งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 317
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวปานวาด    จันทรมหา
1. นายพิทยา    ทิพวัจนา
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาววชิราภรณ์    พลอยประทุม
1. นางสมจิตร    อินธิแสง
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวมลิสา    ไชยวงศ์คต
1. นางสาวศิรินภา    ไชยวงศ์คต
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวิกฤติการณ์    กิ้วลาดแยง
1. นางสาวทิพย์อักษร    อินธิเสน
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวใบเตย    ภูทองแน่น
1. นางวิมลรัตน์    พระหันธงไชย
6 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นายจิรยุทธ    ปิตะแสง
1. นางมะลิวัลย์    ภูผิวเงิน
7 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญลักษณ์    ทองปลิว
1. นายวีระยุทธ    อามาตย์ทอง
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริวรรณ    ทับสุริ
1. นายพงษ์พิพัฒน์    นำสุย
9 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวอาริยา    เภาโพธิ์
1. นางคตินันท์    วิทยาขาว
10 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวอารยา    รอดประเสริฐ
1. นางรัศมี    หาญมนตรี
11 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวชรินรัตน์    ฤทธิธรรม
1. สิบเอกคุณวุฒิ    ภิรมย์ลาภ
12 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณพัชร    พรมอ้วน
1. นางฉันทนา    ศรีริทารา
13 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิการ์    คำแก้ว
1. นางกรกนก    วันวัฒน์สันติกุล
14 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวมิทตรา    สายสมบูรณ์
1. นายภาณุพงศ์    ศรีวรกุล
15 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นายอิทธิพล    สองเมือง
1. นายสิทธิชัย    อุสาพรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................