งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 633
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นายไกรวิชญ์    โถบำรุง
2. นางสาวศิรินทิพย์    พรรัชดาทิพย์
1. นายพิทยา    ทิพวัจนา
2. นางอัจฉรา    จามน้อยพรม
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวพัตพร    สารีทิพย์
2. นางสาวศิริภรณ์    สอนสา
1. นางสาวพิสวาท    ดวงกุลสา
2. นางสมจิตร    อินธิแสง
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นายธิติวัฒน์    ปุณยสิริโรจน์
2. นายเศรษฐศักดิ์    สมัครเขตการณ์
1. นางสาววิภาวดี    พระหันธงไชย
2. นางวิมลรัตน์    พระหันธงไชย
4 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนี    พรมวงศ์ษา
2. นางสาวอรวี    คมไสย
1. นางสาวกนกกร    สุวรรณไตรย์
2. นางมะลิวัลย์    ภูผิวเงิน
5 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นายชนาธิป    พองพรหม
2. นางสาวอริสรา    ศรีมุกดา
1. นางมณีรัตน์    แสงงาม
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวชนัญญา    อ่อนมา
2. นายฐิติกร    อภิโชติจรัส
1. นางจุฬาภรณ์    ทับขวา
2. นางวรัตดา    ศรีนัครินทร์
7 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวฐานิตา    เหง้าน้อย
2. นางสาวพนิดา    อุปัญญ์
1. นางจามจุรี    สุตะโคตร
8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นายอนวัฒน์    จันทร์ไตรรัตน์
2. นางสาวศิถี    บุญวัฒน์
1. นางรัชนี    เจริญพร
2. นายวีระ    งอยปัดพันธ์
9 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นายอรชุน    จันทะแสน
2. นายยุทธยา    เหมือนเหลา
1. นางสาวกานต์พิชชา    พิพิทธภัณฑ์
2. นางสาวสร้อยสุดา    นามนนท์
10 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวจิระภา    กันหาบาง
2. นางสาวลลิตา    มุงคุณ
1. นางวัฒนา    ไตรธิเลน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................