หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   2 ต.ค. 2556   3 ต.ค. 2556   4 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 2 ต.ค. 2556 09.30-11.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 2 ต.ค. 2556 09.30-11.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 2 ต.ค. 2556 09.00-10.30
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 425 2 ต.ค. 2556 09.30-11.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 426 2 ต.ค. 2556 09.00-15.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 427 2 ต.ค. 2556 09.00-15.00
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 428 2 ต.ค. 2556 09.00-15.00
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 418 2 ต.ค. 2556 09.00-15.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 417 2 ต.ค. 2556 09.00-10.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 416 2 ต.ค. 2556 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 223-224 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225-226 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 0 ห้อง ห้องสืบค้น 2 ต.ค. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 126-127และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ต.ค. 2556 09.00-16.30
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ ชั้น 0 ห้อง เต็นท์1-3 2 ต.ค. 2556 09.00-16.30
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ ชั้น 0 ห้อง เต็นท์4-5 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที ชั้น 0 ห้อง เวที2 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที ชั้น 0 ห้อง เวที2 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ ชั้น 0 ห้อง เต็นท์6-7 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 0 ห้อง ห้องโสตรทัศนศึกษาโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 0 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 311จัดนิทรรศการข้างระเบียงอาคาร3 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม ชั้น 0 ห้อง เวที3 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม ชั้น 0 ห้อง หอประชุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง321พักห้อง322 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 27 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 28 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 29 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 30 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 31 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 32 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 33 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 34 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
9 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที ชั้น 0 ห้อง เวทีกลาง 2 ต.ค. 2556 11.00-11.30
10 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที ชั้น 0 ห้อง เวทีกลาง 2 ต.ค. 2556 11.30-12.00
11 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที ชั้น 0 ห้อง เวทีกลาง 2 ต.ค. 2556 13.00-14.00
12 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที ชั้น 0 ห้อง เวทีกลาง 2 ต.ค. 2556 14.00-15.00
13 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที ชั้น 0 ห้อง เวทีกลาง 2 ต.ค. 2556 15.00-16.00
14 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที ชั้น 0 ห้อง เวทีกลาง 2 ต.ค. 2556 16.00-17.00
15 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที ชั้น 0 ห้อง เวทีกลาง 2 ต.ค. 2556 09.00-10.00
16 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที ชั้น 0 ห้อง เวทีกลาง 2 ต.ค. 2556 10.00-11.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โรงรถ 1-3 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 8 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โรงรถ 4-6 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 9-10 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 11-12 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 13-14 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 2 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
9 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 3 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอม 4 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 412 2 ต.ค. 2556 09.00-15.00
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 4 ห้อง 145 2 ต.ค. 2556 09.00-15.00
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 4 ห้อง 141 2 ต.ค. 2556 09.00-15.00
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 4 ห้อง 146 2 ต.ค. 2556 09.00-15.00
5 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 4 ห้อง 142 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 4 ห้อง 143 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สนาม ชั้น 0 ห้อง สนามฟุตบอลด้านทิศตะวันตก 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สนาม ชั้น 0 ห้อง สนามฟุตบอลด้านทิศตะวันตก 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ห้องสมุด ชั้น 0 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 2 ต.ค. 2556 09.00-15.00
4 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 4 ห้อง 144 2 ต.ค. 2556 09.00-15.00
5 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 227 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 170 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]