สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พังโคนวิทยาคม 101 9 6 4 116
2 สว่างแดนดิน 72 20 9 7 101
3 มัธยมวาริชภูมิ 51 19 8 6 78
4 ธรรมบวรวิทยา 45 19 6 9 70
5 หนองหลวงศึกษา 43 21 7 11 71
6 พรรณาวุฒาจารย์ 43 11 8 8 62
7 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 40 7 3 6 50
8 โคกสีวิทยาสรรค์ 38 15 5 14 58
9 ราชประชานุเคราะห์ 53 36 7 6 10 49
10 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 34 18 8 10 60
11 แวงพิทยาคม 32 14 9 13 55
12 การกุศลวัดบูรพา 29 16 7 7 52
13 บะฮีวิทยาคม 28 9 4 9 41
14 ส่องดาววิทยาคม 28 8 9 11 45
15 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 1 1 2 29
16 วาริชวิทยา 24 2 4 4 30
17 บ้านบัวราษฎร์บำรุง 21 10 5 8 36
18 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 20 6 6 10 32
19 ลำปลาหางวิทยา 19 10 5 4 34
20 อนุบาลสุวรรณเทน 19 7 3 5 29
21 เทพสวัสดิ์วิทยา 15 7 2 3 24
22 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 11 6 7 5 24
23 เมธาศึกษา 9 3 2 4 14
24 บงเหนือวิทยาคม 8 2 4 6 14
25 บ้านนาสีนวล 8 1 1 1 10
26 ภูริทัตต์วิทยา 7 6 4 8 17
รวม 808 254 139 185 1,386