งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 322
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นายพัชญนันท์    มณีวรรณ
2. นายสุรเกียรติ    พชรกรกมล
3. นายอลงกรณ์    ใจเสรี
4. นางสาววริษา    เรื่องสวัสดิ์
5. นางสาวนรินทร    ขันธ์รักษา
1. นางนงนุช    บุตรพิมพ์
2. นางอัจฉรา    จามน้อยพรม
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นายภูสิทธิ์    คล่องแคล่ว
2. นางสาวกาญจนา    ผาใต้
3. นางสาวพุทธรักษา    ประแดงปุย
4. นางสาวปัศราภรณ์    คะเนนิล
5. นางสาวศิริลักษณ์    คำเพชร
1. นางสาวกิตติวัฒนา    ผาใต้
2. นางสาวนภาภัทรี    ไขประภาย
3 โรงเรียนโพนแพง สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวดวงใจ    ฮิมปะลาด
2. นางสาวชไมพร    เหมหงษ์
3. นางสาวสาวิตรี    ขะมะรัตน์
4. นางสาวปริศนา    ฮาดทักษ์วงศ์
5. นางสาวพิจิตตรา    คำเชื้อต้น
1. นายรัฐรวี    พินิจศักดิ์
2. นายศรีสว่าง    คำเสงี่ยม
4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวพรสุดา    ชาวคนดง
2. นางสาววลัยลักษณ์    ลีทนทา
3. นางสาวศิริกานต์    จันทะรังษี
4. นางสาวรุ่งลัดดา    อินทะประเสริฐ
5. นายธนพล    บุญมาศ
1. นางคตินันท์    วิทยาขาว
2. นางวาสนา    โทษาธรรม
5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นายธีระพงศ์    นวนมะณี
2. นายราชภัฎ    ง่อนสว่าง
3. นางสาวกมลมาลย์    แสนหูม
4. นางสาวพิชชา    พรวาปี
5. นางสาวศิริรัตน์    ศรีบุญ
1. Ms.Hosana    Medina
2. นางประยงค์    พิทักษ์เมืองแมน
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ่งทิวา    เข็มพันธ์
2. นายขจรศักดิ์    กั้นในกลาง
3. นางสาววาสนา    ชุลีวัน
4. นางสาวประภาพรรณ    บุญยะประภา
5. นางสาวพิมพ์ชนก    จันดาุบุตร
1. นางพรรณอร    ศรีสำราญ
7 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นายวีรชน    สมศรี
2. นายศิวะเรศ    แสนบรรดิษฐ์
3. นางสาวกัญญารัตน์    ธรรมใจดี
4. นางสาวสุดารัตน์    ลาดบาศรี
5. นางสาววันวิสาข์    เชื้อเวียง
1. นางสาวกานต์พิชชา    พิพิทธภัณฑ์
2. นางสาวสร้อยสุดา    นามนนท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................