รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงชัญญานุช  กุตตะศรี
 
1. นางสาวนริศรา  ใจดำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวทัดดาว   หน่อแก้ว
 
1. นายภัทรโชติ  ภูหาด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวดรุณี   ศรีสร้อย
 
1. นางเบญญทิพย์  พิสิทธิ์ภักดีกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวทาวีณา  บุตรพรม
 
1. นางแตงอ่อน  ตุ่มนอก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายไตรภพ  เย็นเกษม
 
1. นางวิภาพรรณ  เทศประสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายธนพนธ์  พงศ์วัฒนาวิจิตร
 
1. นางอัญชลี  กุลเกลี้ยง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ภูชธง
 
1. นางประไพศรี  เขจรสัตย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  กุละนาม
 
1. นายณัฏฐากร  นิลเขต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงรักษ์สิตา  พันธะสา
2. เด็กหญิงเนตรชนก  เครือฟ้า
 
1. นางอัจฉรี  ทุมไมล์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวออรญา  บุญวิเศษ
2. นายอุกฤษณ์  จันทร์ป้อง
 
1. นางกฤษณีนาถ  เจริญสุข
2. นางวราภรณ์  ชำนาญ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงอารยา  ไผ่โสภา
 
1. นางไขนภา  เพริศแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาววรางคณา  หอมแพน
 
1. นายมหิดล  วงศ์อินทร์อยู่
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาริชวิทยา 1. เด็กชายกนกวรรณ  บาลมีทะ
2. เด็กหญิงชริตานันท์  ตรินันท์
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  สุริโย
 
1. นางบุญยอร  ขาวสุรินทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  คำลือฤทธิ์
2. นางสาววาสินี  บุตรแสน
3. นางสาวเปรมิกา  เดชะอุ่ม
 
1. นางนภาพร  วงศ์ประทุม
2. นางสุกันยา  กำลังฤทธิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวนภาพร  ปัทถะทุุม
2. นางสาวปรียาวรรณ  มายูร
3. นางสาวอนุสรา  อินทะเสย์
 
1. นางกาญจนา  รัตนกร
2. นายชัยรัตน์  หารเขมร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. นางสาวกรกมล  โยธายุทธ
2. นางสาวณัฐสิตา  ผลาจันทร์
3. นางสาวเจนจิรา  อาจทุมมา
 
1. นายประพืช  ขาวสุริจันทร์
2. นางเปรมวดี  สุพร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวพรทิวา  หลักทอง
2. นายวิทวัส  บุพศิริ
 
1. นายพิเชษฐ์  ศรีนุกูล
2. นางสาววิราวรรณ  เหมะธุลิน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวมัฐญา  มิ่งชะนิด
2. นายศิริพัฒน์  อาจอำนวย
 
1. นางสาววิราวรรณ  เหมะธุลิน
2. นายสุรัตน์  ไชยพันธ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวันนิสา  กุมารสิทธิ์
 
1. นางสาววารุณี  หงษ์ภู
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายกฤษดา  เหมะธุลิน
 
1. นางเนาวรัตน์  ประครองญาติ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ศรีสร้อย
2. นายธนากร  สัพโส
3. นางสาวธมลวรรณ  ทิพย์อุเทน
 
1. นางรุ่งทิพย์  จันทร์อ่อน
2. นางสาวศุภมาตุ  อิ้มพัฒน์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวชลาลัย  ทับศรีแก้ว
2. นายอภิวัฒน์  ขันอุดร
3. นางสาวอรปรียา  แวงวรรณ
 
1. นางสาวบุษกร  เสโนฤทธิ์
2. นางสาวปิยะนุช  บุญชาญ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวฉัตรฏธิดา  หงษ์ภู
2. นางสาวปภัสราภรณ์  บุญเสนาะ
3. นายสุริพงศ์  คำโสภา
 
1. นางณัฐสุดา  บุลานนท์
2. นางสาวบุณยนุช  แสนอุบล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวธัญญาวัลย์  รัตนกร
2. นางสาวปาริชาติ  ปัจจัยโค
3. นางสาวรัชนีกร  บุญสมบัติ
 
1. นายคำนวน  แก้วคำสอน
2. นายประการ  อินทรพานิชย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงญาณกิตติ์  ทวีคูณ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  มั่นน้อย
3. เด็กหญิงอภิญญา  รันทศ
 
1. นายวงค์สุวรรณ  ไชยรบ
2. นางสาวสุวณี  เพียภักดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายธนวัฒน์  เมฆวัน
2. นายปรีดา  โคกฉวะ
3. นางสาวสุนิตา  สืบสิงห์
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญเถิง
2. นายสราวุธ  วิเชียรลม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 1. เด็กชายนพชัย  อัญชัยศรี
2. เด็กหญิงยลดา  ปะสาวะเท
3. เด็กหญิงเกษมณี  เทพมนต์
 
1. นายบันเทิง  เสนสุข
2. นางสาวประภากร  ไชยพันธ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นางสาวขวัญฤทัย   แสงกล้า
2. นางสาวปุญญิศา  ผุดผ่อง
3. นางสาวพรรณิกา   แก้ววงศา
 
1. นางสาวปิยะนุช  อรรคฮาต
2. นางรัชดา  แสนพวง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายมนตรี  พัฒคาต
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ลิ้มพานิชย์
 
1. นางสาวปวีณา  ประพาพันธ์
2. นางสาวสารชา  สายทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายณัฐสิทธิ์  อิ่มเจริญ
2. นายสิทธิพงษ์  ดอกเป้ง
 
1. นายรังสรรค์  วงศ์ษา
2. นายไพรวัลย์  แวววงค์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาริชวิทยา 1. นายธีรพงษ์  สิทธิภูมิ
2. เด็กชายวรกร  โพธิ์ชัย
 
1. นายทรงยศ  คุณทรัพย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  สัพโส
2. เด็กชายเอกราช  นาใจดี
 
1. นายสมหวัง  รัตนกร
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาววิชุตา  แสงเพชร์
2. นายสหชัย  ศรีสำราญ
3. นายอำนาจ  อาจไพรินทร์
 
1. นายวารินทร์  บัวภาคำ
2. นางเณริกา  บัวภาคำ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวจริญญา  สัตถาผล
2. นางสาวธัญพิชชา  ประพัศรางค์
3. นายเทพปัญญา  ชุมภูแสง
 
1. นายวารินทร์  บัวภาคำ
2. นางเณริกา  บัวภาคำ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมธาศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธิวะโต
2. เด็กหญิงนาตยา  นาโควงค์
3. เด็กหญิงพิรชา  อุ่นใจ
4. เด็กหญิงรุ้งวิรุญ  พิชัย
5. เด็กหญิงศิรินทรา  กระต่ายจันทร์
 
1. นางขนิษฐา  เวชสวัสดิ์
2. นางธิดา  แก้วก่า
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวจิรารัตน์  เหลาพรม
2. นางสาวปวริศา  ไพริรณ
3. นางสาวปิยะนุช  เข็มเพชร
4. นางสาวพิมพ์อัปสร  ปรางค์แก้ว
5. นางสาวศิริรัตน์  เพตา
 
1. นางพุทธซ้อน  แก้วก่า
2. นายวิศาสน์  เต็งวัฒนโชติ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวนภาพร  ทองสุวรรณ
2. นายนิติพงษ์  บุญไสย
3. นางสาววิลาศิณี  แสนภักดี
4. นางสาวศิรินภา  อินทรภูมิ
5. นางสาวอทิตยา  วงศ์สมัคร
 
1. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม
2. นางระเบียบ  กิณเรศ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  นนทศิลา
2. นางสาวพิมชนก  เหลาพรม
3. นางสาวภัทศิริ  นนทะชัย
4. นางสาววิชุดา  บุตรเพ็ง
5. นางสาวหยกฟ้า  สายหล้า
 
1. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม
2. นางระเบียบ  กิณเรศ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 1. นางสาวจิราวรรณ  ปัญญาสิทธิ์
2. นางสาวทรรศน์มน  กันยาศัย
3. นางสาวประทุมทอง  วิไลย์
4. นางสาววรรณิสา  ปิ่นใจ
5. นายอภิชาติ  บุตรวิชา
 
1. นายบัญญัติ  ผิวงาม
2. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลจิรา  สีหนาท
2. เด็กหญิงชนัญญา  ชาติชำนิ
3. นายทรงพล  วิถี
4. เด็กชายธนวัฒน์  ทองแสง
5. นายบดีศร  ลาภะ
6. นายประกาศิต  นรสาร
7. นางสาวพวงประกาย  ดวงดี
8. นางสาวฟ้ารุ่ง  ชาติชำนิ
9. นางสาวมนิสรา  มิฬจันทึก
10. เด็กหญิงมัณฑนา  นรสาร
11. เด็กหญิงวิภาศิริ  หอมแพน
12. เด็กหญิงวีวิกา  พรมวงษา
13. นายศราวุธ  ชาติชำนิ
14. นายศักดิ์พล  เจ๊ะซาว
15. นายสุริยา  สาทรราช
16. นายสุวิชา  พรมอินทร์
17. เด็กชายอนุชา  กุลทะนา
18. เด็กหญิงอัจฉรา  ชัยวร
19. นางสาวเสาวลักษณ์  ธรรมวงศ์การ
 
1. นางสาวปาริชาติ  ศรีวิไล
2. นางอรนุช  สัตถาผล
3. นางอุไรพร  จันฤาไชย
4. นางเสาวนีย์  สีหนาท
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กชายกฤษฎา  ตาสว่าง
2. เด็กหญิงจินดา  กมลพิศ
3. เด็กชายจิรพงษ์  ดำบุญมา
4. เด็กหญิงชลดา  ชาตะรักษ์
5. เด็กชายชุติวัต  ศรีสถาน
6. เด็กชายณัชพล  เคนสีลา
7. เด็กหญิงทอมมะริน  ซุยเซ็งซะ
8. เด็กชายธีรยุทธ  ยิ่งยืน
9. เด็กชายประกาสรณ์  จุลศรี
10. เด็กชายประเสริฐ  เผ่ากันหา
11. เด็กชายพรพิชิต  มณีนาถ
12. เด็กหญิงพุฒิพงศ์  ศรีสถาน
13. เด็กหญิงรัตนภรณ์  โพธิ์ทอง
14. เด็กชายวิชิต  งอกงาม
15. เด็กชายอัฐพล  จองระหงส์
16. เด็กชายอาสาฬ  ศิริขันธ์
17. เด็กหญิงเข็มวิภา   เซิมรัมย์
18. เด็กชายเมธา  ไชยสวัสดิ์
19. เด็กชายไพบูลย์  คำภูแสน
 
1. นายคมสัญ  เบ้าหล่อเพชร
2. นายนิรุตติ์  อินสาคร
3. นายศักดิ์นิรันต์  ขันสาลี
4. นายสมชัย  ไขแสงจันทร์
5. นายสิงห์  แก้วประเสริฐ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงภัณ์ทิรา  ดวงจันทร์
 
1. นางชนัญญา  ชินจักร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  บุตรเพ็ง
 
1. นางสาวปาริชาติ  ศรีวิไล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายสมชาย  เทศประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสริตา  โพสาวัง
 
1. นางมณีวรรณ  สุวรรณโน
2. นางสุพารัตน์  คำเพชร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายวีระยุทธ  โกฎค้างพลู
2. นางสาวอุบลวรรณ  พรหมดีราช
 
1. นางมณีวรรณ  สุวรรณโน
2. นางสุพารัตน์  คำเพชร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  โสสุทธิ์
2. นายชนาธิป  แก้วชิงดวง
3. นายนัฐพล  จักรไชย
4. นางสาวปวีณา  สุจริต
5. นายภาณุ  วงศา
6. นางสาววชิรญา  ปาละวงค์
7. นางสาวสุรางคนางค์  ลูกเงาะ
8. นางสาวอารียา  เที่ยงทัศน์
9. นายเทพนิมิต  ดอกไม้
10. นายเอกลิขิต  ดอกไม้
 
1. นางวาสนา  วงศ์กาฬสินธุ์
2. นายสายฝน  กุละนาม
3. นายอานนท์  พวงเนตร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 1. เด็กหญิงกาญจนา  พิลาวงษ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ใจหมั้น
3. เด็กชายจีราวัตร  พันธุ์ยุศรี
4. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  พรมสากล
5. นายณัฐวุฒิ  เปลี่ยนคำ
6. เด็กหญิงปิยดา  แวงชัยภูมิ
7. เด็กชายพงษกร  สีสาระ
8. เด็กชายพายุ  เป้าจันทึก
9. เด็กชายวัชรพล  เยี่ยมวิชิต
10. เด็กหญิงวิชุตา  นาทันดร
11. เด็กหญิงวิมลพร  นาทันดร
12. นายศราวุฒิ  ชินมา
13. เด็กหญิงสุดาพร  ช่างการ
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทองเหลือง
15. เด็กชายอาทิตย์  นำสุย
 
1. นายชาตรี  ยาศิริ
2. นายปิยะพงษ์  บุญพูล
3. นายวิชชากร  ศรีวิสุทธิชัย
4. นางสุนทรีรัตน์  ยาศิริ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงกานดาวลี  จิตธรรม
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  อุปโคตร
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงศรี
 
1. นางสาวพนิดา  หวังผล
2. นางสาวแววตา  มณีนพ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวพัชณิการ์  ถาวร
2. นางสาวรัตนมณี  ผาดี
3. นางสาววนิดา  ถาวร
 
1. นายธีรโชติ  สุทธิอาจ
2. นางสาวบุณยนุช  แสนอุบล
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงณัฐพร  จู่จร
2. นายสุรสิทธิ์  ภูมิเรืองศรี
 
1. นายธนัตถ์พงศ์  จันทิมา
2. นางสร้อยสุดา  ทองประกอบ
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. นางสาวกุหลาบ  ผลาจันทร์
2. นางสาวอรอุมา  นามโคตร
 
1. นายเบญจมินทร์  เฟอร์เรีย
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. เด็กหญิงมลธิรา  ล้วนวิเศษ
 
1. นางเพียงฤทัย  สีสุธรรม
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. นางสาวนภาพร  มีทองแสน
 
1. นางซารัญฎา  ผลจันทร์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายธีรกานต์  สุขจิตร์
 
1. นายสุเนตร  วรบุตร
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวโสรยา  พลพันธ์
 
1. นายชยธร  แสนศิริวัฒนกุล
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญสาร
 
1. นายชาตรี  มาจรัล
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกัลย์สุดา  เกตนันท์
 
1. นายบุญเลิศศิลป์  สายทวี
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวสุภัสศร  เอนไลยฤทธิ์
 
1. นายชยธร  แสนศิริวัฒนกุล
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายคชา  แสนมะฮุง
 
1. นายเข็มชาติ  วิศรี
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกรองอร  ทองคำกุล
2. เด็กหญิงชัญญานุช  กุตตะศรี
 
1. นายปริวรรต  มุงคุณ
2. นายสุเนตร  วรบุตร
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. นางสาวอริศ  เคนกุดรัง
 
1. นายรินทอง  แดงโชติ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. นายจำรัส  อำอาจ
 
1. นายรินทอง  แดงโชติ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กชายชนสรณ์  ยอดตา
2. เด็กชายสุรชัย  ขามสัย
3. เด็กชายอิสระ  ศรีโนนยาง
 
1. นายยงยุทธ  เกษร
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1. นายจตุรงค์  ทะวรสันต์
2. นายวรายุทธ  พรมบุตร
3. นายวิษณุ  สีนานวน
 
1. นางสาวกิตติยา  กาญจนกัณโห
2. นางสาวพัชรี  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 1. เด็กหญิงสุวรรณา  โพธิ์ศรี
 
1. นายธนา  วิไลวงษ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 1. เด็กหญิงกาญจนา  เทพสุรินทร์
 
1. นายธนา  วิไลวงษ์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 1. เด็กชายนนท์ธวัตร  สีแก้ว
 
1. นายธนา  วิไลวงษ์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงนิรัศรินทร์  ขานพล
 
1. นายธวัชชัย  คชเดช
 
69 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตภาส  เจริญธรรมกุล
2. เด็กชายจิรายุ  นาโควงศ์
3. เด็กชายชลกร  อัมวงศา
4. เด็กหญิงชลดา  ศรีสร้อย
5. เด็กชายณัฐพงษ์  มังกร
6. เด็กชายธนาธิป  มายูร
7. เด็กหญิงธนิตา  บุตรแก้ว
8. เด็กหญิงนัฐติกานต์  กิลาวิทย์
9. เด็กหญิงปรียากร  โพธิสว่าง
10. เด็กหญิงพรจรัส  แพงดวงแก้ว
11. เด็กชายพรสวรรค์  สุวรรณชัยรบ
12. เด็กชายพาณุเดช  ปะคะ
13. เด็กชายพิชชาภรณ์  ขจรจันทร์
14. เด็กชายวชิราวุธ  นิยมเหลา
15. เด็กชายวรวุธ  วงศ์คำภู
16. เด็กหญิงศิริพร  ก้อนอินทร์
17. เด็กชายศุภากร  สอนสุภาพ
18. เด็กหญิงสลัลรัตน์  ผกาดาล
19. เด็กชายอธิป  คำพูล
20. เด็กชายอภิเดช  ศรีสร้อย
21. เด็กหญิงอรยา  สุนา
 
1. นายพีระ  คำปัง
2. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
70 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์อินทรีย์
2. เด็กชายจตุรงค์  สุดตา
3. นายจตุรงค์  มายูร
4. นายจักรพงษ์  คชพล
5. นายจิรวัฒน์  ตั้งพานิชยพงษ์
6. เด็กหญิงจิรัชยา  ฐานพรม
7. นางสาวจิราภรณ์  วิรักษา
8. นายชัยวัฒน์  จันละคร
9. เด็กชายณภัทร  นิลมานะ
10. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญตา
11. นางสาวณัฐวดี  โคตรนันต์
12. นางสาวณิชากร  วงศ์สูง
13. นายทวีศักดิ์  คุยบุตร
14. เด็กหญิงธนาพร  ศรีเกตุ
15. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำสุริย์
16. เด็กหญิงปิ่นนภา  สุทธิอาจ
17. เด็กหญิงมานิกา  สุวรรณธาดา
18. นางสาวรัตติยากร  เลิศจันทร์ทึก
19. นางสาวลลิตา  แก้วเสนา
20. นางสาววนิดา  สามสุวรรณ
21. นางสาววิชุดา  กาญบุตร
22. เด็กหญิงศศิกาญจน์  หมั่นจิตร
23. เด็กหญิงศิราภรณ์  หอมใส
24. นางสาวศิริกานดา  นนพละ
25. นางสาวสกัลญา  แก้วก่า
26. นางสาวสุพรรณิกา  จันทร์อินทรีย์
27. นายอดุลวิทย์  ศรีวิชัย
28. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลือพอก
29. นางสาวอรอุมา  นาใจคง
30. เด็กชายอินธนู  ภูชะธง
31. นางสาวเกศรินทร์  มาตรเลี่ยม
32. นายเอกธวัช  ไขคำ
 
1. นายพีระ  คำปัง
2. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาริชวิทยา 1. นางสาวกฤติกา  คุณทรัพย์
2. นางสาวกิตติยา  จันทร์จำปา
3. นางสาวกีรติ  คุณทรัพย์
4. นางสาวกุลสตรี  สัตถาผล
5. นายจักรวรรดิ์  สัตถาผล
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภาวงค์
7. เด็กหญิงญาราภรณ์  อินทรพานิชย์
8. นางสาวนิตยา  หวลสีไทย
9. นางสาวนุชรา  แสนคำ
10. เด็กหญิงบุษยารัตน์  อุปสรรค
11. นายปพนสรรค์  ใจกลาง
12. นางสาวปานตะวัน  สัตถาผล
13. เด็กหญิงรัตน์ธิดา  อินนาลม
14. นางสาววงศ์ตะวรรณ  ยางธิสาร
15. นายวิศวะ  นนดารา
16. เด็กหญิงศิริวิมล  สุทธิอาจ
17. นางสาวสิริรตี  อินทร์ดิษฐษร
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนสุภา
19. นางสาวสุปรียา  จิตธรรม
20. นางสาวอารีรักษ์  ลีทอง
21. เด็กหญิงเจนจิรา  โคตรวิชา
22. นางสาวแพรวนภา  ไชยบุบผา
 
1. นางดารณี  ฤทธิธรรม
2. นายทรงยศ  คุณทรัพย์
3. นายบัญชา  คุณทรัพย์
4. นายพิชิต  ไตรยขันธ์
5. นางสาววารุณี  ผาสีดา
6. นายสุพจน์  สัตถาผล
7. นายสุริยาวุฒิ  นาสว่าง
8. นางอุบลรัตน์  วุฒิญาโณ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายส่งเสริม  ไชยศรี
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายวิษณุกรณ์  สารมานิตย์
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  หมั้นจิตร
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวอารียา  พานวงศ์
 
1. นายสถิท  จันจำปา
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายส่งเสริม  ไชยศรี
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. นายฉัตรเพชร  บุญเสริม
 
1. นายโชคชัย  สุวรรณอินทร์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  มุ่งมาตร
 
1. นายกฤษฎา  เขมะสิงคิ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวณัฐฐา  วิราทูรย์
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายส่งเสริม  ไชยศรี
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. นายชัชวาลย์  จันทร์โพธิ์
 
1. นางนุชนภา  ศรีสมสู
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงอนัตตา  ชิชัยยาง
 
1. นายกฤษฎา  เขมะสิงคิ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาริชวิทยา 1. นางสาวกีรติ  คุณทรัพย์
 
1. นายบัญชา  คุณทรัพย์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. เด็กชายธนภัทร  พลเทพ
 
1. นายสถิท  จันจำปา
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. นายฉัตรเพชร  บุญเสริม
 
1. นายโชคชัย  สุวรรณอินทร์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  หมั้นจิตร
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาริชวิทยา 1. นางสาวกีรติ  คุณทรัพย์
 
1. นายบัญชา  คุณทรัพย์
 
88 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤติธี  กุลเลียบ
2. เด็กชายกาญจนเทพ  ถาโท
3. เด็กชายกิตติชัย  คะสีทอง
4. เด็กชายคัมภีร์  บุญพัฒนศักดิ์
5. เด็กชายจักรพงษ์  คล่องแคล่ว
6. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ศรีหล้า
7. เด็กหญิงจีรพัช  สุุจริต
8. เด็กชายชลสิทธิ์  อินกร่ำ
9. เด็กชายชวรักษ์  ประจักษ์วงศ์
10. เด็กชายณัฐนพล  สิปปพัฒนกร
11. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ไฝสีทา
12. เด็กชายธีรโชติ  ยอดทอง
13. เด็กหญิงนริศรา  ขันสอน
14. เด็กหญิงนันทนา  มณีนพ
15. เด็กหญิงนิตติยา  บุตรสาร
16. เด็กหญิงปราถนา  มนสิน
17. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  เกตุวงษา
18. เด็กหญิงปวีณา  โพธิ์สาวัง
19. เด็กชายปิยวุฒิ  วงศ์สง่า
20. เด็กหญิงพรธิภา  สัพโส
21. เด็กหญิงพีรยา  จ้อยนุแสง
22. เด็กหญิงพู่กัน  มาลา
23. เด็กชายภานุเกียรติ  จันทร์เข้ม
24. เด็กชายภาสกร  บุตรบรรเทิง
25. เด็กหญิงมนันยา  สามัคคีภิรมณ์
26. เด็กหญิงวณิชยา  กุละนาม
27. เด็กชายวรกานต์  โสภา
28. เด็กชายวรท  จันทร์เสนา
29. เด็กหญิงวรรณภา  ภูสมสาย
30. เด็กชายวีรภัทร  ธันยาภิรักษ์
31. เด็กหญิงศรัญยา  หมั่นเสนา
32. เด็กหญิงศศิธร  ผาริวงค์
33. เด็กหญิงศศิธร  ศรีสร้อย
34. เด็กหญิงหัทยา  นาสองศรี
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีไชยวาลย์
36. เด็กหญิงอรทัย  ชินมาตย์
37. เด็กชายเจษฎา  นาเมืองรักษ์
38. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  หาญคำอุ้ย
39. เด็กหญิงเอมอร  วะนาไชย
 
1. นางฉวีวรรณ  กุดหอม
2. นายพีระ  คำปัง
3. นายสฤษธิ์  มุลมณี
4. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์
 
89 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกมล  พงศรีลา
2. นายกฤษฎา  โคตรแก้ว
3. นายกิตติกรณ์  แก้ววิเศษ
4. นายจักรกฤษ์  อัคสุข
5. นายชยพล  แก้วมุงคุณ
6. นางสาวชลธิชา  สัพโส
7. นางสาวชลธิชา  ไพศาลธรรม
8. นายณัฐดนัย  อาจสามารถ
9. นายณัฐพล  ถาดแก้ว
10. นางสาวณัตตยา  ศรีสันต์
11. นายธนากร  สำราญทอง
12. นายธนายุทธ  ประทุมมา
13. นางสาวประภัสสร  แสงชาติ
14. นางสาวปวีธิดา  วิสุกัน
15. นางสาวพรธิดา  เดือนขาว
16. นายพลพิสิฏฐ์  บุญพูล
17. นางสาวพัชรียา  นาดี
18. นางสาวพันธ์ทิพย์  แก้วกาไลย
19. นางสาวมนัสดา  จันทร์มาลา
20. นายรัฐศาสตร์  บำรุงสุข
21. นางสาววรัญญา  ศุภฤทธิ์
22. นางสาววิระพัฒน์  สุวรรณชัยรบ
23. นางสาวศิริรัตน์  ศรีชัยบุตร
24. นางสาวสายธาร  กิฬาวิทย์
25. นายสิทธินันท์  น้อยพรม
26. นางสาวสิริญญา  แสงธาดา
27. นางสาวสิรินันท์  แสงมืด
28. นางสาวสุดารัตน์  เทียมกัน
29. นายสุนันท์  อินธิดา
30. นายสุรพิชญ์  ภูมิแก้ว
31. นายอธิพงษ์  คำปัง
32. นายอนุพงษ์  ซาระวงศ์
33. นางสาวอรยา  ทองสัมฤทธิ์
34. นางสาวอรยา  ทองสัมฤทธิ์
35. นางสาวอริศรา  ปัตพี
36. นางสาวเกตุวดี  สุวรรณชัยรบ
37. นายเทิดเกียรติ  พลสันต์
38. นายเพชรรัตน์  ผดาศรี
39. นายเอกพงษ์  ศรีสิทธิ์
40. นายไวทยา  มีรินทร์
 
1. นางฉวีวรรณ  กุดหอม
2. นายพีระ  คำปัง
3. นายสฤษธิ์  มุลมณี
4. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายชาญณรงค์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายธนวัฒน์  หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตรบัญชา
4. เด็กชายนิติพงษ์  พรมน้อย
5. เด็กหญิงภัทริยา  ญาติธรรม
6. เด็กหญิงรวิสรา  ตองตาสี
7. เด็กหญิงวรรัตน์  ไชยวารี
8. เด็กชายศุภกฤต  ช่างสอน
9. เด็กชายอภิวัฒน์  อุ่นจิตร
10. เด็กหญิงอัณฑิกา  จันทร์เวียง
 
1. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
2. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
3. นางอรัญญา  อินทร์ใจเอื้อ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. นายกิตติชัย  ยาลี
2. นายธวัชชัย  สุวรรณ์
3. นางสาวลลิตา  แสนสุริวงค์
4. นางสาววรรณวิศา  ระติเดช
5. นางสาววริยา  ภักดียุทธ
6. นายวสันต์  วันวาน
7. นายวีระศักดิ์  พิมพะสุด
8. นางสาวสุภาพร  ผายเมืองฮุง
9. นางสาวอาภัสรา  ธรรมวงค์
10. นายเมธี  ผายเงิน
 
1. นางซารัญฎา  ผลจันทร์
2. นางประภาพรรณ  สุนันธรรม
3. นางสุจิตรา  วภักดิ์เพชร
 
92 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกฤติยา  พรหมวิชัย
2. เด็กหญิงกษมา  สุริยไชย
3. เด็กหญิงพันญารัตน์  กิติราช
4. เด็กหญิงรจิตรัฐ  สมบัติดี
5. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  แสงวงค์
6. เด็กหญิงอรปรียา  สินธ์อยู่
 
1. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
2. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
 
93 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เทศนา
2. นางสาวณัฐกุล  นิลโคตร
3. นางสาวภูริชญา  จันทร์ดี
4. นางสาวลักษ์ขณา  ขันติยู
5. นางสาววรางคณา  ละดาวัลย์
6. นางสาววราพร  บุตรเพ็ง
7. นางสาววิภาวี  สุขพรวดี
8. นางสาวสุกัลญารัตน์  ขันทัพไทย
9. นางสาวสุดาวรรณ  จันทะสน
10. นางสาวอรอุมา  ภูชะธง
 
1. นางฉวีวรรณ  กุดหอม
2. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  พรมบุตร
2. เด็กหญิงกิ่งลลนา  แก้วกาไลย
3. เด็กหญิงนัฎฐา  ฤทธิธรรม
4. เด็กหญิงปนัดดา  บุษมงคล
5. เด็กหญิงประภัศรา  ตุดถีนนท์
6. เด็กหญิงรัตนเกตุ  เกตุไพบูลย์
7. เด็กหญิงสุภัสสร  แสนอุบล
8. เด็กหญิงอัญติกา  อ่างมณี
9. เด็กหญิงอารยา  ศรีสมยา
 
1. นางฉวีวรรณ  กุดหอม
2. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายกก  นน
2. นางสาวกัญญารัตน์  ภูวงเดือน
3. นางสาวทิฆัมพร  พันธัง
4. นางสาวนภาวรรณ  วรรณสา
5. นางสาวนิรมล  โคตรพุ้ย
6. นางสาวมินทร์ตรา  ยินดี
7. นางสาวรัญญา  สีมี
8. นางสาววราภรณ์  สายวงศ์
9. นางสาวสุภาวดี  ทิพย์มาตร์
 
1. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
2. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไชยเชษฐ์
2. เด็กหญิงธิติภรร์  เเซ่ตั๊น
3. เด็กหญิงนภาพร  รัตนะ
4. เด็กหญิงปภัสสร  สุวรรณสิ่ง
5. เด็กหญิงประพิมพร  ไชยเชษฐ์
6. เด็กหญิงพัชรพร  กางทอง
7. เด็กหญิงพิยดา  รัตนะ
8. เด็กหญิงศดานันท์  รัตนะ
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพพาลิตร
10. เด็กหญิงสุดาพร  รัตนะ
11. เด็กหญิงสุทธหทัย  ธรรมสถิตย์
12. เด็กหญิงสุมาลี  ตะปะชุม
 
1. นางพรทิพย์  ไชยรา
2. นายอุฤษดิ์  ม่วงมณี
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เทศนา
2. นางสาวณัฐกุล  นิลโครต
3. นางสาวภูริชญา  จันทร์ดี
4. นางสาวลักษ์ขณา  ขันติยู
5. นางสาววรางคณา  ละดาวัลย์
6. นางสาววราพร  บุตรเพ็ง
7. นางสาววิภาวี  สุขพรวดี
8. นางสาววิระญา  พลภักดี
9. นางสาวศศิธร  แก้วทอง
10. นางสาวสุกัลญารัตน์  บันทัพไทย
11. นางสาวสุดาวรรณ  จันทะสน
12. นางสาวอรอุมา  ภูชะธง
 
1. นางฉวีวรรณ  กุดหอม
2. นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นายธีรวัฒน์  ขาวขันธ์
3. นายพิสุทธิ์  ฤทธิธรรม
4. เด็กชายอรรถสิทธิ  แพงศรี
5. นายเสกสรร  นะวะสิมมา
 
1. นางทัศนีย์  วงศ์ประทุม
2. นางนุชนภา  ศรีสมสู
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายภูมิพัฒน์  แพงพฤกษ์ภูมิ
2. นายสินนำโชค  ฤทธิ์นอก
 
1. นางสาวศุภมาตุ  อิ้มพัฒน์
2. นางอัสราพร  โตพัน
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กชายธนวัฒน์  นันทะวงษ์
2. เด็กชายธิติพงศ์  สาระบุตร
3. เด็กชายวีระพงษ์  บุญคง
 
1. นายวิเชียร  เจริญธรรม
2. นายวิเชียร  เจริญธรรม
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาริชวิทยา 1. นางสาวนิตยา  หวลสีไทย
2. นางสาววันเพ็ญ  เหมะธุลิน
3. นายวิศวะ  นนดารา
 
1. นางสาวธัญภัค  โอนสูงเนิน
2. นางอวยพร  เจริญไชย
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงทิพรดา  วงศาจันทร์
2. เด็กหญิงปณิดา  พึ่งเย็น
3. นายพงษ์กรณ์   แถวโนนงิ้ว
 
1. นายวีระชัย  ชินจักร
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนันทพร  อ้นสุนา
2. นางสาวนุชรา  จ้อยจีด
3. นางสาววนิดา  แถวโนนงิ้ว
 
1. นายวีระชัย  ชินจักร
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวจุฑารัตน์  ขันละ
2. นางสาวทิพาพร  น้อยน่วม
3. นางสาวพัชณี  โฮมวงศ์
4. นางสาวศุภรา  งามราชจักร
5. นางสาวอรวรรณ  ภักดี
6. นางสาวเกศรินทร์  เรืองจิตร
 
1. นางสาวมารศรี  เจริญไชย
2. นายวารินทร์  บัวภาคำ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวดอกแก้ว  มณี
2. นายพูลศักดิ์  แก้วตา
3. นางสาวลัดดาพร  แต้ศิริ
4. นางสาวสุนิสา  โพสาวัง
5. นางสาวอภิญญา  เพ็ชรวิสัย
6. นางสาวเกศรินทร์  อินทนพ
 
1. นางนิ่มอนงค์  เริ่มรักษ์
2. นางศรีสุธา  ราชชมภู
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลยา  นารินรักษ์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  เพชรฤาชา
3. เด็กหญิงลลิดา   บัวพิษ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ไชยบุญตา
2. นางสุรางค์รัตน์  ไชยบุญตา
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. นางสาวธนภรณ์  สิมมาลา
2. นางสาวนันทพร  บัววัน
3. นางสาวศิริวรรณ  แดงน้อย
 
1. นางสาวสวลี  จุลศิริ
2. นางสาวอนุรักษ์  สะตะ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นางสาวจิดาพร  มะณีกัน
2. นายธีระโชติ  ผลจันทร์
3. นางสาวรุ่งทิวา  สาวะทา
 
1. นายดิเรก  ฝุ่นเงิน
2. นายบุญทอม  พรหมบุญ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายธีรโชติ  เหล่าทอง
2. นายพงษ์พัฒน์  พลเยี่ยม
3. นางสาวศิริลักษณ์  บรรจง
 
1. นางชไมพร  พิพัธนัมพร
2. นางเพ็ญศรี  เกษเพชร
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายวิทวัส  ขาวประเสริฐ
2. เด็กหญิงสิรินยา  ูธุรารัตน์
3. เด็กหญิงอัญชลิดา  สำนักบ้านโคก
 
1. นางสาวจริยา  ศิริวาลย์
2. นางสาวอุมาพร  เจริญจิตร์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. นางสาวธัญรดา  พรมราช
2. นางสาวสนธิยา  สิมสิน
3. นางสาวแพรพรรณ  บุญครอง
 
1. นางศิริลักษณ์  ศรีแสง
2. นางอุไรรัตน์  ไชยทุม
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายชัยชนะ  ยันตะพันธ์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ปานาพรม
3. เด็กชายนาคินทร์  บุญสาร
 
1. นางสาวจีระวรรณ  ศิริขันธ์
2. นางสาวเพลินจิต  ไชยพันธ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวจินดารัตน์  ธิโสภา
2. นางสาวนิรัชชา  มาริชิน
3. นายอภิสิทธิ์  แก้วเจริญ
 
1. นางสาวจีระวรรณ  ศิริขันธ์
2. นางสาวเพลินจิต  ไชยพันธ์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงมณีนุช  อำนวย
3. เด็กหญิงสุจิตา  ประมุทา
 
1. นายบุญรัตน์  สุนันธรรม
2. นางประภาพรรณ  สุนันธรรม
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 1. นางสาวชฎาพร  เเก้วไชยา
2. นางสาวพรเทวา  รัตนะ
3. นางสาวศรุตา  เเก้วก่า
 
1. นางพรทิพย์  ไชยรา
2. นางสาวภัทรพร  เเสนชัย
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศิริสาร
2. นางสาวพัชรี  แก้วชัยยา
3. เด็กหญิงศรีสุดา  ศิริสาร
 
1. นางสุรางค์รัตน์  ไชยบุญตา
2. นายเอนก  วรรณสวนหม่อน
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. นายธีระวุฒ  สูตรไชย
2. นางสาวนภาพร  ปิยะขาม
3. นางสาวนภาลัย  เลลา
 
1. นางพิมพ์ชนก  จรรยาเพศ
2. นางสาวรัญจวน  ไชยโวหาร
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนิวัฒน์  วงศ์สมศรี
2. เด็กชายปรเมษฐ์  ครุฑนอก
 
1. นายประทวน  ครุฑนอก
2. ว่าที่ร้อยโทอนุศักดิ์  บุญรักษา
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนต์  คูณหอม
2. เด็กชายเฉลิมชัย  อินทะใจ
 
1. นายอภิวัฒน์  อ่อนสุระทุม
2. นายอัจฉริยะ  สุขเกษม
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายอรรถพล  สีชา
2. นายเอกภพ  พนมมาศ
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  สายกัน
2. นางสาวศิริสกุล  มาตตายา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กหญิงอัจฉราพร  รักอยู่ประเสริฐ
2. เด็กหญิงอาภัสรา  แสงพล
 
1. นางกาญจณี  ชัดเชื้อ
2. นางศิริลักษณ์  ศรีแสง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 1. นายจิรพงษ์  ช่างไชย
2. นายวรวุฒิ  ไร่เกียรติ
 
1. นายประทวน  ครุฑนอก
2. ว่าที่ร้อยโทอนุศักดิ์  บุญรักษา
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  ราชคำ
2. เด็กหญิงจิรวดี  คำผอง
 
1. นางสุภาพร  พันสิทธิ์
2. นางสาวสุวัลณา  ศิริเวช
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ประกอบแสง
2. เด็กหญิงศิวภา  ปุราชกา
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  สายกัน
2. นางสาวมินตรา  ใจศิริ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายณัฐพล  สีลารัตน์
2. เด็กชายภัคพล  โง่นแน่น
 
1. นายบัญชา  ศิลาลัย
2. นายวััฒนะชัย  สาระเศรษฐ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มาอินราช
2. นายเดชาธร  ปริสุทธรรม
 
1. นายนิกร  มาระมิ่ง
2. นางสาวนิลาวรรณ  สิงห์งาม
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. นางสาวจามจุรีย์   ใจธรรม
2. นางสาวนภัสสร  กัญญารัตน์
 
1. นายนิกร  มาระมิ่ง
2. นางสาวนิลาวรรณ  สิงห์งาม
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายธีรพงศ์  สมบูรณ์
2. นายพงษ์ดนัย  พระสว่าง
 
1. นางสาวกิริยา  ทิพมาตย์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 1. เด็กหญิงกาญจนา  เทพสุรินทร์
2. เด็กชายจีระชัย  มุทาพร
3. เด็กชายวงศกร  กะนะหาวงศ์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  เพ็งแก่นท้าว
2. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 1. นางสาวธิดาทิพย์  แสนชาติ
2. นางสาวประทุมทอง  วิไลย์
3. นายสุรวงศ์  ศรีงาม
 
1. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
2. นางสาววรางคณา  มณีนพ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. นายธีระยุทธ  ระนาด
2. นางสาวสุกัญญา  ลำเนานาน
 
1. นายนิกร  มาระมิ่ง
2. นางสาวนิลาวรรณ  สิงห์งาม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกฤศ  วิชนา
2. เด็กชายรชต  ศิริคุณ
3. นายอภิวัฒน์  ศรีนุกูล
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นายอภิวัฒน์  อ่อนสุระทุม
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายคุณภัทร  คลายแสง
2. นายวัชระพล  มัธยัสถ์สุข
3. นางสาวอนุสรา  อานาวัน
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. นายธีรพัฒน์  ไพคำนาม
2. นายนนทพัทธ์  มะลิทอง
3. นายอภิชาติ  บันเทิงสุข
 
1. นายบัญชา  โยธายุทธ
2. นางรุ่งนภา  พรหมภักดี
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. นายธรรมรัตน์  เลพล
2. นายพิทักษ์  ศูนยะราช
3. นางสาวเจษฎาพร  ดอบุตร
 
1. นายบัญชา  โยธายุทธ
2. นางรุ่งนภา  พรหมภักดี
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ก้อนอินทร์
2. นายจักกริช  คำผ่า
3. นายจารุชัย  กาญจนกัณโห
4. นายวีรพงศ์  ทิฆะพันธ์
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นายอภิวัฒน์  อ่อนสุระทุม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. เด็กหญิงศุภกาณจน์  ไพรทอง
 
1. นางอาโนมา  ไตรยขันธ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายปริญญา  จันดาเขียว
 
1. นางสมศรี  หวันสมัน
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาววิศัลยา  งามนา
 
1. นางปรารถนา  สุขประเสริฐ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวปิยธิดา  ศรีระกิจ
 
1. นางรัชนี  พิลาวรรณ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงปาลิดา  อ่อนสุระทุม
 
1. นางสมศรี  หวันสมัน
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวลัคนา  ราชไชย
 
1. นางสมศรี  หวันสมัน
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พันธ์เหนือ
 
1. นางใจทิพย์  โคตรวิชา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวปรียาภัทร  หอมแพน
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  เต็งวัฒนโชติ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วรรณพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มหาวงศ์
3. เด็กชายสรวิชญ์  ชัยเดช
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใจดี
5. นางสาวเบญญาทิพย์  พัฒนมาศ
 
1. นางพรรณิภา  โตบาง
2. นางรัชนีย์  วงษ์ศรีชา
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  คุ้มสีไว
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สีพิมสาร
3. นายวรเมธ  การีชุม
4. นางสาวสิริกาญจนา  ตัดสืบ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์  เจริญถาวรวัฒน์
 
1. นายอนุพันธุ์  พีระธรรม
2. นางเพ็ญลักษณ์  เต็งวัฒนโชติ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  ค้ำชู
 
1. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงเมธาวี  สัพโส
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ใขไพวัน
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงพิทยาคม 1. นางสาวอรพิน  ศิริหัด
 
1. MissChen  Zhengxiang
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  มุ่งมาตร
 
1. นางสาวเจียมจิต  สุวรรณเทน
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวพิชามญชุ์  พงศ์กิตต์วิริยะ
 
1. นายกันตวิชญ์  งาสิทธิ์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนกมาตา  กุดหอม
2. เด็กหญิงมยุรี  บัวศรี
 
1. นางสาวนัทธมน  โพธิ์สาวัง
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  สะอาดเอี่ยม
2. นางสาวสุพัตรา  บุตรเพ็ง
 
1. นางสุกัญญา  สุภาพ
2. นางเพ็ญลักษณ์  เต็งวัฒนโชติ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กชายกรกฏ  เชื้อแก้ว
2. เด็กชายกฤษดา  เพียรเก็บ
3. เด็กชายธนวัฒน์  แสงส่อง
4. เด็กชายธนาวุฒิ  ธรรมไหม
5. เด็กชายพงศกร  อภัยแสน
6. เด็กชายพงศธร  เครือสวัสดิ์
7. เด็กชายวารินทร์  เครือแวงมล
8. เด็กชายอดิพงษ์  จันทร์ไทย
 
1. นายมนู  ภูกองชนะ
2. นายวิระพล   ทองจรัส
3. นางสุภาภรณ์  ภูกองชนะ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายชัยวัฒน์   ชมภูทีป
2. นายณรงค์ศักดิ์  คำลือ
3. นายธวัชชัย  บุญยิ่ง
4. นายประมาณ  มูลประสาน
5. นายวัชระพงษ์  โพมบุญ
6. นายวัฒนา  อาวะสาน
 
1. นายมนู  ภูกองชนะ
2. นายวิระพล   ทองจรัส
3. นางสุภาภรณ์  ภูกองชนะ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  บุตรประชา
2. นางสาวกุลวดี  อ่อนฤาชา
3. นายทรงพล  ไพศาลธรรม
4. นายทวีศักดิ์  คุยบุตร
5. นางสาวนิรชา  โพสาวัง
6. นางสาวบุณยวีย์  จารุสิงห์
7. นางสาวพิไลวรรณ  คำลือฤทธิ์
8. นางสาววิบูลย์ศิริ  ผิวชัย
9. นายศรายุทธ  วรรณวาส
10. นางสาวอรชุดา  เกตวงษา
 
1. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม
2. นางสาวศุภมาตุ  อิ้มพัฒน์
3. นางอัสราพร  โตพัน
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มาสุข
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีีโคตร
3. เด็กชายนิรุจ  ฤทธิธรรม
4. เด็กหญิงมุกดา  ประกอบบุญ
5. เด็กหญิงสาริตรี  ดาวเศรษฐ
 
1. นางบุญเพ็ญ  ศรีพรหมษา
2. นางวราภรณ์  ชำนาญ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวณัฐธิดา  ตรีศิริจรรยา
2. นางสาวปรินดา  อินทรพาณิชย์
3. นายพัลลภ  คำพรมมา
4. นางสาววิจิตตรา  บุตรสะอาด
5. นางสาวสุนิสา  ภูเวียนวงศ์
 
1. นางบุญเพ็ญ  ศรีพรหมษา
2. นายพรชัย  ศรีพรหมษา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงนาตยา  ชะดามนต์
2. เด็กหญิงพิมพ์รดา  ทบเทิบ
3. เด็กหญิงอภิญญา  เมฆมน
 
1. นายชูเกียรติ  ดวงผุย
2. นางฐิติมา  เศรษฐาชัย
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวศศิภา  หนูพิศ
2. นางสาวอรทัย  หันสามารถ
3. นายเกริกพล  สมสะอาด
 
1. นางสาวชลลดา  จักรุวงษ์
2. นางสาวนงลักษณ์  บัวทอง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงพิทยาคม 1. นางสาวจีราภรณ์  นามเดช
2. นางสาวนัทธมน  โฉมทอง
3. นางสาวอมิตา  ศรีสถาน
 
1. นางทิพเนตร  หมุดน้อย
2. นางพรชนก  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวนันทิยา  อ้วนทอง
2. นางสาวปัจจวรรณ  พรหมศิริ
3. นายศตวรรษ  กองธรรม
 
1. นายประจักษ์กร  เนืองทอง
2. นางเณริกา  บัวภาคำ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงพัณณิตา  สานกัน
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  วรรณพัฒน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  แก้วคำแสน
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. นางสาวเนตรนภา  คำทะเนตร
 
1. นางสาวจันทิรา   กิจเจริญ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายจิรายุ  ศรีสถาน
2. นายณัฐพงษ์  พะตะวงศ์
 
1. นางสาววิราวรรณ  เหมะธุลิน
2. นางเนาวรัตน์  ประครองญาติ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. นายเทพพิทักษ์  สุวรรณราช
 
1. นางปาริชาติ  สีพันธ์บุญ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงชลิตา  โคตรสมุทร
2. เด็กชายพิศิษฐ์  จันทาศรี
 
1. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวอรกนก  บุญสาร
 
1. นางวิภาพรรณ  เทศประสิทธิ์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. นายอัครวิชญ์  ผาอินทร์
 
1. นางระเบียบ  ป้อมไชยา
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวสุทธิชา  ยันตะพันธ์
 
1. นางกีรติกร  จันทร์วิเศษ
 
171 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายปฏิพัทธ์   มูลประสาน
 
1. นายทรงเดช  ชมภู
 
172 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายเดชฤทธิ์  บุตรเพ็ง
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
173 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายนัทนที  เครือชา
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
174 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายภานุเดช  แสงแก้ว
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
175 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกวินทิพย์  ทุมแสง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ก่ำแหล้
3. เด็กหญิงจุฑามาส  ขุราศี
4. นายชุติพันธ์  ศรีอ่อน
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตรบัญชา
6. เด็กชายธีรวัฒน์  ผิวเขียว
7. นางสาวนัทญา  กำเนิดสิงห์
8. นางสาวนัทนที  เครือชา
9. เด็กชายบดินทร์  แก่นพันธ์
10. นางสาวปภัสรา  ลือชาขันธ์
11. นางสาวปัทมาพร  โฮมวงค์
12. เด็กหญิงพันญารัตน์  กิติราช
13. เด็กชายพิณไพรำ  สินธนันชัย
14. นายภัสสกรณ์  อินทรเกษม
15. เด็กชายภาณุวัฒน์  หอมไสย
16. นายภานุเดช  แสงแก้ว
17. เด็กหญิงรวิสรา  ตองตาสี
18. นางสาวรัตนาพร  เสนสิทธิ์
19. เด็กหญิงวรัญญา  สีมี
20. นางสาววราภรณ์  สายวงศ์
21. นางสาววิภาวี  อรรัฐเสถียร
22. นางสาววิลาสินี  ศรีประทุมวงศ์
23. นายวิษณุกรณ์  สารมานิตย์
24. นายศุภกฤต  ช่างสอน
25. นางสาวสิรินทรา  พลเศษ
26. เด็กหญิงสุนิตา  สุริยไชย
27. นางสาวสุนิตา  แก่นนาคำ
28. นายอภิวัฒน์  บุญหนา
29. เด็กหญิงอรปรียา  สินธ์อยู่
30. เด็กหญิงอัณฑิกา  จันทร์เวียง
 
1. นางขันแก้ว  เกตุรักษ์
2. นางนิ่มนวล  แสงวงศ์
3. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
4. นายมงคล  สินธนันชัย
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 1. นางสาวจุฑามาศ  เทศสวัสดิ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ไชยบุญตา
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กชายพัฒนกรณ์  สุขเรือง
2. เด็กชายไชยา  ปัญญามาตย์
 
1. นางสาวบุศราคำ  สุดตา
2. นายปิติพงษ์  ดีโท
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กชายธันวาคม  ชัยบรรดิษฐ์
2. เด็กหญิงศิริพร  แก้วหิน
3. เด็กชายอทิศักดิ์  ส่องแสง
 
1. นางกาญจนี  ชัดเชื้อ
2. นางพัทยา  ไชยกว้าง
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กชายฉัตรธร  สนธิเทียมเสือ
2. นางสาวศศิลักษณ์  แก้วหิน
3. เด็กชายเบญจพล  นิระปะกะ
 
1. นางกาญจณี  ชัดเชื้อ
2. นางพัทยา  ไชยกว้าง