รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 89.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายเจตชรินทร์  คำอ่อน
 
1. นางไพวัล  เหมะธุลิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุทิตา  สิงห์สวัสดิ์
 
1. นางศุภมิตรา  ปริญญาพล ปริญญาพล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวบุหงา  สีหะจิตต์
 
1. นางปพนพัชร์  วรราช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจิระเดช  ม่อมพะเนาว์
 
1. นางระวิวรรณ์  พฤกษติกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นายรัฐนันท์  ทุมเพ็ง
 
1. นางกนิษฐา  จิตรปรีดา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. เด็กชายพีระพรรณ  พิมพ์ภูคำ
 
1. นางพรทิพย์  พลไชย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวดาริกา  ศิริไสว
 
1. นายมานัส  ทอนฮามแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงครองขวัญ  หาไชย
2. เด็กหญิงเพ็ญพร  ศรีมุกดา
 
1. นางสาวกริกา  งามแสง
2. นางสาวศิริญญา  ดีล้ำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  หินทอง
2. นายอนุวรรตน์  บุญแสน
 
1. นางสาวกริกา  งามแสง
2. นางสาวสุภัทตา  พรมลา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงอิงบุญ  ธีระตะนันท์
 
1. นายสุรศักดิ์  เมตตาวิมล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวธัญลักษณ์  รัฐศาสตร์วาริน
 
1. นายประสาท  ธรรมรัตน์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ผ่านสุวรรณ
2. เด็กหญิงอลิชา  สายมาลัย
3. เด็กหญิงอุมาพร  เคนคำพันธ์
 
1. นางนัฏฐกานต์  เหลาแก้ว
2. นางสาวบุญยตรี  สมนา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายพิชญุตม์  เถื่อนแก้ว
2. นายพุทธชาติ  เอกสุภาพันธ์
3. นายอัมรินทร์  โถบำรุง
 
1. นางรุจิพัชญ์  อรุวีวัฒนานนท์
2. นางสาววาสนา  สุพัฒน์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชไมพร  ทรัพย์ถนอม
2. เด็กชายปรเมธ  สมภาร
3. เด็กหญิงอรนิษา  ศรีวิชา
 
1. นางดวงใจ  งอยผาลา
2. นายสมเกียรติ  งอยผาลา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวพนิดา  กลยนีย์
2. นางสาวศรีพนม  กุณรักษ์
3. นางสาวสุภาภรณ์  อุปศักดิ์
 
1. นางสาวทัดดาว  ประทุมวัลย์
2. นางศิริรัตน์  ด่างเกษี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จันทะลุน
2. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยวงศ์คต
 
1. นางกิตติพร  อาจวิชัย
2. นางยุภา  วุธรา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายนลธวัช  ดีเหมาะ
2. นายอานันท์  อ่อนก้อน
 
1. นางรุจิพัชญ์  อรุวีวัฒนานนท์
2. นางอาทิตยา  ธิราชรัมย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กหญิงปุณยนุช  เหล่าหว้าน
 
1. นายอดิศักดิ์  สิงห์ทองไชย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวมลธิกา  ยานะสาร
 
1. นางศรีสุฎา  ชิณโน
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เนตรประโคน
2. เด็กหญิงอริยาภรณ์  แก้วเวียงเดช
3. เด็กหญิงอินทุอร  อาจพรม
 
1. นางมนันยา  คำมุลตรี
2. นางสกลรัตน์  สวัสดิ์มูล
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายจิตณุคม  ตันวานิชกุล
2. นางสาวปฏิมาพร  คะเลรัมย์
3. นายศิริพงษ์  นามละคร
 
1. นายกรีฑา  ภูผาดแร่
2. นายเมฆา  ดีสงคราม
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. เด็กหญิงจนาพร  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงปณิธาน  คุ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงโสรยา  พาวินิจ
 
1. นางขนิษฐา  ศรีมงคล
2. นางอุไรววรณ  ไชยนา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายณัฐพงษ์  นนตระอุดร
2. นายพีรากร  อัคพิน
3. นายวิศรุต  ดิ่งแก้ว
 
1. นางสาวนุชจเรตร์  ลาสุด
2. นายสุเมธ  อัคพิน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นายกิตติศักดิ์  อุปพงษ์
2. นายศุภกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
3. นายอำพล  วัฒนาวารีกุล
 
1. นางขนิษฐา  ศรีมงคล
2. นางอุไรววรณ  ไชยนา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายต่อลาภ  วงค์อาษา
2. นายนันทวัฒน์  แมดมิ่งเหง้า
3. นายอภิสิทธิ์  ปิยจิตรไพรัช
 
1. นางสาวรจนา  เพ็งเก่ง
2. นางเสาวรจนี  จันทวงค์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชลิตา  วรรณขาว
2. เด็กชายภูสกล  อุ่นคำ
3. เด็กหญิงอารียา  วงศ์สาพาน
 
1. นางสาวกัณธิมา  กระเดา
2. นางสาวพรพิมล  โพธิ์พร
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  จีรังกูล
2. นางสาวธิดาพร  ศรีทัศน์
3. นางสาวพกาวรรณ  ทับศรี
 
1. นางสาวนุชจเรตร์  ลาสุด
2. นางรัชนี  วรรณสิริ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิฐาพร  ภิลัยวรรณ์
2. เด็กหญิงเจษฎาพร  บุญเกิด
 
1. นางณัฐชลิดา  ประกิ่ง
2. นางสาวธัญญารัตน์  วานานวงศ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายธัญธร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นายรัฐพล  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวชวาลา  ฤทธิ์ฤาชัย
2. นางสาวอมรรัตน์  เดือนขาว
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธนากร  เสนจันตะ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  มุลน้อยสุ
 
1. นายวีระพันธ์  จันทะจร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายคเชนทธ์  ศรีสถาน
2. เด็กชายพงษ์สันต์  มาตยกุล
 
1. นายจิระวัฒน์  สุขศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นายกฤษดา  บุนนท์
2. นายพิชิตพงษ์  พิลาทา
3. นายไพวัลย์  ประเทพา
 
1. นายชราวุฒิ  พีระธรรม
2. นายวีระศักดิ์   พรหมประศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวนิภารัตน์  คำชมภู
2. นางสาวพรรณอร  ละครท้าว
3. นายศราวุธ  เงินชารี
 
1. นายชราวุฒิ   พีระธรรม
2. นายวีระศักดิ์  พรหมประศรี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พันไชย
2. เด็กชายธนภัทร  จันใด
3. เด็กหญิงอมรทิพย์  ปินะถา
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปินะถา
5. เด็กหญิงเอ็นดู  กัลยา
 
1. นางวาศนา  อัคราช
2. นางสาวสุภากรณ์  ศรีรักษา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวญาณินี  งามสิทธิ์
2. นางสาวพรวิภา  บุญทำนุก
3. นางสาวพุทธมล  จีนรัมย์
4. นางสาววัชราภรณ์  พรประทาน
5. นางสาวสุชานาถ  เที่ยงแท้
 
1. นางสาวณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร
2. นายสุวิทย์  ขันติทอง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อัคฮาดศรี
2. เด็กหญิงชฎาพร  ยตุะโคตร
3. เด็กหญิงพรชิตา  โพธิโคตร
4. เด็กหญิงสุพัตรา  โชติ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  อยู่ยิ่ง
 
1. นางประภากร  พรหมโสภา
2. นางสาวเอื้ออารีย์  สนิทนา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวขวัญทิพย์  รักษานาม
2. นายชูศักดิ์  วงศ์บาตร์
3. นางสาวปริญญา  เพียสา
4. นางสาวผุสดี  พรมน้อย
5. นางสาวสุนันทา  วงศ์ศรีชู
 
1. นางรุ่งทิวา  วิริยะสถิต
2. นางวรรณพร   ภูมี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายชาญวิทย์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นายณัฎดนัย  คำนาโฮม
3. นายณัฐพงษ์  วงค์ตาขี่
4. นายทชัยญะ  มหาราต
5. นายธนโชติ  จันทรังษี
 
1. นางสาวณัฐธิยา  ลุนจักร
2. นางตติญา  กาญจะนะกันโห
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายกฤษฎา  แก้วชุมพู
2. นายจตุพร  ฮ่มป่า
3. นายฐิติพงศ์  หอมชาลี
4. นายณัฐพงษ์  ขันทีท้าว
5. นายทรงพล  จันทะลือ
6. นายธีระพงษ์  มาทะเล
7. นายปฐมพร  ทาศรีภู
8. นายพงษธร  ฮ่มป่า
9. นายพีระชัย  สายสะอาด
10. นายภูฤทธิ์  ตองตาสี
11. นายภูเงิน  ยางธิสาร
12. นางสาวมาริษา  พลธิราช
13. นายยุทธพร  เรืองรื่น
14. นายราเชนทร์  บูรณะเนตร
15. นายวิทวัส  อินธิแสน
16. นายวุฒิชัย  วงค์เครือศร
17. นายวุฒิธนา  ลากุล
18. นายวุฒิศักดิ์  หารดี
19. นายอมรเทพ  มนต์อินทร์
20. นายอรงค์กรต  จันทะระภา
 
1. นายณรงค์  โคตรศรี
2. นางนันทนา  มิตรสุภาพ
3. นายปัญญา  ศรีผายวงษ์
4. นางสาววนิดา  ศิริขันธ์
5. นายวิศิษฎ์  วงศ์ษาพาน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงภัทรา  ภูศรีฐาน
 
1. นางลัดดาวรรณ์  ใจกลาง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวพรกมล  ศิริรัตน์
 
1. นางวราภรณ์  หอมจันทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวรรณชนก  รูปเหลี่ยม
2. เด็กชายศุภณัฐ  เดชภูมี
 
1. นางญาจิตต์  เมตุลา
2. นางลัดดาวรรณ์  ใจกลาง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวจิราพร  ชุมปัญญา
2. นายธนายุทธ  ชุมปัญญา
 
1. นางจรีพร  ราชพิลา
2. นางเพ็ญศรี  เคนไชยวงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำพรมมา
2. เด็กหญิงนพศร  นิยมกุล
3. เด็กหญิงนารา  กลยนีย์
4. เด็กหญิงปิญาดา  เพชรหมู่
5. เด็กหญิงพฤฒามาตย์  เทียมถนอม
6. เด็กหญิงพวงผกา  สุราราช
7. เด็กหญิงภัทราวดี  มูลวันดี
8. เด็กหญิงรัตติยากร  เบียนชัย
9. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศิริสร้อย
10. เด็กหญิงอนัญญา  พันธ์ไชย
 
1. นางเพ็ญศรี  จิ่มอาษา
2. นางโยทะกา  พันทา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  วรฤทธิ์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดาบลาอำ
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ควรดี
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  ดาบพิมพ์ศรี
5. เด็กหญิงนิตยา  พิกุลสี
6. เด็กหญิงประภาพร  ชาวคนดง
7. เด็กหญิงปาริชาติ  มาลาจันทร์
8. เด็กหญิงยุภาภรณ์  กุดวงค์แก้ว
9. เด็กหญิงวลัยพร  ไชยวงษ์
10. เด็กหญิงวิศรุตา  พรหมพินิจ
11. เด็กหญิงศิริญญา  ใจประเสริฐ
12. เด็กหญิงอิศรียา  โสตะภา
13. เด็กหญิงอุลัยพร  พองพรหม
14. เด็กหญิงเสาวภา  ดาบลาอำ
15. เด็กหญิงแว้น  โสมชัย
 
1. นางละมุลศรี  บุญตา
2. นางสาววิมลรัตน์  พลหาญ
3. นางสาคร  ทินบุตร
4. นางสุทธิรัตน์  พองพรหม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชชิรา  องดุก
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  อบเชย
3. เด็กหญิงวิภาดา  หนองแคน
 
1. นางสำลี  คำเมือง
2. นางสาวสุกานดา  คำเมือง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  ดาบพลอ่อน
2. นางสาวจุฑามาศ  มะลิบู่
3. นายวทัญญู  เจนพานิช
 
1. นายทนงศักดิ์  ทินบุตร
2. นายธรรมจักร  เบญจะศิลป์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. เด็กหญิงนฤมล  อธิจันทร์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  วงค์เจริญ
 
1. นางขวัญกมล  จันทรังษี
2. นายประวัติ  คุณแสน
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายรัชพล  อณาชัย
2. นายวรัญญู  พลาชีวะ
 
1. นายจิโรจน์  อณาชัย
2. นางนันทิยา  จุลพงษ์
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวเพชรนารี  คำศรีพล
 
1. นางเสาวนีย์  วงศ์วิชิต
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ปั้นบำรุงสุข
 
1. นางเสาวนีย์  วงศ์วิชิต
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. เด็กชายจิรายุทธ  ประชาตรี
 
1. นางอาพร  ศรีประทุมวงศ์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวมลฤดี  กงสะกาง
 
1. นางสาวสุชีลา  เพชรแก้ว
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กหญิงภวิกา  เฉลิมสุข
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์สว่าง
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวนัฐการณ์  ศรีสุโพธิ์
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์สว่าง
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาววาสนา  ตองกิ่งแดง
 
1. นางเสาวนีย์  วงศ์วิชิต
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวอาทิตยา  หงษ์ต้น
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์สว่าง
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายฐิติภูมิ  ประสานงาม
2. เด็กหญิงธินันตา  กาญบุตร
 
1. นายกิตติ  นันตะสุข
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงญาตารี  โชครักษ์เมธี
 
1. นายธานินทร์  โล่ห์อุทัย
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาววรวรรณ  กลิ่นไสว
 
1. นายธานินทร์  โล่อุทัย
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายปฏิภาน  จินดากลาง
2. นายพรเพชร  ภาวะภูตานนท์
3. เด็กชายรัตนศักดิ์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวปรัชญาภรณ์  เพชรรัตน์
2. นางเสาวนีย์  วงศ์วิชิต
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นายชายเล็ก  ประกิ่ง
2. นายธวัชชัย  ผาลคำ
3. นายสิทธิชัย  ศรีจันทร์
 
1. นายเข็มเพชร  ศรีทอง
2. นายไพฑูรย์  สุริยะศรี
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีฤทธิ์
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายศรันย์  แย้มขมัง
 
1. นายธงชัย  กำภูศิริ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ขันบรรจง
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. นางสาวสุนิษา  สรรพศรี
 
1. นางกรกนก  ศรียามาตย์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. นายจตุพร  เดชประสิทธิ์
 
1. นางกรกนก  ศรียามาตย์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงปวรรณา  อุ่มภูธร
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นันทะแพง
 
1. นายธงชัย  กำภูศิริ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายธนาธิป  หงส์คงคา
 
1. นายธงชัย  กำภูศิริ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายนลธวัฒน์  เศษมาก
 
1. นายธงชัย  กำภูศิริ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายธนาธิป  โสมคำ
 
1. นายธงชัย  กำภูศิริ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงศศิวรินทร์  อ่อนจงไกร
 
1. นายธงชัย  กำภูศิริ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวอทิตยา  ขวาธิจักร
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นายทักษิณ  ประกิ่ง
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงอาริยา  พรหมหากุล
 
1. นางสังวาลย์  สิทธิวงค์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวลักษมี  ผาพองยุน
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
78 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกชกร   อุ่มภูธร
2. นายจิรายุส   ภูขมัง
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุขามานพ
4. เด็กหญิงฉัตรฑิณีย์  คำเมือง
5. เด็กชายชฎาพร  หนูเข็ม
6. นายชยุฒิพงษ์  ดอนจันดา
7. เด็กหญิงชุติมา  สิงห์แจ่ม
8. นางสาวตันติมา   นนท์ศิริ
9. นางสาวนวรัตน์  นาลงพรม
10. นางสาวนิรชา  นันตะสุข
11. นายบุณยกร  พรหมจันทร์
12. นางสาวบุรัสกรณ์   พรหมสาขาฯ
13. นายปรมินทร์  ไชยโสตถิ
14. เด็กหญิงปรียาพร   สาสอน
15. นางสาวปรียาวรรณ   ภูนาเหนือ
16. นายพัฒนเกียรติ  ธนะสีลังกูร
17. นายภควัจ  ขันติยู
18. นายภัทรพงษ์  คนเพียร
19. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  วรโชติ
20. นางสาวภัทราวรรณ  แก้วอุดร
21. นางสาวรติรัตน์  เกื้อทาน
22. นายฤทธิพล  วินิจสุมานนท์
23. นายวรภัทร  ราชกรม
24. เด็กหญิงวรินรำไพ  จันทร
25. นายวัฒนา  ทองโต
26. นายวาทิต  บุญใบ
27. นายวิวัชรชัย   ทอนฮามแก้ว
28. นายวีระพงษ์  ไตรธิเลน
29. นางสาวสุนิสา  พิมพ์มีลาย
30. นางสาวสุพรรษา  ซ้ายสุพรรณ
31. นายสุรวิทย์  อินทรสิทธิ์
32. นายอภิวัฒน์  ฝ่ายเทศ
33. เด็กหญิงอรปรียา  กงลีมา
34. นายอรรถวิทย์  สมจิตรกุล
35. นางสาวอรวี   น้อยโสมศรี
36. นางสาวอาทินาถ  สลางสิงห์
37. นายเมธาวัฒน์  ศิริวัฒนเมธานนท์
38. นายเศรษฐวัฒน์  งามมั่ง
39. เด็กหญิงแก้วรัดเกล้า  กลยณี
40. เด็กหญิงโสภาพรรณ  ตรีถาวรพิศาล
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
2. นายประจักษ์  อุ่นใจ
3. นางวิลัยภรณ์  บุณโยทยาน
4. นายเกษมเพชร  จูมสีสิงห์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวกมลรัตน์  แก้ววิเชียร
2. นางสาวกัลยา  โถชาลี
3. นางสาวจิราภรณ์  พองพรหม
4. เด็กชายชานนท์  พองพรหม
5. นางสาวชุติมา  จิกจักร์
6. นางสาวฐิตาพร  นามฮุง
7. นางสาวณัฐนรี  นามเนาว์
8. เด็กหญิงทิษฎยา  ดาบพิมพ์ศรี
9. นายธนา  ลามคำ
10. นางสาวธนิษฐา  ข่วงทิพย์
11. เด็กชายธีรภัทร์  ตุพิลา
12. นายนัฐพล  กุดวงค์แก้ว
13. นางสาวนันทิชา  นาใจนึก
14. นางสาวนัยพักตร์  ยิ้มกระจ่าง
15. นางสาวนุชรินทร์  ภูนาทิพย์
16. นางสาวปภัสสร  นงพิลา
17. นายประกาสิทธิ์  มูลประสาน
18. เด็กหญิงพชรพรรณ  เนียนไธสง
19. เด็กหญิงพนิตสุภา  อินทระบุตร
20. นางสาวพรรณิกร  ทาระขันธ์
21. นางสาวพีรสุดา  กอบบัญกิจ
22. เด็กชายภิธากรณ์  วิชัย
23. นางสาวรัชนีกร  สุภารีย์
24. นายฤกษ์ฉัตร  นนสุราช
25. เด็กชายวรพรต  สมปิตะ
26. เด็กหญิงวรินยุภา  ดาบพิมพ์ศรี
27. นายศิริวัฒน์  มิยะเศษ
28. นางสาวศุจินธร  ผุยลานวงค์
29. นางสาวศุภลักษ์  พองพรหม
30. นางสาวสายสุดา  มาลุน
31. เด็กหญิงสุกัญญา  พองพรหม
32. นางสาวสุกัญญา  โถตันคำ
33. นางสาวสุพรรณี  โถแพงจันทร์
34. นางสาวสุรีมนต์  อาจทุมมา
35. นางสาวอภิญา  วงศ์ศรีลา
36. เด็กหญิงอรอุมา  นาหัวหนอง
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินสุข
38. นายเฉลิมศักดิ์  ศรีมุกดา
39. นายเนติพงษ์  ถึงคำภู
40. นายไกรวิชญ์  ดาบโสมศรี
 
1. MissAustyn  Boudreaux
2. นางสาวกริกา  งามแสง
3. นายทองพูล  พันธุ์เลิศ
4. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
5. นางสาวนงนุช  หาไชย
6. นางสาววันเพ็ญ  คำโคตร
7. นายสุรศักดิ์  สักขินา
8. นายอดุลย์  เชิญบ่อแก
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายปฐวิกร  มูลศรีนวล
 
1. นายประเสริฐ  แสงศิริวิชโย
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 1. นายสุภวัตร  ไชยวงศ์คต
 
1. นายก่อฤทธิ์  มีทองเหลา
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาววราภรณ์  ลือโสภา
 
1. นายอรรถพล  พิมพา
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. นางสาวอรชุดา  พันธ์เพชร
 
1. นางคุณัญญา  พาชอบ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ดาบโสมศรี
 
1. นายประเสริฐ  แสงศิริวิชโย
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายศราวุฒิ  คำศัยอินทร์
 
1. นายอรรถพล  พิมพา
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวชัชฎาพรรณ  พรมไพสน
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวคัทลียา  จันใด
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ดาบโสมศรี
 
1. นายประเสริฐ  แสงศิริวิชโย
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายณัฐพล  กุดวงค์แก้ว
 
1. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวชัชฎาพรรณ  พรมไพสน
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวณิชกานต์  แก้วอินธิ
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายไชยเชษฐ์  บ่วงทิพย์
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายนพรัตน์  ม่อมพะเนาว์
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวกุณฑิกา  สุวรรณรักษ์
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวณิชกานต์  แก้วอินธิ
 
1. นางวิลัยภรณ์  บุณโยทยาน
 
96 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกชพร  ทาศรีภู
2. เด็กหญิงกชามาศ  โคตรมิตร
3. เด็กหญิงกนกพร  จังพล
4. เด็กชายกนกพล   คำเพชร
5. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีนอก
6. เด็กชายกฤษณ์ติพัฒน์  ทาบรรหา
7. เด็กชายกษิดิศ  ป้อมไชยา
8. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พระกัตติยะ
9. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยืนยงวงศ์ศิริ
10. เด็กชายกิตติพงษ์  อุปรี
11. เด็กหญิงกุลธิดา  นวลมณี
12. เด็กหญิงขจีวรรณ  ทันอินทรอาจ
13. เด็กหญิงจิรนันท์  พรหมศร
14. เด็กหญิงณัชชา   พุทธวงศ์
15. เด็กชายณัฐธิดา  โพธิ์สุ
16. เด็กชายธนธรณ์  ด่างเกษี
17. เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วดี
18. เด็กหญิงธิดาพร  ศรีไทย
19. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำภูแสน
20. เด็กชายธิติวุฒิ  แก้วคำแสน
21. เด็กชายธีรเจตส์   ไชยสอน
22. เด็กชายนที  ทัศนิตย์
23. เด็กหญิงบุษยมาศ  ศรีบุญเรือง
24. เด็กหญิงปตัญชลี  ถุนาพรรณ์
25. เด็กหญิงประกายแสง   วงศ์ศรียา
26. เด็กชายพงศกร  สายทอง
27. เด็กหญิงพัชราภา  สุทธิอาจ
28. เด็กชายพานทองแท้   ถูกจิต
29. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีราช
30. เด็กหญิงยศวดี  ใจดี
31. เด็กหญิงรุจิมาศ  สมแสน
32. เด็กหญิงวรรณธนา  ธนะสมบูรณ์กุล
33. เด็กชายวรวุฒิ  สิงห์สกุล
34. เด็กหญิงวราพรรณ  สิงห์คำมา
35. เด็กหญิงวราภรณ์   แพเมือง
36. เด็กหญิงศตนันท์  วิลาจันทร์
37. เด็กชายศุภกริช  เพ็ญสุภา
38. เด็กหญิงอินทุอร  สุภูตัง
39. เด็กหญิงเจนจิรา  ยอจำปา
40. เด็กหญิงเวธนี  จันทะขิน
 
1. นายนาวิก  ศรีอุปัชฌาย์
2. นายศุภวิชญ์  วณิชวรนันท์
3. นางสาวอชิรญา  แสงสิริวิชโย
4. นางอรัญญา  แสงสิริวิชโย
 
97 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายขุนพล  อัศวภูมิ
2. เด็กหญิงฐานภา  วงศ์เพชร
3. เด็กชายธนพล  กุลวงค์
4. เด็กหญิงธุวพร  โคนพันธ์
5. เด็กชายพงษ์ทวี  ข่าขันมะลี
6. เด็กชายภัทรพล  รอบไธสง
7. เด็กหญิงภาสินี  วงวันนา
8. เด็กชายสุวิทย์  อุปรีย์
9. เด็กหญิงอัมรินทร์  แสนศรี
10. เด็กหญิงอารียา  ธรรมชัยเดชา
 
1. นางพัชรี  วงค์ลุน
2. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  พันธ์ออน
2. นางสาวฐิติรัตน์  ดีโท
3. นายนริศร  นรสาร
4. นางสาวนิรชา  มุดนาเวช
5. นางสาววาทินี  โน๊ตสุภา
6. นายวิษณุ  แก้วดี
7. นายสิทธิพงษ์  อุปรี
8. นายสุรวุฒิ  กลยนี
 
1. นายมนตรี  ไชยบุปผา
2. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ประเสริฐ์สังข์
2. เด็กหญิงทัศนียา  เตาตีทอง
3. เด็กหญิงทัศวรรณ  โฆษา
4. เด็กหญิงมาริษา  เจริญคร
5. เด็กหญิงวิภาวดี   ปูนเข็ม
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ลิมพานดง
7. เด็กหญิงอาภาพร  ยศทอง
8. เด็กหญิงเจนนิสา  สว่างวงษ์
 
1. นางกรกนก  ศรียามาตย์
2. นางมิตรทญา  เลณะสวัสดิ์
3. นางอรอนงค์  จามน้อยพรหม
 
100 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกนกนุช  ศิวนาถภูธน
2. นางสาวกนกภรณ์  หนูภักดิ์
3. นางสาวกนกวรรณ  นามคง
4. นายชาญธนา  คุณชัย
5. นางสาวธัญญาลักษณ์  นิ่มเภา
6. นางสาวศศิประภา  อุ่นจางวาง
7. นายเกียรติชัย  สาระพรม
8. นางสาวแพรวนภา  ศรีวรสาร
 
1. นางพลอยรัตน์ดา  รุ่งเรืองศรี
2. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวจตุรพร  พิมพ์ชัย
2. นางสาวธัญรัตน์  โคตรแสง
3. นางสาวปวีณา  อินทิแสง
4. นางสาวพนิดา  เสือด่านคำ
5. นางสาววิยดา  จรนุรี
6. นางสาววิลัยยุพา  พิมพ์มีลาย
7. นางสาวอุบลรัตน์  พรหมบุรมย์
 
1. นายธงชัย  กำภูศิริ
2. นางมะลิวรรณ  หาญสุริย์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศิลาไสล
2. นางสาวชยาภรณ์  กล่อมดี
3. นางสาวนัฐชานันท์  สุรินทะ
4. นางสาวพณิตา  ชัยทวีป
5. นางสาวพรพิมล  ทองแขก
6. นางสาววัลด์วดี  รักกระโทก
7. นางสาวศิรฺิลักษณ์  พงษ์ด้วง
 
1. นายธงชัย  กำภูศิริ
2. นางมะลิวรรณ  หาญสุริย์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกิติมา   ศรีนัครินทร์
2. นายคณิน  ไชยปัญหา
3. เด็กหญิงชฎาพร  พบสมัย
4. นางสาวชนม์นิภา  วงค์อนันสุนทรี
5. นางสาวชลธิชา  พรหมดวง
6. นายณัฐนนท์  โทษาธรรม
7. นางสาวต้องรุ้ง  วิชัยศร
8. เด็กหญิงธารีรัตน์  เภาโพธิ์
9. เด็กหญิงพรรณ  กัลยา
10. เด็กหญิงรมย์ธีรา  สมบูรณ์คุณากร
11. นางสาวอรอมล  สมเพ็ชร
12. นางสาวอัญธิญา  เปลี่ยนเอก
13. นายเกียรติศักดิ์  อ่อนจงไกร
14. นางสาวไอริณ  รวีโภชน์ศิริ
 
1. นางธนตพร  พูนปริญญา
2. นางวีรวรรณ  ศรีนัครินทร์
3. นางสิริพรรณ  นามละคร
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกนกนุช  ศิวนาถภูธน
2. นางสาวกนกภรณ์  หนูภักดิ์
3. นางสาวกนกวรรณ  นามคง
4. นางสาวฐิติรัตน์  ดีโท
5. นางสาวธัญญาลักษณ์  นิ่มเภา
6. นางสาวปวีณา  คูณิรัตน์
7. นางสาวผกามาศ  นันทะพรหม
8. นางสาวศศิประภา  อุ่นจางวาง
9. นางสาวสรชา  แผ่นคำ
10. นางสาวอาริยา  โกษาแสง
11. นางสาวอุทุมพร  เบียนชัย
 
1. นางพลอยรัตน์ดา  รุ่งเรืองศรี
2. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ธนาคุณ
2. นายจตุรงค์  เดชป้องหา
3. นางสาวจุฑามาศ  คำศรี
4. เด็กชายธีระพันธ์  ทองอันตัน
5. นายยุทธนา  ภูวงษา
 
1. นางกรกนก  ศรียามาตย์
2. นางอรอนงค์  จามน้อยพรหม
 
106 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เกาะกัณหา
2. เด็กหญิงธิติมา  ไพไหล
 
1. นางกรกนก  ศรียามาตย์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช   อุปติ
2. นางสาววิลาวัลย์   อุปติ
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  สาทะโพน
 
1. นางสาวสะคราญนิตย์   นามละคร
2. นางสุนันทา  บุตะลา
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นายจิตรดิลก  เภาโพธิ์
2. นายจิระวัฒน์  เชื้อคำฮด
3. นายวิสุทธิศักดิ์  ชาภูคำ
 
1. นายพนมไพร  ใยวังหน้า
2. นางอรุณวรรณ  งอยผาลา
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงมลฤดี  ชาสงวน
2. เด็กหญิงศมิตรา  สาระคร
3. เด็กชายอนุพงษ์  ละออ
 
1. นางนุพิศ  อัคพิน
2. นางบุษบา  แสงวงค์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายรังสิมันต์  บุตรจันทร์
2. นางสาวศุภนิดา  สาระคร
3. นายอนุชิต  ไชยฮาด
 
1. นางนุพิศ  อัคพิน
2. นางบุษบา  แสงวงค์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดาบพิมพ์ศรี
2. เด็กหญิงกุลตรียา  วงศ์ศรีลา
3. เด็กหญิงชฎาพร  นาหัวหนอง
4. เด็กหญิงนริศรา  หวานพร้อม
5. เด็กหญิงภัคจิรา  โพธิการ
6. เด็กหญิงรุ่งนรา  ศรีมุกดา
 
1. นางประภาศรี  พันธุวร
2. นายพงษ์ผจญ  พันธุวร
3. นางสาวสุนิสา  ศิริอุดม
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายจารุพงษ์  พลราชม
2. นางสาวชุติมา  ฤทธิธรรม
3. นายปฏิพร  ไชยศรี
4. นายภานุเดช  พ่อสียา
5. นางสาวราชาวดี  ราชเล
6. นายสิทธิชาติ  หงสาชุม
 
1. นางชุติมา  รายณะสุข
2. นางสาวพิกุลแก้ว  ยะไชยศรี
3. นางสุรางคณา  งามเจริญ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกมลชนก  วันสว่างเมือง
2. เด็กหญิงจิราพร  ตันกูล
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ดวงตา
 
1. นางพรทิพย์  พงษ์พันนา
2. นางอัญญานี  ทิพย์เสนา
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวพิชามญชุ์  ชูแก้ว
2. นางสาวรัตตยา  ม้าวมงคล
3. นางสาวอรอนงค์  ฤทธิธรรม
 
1. นางธิยารัตน์  แก้วคล้ายขจรศิริ
2. นางอัญญานี  ทิพย์เสนา
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  นาขามป้อม
2. เด็กหญิงสุกานดา  พลวงศ์ษา
3. เด็กหญิงอุมารินทร์  แสนดวง
 
1. นายชุมพล  อินธิแสน
2. นางสาวถนอม  ถิ่นตองโขบ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกาญจนิจนันท์  ภาวินิจ
2. นางสาวจิรัชยา  ชาญรอบรู้
3. นางสาวอรนุช  ทรงวิชา
 
1. นางธิยารัตน์  แก้วคล้ายขจรศิริ
2. นางอัญญานี  ทิพย์เสนา
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายณัฐพงษ์  โคตรธรรม
2. เด็กหญิงหทัยพร  สีใส
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริชมภู
 
1. นางกัลยา  เพชรพรรณ
2. นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวนัจรินทร์  อินแสงแวง
2. นางสาวนัยนภา  มังคละคีรี
3. นางสาวสุภาภรณ์  คนหาญ
 
1. นางรัชดาพร  สดใส
2. นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจินตหรา  อุปรินทร์
2. เด็กหญิงชนาพร  พลวงศ์ษา
3. เด็กหญิงปัชญนี  เหล่าหาโคตร
 
1. นางรัชดาพร  สดใส
2. นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวปทุมวรรณ  บริบูรณ์
2. นางสาวสุจิตรา  นาพงษ์
3. นางสาวอาภาพร  สมหมั่น
 
1. นางกุศลวรรณ  ศุภวิทยะ
2. นางสาวบุษบา  ลือวันคำ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. เด็กชายปริญญา  โก๊ะเค้า
2. เด็กหญิงวรัญญา  โก๊ะเค้า
3. เด็กชายสิรวิชญ์  พุดด้วงเงิน
 
1. นางสาวชัชฐนันท์   วงศ์กาฬสินธุ์
2. นางสาวภาวิณี   เพ็งธรรม
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  แสนนาวา
2. นางสาวขวัญฤดี  ใบหะชา
3. นางสาวภักดิ์จิรา  วัดแผ่นลำ
 
1. นางกุศลวรรณ  ศุภวิทยะ
2. นางประภาพร  ทองชัย
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนแพง 1. นางสาวจริยา  โพติยะ
2. นางสาวประภาพร  มะนาวหวาน
3. นายศุภสิทธิ์  เจ้านาม
 
1. นางสาวสาทอง  ฮาดปากดี
2. นางสาวสุรางค์รัตน์  ซาซุม
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิง วิสุทธิยา  มหัตกุล
2. เด็กหญิงเฟื่องฤทัย  พ่วงรอด
 
1. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
2. นายเดชอุดม  ไชยวงศ์คต
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายชายธง  ถึงนำมา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำสิงห์
 
1. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวธราทิพย์  แม้นชัยภูมิ
2. นายเดชาธร  พลราชม
 
1. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจตุพร  วรรณพัฒน์
2. เด็กชายศุภวัฒน์  กรพันธ์
 
1. นายจรัญ  คะศรีทอง
2. นางสาวปณยา  มณีเนตร
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายพงศ์พัฒน์  อุปพงษ์
2. นายวีรพงษ์   โพธิ์ดำ
 
1. นายจรัญ  คะศรีทอง
2. นางสาวปณยา  มณีเนตร
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธันยพร  จันทรักษ์
2. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  กาวรรณธง
 
1. นายประยูร  สิริโชควัฒนานนท์
2. นายอดิศักดิ์  แสนทิพย์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธนากร  แข็งแอ
2. เด็กหญิงรินรดา  ฮวดจึง
 
1. นายสนั่น  ไชยหงษ์
2. นางสุพราว  หาญมนตรี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 1. นางสาวนันทินี  ระวังผิด
2. นายอัฎษฎา  นัทธี
 
1. นายสุรสิทธิ์  อุดมเดช
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  งามนุช
2. นางสาวสุทธิดา  วัดแผ่นลำ
 
1. นายภาสกร  ยะไชยศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีไพวรรณ  ไชยะอ้วน
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกัญจนพร  วัฒนาวารีกุล
2. นางสาวพรนภา  พินิจมนตรี
 
1. นายชุติพงศ์  พันธุ์สมบัติ
2. นางสาวณัฐริกา  ทองสมนึก
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกนกพล  ธงไชยเจริญสิริ
2. นายกัมปนาท  เพชรคำ
 
1. นางสาวณัฐริกา  ทองสมนึก
2. นายมานิชย์  แสงสุวรรณ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงจารุนันท์  มีบุตร
2. เด็กชายธนาเกียรติ  สิงหากร
3. เด็กหญิงมนต์สินี  เพชรสวัสดิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  สักขินา
2. นางอรวรรณ  ไชยสุระ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกนกพล  ธงไชยเจริญสิริ
2. นายกัมปนาท  เพชรคำ
3. นายวัชรวิทย์  ไชยพะยวน
 
1. นางสาวณัฐริกา  ทองสมนึก
2. นายมานิชย์  แสงสุวรรณ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายกฤตนัย  กุดวงศ์แก้ว
2. นางสาวธัญลักษณ์  ทองปลิว
 
1. นายกงวิทย์  ศิริขันธ์
2. นางอำภา  ศิริขันธ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มีพรม
2. เด็กชายฤทธิพร  ชะลูด
3. เด็กชายอรรพล  ศรีพรรณ์
 
1. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
2. นายเดชอุดม  ไชยวงศ์คต
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1. นายกมล  ศรีเรือง
2. นายธรธรณ์  ทุมรี
3. นายอภิปราย  อภิวัฒน์ชัชวาลย์
 
1. นางกรกนก  วันวัฒน์สันติกุล
2. นายนรเชษฐ์  วันวัฒน์สันติกุล
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์   มหาชัย
2. เด็กชายภูธเนศ   คึมยะราช
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   นาหมื่นหงษ์
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางสุนันทา   บุตะลา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายนครินทร์  มหาชัย
2. นายปกรณ์   โคตรธรรม
3. นายภูวนัย   รันละโคตร
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นายอนุชา   แก้วปัญญา
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  โคต่อเนตร
2. นายนฤเบศน์   นามวิชิต
3. นายภูธเนศ   คึมยะราช
4. นางสาวมะลิวัลย์   สร้อยสิงห์
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นายยุทธณา   อาจหาญ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จันทรมหา
 
1. นายพิทยา  ทิพวัจนา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวโชติกา  ทัศคร
 
1. นางนงนุช   บุตรพิมพ์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายนราวิชญ์  วุฒิวรรณวาณิช
 
1. นางสาวอรนุช  กัลยาเรือน
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวพนัชกร  ลี้ประเสริฐ
 
1. นางนิรมล  แสงสุวรรณ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกชพร  เวียงอินทร์
 
1. นางภัทรามาศ  เพ็ญสุภา
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวปานวาด  จันทรมหา
 
1. นายพิทยา  ทิพวัจนา
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายศุภวัฒน์  ปัญจะ
 
1. นางธนัณวพัสส์  ดอนโคตรจันทร์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวปริญดา  ธิปกะ
 
1. นายพิทยา  ทิพวัจนา
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุโคตร
2. เด็กหญิงณัชชา  แซ่เซียว
3. เด็กหญิงณัฐยาพัชญ์  กาสินธุ์พิลา
4. เด็กหญิงณัฐวรัตน์  มีพรหม
5. เด็กชายพีรณัฐ  นันทะรัตน์
 
1. นางสาวดารากุล  ชุมปัญญา
2. นางวัฒนา  มิตรแสง
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวนรินทร  ขันธ์รักษา
2. นายพัชญนันท์  มณีวรรณ
3. นางสาววริษา  เรื่องสวัสดิ์
4. นายสุรเกียรติ  พชรกรกมล
5. นายอลงกรณ์  ใจเสรี
 
1. นางนงนุช  บุตรพิมพ์
2. นางอัจฉรา  จามน้อยพรม
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวทินมณี  ทรัพย์ธนพงษ์
 
1. นางสาววิภาจิตต์  วงษ์ทน
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  สังข์วงษ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ชโลธร
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาววราภรณ์  ภูผ่านแก้ว
 
1. นางปุณยพัทธ์  โถชาลี
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนภูวา
 
1. นางสาวไพลิน  เปรมกมล
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวชลธิชา  นวรัตน์
 
1. นายศิวศิษฏ์  เลิศศรี
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชลัยพร  จันลา
2. เด็กหญิงอินทิรา  กาวี
 
1. นายนิรุต  หารเขมร
2. นางวรัดดา  ศรีนัครินทร์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวศิรินทิพย์  พรรัชดาทิพย์
2. นายไกรวิชญ์  โถบำรุง
 
1. นายพิทยา  ทิพวัจนา
2. นางอัจฉรา  จามน้อยพรม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกฤษดากรณ์  พรมลา
2. นายกีรติ  ศรีละวัลย์
3. เด็กชายณัฐนนท์  โทษาธรรม
4. เด็กชายทรัพย์  สุวรรณ
5. นายธารินทร์  ทองศิริอุบล
6. นายนนทวัฒน์  ชัยวินิต
7. นายอธิป  วรรณพัฒน์
8. นายเกียรติศักดิ์  อ่อนจงไกร
 
1. นายณัฐวัฒน์  อนุวงษา
2. นายพูนศักดิ์  นามโคตร
3. นายสมานมิตร  แสนสุริวงค์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายนันทวัฒน์  จันทร์แก้ว
2. นางสาวพรนภา  แฮนเกตุ
3. นายพรรณา  ซีด้าม
4. เด็กชายสมพร  ซีแพง
5. นายอนุชิต  ดลวิจิตร
6. นางสาวอินทิรา  โปตินัง
 
1. นายธรรมศาสตร์  วรสาร
2. นายสรนรินทร์  สิมสิน
3. นายสุชาติ  ธุระพระ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นายจักรกวี  แสงภักดี
2. นางสาวจิราภรณ์  อักษร
3. นายชัยรัฐ  สว่างโคกกรวด
4. นายชัยวัฒน์  สว่างโคกกรวด
5. นางสาวณัฐพร  ทำนาผล
6. นายภาณุพงศ์  อุตโม
7. นายรุ่งโรจน์  สังข์คีรี
8. นายสุทิน  ลิ้นแก้ว
9. นายสุริยะ  เม็ดอำมาตย์
10. นางสาวเบญญา  ผาบแก้ว
 
1. นางสาวพัชนก  พรมพิมพ์
2. นายศุภชัย  ยศตะโคตร
3. นายอดิศักดิ์  สิงห์ทองไชย
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงนนทิยา  คำภานิล
2. เด็กหญิงปริชญา  เรียมแสน
3. เด็กหญิงอนุสรณ์  บุระเนตร
 
1. นางสุจิตรา  อันแสน
2. นางสุพิชญาภัค  พรหมเกษ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายธวัชชัย  ไกยะฝ่าย
2. นายพงศธร  รางศรี
3. นางสาวภารุณี  ลาดำ
 
1. นางกัญจนา  ธัญญะอุดม
2. นางวิริยะ  สารทอง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  เดชจร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ดวงจันทร์สว่างดี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เครือบุดดี
 
1. นางคันที  โสมชัย
2. นางนิรันดอม  โสรินทร์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวกมลทิพย์  แสนประเสริฐ
2. นางสาวจิราพร  แสนสุโพธิ์
3. นางสาวเบญจวรรณ  ชีด้วง
 
1. นางคันที  โสมชัย
2. นางนิรันดอม  โสรินทร์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงรัชนีกร  นนต์สุข
2. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ต่ายเนาว์ดง
 
1. นางวรรณคนา  บุญเนาว์
2. นางวัฒนา  ไตรธิเลน
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวอรุณรัตน์   ศรีมุกดา
 
1. นางวชิราภรณ์  ศิริบูรณ์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  สมศรี
2. เด็กหญิงศิรินภา  แดนรักษ์
 
1. นายมณี  ทะนุการ
2. นายศุภชัย  ตุตเวช
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวขนิษฐา  งอยปัดพันธ์
 
1. นายสุทธิชัย  วิดีสา
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวสุรีพร  คะโยธา
2. นางสาวหทัียรัตน์  ชีด้วง
 
1. นางสาวพรพิมล  ดีพรม
2. นายสรนรินทร์  สิมสิน
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายสุชน  วงศ์พินิจ
 
1. นางวรลักษณ์  ตรงวัฒนาวุฒิ
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงอินทุอร  ปากชิก
 
1. นางสาวนันทิดา  ติรโรจน์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวภัทรา  หิรัญนวกุล
 
1. นางนิภาพร  วังคีรี
 
175 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. เด็กชายแสงชัย  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นายสุรศักดิ์  ดรชัย
 
176 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. เด็กชายเอกพันธ์  บาลวงศ์ษา
 
1. นายสุรศักดิ์  ดรชัย
 
177 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. นายอนุชา  คุณปัญญา
 
1. นางกาญจนา  คิง
 
178 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ฉะโน
 
1. นางกาญจนา  คิง
 
179 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิรมลวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นิตย์สุภาพ
2. เด็กชายกรุณา  คำพิษงู
3. เด็กชายกฤษณะ  ลาดบาศรี
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุดตะกะ
5. เด็กชายกันตกานต์  ศิลากุล
6. เด็กหญิงชนาพร  มีจินดา
7. เด็กหญิงชลลิตา  แสนแพงพัด
8. เด็กหญิงณัฐวิกานต์  อุดตะกะ
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ด้วนเคน
10. เด็กชายธีราวัฒน์  สุดใจ
11. เด็กชายนฤเบส  จานนอก
12. เด็กหญิงนุจรี  บุตรดี
13. เด็กชายปฏิภาน  ศรีคราม
14. เด็กหญิงปวีณา  ผาใต้
15. เด็กชายปิยภัทร์  คำพิษงู
16. เด็กชายพงศธร  สีสาวัน
17. เด็กหญิงพรรณิภา  สมจันทร์
18. เด็กชายพัฒนพงศ์  บำเพ็ญทาน
19. เด็กหญิงมิรันตี  ป้องเคน
20. เด็กหญิงรัตนา  ซึมมัง
21. เด็กหญิงวรรณวิภา  บุราคร
22. เด็กชายวรายุทธ  สังกฤษ
23. เด็กหญิงวิภาดา  ขันตีจิตร
24. เด็กชายศุภโชค  อุธาศา
25. เด็กหญิงสุนิสา  ตันเสนา
26. เด็กชายอัครพล  เพ็งพักตร์
27. เด็กหญิงอุมาพร  พรหมเดช
28. เด็กชายเดชณรงค์  มังทะ
 
1. นายพิศไสว  วงศ์กาฬสินธุ์