งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 318
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภวัฒน์    ปัญจะ
1. นางธนัณวพัสส์    ดอนโคตรจันทร์
2 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมัลลิตา    นิลโคตร
1. นางสาววิภาวดี    พระหันธงไชย
3 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์    พันธุออน
1. นางสาวกนกกร    สุวรรณไตรย์
4 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภิรมน    ผุยลานวงศ์
1. นางดาวรุ่ง    ทันสี
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวรรษ    รัตนไพบูลย์
1. นายสถาพร    เกียววงศ์
6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชากร    พนมธีรเกียรติ
1. นายสุวิทย์    บุษบา
7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเนตนภา    มณีสร้อย
1. นางกมลรัตน์    ราชราชา
8 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    เมืองมิ่ง
1. นายเขมานันท์    รัตนานิคม
9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑามณี    ศรีอำนวย
1. นางกุลวดี    ศรีอาจ
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดาขวัญ    วนจันทร์โม
1. นางรัตนา    วรรณขาว
11 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวจิตติพร    ฆ้องนอก
1. นายประดิษฐ์    แจ้งสุข
12 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพาฝัน    พลายชมภู
1. นางทาริกา    กางกำจัด
13 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรรนิภา    นามวงศ์ชัย
1. นางวรรณคนา    บุญเนาว์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................