งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 314
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายนราวิชญ์    วุฒิวรรณวาณิช
1. นางสาวอรนุช    กัลยาเรือน
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรภรณ์    คำอินทร์
1. นางหงษา    คนหมั่น
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายนวพล    แสนสุริวงค์
1. นางสกลรัตน์    นามเหลา
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    เพิ่มพูล
1. นายสมชาย    นามสอน
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรัญธร    เพ็งจางค์
1. นางสาววิภาวดี    พระหันธงไชย
6 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอังคณา    บรเพ็ชร
1. นางสาวกนกกร    สุวรรณไตรย์
7 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธารีรัตน์    ด้านเนาลา
1. นางพิจิตร์ตา    ศรีเสน
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิรัญญา    สุรพันธพิศิษฐ์
1. นายเนติศักดิ์    กัลยาบาล
9 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรนภัส    พลวงค์ษา
1. นายสุวิทย์    บุษบา
10 โรงเรียนนิรมลวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิศรุต    มอนไธสง
1. นางสาวศศิธร    สาซุเซา
11 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ดวงปากดี
1. นางทิมาภรณ์    กองทรัพย์
12 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนุชจรี    ไพจันทร์
1. นางสาวอัฉรา    ศรีสร้อย
13 โรงเรียนร่มไทรวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรยา    บุญสอน
1. นางจีรนุช    หันจางสิทธิ์
14 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศรีสกุล    หีบกิ่ง
1. นางรัติกร    สุทธิชัยตระกูล
15 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    คันที
1. นางศศิธร    หลิมเจริญ
16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมลลักษณ์    พูดเพราะ
1. นางรัตนา    วรรณขาว
17 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    คำทะเนตร
1. นางสาววรรณกร    อุปพงศ์
18 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพนิฏา    บัวชุม
1. นางสาวกรรณิกา    พันธุรักษ์
19 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัชชา    ชาแสน
1. นายพรเทพ    นาคกระโทก
20 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยารัตน์    วันปัญญา
1. นายพัชรินทร์    สุขสง่าเจริญ
21 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริดา    งอยหล้า
1. นางกัลยา    ทองเถาว์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................