งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 321
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สุโคตร
2. เด็กชายพีรณัฐ    นันทะรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐวรัตน์    มีพรหม
4. เด็กหญิงณัชชา    แซ่เซียว
5. เด็กหญิงณัฐยาพัชญ์    กาสินธุ์พิลา
1. นางสาวดารากุล    ชุมปัญญา
2. นางวัฒนา    มิตรแสง
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสตรีวิทย์    พิพิธภัณฑ์
2. เด็กชายธนาคม    บัวถาวร
3. เด็กชายธนวิชญ์    โฆษิตพิพัฒน์
4. เด็กชายปริญญา    คำสงค์
5. เด็กหญิงจันทรรัตน์    อธพัฒน์เดชากร
1. นางคตินันท์    วิทยาขาว
2. นางสาววาสนา    โทษาธรรม
3 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเอกเทศ    มูลน้อยสุ
2. เด็กชายอุดมเดช    พวงมาลา
3. เด็กชายเปรมปรีดา    เถาว์ประสาท
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์    ยิ่งนอก
5. เด็กหญิงชัชดารินทร์    ทานาลาด
1. Mrs.Matin Andrew    Pattison
2. นายเขมานันท์    รัตนานิคม
4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    นาภูวงค์
2. เด็กหญิงดุสิตา    ทิลารักษ์
3. เด็กหญิงธนัญญา    แก่นนาคำ
4. เด็กหญิงวศินี    ไชยศรี
5. เด็กหญิงสุทธิดา    คำแดง
1. นายณรงค์    วินทะชัย
2. นางพรทิพย์    ภาสอน
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอินธิรา    อรรคแสง
2. เด็กหญิงขวัญประภา    ภูจอมจิตร
3. เด็กหญิงมนต์ทิวา    ปรีประเสริฐ
4. เด็กหญิงอัญชลี    หงษ์สิงห์
5. เด็กหญิงบารนี    ดงภูยาว
1. นางพรทิพย์    ราชกรม
2. นางรัตนา    วรรณขาว
6 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรวิศ    กวนสี
2. เด็กหญิงสุภาทิพย์    หินมพรหม
3. เด็กหญิงรัตติยา    ชัยนามวัน
4. เด็กหญิงนรินทร    ลี้พล
5. เด็กหญิงพิมพ์ลพัฒณ์    อังคะจันทร์
1. นางสาวกานต์พิชชา    พิพิทธภัณฑ์
2. นางสาวสร้อยสุดา    นามนนท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................