หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-snk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายบุญรักษ์ วงษาไชยโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ พานิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางสาวกฤติยา พิลาวรรณโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสมชัย ไขแสงจันทร์โรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นายภัทรโชติ ภูหาดโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายบุญรักษ์ วงษาไชยโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตาโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ อ้วนอินทร์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปมิกา คำเรืองศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
6. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ มณีนพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นายพุฒิสาร สุวรรณรงค์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิตย์ ราชจำปีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เชื้อกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภา บุญชาญโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางขวัญตา ผาใต้โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาววิมาลัย ภูรัพพาโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวกลิ่นหอม กลยนีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นางเบญญาทิพย์ พิสิทธิ์ภักดีกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิตย์ ราชจำปีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เชื้อกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. ส.ต.ท.ชนะ เพชรพรรณโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
4. นางอรษา แสงอ่อนโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ ไตรยขันธ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายสุขใจ โยคะสิงห์โรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
7. นางสาวแก้วส่อง กลยนีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นางสาวสุนทรี เลิศสงครามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
9. นางอ้อย คูณหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายบุญรักษ์ วงษาไชยโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเทวีรัตน์ ขันทีท้าวโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาวลำดวน คูณเดชโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี แสนอุบลโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางอรอนงค์ แซ่ล่อโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
7. นางวิภาพรรณ เทศประสิทธ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายบุญรักษ์ วงษาไชยโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุภาภรณ์ แก้วคำแสนโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ อุปพงษ์โรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นางโอวิล อุดมพรสวัสดิ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางอัญชลี กุลเกลี้ยงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นางสาวจินตนา ศูนย์จันทร์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิตย์ ราชจำปีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เชื้อกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางพรชนก พรหมสาขาฯโรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลำดวน คูณเดชโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
5. นางนาตติยา อุ่นหนองกุ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
6. นางกฤษณีนาถ เจริญสุขโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นางประไพศรี เขจรสัตย์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิตย์ ราชจำปีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เชื้อกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ คำชมภูโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาวภัทรจิตรา ผ่านสุวรรณโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสุภาพรรณ วงศ์ทรรศนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
6. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
7. นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตาโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลกรรมการ
8. ดร.ภิญโญ ทองเหลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
9. นายณัฎฐากร นิลเขตโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายบุญรักษ์ วงษาไชยโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางสุมาลี แสนอุบลโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาวภัทรจิตรา ผ่านสุวรรณโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางจินตนา วงษ์ศิลป์โรงเรียนบ้านบัวราชฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางฉันทนา อินทรพาณิชย์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นางสาคร พาเสน่ห์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายบุญรักษ์ วงษาไชยโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางสมคิด ทับศรีแก้วโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายปัจจัย นารินรักษ์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นายนรพงษ์ปณต นรสารโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางวราภรณ์ ชำนาญโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายนพดล ศรีสาครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นายอนรรฆพร สุนทราโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทอง ธารานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายสิวพล ปาละสานต์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา บุณนะทีโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทรพร แสนชัยโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นางระเบียบ ป้อมไชยาโรงเรียนพรรณาวุฒจารย์กรรมการ
6. นายยุทธศักดิ์ หัสดีโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายชัยรัตน์ หารเขมรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทอง ธารานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายสิวพล ปาละสานต์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชดา สมนามโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
4. นางรัตนาพร ทุมแสงโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ แก้วดวงศรีโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นายจำเนียร เจริญไชยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายบุญเลิศ ไชยปัญหาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
8. นายมหิดล วงศ์อินทร์อยู่โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายรพีพงษ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโสภณ อุดรสรรพ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา คำชมพูโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
4. นางสาวประหยัด ฤาชากูลโรงเรียนบงเหนือวิทยากรรมการ
5. นางไขนภา เพริศแก้วโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นายปรีดา มองเพชรโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางกาญจนา รัตนกรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายรพีพงษ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโสภณ อุดรสรรพ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี อาจหาญโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางจงกล ศรีสำราญโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
5. นางสาวหนูพูล เกตุโสระโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นายพชรพล ตะพิมพ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
7. นางนภาพร วงศ์ประทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายทอง ธารานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายณรงศ์ วงค์ประทุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางดรุณี ภูพันนาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
4. นางสาวกานต์สินี สมแสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
5. นายพลกฤษณ์ รอดถาวรโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายชัยรัตน์ หารเขมรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายทอง ธารานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายณรงศ์ วงค์ประทุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางบุณยอร ขาวสุริจันทร์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นายอำนวย อามาตรมนตรีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมศรี ไชยชมพูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
6. นางนภาพร วงค์ประทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา ศูนย์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายตี๋ แซ่ตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ประสุ่มพั้วโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ จันทร์พรหมโรงเรียนพรรณาวุฒจารย์กรรมการ
5. นางวัลภา กองศรีหาโรงเรียนบ้านบัวราชฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาววิราวรรณ เหมะธุลินโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นางสุกันยา กำลังฤทธิ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา ศูนย์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายตี๋ แซ่ตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอัครเดช ศรีพรหมโรงเรียนพรรณาวุฒจารย์กรรมการ
4. นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซมโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
5. นางสาววิมลรัตน์ แสนสามารถโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นางสาวน้ำฝน หตะเสนโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายสุนทร สีพันธ์บุญโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายทอง ธารานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายโสภณ อุดรสรรพ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ สุทธิโคตรโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวกชนันท์ ศรีลารัตน์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นางพัฒน์ชรินทร์ ฮาบสุวรรณโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นางกัญจนา สล้างสุขสกาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
7. นางสาววารุณี หงส์ภูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายทอง ธารานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายโสภณ อุดรสรรพ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางปาริชาติ สีพันธ์บุญโรงเรียนพรรณาวุฒจารย์กรรมการ
4. นางดรุณี ภูพันนาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
5. นางวิจิตรา สมพมิตรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นางสาวมัสญา การะจักษ์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นางสาวจุฑาทิพย์ ชาปากดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
8. นายวรวิทย์ กิณเรศโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสุทธิพร วงศ์คำโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวแพรวนภา องอาจโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางพลับพลึง พรหมจักรโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นางสมศรี ค่ายหนองสรวงโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. จ.ส.อ.จักราชัย คุณสมบัติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายพิชิต นนตะเสนโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นายสมาน รัตนวงศ์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการและเลขานุการ
10. นางพรธิดา สุขสร้อยโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวศุภมาตุ อิ้มพัฒน์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางรุ่งทิพย์ จันทร์อ่อนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นางทิวากร วงศ์วิชิตโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ อุดมศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสุทธิพร วงศ์คำโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวแพรวนภา องอาจโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
5. นางพลับพลึง พรหมจักรโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นางสมศรี ค่ายหนองสวงโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นายพิชิต นนตะเสนโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. จ.ส.อ.จักราชัย คุณสมบัติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายสมาน รัตนวงศ์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
10. นางพรธิดา สุขสร้อยโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวศุภมาตุ อิ้มพัฒน์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางรุ่งทิพย์ จันทร์อ่อนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นางทิวากร วงศ์วิชิตโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ อุดมศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ วุฒิญาโณโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นายศุภวุฒิ สุภาชาติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายณรงค์ แก่นจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกนิษฐา กลยนีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นางสาวนวดี ฮามวันโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
8. นางสาวประภากร ไชยพันธ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
9. นางภักดี อามาตรมนตรีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
10. นายคำนวน แก้วคำสอนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นายประการ อินทรพานิชย์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางสุพัตรา สุกันโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาววาสนา ศิริจันทรพันธุ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ อุดมศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ วุฒิญาโณโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา กลยนีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาวนวดี ฮามวันโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
6. นางภักดี อามาตรมนตรีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
7. นายคำนวน แก้วคำสอนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายประการ อินทรพานิชย์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววาสนา ศิริจันทรพันธุ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำรูญ ธรรมสมบัติรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ วารีโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เจริญไชยโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นางสาวปาณิสรา แสงเชื้อพ่อโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวอาทิตยา สายตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นางสาวศรีอุดร ล้านสาวงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นางยงจิตร สัพโสโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววิภารัตน์ เสนาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำรูญ ธรรมสมบัติรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ วารีโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เจริญไชยโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นางสาวปาณิสรา แสงเชื้อพ่อโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวศรีอุดร ล้านสาวงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นางสาวอาทิตยา สายตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นางยงจิตร สัพโสโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววิภารัตน์ เสนาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ อุดมศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ รูปสมโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนาตยา สัพโสโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. ดร.ไพบูลย์ เกตวงษาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางสุรารัตน์ สัพโสโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลกรรมการ
7. นายสการ หันจางสิทธิ์โรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
8. นางสาวปิยะนุช อรรคฮาตโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
9. นางเสาวลักษณ์ เหมะธุลินโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
10. นางกรรณิกา บรรจุทรัพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
11. นางวนิดา สิงจานุสงค์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นายสิร ศิริดำรงค์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นางสมใจ กิจเจริญโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวสตรีรัตน์ แสงศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ อุดมศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ รูปสมโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนาตยา สัพโสโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. ดร.ไพบูลย์ เกตวงษาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางสุรารัตน์ สัพโสโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลกรรมการ
7. นายสการ หันจางสิทธิ์โรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
8. นางสาวปิยะนุช อรรคฮาตโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
9. นางเสาวลักษณ์ เหมะธุลินโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
10. นางกรรณิกา บรรจุทรัพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
11. นางวนิดา สิงจานุสงค์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นายสิร ศิริดำรงค์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นางสมใจ กิจเจริญโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวสตรีรัตน์ แสงศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53ประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ อินทรพานิชย์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสาวชนิตา เชื้อกูลโรงเรียนส่วางแดนดินกรรมการ
5. นายศุภวุฒิ สุภาชาติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางพรศิริ หล้ามงคลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
8. นายณรงค์ แก่นจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
9. นายกิตติศักดิ์ ศรีแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
10. นางเกวลิน แก้งฝ่ายโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
11. นางสาววาสนา ศิริจันทพันธุ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53ประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุริยันต์ ไชยรบโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสารชา สายทองโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นายทรงยศ คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นางพรสวรรค์ อินทรพานิชย์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นางละเอียด เรืองภิญโญพันธ์โรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวดวงพร คำภูแสนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายพิทยา ไชยเพ็ชรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายกิตติศักดิ์ ถ้ำแก้วโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ ยศตะโคตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯรองประธานกรรมการ
3. นายไพทูรย์ ทองเดชรองประธานสมาคมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
4. นายมารุต มาศงามเมืองกรรมการชมรมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
5. นายยิ่งยง อุฬารกิตติ์กรรมการชมรมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
6. นายอิทธิพันธิ์ ศุจีนันท์กรรมการชมรมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
7. นางนพนภา คำภูแสนกรรมการชมรมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
8. นายสมหวัง รัตนกรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ ยศตะโคตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯรองประธานกรรมการ
3. นายไพทูรย์ ทองเดชรองประธานสมาคมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
4. นายมารุต มาศงามเมืองกรรมการชมรมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
5. นายยิ่งยง อุฬารกิตติ์กรรมการชมรมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
6. นายอิทธิพันธิ์ ศุจีนันท์กรรมการชมรมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
7. นางนพนภา คำภูแสนกรรมการชมรมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
8. นายสมหวัง รัตนกรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ ยศตะโคตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯรองประธานกรรมการ
3. นายไพทูรย์ ทองเดชกรรมการชมรมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
4. นายมารุต มาศงามเมืองกรรมการชมรมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
5. นายยิ่งยง อุฬารกิตติ์กรรมการชมรมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
6. นางนพนภา คำภูแสนกรรมการชมรมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
7. นายอิทธิพันธิ์ ศุจีนันท์กรรมการชมรมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
8. นายสมหวัง รัตนกรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ ยศตะโคตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูลย์ ทองเดชรองประธานสมาคมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
4. นายมารุต มาศงามเมืองกรรมการชมรมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
5. นายยิ่งยง อุฬารกิตติ์กรรมการชมรมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
6. นายอิทธิพันธิ์ ศุจีนันท์กรรมการชมรมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
7. นางนพนภา คำภูแสนกรรมการชมรมเครื่องบินเล็กสกลนครกรรมการ
8. นายสมหวัง รัตนกรโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสาทิน ไชยราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายประยูร จรรยาเพศรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ โคตรประทุมโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางอัจฉรา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวสฤษธิ์ โสพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
6. นางสินเทา โคตรพรมโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางวนิดา เหมะธุลินโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสาทิน ไชยราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายประยูร จรรยาเพศรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯรองประธานกรรมการ
3. นางสุทธิพร อ่อนประทุมโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นายชานนท์ นาคีย์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นายอัธยา วงศ์ตาขี่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางสาวนงลักษณ์ บัวทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
7. นางพุทธซ้อน แก้วก่าโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทองดี เฉลิมเดชชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประหยัด สัสดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายอุกฤษ มะโนมัยโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายบัญญัติ ผิวงามโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ภูดินทรายโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางสุนีวรรณ ทิพชาติโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
7. นางระเบียบ กิณเรศโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายทองดี เฉลิมเดชชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประหยัด สัสดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายพูนผล แนวหล้าโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอุดมศักดิ์ ฝ่ายขันธ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายโกศล แก้วมุงคุณโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
6. นางเฉลิมลักษณ์ เหลาแตวโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางระยิ้ม อ่อนสุระทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายทองดี เฉลิมเดชชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประหยัด สัสดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายบัญญัติ ผิวงามโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
4. นางสุนีวรรณ ทิพชาติโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ โคตรประทุมโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปราณี พรหมดีราชโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นางชุมากานต์ สุรเสียงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
8. นายวิศาสน์ เต็งวัฒนโชติโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายทองดี เฉลิมเดชชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประหยัด สัสดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อุ่นเทียมโสมโรงเรียนบงเหนือวิทยากรรมการ
4. นางดารณี ฤทธิธรรมโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นางจีราวัฒน์ วิชนาโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
6. นางสาวเสาวนีย์ สีหนาทโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายทองดี เฉลิมเดชชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประหยัด สัสดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายศราวุฒิ พรหมศิริโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ ไกยฝ่ายโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางอุไรพร จันฤาไชยโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สวัสดิ์ คำผิวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ นาคีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ โคตรประทุมโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายภูวนาท พูนสวัสดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
5. นายภูชัย พันธุขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
6. นางอรนุช สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพงษ์สวัสดิ์ คำผิวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ นาคีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางธิกานดา ศรีสาครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ ศรีวิไลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายทองดี เฉลิมเดชชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประหยัด สัสดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางยุวดี สุรินทร์เลิศโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นางอัจฉรา วิไลวงษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
5. นายภูชัย พันธุขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
6. นางสาวปรียา ถาวีวรโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางมณีวรรณ สุวรรณโนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายทองดี เฉลิมเดชชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประหยัด สัสดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตติยา มาริชินโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุจิตรา เขื่อนพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
5. นางอาภรณ์ ผิวบุญเรืองโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ชนก แจ้งภูเขียวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
7. นางสุพารัตน์ คำเพรชโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายทองดี เฉลิมเดชชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประหยัด สัสดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางพลับพลึง พรหมจักรโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นายจิระพงษ์ คล้ายถมโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
5. นางมีนทราย ไชยอาจิณโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นางจำเนียร ทานะขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นางวาสนา วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบโรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริ หลักทองโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัลภา ศรทิพย์โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นางนันทิยา ธีรนิธิมงคลกุลโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวิชชากร ศรีวิสุทธิชัยโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางนิ่มนวล ไชยพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นายอนุวัฒน์ แก้วมะโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
8. นายคมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการและเลขานุการ
9. ว่าที่พันตรีสิทธิพงษ์ นาโควงศ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบโรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายผดุงชัย แสนอุบลโรงเรียนแวงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี ยาศิริโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นางสาวยุพิน ปัญญาประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
5. นายดาบศึก เหมะธุลินโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นายคมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นายเกียรติศักดิ์ สร้อยเสนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นายชาตรี สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบโรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายผดุงชัย แสนอุบลโรงเรียนแวงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศรันยู พระโนเรศโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัณฑิต จันทร์ลือชัยโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
5. นายชาตรี ยาศิริโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางสาวญาณิชศา ธนจิราพัทรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นายสุทธิพงศ์ กันวะนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
8. นายธีรนันท์ มินยะกากีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
9. นายทรงวิทย์ ศรสุราษฎร์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
10. นายอลันบอล ธรรมสุขโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบโรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริ หลักทองโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเชิดชาย พลไชยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
4. นางสาวอาณัตญา จำปาวงศ์โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางสาวพนิดา หวังผลโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นายธนัตถ์พงศ์ จันทิมาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ชูเมืองโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
9. นายณรงค์เดช วงศ์ศรีชาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบโรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริ หลักทองโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิฤทธิ์ สมงามโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
4. นายวีรวัฒน์ จุดดาโรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นายพิสิทธิ์ พิพิธกุลโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายเสนีย์ ธีระสิรินานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นายบุญเจริญ เกื้อทานโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นายมนูญ คุณศรีโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสร้อยสุดา ทองประกอบโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสาทิน ไชยราโรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บุญยืนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"รองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี ยาศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
4. ว่าที่พันตรีสุชาติ เจริญไชยโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นายวิรัตน์ ขันวิชัยโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
6. นายศรีศาสตร์ ศรีแสงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นายพงษ์ศักดิ์ สมผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.1-ม.3
1. นายสาทิน ไชยราโรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บุญยืนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"รองประธานกรรมการ
3. นางบุญเพ็ง ศรีพรหมษาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพิชชา ยาโสมศรีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายนเรศ เขมะสิงคิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางสาวญาณิชศา ธนจิราพัทรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นางรัตนาภรณ์ ยาศิริโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
8. นายวิชชากร ศรีวิสุทธิชัยโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
9. นายบุญเพ๊ญ ศรีพรหมษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
10. นายอนรรฆพร สุนทราโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
11. นางดวงจันทร์ แว่นเรืองรองโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.4-ม.6
1. นายสาทิน ไชยราโรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บุญยืนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"รองประธานกรรมการ
3. นางบุญเพ็ง ศรีพรหมษาโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพิชชา ยาโสมศรีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายนเรศ เขมะสิงคิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางสาวญาณิชศา ธนจิราพัทรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นางรัตนาภรณ์ ยาศิริโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
8. นายวิชชากร ศรีวิสุทธิชัยโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
9. นายบุญเพ๊ญ ศรีพรหมษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
10. นายอนรรฆพร สุนทราโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
11. นางดวงจันทร์ แว่นเรืองรองโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบโรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริ หลักทองโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ นนสุราชโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
4. นายดาบศึก เหมะธุลินโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายไพรสัณต์ ถิตย์ประเสริฐโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นายทองปาน ไชยศรีโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายเกษมสันต์ ศรีคำมูลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบโรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริ หลักทองโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ นนสุราชโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
4. นายดาบศึก เหมะธุลินโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายไพรสัณต์ ถิตย์ประเสริฐโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นายทองปาน ไชยศรีโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายเกษมสันต์ ศรีคำมูลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณรักษ์ ม.1-ม.6
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบโรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริ หลักทองโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิมลพรรณ มงกุฎทองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางเนวิกา บัวภาคำโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางสุนทราพร ศรีวรกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย มลาวาสน์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นายยงยุทธ เกสรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายทนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางซารัญฏา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
8. นายเศกสิทธิ์ การีซุมโรงเรียนภูริทัศต์วิทยากรรมการ
9. นายสุรศักดิ์ อาษาเสนโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
10. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ชัย มลาวาสน์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นายยงยุทธ เกสรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายทนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นายรินทอง แดงโซติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางซารัญฏา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
8. นายเศกสิทธิ์ การีชุมโรงเรียนภูริทัตติ์วิทยากรรมการ
9. นายสุรศักดิ์ อาษาเสนโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
10. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นายยงยุทธ เกสรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายทนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
8. นายเศกสิทธิ์ การีชุมโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
9. นายสุรศักดิ์ อาษาเสนโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
10. นายชยธร แสนสิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นายยงยุทธ เกสรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายทนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
8. นายเศกสิทธิ์ การีชุมโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
9. นายสุุรศักดิ์ อาษาเสนโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
10. นายชยธร แสนสิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิมยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิมยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสมสวย พรหมจักรโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
8. นายสมเกียรติ สุวรรณเทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
9. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นายสมเกียรติ สุวรรณเทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
7. นายชยธร แสนสิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสมสวย พรหมจักรโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
7. นายสมเกียรติ สุวรรณเทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
8. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมุงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นายสมเกียรติ สุวรรณเทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
7. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย มลาวาสน์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมสวย พรหมจักรโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นายชยธร แสนสิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายปริวรรต มุงคุณโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นางเพียงฤทัย ศรีสุธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
7. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ชัย มะลาวาสน์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายปริวรรต มุงคุณโรงเรียนมารีพิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นางเพียงฤทัย ศรีสุธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นายวิโรจน์ แสงดวงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
8. นายชยธร แสนสิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย มลาวาสน์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายยงยุทธ เกสรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นายสมเกียรติ สุวรรณแทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นางสมสวย พรหมจักรโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
9. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ชัย มลาวาสน์โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วมงคุณโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายยงยุทธ เกษรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นายสมเกียรติ สุวรรณแทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นางสมสวย พรหมจักรโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนาโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
9. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำรูญ ธรรมสมบัติโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชฏฐ์ สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. นายธวัชชัย คชเดชโรงเรียนกุศลวับูรพากรรมการ
5. นายไพศาล ขอสุขโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา แสงศรีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกชกร จันตะเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายวิษณุ จันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรกช จันตะเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา กรรมการ
4. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายวิษณุ จันทราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางรัชกร พลากุลโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางรัชกร พลากุลโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นายสุรินทร์ นาจะรวยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสง่า อินทรพานิชโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสง่า อินทรพานิชโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสง่า อินทรพานิชโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสง่า อินทรพานิชโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมงคล สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางรัชกร พลากุลโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสง่า อินทรพานิชโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสถิต จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายกรกช จันตะเสนโรงเรียนเจิญศิลป์ศึกษากรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสง่า อินทรพานิชโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสถิต จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจิญศิลป์ศึกษากรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสง่า อินทรพานิชโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสถิต จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจิญศิลป์ศึกษากรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสง่า อินทรพานิชโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสถิต จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจิญศิลป์ศึกษากรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสง่า อินทรพานิชโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสถิต จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสง่า อินทรพานิชโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสถิต จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจิญศิลป์ศึกษากรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสง่า อินทรพานิชโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสถิต จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจิญศิลป์ศึกษากรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสง่า อินทรพานิชโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสถิต จันจำปาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจิญศิลป์ศึกษากรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศาสตร์ สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจิญศิลป์ศึกษากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศาสตร์ สัตถาผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ทองแสงโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรภัทร์ น้อยสาโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นายธนา วิไลวงษ์โรงเรียนเจิญศิลป์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53ประธานกรรมการ
2. นางพันสา ศรีปากดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. สิบโทอุฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นางสุจิตรา วภักดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
9. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53ประธานกรรมการ
2. นางพันสา ศรีปากดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
5. นางนุชนภา ศรีชมภูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา วภักดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นางสาววจีทิพย์ ภูพานโรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
10. นางเรณู นรสารโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
11. สิบโทอุกฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
12. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53ประธานกรรมการ
2. นางพันสา ศรีปากดีโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสาววจีทิพย์ ภูพานโรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. สิบโทอุกฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
8. นางเรณู นรสารโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
9. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
10. นางนุชนภา ศรีชมภูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
11. นางสุจิตรา วภักดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
12. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53ประธานกรรมการ
2. นางพันสา ศรีปากดีโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสาววจีทิพย์ ภูพานโรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. สิบโทอุกฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
7. นางเรณู นรสารโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
9. นางนุชนภา ศรีชมภูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
10. นางสุจิตรา วภักดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
11. นางพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
12. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53ประธานกรรมการ
2. นางพันสา ศรีปากดีโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสาววจีทิพย์ ภูพานโรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
9. นางสุจิตรา วภักดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
10. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53ประธานกรรมการ
2. นางพันสา ศรีปากดีโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสาววจีทิพย์ ภูพานโรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. สิบโทอุกฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
8. นางเรณู นรสารโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
9. นางมรรยา ชมพูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
10. นางนุชนภา ศรีชมภูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
11. นางสุจิตรา วภักดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
12. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53ประธานกรรมการ
2. นางพันสา ศรีปากดีโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสาววจีทิพย์ ภูพานโรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. สิบโทอุกฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
8. นางเรณู นรสารโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
9. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
10. นางสุจิตรา วภักดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
11. นางนุชนภา ศรีชมภูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
12. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53ประธานกรรมการ
2. นางพันสา ศรีปากดีโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสาววจีทิพย์ ภูพานโรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. สิบโทอุกฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
8. นางเรณู นรสารโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
9. นางมรรยา ชมพูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
10. นางนุชนภา ศรีชมภูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
11. นางสุจิตรา วภักดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
12. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53ประธานกรรมการ
2. นางพันสา ศรีปากดีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นางสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสาววจีทิพย์ ภูพานโรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. สิบโทอุกฤษดิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
8. นางเรณู นรสารโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
9. นางมรรยาท ชมภูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
10. นางนุชนภา ศรีชมภูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
11. นางสุจิตรา วภักดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
12. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53ประธานกรรมการ
2. นางพันสา ศรีปากดีโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สินธนันชัยโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. สิบโทอุฤทธิ์ ม่วงมณีโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นางเรณู นรสารโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
6. นางมรรยา ชมพูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นางนุชนภา ศรีชมภูโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
8. นางสุจิตรา วภักดิ์เพชรโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุปราณี บุญรักษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
10. นางสาววจีทิพย์ ภูพานโรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพัชรินทร์ โคตรปัญญาโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
12. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประนมเนตร มุลฑาโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ นาคีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาพร ศักดิ์แสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
4. นายรุ่งศักดิ์ วรดีโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางรัตน์มณี มูลทรัพย์โรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
6. นายนเรศ คนรำโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
7. นายชาญชัย ศรีเพรชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นายคำรณ อัคพินโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายประนมเนตร มุลฑาโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ นาคีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาพร ศักดิ์แสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
4. นายรุ่งศักดิ์ วรดีโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางรัตน์มณี มูลทรัพย์โรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
6. นายนเรศ คนรำโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
7. นายชาญชัย ศรีเพรชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นายคำรณ อัคพินโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประนมเนตร มุลฑาโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ นาคีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดิเรก ฝุ่นเงินโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายปริญญา โชว์สูงเนินโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นายพิชิต ไตรยขันธ์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ อู่เขียวโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นายปริญญา มณีนพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นางเยาวลักษณ์ โคตพรมโรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นายบุญล้วน แก้วก่าโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายประนมเนตร มุลฑาโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ นาคีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดิเรก ฝุ่นเงินโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายปริญญา โชว์สูงเนินโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นายพิชิต ไตรยขันธ์โรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ อู่เขียวโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นางเยาวลักษณ์ โคตรพรมโรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายริญญา มณีนพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
9. นายบุญล้วน แก้วก่าโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายประนมเนตร มุลฑาโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ นาคีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอวยพร เจริญไชยโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นางสาวอนุรักษ์ สะตะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
5. นางสาวกนกรัตน์ อรัญมาลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นางนิ่มอนงค์ เริ่มรักษ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายนมเนตร มุลฑาโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ นาคีโรงเรียนบะฮีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอวยพร เจริญไชยโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
4. นางสาวอนุรักษ์ สะตะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
5. นางพรทิพย์ ไชยวาโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
6. นางโชคอาจิณ อาคะภรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นางนิ่มอนงค์ เริ่มรักษ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประนมเนตร มุลฑาโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญทอม พรหมบุญโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นางโชคอาจิณ อาคะราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายประชา โฮมวงศ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายประนมเนตร มุลฑาโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญทอม พรหมบุญโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นางโชคอาจิณ อาคะราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายประชา โฮมวงศ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประนมเนตร มุลฑาโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ ทับศรีแก้วโรงเรียนบงเหนื่อวิทยาคมกรรมการ
4. นายเปรม ศรีสร้อยโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายภูวดล ศิริขันธ์โรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
6. นางธนัสถา ไชยรบโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นายณัฐพล สายเสมาโรงเรียนเตียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นายวิมลศิลป์ เริ่มรักษ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายประนมเนตร มุลฑาโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เกษเพชรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายวีระชัย ชินจักรโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวิชัย ทองประภาโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
6. นายอลงกต มะลิทองโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
7. นายศักดิ์บุรุษ รัตนพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
8. นางอรรจมาภรณ์ ศรีหาญธรรมโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา ศูนย์จันทร์โรงเรียนเมธาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนิภาพร ศักดิ์แสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
4. นางประภาพรรณ สุนันธรรมโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณรัศ กัลยาไสยโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นางสาวจีรวรรณ ศิริขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา ศูนย์จันทร์โรงเรียนเมธาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนิภาพร ศักดิ์แสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
4. นางประภาพรรณ สุนันธรรมโรงเรียนบะฮีวิทยากรรมการ
5. นางอรุณรัศ กัลยาไสยโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นางสาวจีรวรรณ ศิริขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิตย์ ราชจำปีผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนิภาพร ศักดิ์แสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
4. นางประภาพรรณ สนันธรรมโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจีรวรรณ ศิริขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แก้วมะรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ ไชยทุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ไชยราโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวเพลินจิต ไชยพันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ อิททรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธนารี ภาวะบุตรโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายวัฒนา ปัญจรักษ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวสวลี จุลศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ อิททรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ แก้วมะโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนิภาพร ศักดิ์แสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
4. นางประภาพรรณ สุนันธรรมโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณรัศ กัลยาไสยโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นางสาวจีรวรรณ ศิริขันธ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายประนมเนตร มุลฑาโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชไมพร พิพัธมันพรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ศรีแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
5. นางศรีสุธา ราชชมภูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายประนมเนตร มุลฑาโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สัตถาผลโรงเรียนวาริชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชไมพร พิพัธมันพรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ศรีแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
5. นางศรีสุธา ราชชมภูโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิเรก ผิวขำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
4. นายประทวน ครุฑนอกโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี จันทะพรหมโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรีทอง ลีทองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายปิติพงษ์ ดีโทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
6. นางสาวมินตรา ใจศิริโรงเรียนหนวงหลวงศึกษากรรมการ
7. นายอัจฉริยะ สุขเกษมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี จันทะพรหมโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรีทอง ลีทองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายปิติพงษ์ ดีโทโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
6. นางสาวมินตรา ใจศิริโรงเรียนหนวงหลวงศึกษากรรมการ
7. นายอัจฉริยะ สุขเกษมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายปริญญา โชว์สูงเนินโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
4. นางกาญจณี ชัดเชื้อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
5. นายสิทธิพร ประทุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นายภานุพงษ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายปริญญา โชว์สูงเนินโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คตโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
5. นางกาญจนี ชิดเชื้อโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
6. นายสิทธิพร ประทุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นายภานุพงษ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ กะพุทธาโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุวัลณา ศิริเวชโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นายอดิศร คำจวงโรงเรียนบ้านบัวราษร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวพวงทอง สุทธิพิพัฒน์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกัญญารัตน์ จันทะวงศ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายปิติพงษ์ ดีโทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
4. นายอธิราช ชิณเทศโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพวงทอง สุทธิพิพัฒน์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุธ โคตะมาโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายโชคชัย เศษอาจโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพวงทอง สุทธิพิพัฒน์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุธ โคตะมาโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายพิชิต สุจริตโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
6. นายโชคชัย เศษอาจโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายพิเชษฐ์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายพิชิต สุจริตโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
4. นายศราวุธ โคตะมาโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายประทวน ครุฑนอกโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวกนกรัตน์ อรัญมาลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
7. นางสาวภัทราภรณ์ ศรีนุกูลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิ ประทุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คตโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
5. นายปริญญา โชว์สูงเนินโรงเรียนธรรมบวรศึกษากรรมการ
6. นายโชคชัย เศษอาจโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายศรีทอง ลีทองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายธนกฤต สันทราโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
5. นายอนุสรณ์ คำจวงโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวนิลาวรรณ สิงห์งามโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
7. นางสาวนิรมล พลสีสาโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
8. นายนิเวศน์ วงศ์ประทุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
9. นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายศรีทอง ลีทองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายธนกฤต สันทราโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
5. นายอนุสรณ์ คำจวงโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวนิลาวรรณ สิงห์งามโรงเรียนบ้านนาสีนวลกรรมการ
7. นางสาวกมลมาศ พลสีลาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
8. นายนิเวศน์ วงศ์ประทุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
9. นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายไชยกิตติพงษ์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต สันทาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
5. นายชาญชัย ภูมิประเสริฐโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางสาวณัฐพล สายเสมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
7. นายอธิราช ชิณเทศโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายมณเฑียร รัตนกรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัญ คะสีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายพรชัย สิทธิศักดิ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นางรุ่งนภา พรหมภักดีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
8. นายทรงวุฒิ ยลถนอมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
9. นายมานิตย์ แสงสุวรรณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
10. นายธวัฒชัย หอมแพนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายมณเฑียร รัตนกรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัญ คะสีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายพรชัย สิทธิศักดิ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นายทรงวุฒิ ยลถนอมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นางรุ่งนภา พรหมภักดีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
9. นายมานิตย์ แสงสุวรรณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
10. นายธวัฒชัย หอมแพนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายมณเฑียร รัตนกรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัญ คะสีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายพรชัย สิทธิศักดิ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นางรุ่งนภา พรหมภักดีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
8. นายทรงวุฒิ ยลถนอมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
9. นายมานิตย์ แสงสุวรรณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
10. นายธวัฒชัย หอมแพนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายมณเฑียร รัตนกรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัญ คะสีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายพรชัย สิทธิศักดิ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นางรุ่งนภา พรหมภักดีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
8. นายทรงวุฒิ ยลถนอมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
9. นายมานิตย์ แสงสุวรรณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
10. นายธวัฒชัย หอมแพนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. ดร.สุกิจ ศรีพรหมโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำสุขุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายมณเฑียร รัตนกรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัญ คะสีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายพรชัย สิทธิศักดิ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นางรุ่งนภา พรหมภักดีโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
8. นายทรงวุฒิ ยลถนอมโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
9. นายมานิตย์ แสงสุวรรณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
10. นายธวัฒชัย หอมแพนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ จันทรเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ เนื้ออ่อนรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53รองประธานกรรมการ
3. นางเนตรชนก ปัดภัยโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนีย์ วงษ์ศรีชาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาวภิรมย์ลักษณ์ ผากงคำโรงเรียนบ้านบัวราษณ์บำรุงกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ เหมือนหมายโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายอนุวัฒน์ แก้วมะโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
8. นายไชยา บัวชัยสิทธิ์โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวพัชรินทร์ อุทัยฉัตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
10. นางสุกัญญา สุภาพโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายพิสิทธิ์ จันทรเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพทูรย์ เนื้ออ่อนรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53รองประธานกรรมการ
3. นางเนตรชนก ปัดภัยโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนีย์ วงษ์ศรีชาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาวภิรมลักษณ์ ผากงคำโรงเรียนบ้านบัวราษณ์บำรุงกรรมการ
6. นางเยาวลักษณ์ เหมือนหมายโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายอนุวัฒน์ แก้วมะโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
8. นายไชยา บัวชัยสิทธิ์โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวพัชรินทร์ อุทัยฉัตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
10. นางสุกัญญา สุภาพโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ สุวรรณเทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. นายกรณ์ สล้างสุขสกาวรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะธิดา พรหมอารักษ์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิรันดร์ วงศ์ประทุมโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
5. นายทองปาน ตองมีทองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นางรัชนี พิลาวรรณโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนประธานกรรมการ
2. นายกรณ์ สล้างสุขสกาวรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะดา พรหมอารักษ์โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางประทุมพร อุทัยฉัตรโรงเรียนเจรฺิญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
5. Mrs.Luz Andamโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นายกันตวิชญ์ งาสิทธิ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายนิรันดร์ วงศ์ประทุมโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
8. นายทองปาน ตองมีทองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
9. Mr.Nicholas John Phillipโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุวชล สุราษฎร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
11. นางรัชนี พิลาวรรณโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สวัสด์ คำผิวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นายจันดา ฤทธิธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ ศิริกุลโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
4. นายส่งเสริม สาราโรจโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นางดวงเดือน บุญประเสริฐโรงเรียนเจรฺิญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางประภาวี ปลงจิตโรงเรียนธรรมบวรเจริญวิทยากรรมการ
7. นางสมศรี หวันสมันโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นางสาวรุจีรัตน์ แก้วคำแสนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
9. Mr.Jeffery Edoโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
10. นางจำรูญ คำแพงอาจโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายพงษ์สวัสด์ คำผิวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นายจันดา ฤทธิธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยุพาภรณ์ ศิริกุลโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
4. นายส่งเสริม สาราโรจโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นางดวงเดือน บุญประเสริฐโรงเรียนเจิญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำนุสรณ์"กรรมการ
6. นางประภาวี ปลงจิตโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
7. นางสมศรี หวันสมันโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นางสาวรุจีรัตน์ แก้วคำแสนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
9. นางภิรนันท์ บ่วงทิพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
10. นางจำรูญ คำแพงอาจโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช พรหมกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางมนวิภา วงษ์ประชุมโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ศรีดาวเรืองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. Mr.Musa Bahโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
6. นายภพธรรม มะลิทองโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
7. นางสาวพราวพร นิลเขตโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
8. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์พานโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
9. นายพรชัย ศรีพรหมษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา แก้วคำแสนโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
11. นางเพ็ญลักษณ์ เต็งวัฒนโชติโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
12. นางอัญชรี เวยสารโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. Mr.Terrence Jorn Robertsโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช พรหมกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ศรีดาวเรืองโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาวพราวพร นิลเขตโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายพรชัย ศรีพรหมษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ วงค์พานโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
7. นางเพ็ญลักษณ์ เต็งวัฒนโชติโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางอัญชรี เวยสารโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายก่อเกียรติ สัพโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา วงศ์แสงน้อยโรงเรียนเจรฺิญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ บิดรโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาววิภาวดี เหมะธุลินโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นางสาวนิธิมา เจริญชัยโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. MissAji Naomiโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายอนุพันธุ์ พีระธรรมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายก่อเกียรติ สัพโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชินกร ชาเสนโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสุพัตรา สุดเสน่ห์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายวิวิธนันท์ หยูเห้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
6. นายอนุพันธุ์ พีระธรรมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. MissAji Naomiโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายก่อเกียรติ สัพโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเจียมจิต สุวรรณเทนโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
4. Mr.Tadanori Kuranoโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
5. นางอรวัส มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายปริญญา ธรรมนูญรักษ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายก่อเกียรติ สัพโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สุภาพโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. MissNalin Geโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายก่อเกียรติ สัพโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา สุภาพโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. MissNalin Geโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายก่อเกียรติ สัพโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา สุภาพโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายก่อเกียรติ สัพโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สุภาพโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ จันทรเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ฐานวิเศษรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นางสมจินตนา สุทธิสุวรรณโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางพัฒนา สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสุบัน ดอกไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
6. นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุขโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางธิดารัตน์ วิเชียรลมโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายไพบูลย์ ศรีสร้อยโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนัทธมล โพธิ์สาวังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายพิสิทธิ์ จันทรเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ฐานวิเศษรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นางสมจินตนา สุทธิสุวรรณโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางพัฒนา สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสุบัน ดอกไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
6. นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุขโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นายไพบูลย์ ศรีสร้อยโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
8. นางธิดารัตน์ วิเชียรลมโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
9. นางสาวนัทธมล โพธิ์สาวังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริ หลักทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ นนสุราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายดาบศึก เหมะธุลินโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายไพรสันต์ ถิตย์ประเสิรฐโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นายทองปาน ไชยศรีโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายเกษมสันต์ ศรีคำมูลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริ หลักทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ นนสุราชโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายดาบศึก เหมะธุลินโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
5. นายไพรสันต์ ถิตย์ประเสิรฐโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นายทองปาน ไชยศรีโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นายเกษมสันต์ ศรีคำมูลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสาทิน ไชยราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บุญยืนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่พันตรีสุชาติ เจริญไชยโรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
4. นายวิรัตน์ ขันวิชัยโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ สมผลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายสาทิน ไชยราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บุญยืนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯรองประธานกรรมการ
3. นายนเรศ เขมะสิงคิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
4. นางสาวญาณิชศา ธนจิราพัทรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางรัตนภรณ์ บางศิริโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
6. นายบุญเพ็ญ ศรีพรหมษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายสาทิน ไชยราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บุญยืนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์ "รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพิชชา ยาโสมศรีโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นายนเรศ เขมะสิงคิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
5. นางสาวญาณิชศา ธนจิราพัทรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นางรัตนภรณ์ บางศิริโรงเรียนเมธาศึกษากรรมการ
7. นายวิชชากร ศรีวิสุทธิชัยโรงเรียนเจรฺิญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
8. นายบุญเพ็ญ ศรีพรหมษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
9. นายอนรรฆพร สุนทราโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางดวงจันทร์ แว่นเรืองรองโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิตย์ ราชจำปีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เชื้อกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรี จันทร์เพ็งเพ็ญโรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
4. นางฐิติมา เศรษฐาชัยโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
5. นางมาลัย ประดับศิลป์โรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
6. นางวิมลพรรณ มงกุฏทองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
7. นางสาวปราณี พลสีลาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
8. นางอ้อย คูณหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิตย์ ราชจำปีโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เชื้อกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางยุวดี หอมไกรลาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
4. นางสาวปราณี พลสีลาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางจีระนันท์ มีสันเที๊ยะโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
6. นางณัฐทิยา สุวรรณวรโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางประไพศรี เขจรสัตย์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริ หลักทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิมลพรรณ มงกุฎทองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางเณริกา บัวภาคำโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางสุนทราพร ศรีวรกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริ หลักทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเณริกา บัวภาคำโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสุนทราพร ศรีวรกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิทยา บุญยืนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯรองประธานกรรมการ
3. นางดารัตน์ อภัยโสโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายบัญชา นนท์ศิริโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายอมรศักดิ์ ศรีวรกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ จงมีโคตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯประธานกรรมการ
2. นายวิทยา บุญยืนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์จิรา แง่พรหมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
4. นางปรารถนา สุขประเสริฐโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา คนไวโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ จันทนุชโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายพีระศักดิ์ เหิรเมฆผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจีรวัฒน์ ศรีหาญธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางไขนภา เพรศแก้วโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาวบุตรญรัตน์ วันโสโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นางอรอนงค์ พีระธรรมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายพีระศักดิ์ เหิรเมฆผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าวโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
4. นางสาวยุพาพร โคตะมาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายประภัทร์ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายบุญรักษ์ วงษาไชยโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางสุมาลี แสนอุบลโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นางวิมลพรรณ มงกุฏทองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ศรีคำวงษ์โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางนิ่มนวล แสงวงค์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นางวิภาพรรณ เทศประสิทธ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายมงคล อุปพงษ์โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายบุญรักษ์ วงษาไชยโรงเรียนสว่างแดนดินรองประธานกรรมการ
3. นางพรชนก พรหมสาขาฯโรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิมลพรรณ มงกุฏทองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางสาวศศิรดา พงษ์สิทธิศักดิ์โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางนิ่มนวล แสงวงค์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นางสาวจินตนา ศูนย์จันทร์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายทอง ธารานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายณรงศ์ วงค์ประทุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางพิศสุณี ทองจรัสโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาววรางคณา มณีนพโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
5. นางสาวเอื้อมพร เชื้อเพชรโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
6. นายครรชิต พลไชยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
7. นางนิจรินทร์ ธรรมสมบัติโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
8. นางสาวสุธิดา ปีคุณโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายทอง ธารานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายณรงศ์ วงค์ประทุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าวโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"กรรมการ
4. นางกีรติกร จันทร์วิเศษโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
5. นายครรชิต พลไชยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการ
6. นายการันต์ ไตรธิเลนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรกช จันตะเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
4. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายวิษณุ จันทะราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรกช จันตะเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
4. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายวิษณุ จันทะราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาพิชณ์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกชกร จันตะเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
4. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายวิษณุ จันทะราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาพิชณ์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกชกร จันตะเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
4. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายวิษณุ จันทะราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ อินทรพาณิชย์โรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจันดา ฤทธิธรรมโรงเรียนธรรมบวรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรกช จันตะเสนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
4. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
6. นายวิษณุ จันทะราชโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
8. นายสฤษธิ์ มุลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนีย์ สิงหวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53ประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ บุญรักษารองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวยุภาภรณ์ แก้วคำแสนโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุุภาภรณ์ อุปพงษ์โรงเรียนธรรมบวรวิทยากรรมการ
5. นางสาวลำดวน คุณเดชโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯกรรมการ
6. นางโอวิล อุดมพรสวัสดิ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
7. นางอัญชลี กุลเกลี้ยงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
8. นางอ้อย คูณหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาคร พาเสน่ห์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนีย์ สิงหวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53ประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ บุญรักษารองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุเนตร วรบุตรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดินกรรมการ
4. นายนายยงยุทธ เกสรโรงเรียนการกุศลวัดบูรพากรรมการ
5. นายทนงชัย คิดโสดาโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
6. นายรินทอง แดงโชติโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางซารัญฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
8. นายเศกสิทธิ์ การีชุมโรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
9. นายสุรศักดิ์ อาษาเสนโรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการ
10. นายชยธร แสงสิริวัฒนกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นายเข็มชาติ วิศรีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนีย์ สิงหวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53ประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ บุญรักษารองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ ทับศรีแก้วโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายเปรม ศรีสร้อยโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายภูวดล ศิริขันธ์โรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
6. นายธนัสถา ไชยรบโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นายณัฐพล สายเสมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
8. นายวิมลศิลป์ เริ่มรักษ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนีย์ สิงหวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53ประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ บุญรักษารองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ ทับศรีแก้วโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายเปรม ศรีสร้อยโรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายภูวดล ศิริขันธ์โรงเรียนภูริทัตต์วิทยากรรมการ
6. นายธนัสถา ไชยรบโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
7. นายณัฐพล สายเสมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคฯกรรมการ
8. นายวิมลศิลป์ เริ่มรักษ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]