งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 632
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิกา    ดอนทอง
2. เด็กชายณัฐนนท์    ศรีมุกดา
1. นางภัทรามาส    เพ็ญสุภา
2. นางวิลาวัลย์    คงคำ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    คำเพชร
2. นางสาวบุษบาพรรณ    น้อยบล
1. นางสาวประจิม    มนต์อินทร์
2. นางสาวพิศวาท    ดวงกุลสา
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอุมาพร    เสนาผล
2. เด็กหญิงสุภาพร    พระหันธงไชย
1. นางสาววิภาวดี    พระหันธงไชย
2. นางวิมลรัตน์    พระหันธงไชย
4 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุกัลยา    เชื้อคำเพ็ง
2. เด็กหญิงอมิตา    หารยงค์
1. นางสาวกนกกร    สุวรรณไตรย์
2. นางมะลิวัลย์    ภูผิวเงิน
5 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงเมธินี    แกล้วกล้า
1. นางพิจิตร์ตา    ศรีเสน
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    กาวี
2. เด็กหญิงชลัยพร    จันลา
1. นายนิรุต    หารเขมร
2. นางวรัดดา    ศรีนัครินทร์
7 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลสตรี    ต๊ะคำ
2. เด็กหญิงวนาลี    จิตราช
1. นางสาวอุไรพร    ยางธิสาร
2. นายเขมานันท์    รัตนานิคม
8 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจตริน    เฉิดรักษา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ศรีวิไล
1. นางนิภา    พรหมเทศ
9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุษยมาส    สอนสมนึก
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    พิทักษ์กุล
1. นางฐิติกรานนท์    ชาวพงษ์
2. นางสาวนมล    โฮมไชยยา
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุกัลยา    ฤทธิ์แผ้ว
2. เด็กหญิงสุพัตรา    ภูงามนิล
1. นางพรทิพย์    ราชกรม
11 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขนิฐาพร    ภิลัยวรรณ์
2. เด็กหญิงเจษฎาพร    บุญเกิด
1. นางสาวธัญญารัตน์    วานานวงศ์
2. นางสาวนงคลักษณ์    คำชมภู
12 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิฤดี    บาลโคตรคุณ
2. นางสาวชนิสรา    ยาษาไชย
1. นางวัฒนา    ไตรธิเลน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................