สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พังโคนวิทยาคม 97 9 6 4 112
2 สว่างแดนดิน 68 20 9 7 97
3 มัธยมวาริชภูมิ 51 19 8 6 78
4 ธรรมบวรวิทยา 45 19 6 9 70
5 พรรณาวุฒาจารย์ 43 11 8 8 62
6 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 40 7 3 6 50
7 หนองหลวงศึกษา 38 21 7 11 66
8 โคกสีวิทยาสรรค์ 38 15 5 14 58
9 ราชประชานุเคราะห์ 53 38 7 6 10 51
10 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 34 18 8 10 60
11 แวงพิทยาคม 31 14 9 13 54
12 บะฮีวิทยาคม 28 9 4 9 41
13 ส่องดาววิทยาคม 28 8 9 11 45
14 การกุศลวัดบูรพา 27 13 7 7 47
15 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 1 1 2 29
16 วาริชวิทยา 24 2 4 4 30
17 บ้านบัวราษฎร์บำรุง 21 9 5 8 35
18 ลำปลาหางวิทยา 19 10 5 4 34
19 อนุบาลสุวรรณเทน 19 7 3 5 29
20 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 18 6 6 10 30
21 เทพสวัสดิ์วิทยา 15 7 2 3 24
22 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 12 6 7 5 25
23 เมธาศึกษา 9 3 2 4 14
24 บงเหนือวิทยาคม 8 2 4 6 14
25 บ้านนาสีนวล 8 1 1 1 10
26 ภูริทัตต์วิทยา 7 6 4 8 17
รวม 793 250 139 185 1,367