งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 312
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิรวิชญ์    จันทรมหา
1. นายพิทยา    ทิพวัจนา
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิยวัตร    วงค์เครือศร
1. นางสาวประจิม    มนต์อินทร์
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน    คำสงค์
1. นางสกลรัตน์    นามเหลา
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนฤมล    เวชชัยสิทธิ์
1. นางวิมลรัตน์    พระหันธงไชย
5 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัญญา    ยังแสนภู
1. นายชรินทร์    มิ่งขวัญ
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสลักฤทัย    พุทธก้อม
1. นายเนติศักดิ์    กัลยาบาล
7 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวิช    ทองสอดแสง
1. นายมีชัย    ตันเสนา
8 โรงเรียนนิรมลวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรางทิพย์    ราชพงษ์
1. นางสาวศศิธร    สาซุเซา
9 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชยา    ดงภูยาว
1. นางวาสนา    โทษาธรรม
10 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชฎาพร    แน่นวงศ์
1. Mr.Matin Andrew    Pattison
11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายภควัต    เจตินัย
1. นางสุทธิวรรณ    มั่นพลศรี
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรางวรินทร์    เพิ่มผล
1. นางรัตนา    วรรณขาว
13 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิธร    เสนาชัย
1. นายประดิษฐ์    แจ้งสุข
14 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติมา    ขาวประภา
1. นางสาวกานต์พิชชา    พิพิทธภัณฑ์
15 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) กลุ่ม 1 1. นางสาวปนัดดา    ชัยมุงคุณ
1. นางพรทิพย์    งามวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................