งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 316
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชพร    เวียงอินทร์
1. นางภัทรามาศ    เพ็ญสุภา
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสาวิตรี    จดรัมย์
1. นางสาวจุฑารัตน์    หอมแพน
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    ใครจันทร์เศรษฐ
1. นางสกลรัตน์    นามเหลา
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุ่งนิตา    ผิวบาง
1. นางสาวทิพย์อักษร    อินธิเสน
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายกล้าณรงค์    ปาเขียว
1. นางสาววิภาวดี    พระหันธงไชย
6 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายณราศักดิ์    แสงวงศ์
1. นางสาวกนกกร    สุวรรณไตรย์
7 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    มิยะเศษ
1. นางชิดพนม    คูวนิชชัย
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุวสันต์    ปทุมมาศ
1. นายพงษ์พิพัฒน์    นำสุย
9 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายอรรถชัย    จันทะนาม
1. นางมะลิวรรณ    ตันเสนา
10 โรงเรียนนิรมลวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    ภาโสม
1. นางสาวศศิธร    สาซุเซา
11 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    วรราช
1. นางคตินันท์    วิทยาขาว
12 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิลเนตร    แสงดี
1. นางสาวอัฉรา    ศรีสร้อย
13 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายคริสมาส    คำทะเนตร
1. สิบเอกคุณวุฒิ    ภิรมย์ลาภ
14 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนริศรา    นาโควงค์
1. นางปวีณสุดา    ราชกรม
15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรุณยุพา    กงลีมา
1. นางพรรณอร    ศรีสำราญ
16 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    กุลวงศ์
1. นางสาววรรณกร    อุปพงศ์
17 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    จำปาราช
1. นางกรรณิกา    วิภาคะ
18 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูมินทร์    ยลพันธ์
1. นายภาณุพงศ์    ศรีวรกุล
19 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวจันจิรา    แสนเพียง
1. นางสาวจิรสุดา    นาโควงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................