งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 319
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวปริญดา    ธิปกะ
1. นายพิทยา    ทิพวัจนา
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวปวีรา    เกลี้ยงมี
1. นางสาวกิตติวัฒนา    ผาใต้
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นายสุริยา    แพนมณี
1. นางวิมลรัตน์    พระหันธงไชย
4 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริลักษณ์    มอมุงคุณ
1. นางมะลิวัลย์    ภูผิวเงิน
5 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวชวัลรัตน์    อังกาสี
1. นายวีระยุทธ    อามาตย์ทอง
6 โรงเรียนโพนแพง สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวจริยา    วรทัศน์
1. นายณัฐชาติ    ลือแสน
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นายโรลันด์    โคลเลอร์
1. นางกรรณิการ์    อุปฌาย์
8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนรัตน์    พรหมสาขา ณ สกลนคร
1. นางวรุฬนี    พรหมสาขา ณ สกลนคร
9 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวเมวิกา    ดวงจันทา
1. นางสาวมุทฑารัตน์    ภักดีสุวรรณ
10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวอมรลักษณ์    สันติสกุลไชย
1. นางวลาสินี    บุตรแสนคม
11 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นายสุรชัย    อุปละ
1. นางสาวสดใส    ชุมปัญญา
12 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวเกศมณี    มุงแสน
1. นางสาวโภควดี    เดชาเลิศ
13 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวอรุณรุ่งทิพย์    อุ่มภูธร
1. นางสาวจุฑามาศ    ไชยภักดี
14 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวอารียา    มุงคุณ
1. นางสาวนัฎฤทัย    เสนาไชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................