หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-snk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ ศรีเทพโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร ไชยอินทร์โรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางสาวนภัสสร จิตรามาศโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวภัณทิลา สุภารีโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
7. นางวราพร การุญโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นางรัญจวน กุลอักโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติยา สิมสินธุ์โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภัสสร จิตรามาศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวศุพิชชา บุตรละครโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี คำปังโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
6. นางปิราณี พลราชมโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นางปริศนา ดวงกุลสาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ วังยายฉิมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางกองเพชร จัทรพิทักษ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นายเสวย โพนดาแคบโรงเรียนโพธิ์ชัยทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอมรวรรณ มุลตองคะโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชญา แก้วก่าโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายเดชศรี ใครบุตรโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ อุ่นจันทร์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
8. นางสุภาพ อำมุกคะโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์โรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ ฝูงพิลาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นางสุรินทร์ อุดชุมมารีโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
4. นายเดชศรี ใครบุตรโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวเนตรนภา รัตนะโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายบัญชา คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินารถ ไชยตะมาตย์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
3. นางสาววารุณี ธงไพรโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางภัทรกันย์ เอกพันธุ์ โรงเรียนม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกฤติยา กุลภาโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
6. นางอุษณีย์ สุริยะเดชโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
7. นายวิชิต ประทัยเทพ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์โรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ วรดีโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวภัณทิลา สุภารีโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
4. นางนิภา ไฝทาคำโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายเสวย โพนคาแคบโรงเรียนโพธิ์ชัยทองวิทยาคม กรรมการ
6. นางอัจฉรา ปะติเกโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นางสาวกรรณิกา ไชยแสงราชโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ปะติเกโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา นาคโคตรโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
4. นางสาววารินรักษ์ ขวาวงศาโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
5. นางสาวธนภรณ์ วรดีโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวสุภารัตน์ ปาละลีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นางสาวสมจิตร จันทาสีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พลราชมโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณ มูลสารโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
5. นางกัลญาญีย์ นิวาสวัฒน์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
6. นายวิชิต ประทัยเทพโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการ
7. นางภัทรกันย์ เอกพันธุ์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์โรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประพิณ โคตรชมพูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ มุลสารโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นางสุรินทร์ อุดชุมมารีโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพักตร์ นนตระอุดรโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายเอกกรานต์ ดุษฎีเวโรจน์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางอนุรี โฉมยา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุทุมพร ไชยอินทร์ โรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางสาวนารินรักษ์ ขวาวงศา โรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภา โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง กรรมการ
6. นางวงค์นุช ก้อนตาลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการ
7. นางสาวอรอนงค์ อ่างคำโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
8. นายเอกกรานต์ ดุษฎีเวโรจน์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ สาระนันท์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ สัพโสโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติกมล นาจาน โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายอิทธิชัย ประธานโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายคมคิด ใครบุตรโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นางสาวศศิ ผาวิชัยโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
7. นางสาวรัตนาพร สมบูรณ์โรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ มันอาษา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
9. นางสาวอัญชลี นิลทะราชโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรรมการ
10. นางสาวณัฐธิดา ไชยยศโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ สาระนันท์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ สัพโส โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ การุญโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรการ รุจาคม โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นางอ้อยทิพย์ สายเงินโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรรมการ
6. นางวาสนา แก้วดวงดีโรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
7. นางทัศนีย์ ใจดี โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกร คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
9. นายสุริยา ศรีทุมมาโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
10. นางสาวมัสยา สุวรรณจันทร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
11. นายจรัญชัย อนุศาสตร์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ สาระนันท์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ คณิสารโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ทัศวงษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นางอัจฉรา นารีโรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
5. นางประณาลี ยงพรหมโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางกรชนก ลิลาศโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ พรมลี โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
8. นายบัญชา เข็มอุทาโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
9. นางจันทร์เพ็ญ จำเริญโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ สาระนันท์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ คณิสารโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ทัศวงษา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอักเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนาพร สมบูรณ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
6. นายปติพล มานิสสรณ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ สาระนันท์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ คณิสารโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ทัศวงษาโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายกัณวัฒน์ ราช้อนโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรัญญู ศิริสรณ์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายจีรวัฒน์ แก้วฝ่ายโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางณัฐยา ศรีบุญเรือง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ สาระนันท์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ คณิสารโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายวรการ รุจาคมโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นางวรัญชยา หงษ์อ่อนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรรมการ
5. นางอัจฉรา นารี โรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
6. นางพนัชกร หอมเฮ้า โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ พรมลีโรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการ
8. นางสาวจิราภรณ์ สุทธิวงศ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ สาระนันท์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายขจรเดช ศิริวานก โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ รองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ เทียนแก้วโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายทรงฤทธิ์ ศรีอักเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอุษาพรรณ ติงมหาอินทร์ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกร คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
7. นายสุริยา ศรีทุมมาโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
8. นายธีระวัฒน์ จักรบุตดา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
9. นางสาวธนัชพร พ่อธานี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
10. นางสุรัสวดี ศิริดลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ สาระนันท์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายขจรเดช ศิริวานกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายวรการ รุจาคมโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ พลพันธ์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรรมการ
5. นางสุธินี เคนไชยวงศ์โรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
6. นางสาวกรนรินทร์ อ่อนสุระทุมโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางสาววนิดา รังหอม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
8. นางสุรัสวดี ศิริดล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ สาระนันท์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายขจรเดช ศิริวานกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรัชญาพร ต้นภูบาลโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
4. นางศิริรัก รุ่งเรืองโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรรมการ
5. นางวาสนา แก้วดวงดีโรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
6. นางสาวนิตยา สอนนุชาติโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพรพรรณ ศรีประสงค์โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
8. นายนีรภัย คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
9. นายภูริวัฒน์ บัวพินธุ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
10. นายไตรสิทธิ์ ธีระจาตุพัฒน์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นางนุชจรินทร์ ประลอบพันธุ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ สาระนันท์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ใจดี โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีนุช คำยอดโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายเกียรติกมล นาจานโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นางสุธินี เคนไชยวงศ์โรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุภาพร ไชยเทศโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการ
7. นางสุดาพร คำเกาะ โรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
8. นางสาวศศิ ผาวิชัยโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
9. นายภูริวัฒน์ บัวพินธุ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการ
10. นางสวรส เข็มอุทา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
11. นางนิภาพร มาละอินทร์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สวัสจิตร์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประธานกรรมการ
2. นายมานะ กลางชมภูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธานกรรมการ
3. นางจิรัชยา บุญศรีโรงเรียนโพธิ์ชัยทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางเย็นฤดี ศรีสร้อยโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นางมัลลิกา วงศ์ประชาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางภัทรทิรา ไชยนาโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
7. นางประภาพร ภาคีโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์กรรมการ
8. นางอภิญญา อาจหาญโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
9. นางสุภาวดี ช่วยรักษาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
10. นายคุณาธิป ชาญนราโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
11. นางสาวคัทลียา ครองยุติโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
12. นางสาวพิไลรัตน์ พรมวังโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
13. นางสาวนิภาพร อาจหาญโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวกรรณิการ์ ทองอันตังโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
15. นางนิภาพร อวนป้องโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
16. นายสมศักดิ์ ป้องทองโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประธานกรรมการ
2. นายมานะ กลางชมภูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา จ่าไธสงโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวหงส์ทอง ปาระพิมพ์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุทธินันท์ กุลภาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นายภราดร ประลอบพันธุ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นายสุนทร โชครื่นเริงโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
8. นางมยุรัตน์ ธิสาเวทย์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
9. นายเนตร สุรำไพโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
10. นางกัลยา ป้องทองโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
11. นางหนึ่งฤทัย ชมชัยภูมิโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการ
12. นายอรรถพล ศุภรรัตน์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการ
13. นางระจิรา ล้อศรีสกุลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สวัสจิตร์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประธานกรรมการ
2. นายอดุล วิชาการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รองประธานกรรมการ
3. นายขวัญใจ โถบำรุงโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายพละชัย พรหมจันทร์โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางลภัสรดา นาโควงค์โรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นางสาวกณิตตา อนันต์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นางประโรม แสงแก้วโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
8. นางสาวรุ่งอรุณ พลแสนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาววาสนา อโนมาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประธานกรรมการ
2. นายอดุล วิชาการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รองประธานกรรมการ
3. นายประพจน์ อุ่นวิเศษโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนิตยา คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายพนัส ทองปานโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรพิศ แสนมนตรี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นางสาวนันทนา ทัพทะมาตย์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สวัสจิตร์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา พรหมดาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรียาภัทร เครือคำโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรางค์ ภักดีสวัสดิ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นายชำนาญการ สาขามุละโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวศศินภา ลุนาวันโรงเรียนคำยางพิทยาคม กรรมการ
7. นางวิภาภรณ์ วงศ์วณิชโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา พรหมดาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธินัน กุลภาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นายอภิรัฐ แสงลีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรวงทอง เปลี่ยนเอกโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายเอกฉันท์ วงศ์อินพ่อโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นายฉัตรชัย อินทรสิทธิ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
8. นางวิภาภรณ์ วงศ์วณิชโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รองประธานกรรมการ
3. นางพัสราพร คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นายพูณศิลป์ อ่อนใสยโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการ
5. นายพุทธชาด ไชยนาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ มั่นจิตรโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นายพงษ์ภาส มณีโชติโรงเรียนคำยางพิทยาคม กรรมการ
8. นายอภิชัย แก้วกาวีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ คิดโสภาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางสาวราตรี ทิพย์มหาอินทร์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการ
5. นางภัทรทิรา ไชยนาโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
6. นางสาวกนกอร ศรีวิลัยโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นายสุเมธ นามคันไชยโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรรมการ
8. นายอภิชัย แก้วกาวีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประธานกรรมการ
2. นางพาณี เวชย์บูชาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ นาอุดมโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นายวิทยา สาขามุละโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางกัลยา ป้องทองโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายศรีเกษมศักดิ์ กองนาคูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นางพิไลพร พรมวังโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
8. นายวีรยุทธ รวยทรัยพ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประธานกรรมการ
2. นางพาณี เวชย์บูชาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งสุริยา ศรีบุญไชยโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นายวิทยา สาขามุละโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสินธวัฒน์ เข็มอุทาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายศรีเกษมศักดิ์ กองนาคูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นางนิศากร แสงพงศานนท์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์โรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนายสมพร จ่องสละโรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นางกองเพชร จันทรพิทักษ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ลานนท์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายไพเราะ กุลภาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นายอนุชา ตินอาษาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นางสาวพจนา มนตรีสา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์โรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพร จ่องสละโรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นางกองเพชร จันทรพิทักษ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ลานนท์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายไพเราะ กุลภา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นายอนุชา ตินอาษาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นางสาวพจนา มนตรีสาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ พิมพ์สุวรรณโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายอำพร อุ่นสัยโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอัมรา ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางจิรัชยา บุญศรีโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางกนกอร ตามะลีโรงเรียนโพนงามศึกษกรรมการ
7. นายพิมล พักตะไชยโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
8. นายคาลม แสงแก้วโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
9. นายภูไชย์ กว้างวงศ์โรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
10. นางสุภรณ์ ไชยภูมิโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์โรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ พิมพ์สุวรรณโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาณี พรหมเชษฐาโรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายพาที จอมคำ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายกมล ลุนอุบลโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นายคำสอน ประเสริฐสังฆ์โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณัฐชนันท์ โพชะราชโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นางสาวอรพิน จันติ๊บโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
9. นางสาวสนองใจ เยาวะศรีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
10. นางสุภรณ์ ไชยภูมิโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางสุรางค์ คำมุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ พิมพ์สุวรรณโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รองประธานกรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรรมการ
4. นายชูชาติ สาลีเทาโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายพีระวัฒน์ ศรีธรรมมาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายนพพร ศรีสุพงศ์โรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นายไสว หงษ์ภูมีโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
9. นายทวี พรทวีกานต์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
10. นางรินนา ชาไมล์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
11. นายพิมล พักตะไชย โรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
12. นายวิรัตน์ สุวะศรีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์ โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ พิมพ์สุวรรณโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัมรา ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ้งตะวัน นาสพัสโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวสนองใจ เยาวะศรีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุภาณี พรหมเชษฐาโรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคารกรรมการ
7. นายสังวียน สีแก้ว โรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
8. นายพิมล พักตะไชยโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
9. นางกนิษฐา ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
10. นางสาวรัตนสิริ เลิศสงครามโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุกัญญา ทองคำเมืองโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ พิมพ์สุวรรณโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัมรา ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ้งตะวัน นาสพัสโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวสนองใจ เยาวะศรีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุภาณี พรหมเชษฐาโรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคารกรรมการ
7. นายสังวียน สีแก้ว โรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
8. นายพิมล พักตะไชยโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
9. นางกนิษฐา ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
10. นางสาวรัตนสิริ เลิศสงครามโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวธัญญาลักษณ์ ใจดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์โรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ พิมพ์สุวรรณโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัมรา ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชนี ใบธรรมโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นางรัชพร เคนพิทักษ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางภาวิพรรณ อินธิปีกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นางเพ็ญศรี ประเสริฐสังข์ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์กรรมการ
8. นางสาวศิวกานต์ เดชทศรโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
9. นายถวัล โพสาวังโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอัจฉรา เคนคำพันธ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์โรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ พิมพ์สุวรรณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธานกรรมการ
3. นางภาวิพรรณ อินธิปีกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ประเสริฐสังข์โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์กรรมการ
5. นางดวงกมล พาเพียเพ็งโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิวกาานต์ เดชทศรโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางพัชนี ใบธรรมโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
8. นางรัชพร เคนพิทักษ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
9. นางสาวอัจฉรา เคนคำพันธ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางศรินทร์ธร วรชิณโรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาณี พรหมเชษฐาโรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายพาที จอมคำโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรรมการ
5. นายกมล ลุนอุบลโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นายคำสอน ประเสริฐสังฆ์โรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางสาวณัฐชนันท์ โพชะราชโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรพิน จันติ๊บโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
9. นางธนารมย์ วรรณบุรีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
10. นางสุภรณ์ ไชยภูมิ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางศรินทร์ธร วรชิณโรงเรียนภูดินแดงวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติมา พร้อมวงศ์โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล พันธ์ชัยโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรรมการ
5. นายสังเวียน สีแก้วโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
6. นางอุไรวรรณ แสงหาญโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรัตนสิริ เลิศสงครามโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
8. นางใจยา แก้วฝ่ายโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
9. นางสาวพัฒน์นรี ทุติโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
10. นายมนตรี รักดีบุญยืนโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
11. นางธนารมย์ วรรณบุรี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
12. นางมารศรี อินทรสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
13. นางสาวปิยวรรณ เอฟวา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
2. นางศรินทร์ธร วรชิณโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
3. นายพาที จอมคำโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ โคตรชมพู โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายธงชัย จันบาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นายอำพร อุ่นสัยโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมพร จ่องสละโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
8. นางดาเรศ วงศ์ประทุม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
9. นางรัญจวน กุลอักโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
10. นางมารศรี อินทรสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ นิวาสประกฤติโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ หงษ์ภูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศิริ นารีสา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระเดช ไชยสาคร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
6. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงศ์โรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
7. นายอำนวย ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ นิวาสประกฤติโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา คุณละโรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการ
4. นางสาวสุดใจ วงศ์ศิริ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
5. นางสาธกา ศรีชนะโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
6. นางสาวสุปรียา กองนางอ้ม โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายนายธงชัย พลวิวัฒน์โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคมกรรมการ
8. นายอภิชาติ หงษ์ภูโรงเรียนคำตากล้ากรรมการ
9. นางพัชรี แก้วตาบรรทัดโรงเรียนโพนงานศึกษากรรมการ
10. นายปกรณ์ อุ่นมะดีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ นิวาสประกฤติโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา คุณละโรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการ
4. นางสาวสุดใจ วงศ์ศิริ โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นางสาธกา ศรีชนะโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
6. นางสาวสุปรียา กองนางอ้ม โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี กรรมการ
7. นายปกรณ์ อุ่นมะดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ นิวาสประกฤติ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชัยยา เชื้อสาทุมโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัสราพร คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายสุริยา ภาภักดีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
6. นายณัฐวุุฒิ อุดมแสน โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม กรรมการ
7. นายอิดธิเดช ใต้กรแก้วโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ นิวาสประกฤติโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นายชัยยา เชื้อสาทุม โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัสราพร คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายสุริยา ภาภักดีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายณัฐวุุฒิ อุดมแสนโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม กรรมการ
7. นายอิดธิเดช ใต้กรแก้ว โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม ม.1-ม.3
การแข่งขันรวม ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปรเมศ เถายะบุตรโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ ดกเอียร์ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยิ้มแย้ม เดชทองทิพย์ โรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการ
5. นายกอร์ป ปัตพีโรงเรียนบ้านวังบง ( สพป. สน. 3 ) กรรมการ
6. นายภูมิวัฒน์ พรมวังโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีปรเมศ เถายะบุตรโรงเรียนท่าสงครามวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ ดกเอียร์โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวยิ้มแย้ม เดชทองทิพย์ โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นายกอร์ป ปัตพีโรงเรียนบ้านวังบง ( สพป. สน. 3 ) กรรมการ
6. นายภูมิวัฒน์ พรมวังโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ คำมุข โรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ เตชชมภู โรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ บับพานโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ อุดมแสน โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมานมิตร คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นายกอร์ป ปัตพี โรงเรียนบ้านวังบง ( สพป. สน. 3 )กรรมการ
7. นายกรุงทอง ผายเงิน โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
8. นายวัชรพงษ์ คำมุขโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวิบูลย์ คำมุข โรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ เตชชมภู โรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ บับพาน โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ อุดมแสนโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม กรรมการ
5. นายสมานมิตร คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นายกอร์ป ปัตพี โรงเรียนบ้านวังบง ( สพป. สน. 3 )กรรมการ
7. นายกรุงทอง ผายเงิน โรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
8. นายวัชรพงษ์ คำมุข โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปรเมศ เถายะบุตรโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา แก้วดวงดีโรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
3. นางวาสินี อุดมแสนโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายรณชัย ดวงกุลสา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
5. นางอินถวา หัสดรโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ สุวรรณโน โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ประธานกรรมการ
2. นางกรชนก ลิลาศ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม กรรมการ
3. นายสุนทร บุพศิริโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นางแก้วตา ภู่สุวรรณ์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรรมการ
5. นางประกาย พรหมจันทราโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
6. นางเทวา ดาวจันทึก ดาวจันทึกโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปรเมศ เถายะบุตรโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนมเทียน ลีนาลาศโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
3. นายเมษ์ธิตย์ พละกรตโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี กรรมการ
4. นางละม่อม เคนไชยวงศ์โรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
5. นางอินถวา หัสดร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการ
6. นางนภาพร วงศ์สุริยวรรณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีปรเมศ เถายะบุตรโรงเรียนท่าสงครามวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายพนมเทียน ลีนาลาศ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
3. นายเมษ์ธิตย์ พละกรตโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี กรรมการ
4. นางละม่อม เคนไชยวงศ์ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
5. นางอินถวา หัสดรโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการ
6. นางนภาพร วงศ์สุริยวรรณโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ คำมุขโรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณชพัฒน์ ดุลยลาโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชา ศรีสร้อย โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกร คิดโสดา โรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
5. นายพงษ์สวัสดิ์ วงศ์ประชา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายกรุงทอง ผายเงิน โรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
7. นายเดชา ศิริดลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ สุวรรณโนโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ไชยพงศ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นางสาวสุปรียา กองนางอ้มโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางศรีวิไล ปังอุทาโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
5. นายพงษ์สวัสดิ์ วงศ์ประชา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายกรุงทอง ผายเงิน โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
7. นางภัทรทิรา ไชยนา โรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
8. นายดอกไม้ เจริญชัย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สุวรรณโน โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา แก้วดวงดีโรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
3. นายคำสอน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ทิพย์นนท์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรรมการ
5. นายสกุลนี แสนโสดา โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ กรรมการ
6. นางอินถวา หัสดรโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ สุวรรณโน โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา แก้วดวงดี โรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
3. นายคำสอน ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม กรรมการ
4. นางไพบูลย์ ทิพย์นนท์โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
5. นางอินถวา หัสดรโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นางสกุลนี แสนโสดา โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายปรเมศ เถายะบุตรโรงเรียนท่าสงครามวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา อาจหาญ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม กรรมการ
3. นายวิเชียร ไชยพงศ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นางจิวัลยา ปัญเศษ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการ
5. นางอินถวา หัสดร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ สุวรรณโนโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนสิริ เลิศสาคราม โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม กรรมการ
3. นางรพีรพรรณ วงศ์ประทุมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ แก้วไชยโย โรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
5. นางเทวา ดาวจันทึก โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการ
6. นางอินถวา หัสดร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ คำมุข โรงเรียนหนองแวงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางอุษาพรรณ ติงมหาอินทร์โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวนกอร ศรีวิลัย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
5. นางธัญญลักษณ์ ธีระจาตุพัฒน์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายวิบูลย์ คำมุขโรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุษาพรรณ ติงมหาอินทร์ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรรมการ
4. นางสาวนกอร ศรีวิลัยโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
5. นางธัญญลักษณ์ ธีระจาตุพัฒน์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สุวรรณโน โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา นารี โรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ไชยะ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
4. นางกัลยา พิมพ์สมแดง โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปริฉัตร แสนณรงค์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นายอรวรรณ แสงรุ่ง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ สุวรรณโนโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา นารี โรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ไชยะ โรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นางกัลยา พิมพ์สมแดง โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปริฉัตร แสนณรงค์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการ
6. นางอรวรรณ แสงรุ่งโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนภาดล วิภาวิน โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นายวีระชัย พรหมแสงโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
4. นางพัชรนันท์ แสนดวง โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวกนกรัตน์ ดกเอียร์โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม กรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
7. นายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนภาดล วิภาวิน โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถี โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นางวาสินี อุดมแสน โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางศรัณยา แสนบุญศิริ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
5. นางอัจฉรา นารี โรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
6. นางภิลัยลักษณ์ อาจศิลป์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
7. นายวิสุทธิ์ โสมสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนภาดล วิภาวิน โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา พรหมดา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธานกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรืองโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
4. นายพรประเสริฐ คิอินธิโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
5. นางธนภรณ์ นนทแสนโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ กรรมการ
6. นางวาสินี อุดมแสนโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวอรอนงค์ เหง้าพรมนิล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนภาดล วิภาวิน โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ปัญเศษ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
5. นายธีรพันธุ์ จันทบุตร โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี กรรมการ
6. นายพีระวัฒน์ ศรีธรรมมาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวอรอนงค์ เหง้าพรมนิลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนภาดล วิภาวิน โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายสุริยะ วานะวงศ์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวอรุณี ทัพซ้าย โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ เลิศศรีโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
6. นางสาวกนกรัตน์ ดกเอียร์ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม กรรมการ
7. นายวชิระเดช พังตุ้ย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนภาดล วิภาวินโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา พรหมดาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ ดกเอียร์โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม กรรมการ
4. นางธนภรณ์ นนตะแสน โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ กรรมการ
5. นางสาวเอื้มพร เชื้อสิงห์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายธีระพงษ์ ศรีสร้อย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายนภาดล วิภาวินโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา พรหมดาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธานกรรมการ
3. นางธนภรณ์ นนตะแสน โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
4. นางวาสินี อุดมแสน โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม กรรมการ
5. นายธีระพงษ์ ศรีสร้อย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการ
6. นางสาวเอื้มพร เชื้อสิงห์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายนภาดล วิภาวิน โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถีโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ จันทรบุตร โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายสุรชาติ กำลังฤทธิ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางธนภรณ์ นนตะแสน โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ กรรมการ
6. นางวาสนา แก้วดวงดี โรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
7. นายวิสุทธิ์ โสมสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนภาดล วิภาวิน โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถี โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายภัทรวุฒิ โคตรสี โรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
5. นายสุรชาติ กำลังฤทธิ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
6. นางภิลัยลักษณ์ อาจศิลป์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
7. นางศรัณยา แสนบุญศิริโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
8. นายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนภาดล วิภาวิน โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา พรหมดา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รองประธานกรรมการ
3. นายวีระชัย พรหมแสง โรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางสมศรี กุดนอกโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ กรรมการ
6. นายธนเดช มณีวรรณ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายนภาดล วิภาวิน โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย งามวิถี โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายวีระชัย พรหมแสง โรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางสมศรี กุดนอก โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรืองโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
6. นายธนเดช มณีวรรณ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนภาดล วิภาวิน โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา พรหมดา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา แก้วดวงดี โรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
4. นางศรัณยา แสนบุญศิริ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นายวชิระเดช พังตุ้ย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการ
6. นางสาวกนกรัตน์ ดกเอียร์โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวนันนทกานต์ รักษาภักดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สายเย็นโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. Mr.Timmy Idol โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการ
4. นายพรชัย แก้วอัคฮาด โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
5. Mr.Aejandro Caballeroโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
6. นางสาวมยุรี แง่มสุราช โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
7. นางสาวทิพย์วรรณ พันทะสาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวหฤทัย สิมมะลา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Timmy Idol โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางกัลยา พิมพ์สมแดงโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายยอดธง ริยะบุตรโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
6. นางเสาวภา ไปยะพรหมโรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการ
7. นางพาณี เวทย์บูชาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริเยนทร์ วงค์ภาคำโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. Mr.Phillip Steadโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลดารัตน์ ยานุพรมโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายสงกรานต์ ตะโคดมโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
6. นายปัณณวิชญ์ กำบัง โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวมณีรัตน์ พาวงศ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริเยนทร์ วงค์ภาคำโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ อัคพินโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ปังอุทาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายศักดิ์ณรงค์ วิชาการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นายนิรันดร์ นาชัยธงโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
7. นายสงกรานต์ ตะโคดมคำยางพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจินตนา นาลงพรมคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวพิชญา ศิริวงศ์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายหฤทัย สิมมะลาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ อัคพินโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชาติ กำลังฤทธิ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นายพชรพล คิอินธิโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางนพรัต นาลงพรมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นายนฤมล หนึ่งคำมีโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
8. นายทิวา วงศ์ตาขี่ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหฤทัย สิมมะลาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ศรีสำอางค์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางฤทัยสวรรค์ ศรีนาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางประภัสษร จักรบุตดาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. MissMichelle Aragonโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นายศิริโชค นำสงฆ์คำตากกล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
8. นายทิวา วงศ์ตาขี่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายธวัช ทุมมนตรี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนนทชัย เวยสารโรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพนิดา เทพคนดี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางจณิสตา สมบูรณ์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. Mr.Eral Raymond Drinwaterโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการ
6. นางเสาวภา ไปยะพรหม โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
7. นายภิรมย์ญา สุธรรมโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนนทชัย เวยสาร โรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมาวิน ทอดทองโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. Mrs.Agunlule Meeriamโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายนเรศ เปลี่ยนคำโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นางสิรกุล เตโชบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนุชนาถ วงศ์อุดมศิลป์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สายเย็น โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางแสงเดือน ยิ่งยง โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ แก้วไชยโย โรงเรียนท่าสงครมวิทยากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ เพริศแก้ว โรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
6. นายอภิศักดิ์ นามเสาร์โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
7. นางสุนันทา พรหมดา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สายเย็นโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนาฎลดา ผาพรมโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
4. นางแสงเดือน ยิ่งยงโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางบรรพตี แดนขนบโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางสาวรินดา บุญโนโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นางสาวสิรกุล เตโชบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธนัญญา กองกิตติธนกุลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวหฤทัย สิมมะลา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. MissZang Di โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. MissZhang Huiilngโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. MissLi Pei Pei โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. Mr.Cheng Huangโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
7. MissNong Yi Qoingโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. Mr.Coa Yi โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวหฤทัย สิมมะลาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissZang Diโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. MissCao Xiao Minโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. MissChang Lenaโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. Mr.Wang Xiโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. MissMa Xianโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. Mr.Zhang Ming Xiโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายธวัช ทุมมนตรี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายนนทชัย เวยสาร โรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ ถาบุตร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนากร บ่วงนาครองโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
5. นายปีติชา ชะนะนามโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุฐิดา สาระนันท์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนนทชัย เวยสารโรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปีติชา ชะนะนามโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนากร บ่วงนาครองโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ ถาบุตรโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุฐิดา สาระนันท์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสุริเยนทร์ วงค์ภาคำโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางพนิดา สาขามุละ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางกรชนก ลีลาศโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางนงรัตนา ดีนักโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
6. นางกรสิริ สุทธิอาจ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
7. MissMaria Lee Buniel โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายธวัช ทุมมนตรีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริเยนต์ วงศ์ภาคำ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissAnnabelle U Tobis โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัน นาอุดมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นางภัสราภา แสนพลโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. Mr.David Alejandroโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นางนงรัตนา ดีนักโพนงามศึกษากรรมการ
8. Mr.Emerald Jordan โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธนปกรณ์ อวนป้องโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวี พรทวีกานต์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
3. นายสุทธิชัย นวลมะโรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
4. นายประพจน์ อุ่นวิเศษโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นายสมรชัย สมโคตรโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายธนปกรณ์ อวนป้องโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายประพจน์ อุ่นวิเศษโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
3. นายทวี พรทวีกานต์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นายสุทธิชัย นวลมะโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางธนภรณ์ วรดีโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายเดชา ศิริดล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายธนปกรณ์ อวนป้องโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายรินนา ชาไมล์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
3. นายธีรพล สอนวงศ์ษาโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์มงคล โปทากันโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ พรมลี โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ อินทรสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายธนปกรณ์ อวนป้องโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรินนา ชาไมล์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
3. นายธีรพล สอนวงศ์ษาโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์มงคล โปทากันโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ พรมลี โรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการ
6. นายสมศักดิ์ อินทรสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายธนปกรณ์ อวนป้องโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรินนา ชาไมล์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
3. นายธีรพล สอนวงศ์ษาโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์มงคล โปทากันโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ พรมลี โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ อินทรสิทธิ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธนปกรณ์ อวนป้องโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ วรดี โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนารินรักษ์ ขวาวงศาโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นายเดชศรี ใครบุตรโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นางกนกวรรณ สายธิไชยโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางอนุรี โฉมยา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววีรญา วรรณทองโรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการ
8. นางสุภารัตน์ ปาละลีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธนปกรณ์ อวนป้องโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ สายธิไชย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
3. นายเดชศรี ใครบุตรโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนารินรักษ์ ขวาวงศาโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
5. นางธัญญกานต์ จอมคำ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวนริลศร พรหมเสนาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวรงค์นุช ก้อนตาล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายธนปกรณ์ อวนป้อง โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภวันรัตน์ เกตุพิลาโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
3. นางเพียงหทัย จันทะลุนโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ กรรมการ
4. นางจุฑามาศ มณีพรรณโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ เกษมสันต์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายธนปกรณ์ อวนป้องโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางภวันรัตน์ เกตุพิลา โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
3. นายเพียงหทัย จันทะลุนโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ กรรมการ
4. นางจุฑามาศ มณีพรรณ โรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ เกษมสันต์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายธนปกรณ์ อวนป้องโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายมงคล สอนเคน โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ศรีสำอางค์โรงเรียนบ้านม่วงพิยาคมกรรมการ
4. นางสาวนฤมล หนึ่งคำมี โรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
5. นางบรรพตี แดนขนบโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
6. นางนาฎลดา ผาพรมโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
7. นางจณิสตา สมบูรณ์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
8. นางกรชนก ลีลาศโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม กรรมการ
9. นางสุนันทา พรหมดา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายธนปกรณ์ อวนป้องโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ หาญมนตรีโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ แก้วไชยโยโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นางสาวมยุรี แง่มสุราชโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นางนาฎลดา ผาพรมโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
6. นางอังคณาพร สะตะ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
7. นางกรชนก ลีลาศโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม กรรมการ
8. นางสุนันทา พรหมดาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายธนปกรณ์ อวนป้องโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพนัชกร หอมเฮ้า โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ไชยเทศโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัมภา อุปทุมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ พรมลีโรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการ
6. นางนภาพร แสนอุบล โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
7. นางอัญชลี ตะโคดม โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
8. นางวรัญชยา หงส์อ่อน โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์โรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
10. นางสาวประภาพร พันธุ์เวียง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายธนปกรณ์ อวนป้อง โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกัณวัฒน์ ราช้อนโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม กรรมการ
3. นายไพรัตน์ นาชัยธง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ พรมลี โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัญชลี ตะโคดมโรงเรียนภูดินแดงวิทยา กรรมการ
6. นางสาวอัญชลี นิลทะราชโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวนวรัตน์ อินธิราช โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายธนปกรณ์ อวนป้องโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิชญ์ กำบังโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนริลศร พรหมเสนาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววีรญา วรรณทองโรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการ
5. นางนิภา ใฝทาคำ โรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการ
6. นางวิไลวรรณ อุ่นจันทร์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
7. นายเดชศรี ใครบุตร โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
8. นางธัญญกานต์ จอมคำโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
9. นางจุรีรัตน์ เกษมสินธุ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายธนปกรณ์ อวนป้องโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ อุ่นจันทร์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ กำบังโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร กรรมการ
4. นางธนภรณ์ วรดีโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กรรมการ
5. นางอนุรี โฉมยา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิภา ใฝทาคำโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางสาวเพ็ญพักตร์ นนตระอุดรโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายธนปกรณ์ อวนป้อง โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา แก้วดวงดีโรงเรียนท่าสงครามวิทยา กรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ พรมลีโรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการ
4. นางสาวพิรดา ใญยะพงศ์โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นางวรัญชยา หงษ์อ่อนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางสุภาวรรณ์ ศรีสร้อย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายธนปกรณ์ อวนป้องโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา แก้วดวงดีโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
3. นายภูริวัฒน์ บัวพินธุ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิรดา ใญยะพงศ์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นายอิทธิชัย ประธาน โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปิยนุช พิมพ์รสโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นางสาวขวัญชีวา เจริญชัย โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
8. นายเกียรติศักดิ์ โคกลือชาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]