สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมวานรนิวาส 87 6 1 1 94
2 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 80 9 3 1 92
3 บ้านม่วงพิทยาคม 69 11 3 5 83
4 อากาศอำนวยศึกษา 69 9 4 2 82
5 โพนงามศึกษา 57 8 4 2 69
6 กุดเรือคำวิทยาคาร 41 5 5 6 51
7 ภูดินแดงวิทยา 33 5 8 6 46
8 ท่าสงครามวิทยา 28 5 3 4 36
9 หนองแวงวิทยา 25 5 6 4 36
10 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 24 7 2 2 33
11 ศึกษาประชาสามัคคี 23 2 2 1 27
12 เดื่อศรีไพรวัลย์ 8 4 0 1 12
13 ธาตุทองอำนวยวิทย์ 7 0 2 1 9
14 คำยางพิทยาคม 5 1 0 0 6
15 บ้านดงหม้อทอง 0 0 0 4 0
รวม 556 77 43 40 716