บุพศิริ
7. นายนันทวัฒน์  แจ่มกระโทก
8. นางสาวนายิกา  ยาทองไชย
9. เด็กชายปณชัย  ศรีวงศ์ษา
10. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ใสแสง
11. นายวรรณกร  ภูยืด
12. นายวุฒินันท์  หลวงทิพย์
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุ่นวิเศษ
14. เด็กหญิงสกลทิพย์  อุปเทพ
15. เด็กหญิงอรอนงศ์  หมื่นน้า
16. เด็กหญิงอาทิตยา  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงษ์
2. นายสมชาย  สีลาดอิน
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นายกรีฑาพล  หวลหอม
2. นางสาวนัฐวัลย์  อุ่นเวียง
3. นางสาวนิตยา  สาลิคา
4. นางสาวปิยนุช  เทพไกรศร
5. นางสาวพรสวรรค์  ตงลินตา
6. นางสาวพิมพ์  อัปสร
7. นายพีระพล  แก้วพระเนตร
8. นางสาวรัตติยากร  จ้อยจีด
9. นางสาวรินลดา  แบ้วจันทา
10. นางสาวศิริลักษณ์  ถิ่นอำนาจ
11. นายสุรศักดิ์  บุญเคียง
12. นายอภิวัฒน์  พ้วยเปิ้น
13. นายไชยนันท์  จำปาศิลป์
 
1. นางสาวนิศาชล  ไสยสนิท
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวฐิติยา  แพงพา
2. นางสาววิชสุดา  ปราบภัย
 
1. นายฉัตรชัย  อินธิราช
2. นายพีระพงษ์  นาชัยสิทธิ์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศธร  พรหมรินทร์
2. เด็กหญิงศลิตา  เนตรมหา
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ดวงจันทร์โชติ
 
1. นางประกาย  พรหมจันทรา
2. นายไชยยา  ศรีบุญเรือง
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายประวิทย์  เกตุพิลา
2. นายวรัญญู  มานันที
3. นายเอกชัย  ดวงศรี
 
1. นายบุญทอม  งิ้วก่าน
2. นายอภิชาติ  หงษ์ภู
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. นายทวีศักดิ์  สาระสินธุ์
2. นางสาวนิลาวัลย์  พิลัย
3. นางสาวพนิจพร  จาวหอม
 
1. นางสาวกนกรัตน์  ดกเอียร์
2. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. นางสาวรัชดาภรณ์  เนาวราช
2. นางสาวสุธาริณี  โง้นแดง
3. นางสาวสุภาพรรณ  กาญจนกัณโห
 
1. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
2. นางอภิญญา  อาจหาญ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายธนากร  หัตถสาร
2. เด็กหญิงมยุริญ  ฉิมานุกูล
3. เด็กหญิงวิลัยพร  ชายกวด
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุตรดีวงค์
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  ยิ้มแย้ม
6. เด็กชายอนาวิน  เหง้าละคร
 
1. นางนภาพร  วงศ์สุริยวรรณ
2. นางรพีพรรณ  วงศ์ประทุม
3. นางรัตติกา  เขื่อนขันธ์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายกิตติพงษ์  ดากาวงศ์
2. นายจิรเดช  นามเสาร์
3. นายณัฐพล  พรหมดี
4. นายธีวัชชัย  อุตรี
5. นายมาทิว  ละออ
6. นายวัชรพงษ์  บุตรสุวรรณ์
 
1. นางสาวนกอร  ศรีวิลัย
2. นางนภาพร  วงศ์สุริยวรรณ
3. นางรพีพรรณ  วงศ์ประทุม
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  กิมูล
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรมเทพ
3. เด็กหญิงพีรพรรณ  บาลนาคม
 
1. นายภาณุวัฒน์  ไชยะ
2. นางสาวสุดารัตน์  แก้วไชยโย
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นางสาวปรียารัตน์  บาลจบ
2. นางสาวพรทิพย์  ทองหล้า
3. นายอดิศักดิ์  อัคจันทร์
 
1. นายปัญญา  สุวรรณไสย
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 1. นางสาวกุสุมา  ทวีศักดิ์
2. นางสาววราพร  ศิริเกษ
3. นางสาวอรอนงค์  สุวรรณเพชร
 
1. นายพนมเทียน  ลีนาลาศ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 1. นางสาวทิพธัญญา  มณีชาติ
2. นางสาวธิมาพร  จันทรสิงห์หาญ
3. นางสาววิภา  อินทร์ศรี
 
1. นายวิชา  ศรีสร้อย
2. นางเย็นฤดี  ศรีสร้อย
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาววิภาดา  สุพร
2. นางสาวศริรักษ์  โตตรตาแสง
3. เด็กหญิงศิริยากร  พิมล
 
1. นางกองเพชร  จันทรพิทักษ์
2. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  นามบุตร
2. นางสาววชิราพร  อรศรี
3. นางสาวศิริลักษณ์  พุทธขันธุ์
 
1. นางกองเพชร  จันทรพิทักษ์
2. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  จาวหอม
2. นางสาวนางสาวแสงดาว  อัญชัน
3. นางสาวอุทัยทิพย์  เศษมาต
 
1. นางกัลยา  พิมพ์สมแดง
2. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายดลวรรธน์  ดีประวี
2. นายฤทธิชัย  กองสมบัติ
3. นางสาวอรอนงค์  ปานพรหม
 
1. นางแก้วตา  ภู่สุวรรณ์
2. นางโชติรส  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงรัตนา  ผันพลี
2. เด็กหญิงศุภากร  นะเรรัมย์
3. เด็กหญิงอาภาศิริ  ปุณหาวงศ์
 
1. นางศรีวิไล  ปังอุทา
2. นางสุดาพร  คำเกาะ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  สารีบุตร
2. นางสาวญานี  วงค์คำ
3. นางสาวเจนจิรา  อัคฮาด
 
1. นางกัลยา  พิมพ์สมแดง
2. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนทกานต์  แสนพันนา
2. นางสาวศรีสุดา  ทามณี
3. เด็กหญิงสุณิชา  บุญเติม
 
1. นางสาวปาริฉัตร  แสนณรงค์
2. นางวิวัลยา  ปัญเศษ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายมงคล  ภูดี
2. นางสาวสายธาร  ป้อมทอง
3. นายอัษฎาวุธ  สิมสินธุ์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  แสนณรงค์
2. นางวิวัลยา  ปัญเศษ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพยสุดา  พลหาญดี
2. นายอิทธิ  ขนานไพร
 
1. นางสาวพัชนีย์  สุวรรณไตร
2. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นายประณต  บัวปัดชา
2. นายเมธินทร์  ผิวเหลือง
 
1. นายธรรมรัตน์  บับพาน
2. นายธีรพันธุ์  จันทบุตร
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายธนพล  เสนารักษ์
2. นายพลวัฒน์  บุญค้ำ
 
1. นายธนเดช  มณีวรรณ์
2. นายวิสุทธิ์  โสมสิทธิ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายธนวัฒน์  บัวหลวง
2. นายสุรศักดิ์  จันทะลุน
 
1. นายณรงศักดิ์  พรมวัง
2. นายธนเดช  มณีวรรณ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายรัฐพล  ทีสุกะ
2. เด็กชายวันเฉลิม  ผายทอง
 
1. นางศรัณยา  แสนบุญศิริ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  โยธายุทธ
2. เด็กชายที่รัก  พิณพิมาย
 
1. นายธนเดช  มณีวรรณ์
2. นายวชิระเดช  พังตุ้ย
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติชัย  อุปัชฌาย์
2. เด็กชายธนกิตติ์   ไกรวิราช
 
1. นางพัชรนันท์  แสนดวง
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  อักษรพิม
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวพชรภร  คำภูแสน
2. นายสุทธิพงษ์  อรัญเสน
 
1. นายชูชาติ  สาลีเพ็ง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นายธนากร  ผากงคำ
2. นายอานนท์  แก้วก่อง
 
1. นางสาวอรุณี  ทัพซ้าย
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายนฤเบศน์  กาลจักร์
2. นายโรจนวัฒน์  สาขันธ์โคตร
 
1. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
2. นายสุริยะ  วานะวงศ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาววันรัชดา  แก้วดี
2. นางสาวสุกานดา  จำปาเหลือง
3. นายโรจนวัฒน์  สาขันธ์โคตร
 
1. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
2. นายสุริยะ  วานะวงศ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายภูวดล  ช่วยรักษา
2. นายเนติพงษ์  บุญชาญ
 
1. นายภัทรวุฒิ  โคตรสี
2. นายวีระชัย  พรหมแสง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายคัมภีร์  ตยานันท์
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  คุ้มโต
3. เด็กหญิงสวรรยา  สุวรรณรงค์
 
1. นางพัชรนันท์  แสนดวง
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  อักษรพิม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายชูเกียรติ  ศรีรัตน์
2. นายนัฐพงษ์  ศรีสุราช
3. นายนันทพงศ์  โพธิ์ศิริกุล
 
1. นางพัชรนันท์  แสนดวง
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  อักษรพิม
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายทัศพงษ์  หลักคำ
2. เด็กชายพศวัต  อินนา
3. เด็กชายศักดิ์มงคล  มูลดวง
 
1. นางพัชรนันท์  แสนดวง
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  อักษรพิม
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายณัฐพงศ์  หล้าหิบ
2. นายอัมฤทธิ์   บุญชื่น
3. นายไตรวัชร  ตรงดี
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นายเดชา  ศิริดล
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายชนะศักดิ์  สุขทาน
2. นายชวกร  พรมวัง
3. นายภาณุพงศ์  สุริยะเดช
4. นายอภิลักษณ์  เสนีชัย
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นายเดชา  ศิริดล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  คำอุดม
 
1. นางสาวภิรมย์ญา  สุธรรม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวบุษยมาศ  เฟือยงาราช
 
1. นายนเรศ  เปลี่ยนคำ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายภานุพงษ์  หนูทองหลาง
 
1. นางพัชรินทร์  คณิสาร
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกนกวดี  ไตรคำ
 
1. นางสุฐิดา  สาระนันท์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  แฟมไธสง
 
1. นางสาวนพรัตน  นาลงพรม
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวปรียาพร  หลักทอง
 
1. นางพาณี  เวทย์บูชา
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ชรินทร์
 
1. นางพนิดา  เทพคนดี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวรวีวรรณ  มัชปะโต
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  ธรรมสะอาด
2. เด็กหญิงฐิติยา  บุดดีวงษ์
3. เด็กหญิงณัชชยา  ขุนไม้งาม
4. เด็กชายนันทวัฒน์  พิสัยสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุภัทรา  หมื่นพรมไพร
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ใสลำเพาะ
2. นางแสงเดือน  ยิ่งยง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  พะโส
2. นางสาวฐิตาพร  บุตรละคร
3. นายธิติวุฒิ  ปานโพธิ์
4. นายสุวัจน์  ธรรมมา
5. นายอิศรา  อำทะวงษ์
 
1. นางพนิดา  สาขามุละ
2. นางแสงเดือน  ยิ่งยง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงวาสนา  ชมภูประเภท
 
1. MissLi   PeiPei
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาววราภรณ์  ทองชนะ
 
1. MissMa  xain
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงฑิตยา   สิงห์ชัย
 
1. นายปีติชา  ชะนะนาม
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  พามา
 
1. นายธนากร  ม่วงนาครอง
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวจริยา  ยศภา
2. นางสาวพัชรี  ปัญเศษ
 
1. MissAnnabelle  U Tobiy
2. นางแสงเดือน  ยิ่งยง
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจิราภา  แผ่นทอง
2. นางสาววีรยา  ฉัตรทอง
 
1. นายนเรศ  เปลี่ยนคำ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 1. เด็กชายฉัตรชัย  แสนคำ
2. เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์ครทา
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีไชย
4. เด็กชายมนัสพงษ์  ดวงพรม
5. เด็กชายศักดิ์สยาม  พ่อศรียา
6. เด็กชายศิริวัฒน์  อะโน
7. เด็กชายสันติพงษ์  อาจภักดี
8. เด็กชายเอกชัย  น้อมวงค์
 
1. นายประพจน์  อุ่นวิเศษ
2. นายวิชา  ศรีสร้อย
3. นายเดชศรี  ใครบุตร
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 1. นายก้องเกียรติ  อินทร์อุไร
2. นายชัยมงคล  ฤทธิมนตรี
3. นายบุญมา  ขันตี
4. นายปกรณ์  ปองใน
5. นายอติพงษ์  บุตรแสนคม
6. นายไกรสร  สายสินธุ์
 
1. นายประพจน์  อุ่นวิเศษ
2. นางพรสวรรค์  ทัศวงษา
3. นายเกียรติกมล  นาจาน
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวนวรัตน์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงผกามาศ  ชมราศรี
3. นางสาวรุจีรัตน์  สุมาลี
4. นายวงศ์ธวัช  ตุ่ยไชย
5. นางสาววนิดา  โพธิ์ชัย
6. นายศักดิ์นรินทร์  แม้วจ๋า
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์  งิ้วโสม
8. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญชาญ
9. นางสาวอภิญญา  ดาคำ
10. นางสาวอรอนงค์  จองลีพันธ์
 
1. นางรินนา  ชาไมล์
2. นางสมันญา  บัวศรี
3. นางสาธกา  ศรีธนะ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงจิระประภา  ไตรวงค์ย้อย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  โสมศรี
3. เด็กหญิงชลลดา  คิดโสดา
4. เด็กหญิงนัทชา  ไตรสุ
5. เด็กหญิงวนิดา  กิมุล
 
1. นายนีรภัย  คิดโสดา
2. นางสาววารุณี  ธงไพร
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวนงลักษณ์  จันทริวงษ์
2. นางสาวนฤมล  พลศรี
3. นางสาวมะลิวรรณ์  กุลภา
4. นางสาววนิดา  พรวิจิตร
5. นางสาววีราภรณ์  ประชุมสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกร  คิดโสดา
2. นางลภัสรดา  นาโควงค์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกนกกร  ถามะพันธ์
2. นางสาวกนกอร  ศรีวระสาน
3. นางสาวมัทนิกา  ศรีหาสมบัติ
 
1. นางสาวนริลศร  พรหมเสนา
2. นางอนุรี  โฉมยา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายมานะ  สมบัติดี
2. นางสาวสุกัญญา  สมสมัย
3. นางสาวเจนจิรา  พลเสน
 
1. นางวรงค์นุช  ก้อนตาล
2. นางสุภาพ  อำมุกคะ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ประชายุ่น
2. นางสาวพัชรินทร์  จ้งจันทร์ศรี
3. นายอธิวัฒน์  บุตเต
 
1. นางสาวพรทิพย์  คิดโสดา
2. นางอุทุมพร  ไชยอินทร์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกมลวรรณ  กาบแก้ว
2. นางสาวปิยทิพย์  นามเสาร์
3. นางสาวอรทิรา  คิดโสดา
 
1. นางนิภา  ไฝทาคำ
2. นายไสว  หงษ์ภูมี
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายอรรถพร  พรมแสง
2. เด็กชายุภูธเนศ  คุณบุราณ
 
1. นางบรรพตี  แดนขนบ
2. นางประภัสษร  จักรบุตดา
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วฝ่าย
 
1. นางภัชรินทร์  เพริศแก้ว
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 1. เด็กชายวรวัฒน์  ลีลาด
2. เด็กชายอาธร  พรหมรินทร์
 
1. นายปัณณวิชญ์  กำบัง
2. นางสมศรี  กุดนอก
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายสิทธา  นิติยาโรจน์
 
1. นายกัณวัฒน์  ราช้อน
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 1. เด็กชายคมกวี  ทัศวงษา
2. เด็กชายอนุชิต  กรุงขุนทด
 
1. นายปัณณวิชญ์  กำบัง
2. นางสมศรี  กุดนอก
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 1. นายอภิรักษ์  ทัศวงษา
 
1. นายปัณณวิชญ์  กำบัง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. นายธนากร  พวงปัญญา
 
1. นางวาสนา  แก้วดวงดี
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายชัยวิสุทธิ์  ไชยขันธ์
 
1. นายอิทธิชัย  ประธาน
 
169 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายคนองศักดิ์  เข็มจักร์
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
170 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายวราวุฒิ  ปังอินทร์
 
1. นายชาญณรงค์   ใสงาม
 
171 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายวงศ์ธวัช  ตุ่ยไชย
 
1. นายอนุชิต  ศิระจิราวัชร์
 
172 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายอนุชาติ  ช่วยรักษา
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
173 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกชกร  คุณอุทา
2. เด็กหญิงกนิการ์  บงบุตร
3. นายคนองศักดิ์  เข็มจักร์
4. เด็กหญิงจันทา  ชื่นชม
5. เด็กชายจิรายุ  มั่งคงขวา
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยดวง
7. เด็กชายชญานนท์  กวานปัดชา
8. นายณรงค์ศักดิ์  บุญชาญ
9. นายต้นตาการ  บุญชาญ
10. นายธวัชชัย  ช่วยรักษา
11. นางสาวธัญญารัตน์  แก่นท้าว
12. นางสาวนันทิกานต์  นิพันธ์
13. เด็กชายบันลือฤทธิ์  พลเวียง
14. เด็กหญิงพนิดา  แก่นท้าว
15. นางสาวพรพรรณ  จันทร์ศรี
16. นายภานุวัฒน์  เป้าปิด
17. นายยอดขวัญ  ไวยพัฒน์
18. นายรัฐกร  คุณบุราณ
19. นายวราวุฒิ  ปังอินทร์
20. นางสาววรินดา  แก้วฝ่าย
21. เด็กชายศิริศักดิ์  น้อยโสมศรี
22. นางสาวศุลีพร  สิงหะ
23. นางสาวสุดารัตน์  ประสงค์ดี
24. นายสุรไกร  ไตรสุ
25. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทวีชาติ
26. เด็กหญิงอทิตยา  แก้วฝ่าย
27. นายอนุชา  คิดโสดา
28. นายอนุชาติ  ช่วยรักษา
29. นายอนุวรรต  นามสุโพธิ์
30. นายไกรภพ  สิงห์คาม
 
1. นายจักรพล  ตรีศรี
2. นายชาญณรงค์  ใสงาม
3. นางสาวณัฐชนันท์  โพชะราช
4. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
5. นายธนกร  แก้วบัวสา
6. นายยอดธง  ริยะบุตร
7. นายไสว  หงษ์ภูมี