รายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กติกาเพิ่มเติมหนังสือเล่มเล็ก
1. กรอบเรื่องคือ "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"
2. ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ A4 พับครึ่ง
3. เนื้อหา 10 หน้า  ม.ต้น และ 12 หน้า ม.ปลาย
4. แต่งเป็นร้อยแก้ว
5. ใช้สีไม้ระบายน้ำ
6. ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ทำปกเท่านั้น ห้ามใช้กระดาษปกแข็ง หรือ ฟิวเจอร์บอร์ดทำปกเด็กขาด
7. ห้ามทำเล่มเล็กแบบป๊อบอับ
8. ขนาดตัวอักษรครั่ง ซ.ม.
9. เวลาแข่งขัน 09.00 - 15.00 น. รวมเวลา 6 ชั่วโมง ไม่พักรับประทานอาหาร แต่อนุญาตให้รับประทานอาหารในห้องแข่งขันได้
10. หนังสือเล่มเล็กควรมี หน้าปก ปกใน ปกหลัง แรงบันดาลใจ ชื่อผู้จัดทำ

วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2556 เวลา 13:20 น.