งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 313
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวโชติกา    ทัศคร
1. นางนงนุช    บุตรพิมพ์
2 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุราวดี    ตระแก้วจิตร
1. นางสาวอมรรัตน์    ไชยตะมาตย์
3 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาววีรินทร์    ลามคำ
1. นางสาวลัดดาวัลย์    โพธิงาม
4 โรงเรียนโพนแพง สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    พาระหัต
1. นายรัฐรวี    พินิจศักดิ์
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุทธิกานต์    บุตรราช
1. นางสาวเขมภัสส์    ศรีพรหมทัต
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวบุษบาบรรณ    พิดบั้น
1. นางสุขพรรณ    พลวิชิต
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นายปิติพงษ์    งันปัญญา
1. Mr.๋Joseph    Miranda
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวอรทัย    ปานใหม่
1. นางพรรณอร    ศรีสำราญ
9 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดารัตน์    อ้วนอินทร์
1. นางสาวสดใส    ชุมปัญญา
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวอรภัณ    มั่นทอง
1. นางจารุวรรณ    มโนมัยกิจ
11 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวนิดา    คำสงค์
1. นายกฤษฎากร    เกริกกานต์กุล
12 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวพิณลดา    คำมา
1. นายรังสิมันตุ์    บรรไพร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................