งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 315
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวพนัชกร    ลี้ประเสริฐ
1. นางนิรมล    แสงสุวรรณ
2 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ    แสนสุริวงค์
1. นางสาวอมรรัตน์    ไชยตะมาตย์
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวทิวาพร    โชติทอง
1. นายสมชาย    นามสอน
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวทัศนีย์    ขันหล่อ
1. นางวิมลรัตน์    พระหันธงไชย
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวอนัญญา    อักษรวงศ์
1. นางมะลิวัลย์    ภูผิวเงิน
6 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวดำรัสสิริ    ฉัตรเฉลิม
1. นางมณีรัตน์    แสงงาม
7 โรงเรียนโพนแพง สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญา    มะอินทร์
1. นางมยุรี    สำเภา
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐชา    ศิริวงศ์
1. นางสาวเขมภัสส์    ศรีพรหมทัต
9 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวบุญจิรา    อ้นสูงเนิน
1. นางสกุลศรี    บำรุงสิน
10 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐกานต์    หาญมนตรี
1. นางสาวภัทรมน    ชาเมืองศรี
11 โรงเรียนร่มไทรวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวจิตต์โสภิณ    จรทะผา
1. นายธีรวัฒน์    โคตรหานาม
12 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิสรา    พรหมพิทักษ์
1. นางวิไลลักษณ์    กุศลสูงเนิน
13 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตยา    ศรีสถาน
1. นายชัชพงษ์    ไพยเสน
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพัตรา    แสนศรี
1. นางพรรณอร    ศรีสำราญ
15 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    อุปรี
1. นางสาวสดใส    ชุมปัญญา
16 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวอารยา    โนนเหลา
1. นางเพลินพิศ    ราชชมภู
17 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาววารินทร์    บุญไทยแสน
1. นางสาวโภควดี    เดชาเลิศ
18 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นายธนันชัย    เงินชารี
1. นางเสาวรัตน์    ไชยต้นเทือก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................