หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-snk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพูนสวัสดิ์ วะสารโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางกาญจนา แดนประโคมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางอุทุมพร รวงโคกสูงโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวอัมพิกา พรหมพิทักษ์กุลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสิทธิภาท์ เทพคำมีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางชฎาพัฒน์ ศิริมาศโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
7. นางอริสา อรัญมาลาโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
8. นางนันทนา ลีลาชัยโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
9. นางวรกัญญา วงค์สีดาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ บัวผันโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางประกายแก้ว นวลมณีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางไพวัล เหมะธุลินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางอรวรรณ ศุภวิทยาเจริญกุลโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
5. นางสาวอัมพิกา พรหมพิทักษ์กุลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสมศิริ วงษ์สุวรรณโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางสาวทวีศิลป์ ฮ่มป่าโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
8. นางมลฤดี บิดรโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางศุภมิตรา ปริญญาพล ปริญญาพลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางกันตินันท์ ฤาชัยสาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสุจิตรา อันแสนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชณีย์ เครือคำโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางสุทธิรัตน์ พองพรหมโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นางสาวจิณณ์พัชร์ โคนสักขวาโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
7. นางลัดดาวัลย์ จันลาวงศ์โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวอิสราภรณ์ ปรีชาญา๊ณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางปพนพัชร์ วรราชโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายณัฐธัญ เจริญชัยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวบุษบา ลือวันคำโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายรุ่งชัย ศิริบำรุงโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
6. นางอำภา ศิริขันธ์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางน้อมจิต ศรีอาจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางระวิวรรณ์ พฤกษติกุลโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางแสงมณี ชายทองโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางพจนา ยงดีโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริญญา ดีล้ำโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางวิภา มุ่งนากลางโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางระวิวรรณ์ พฤกษติกุลโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสุดใจ สุนทรสโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางพจนา ยงดีโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนพันธ์ คณะเมืองโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นางกนิษฐา จิตรปรีดาโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
7. นางสาวอัญจนา ดาบลาอำโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางศรีวัฒนา สมพงษ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวรัญชน์ชยารัตน์ เครื่อหมื่นโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางประภาพรรณ ปาพรมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางกัลยาณี ฟองอ่อนโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัฐตินันท์ โกษาแสงโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
6. นางสุทธินันท์ บุตรดีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ว่องไวโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
8. นางอำภา ศิริขันธ์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางเจียมจันทร์ สืบสวนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวรัญชน์ชยารัตน์ เครื่อหมื่นโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายมานัส ทอนฮามแก้วโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางเกษร อินธิแสงโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ ภูดีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสมถวิล อนุญาหงษ์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางบัวเรียน เจริญธรรมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางไพรัตน์ ดงบังโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมศรี ศรีพลราชโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นางประภาพร จิตกาวินโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
7. นายบดินทร์ บุญแสนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกริกา งามแสงโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางบุสดี ขันมะจันทร์โรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
3. นางบำเพ็ญ คุณวงศ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพร ใครบุตรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นายประยุค วรรณทองโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
6. นางจารุวรรณ บุญแสงโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางพูลศรี แสงพิทยาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายชวนากร เมธารติกรกุลโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางประกายทิพย์ อุปพงษ์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางมลีวรรณ ผลจันทร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นางสาวชาลิสา เจริญครโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประสาท ธรรมรัตน์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางชุติมา พวงสำลีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุกานดา คำเมืองโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญรัตน์ คึมยะราชโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางจินดารัตน์ แสงวงศ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
2. นางนัฏฐกานต์ เหลาแก้วโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ลุนจักรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวบุญยตรี สมนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาววาสนา สุพัฒน์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา ผิวเดชโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางยุภา วุธราโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ จูมแพงโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวชาลิสา เจริญครโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายโรจนวุฑฒิ เถิงนำมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ กิ่งนาคมโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางกรกนก คำเพชรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทิดา ติรโรจน์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางกิตติพร อาจวิชัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอุบล มีสิมมาโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกานดา คำเมืองโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายฉัตรชัย ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาววิจิตรา ชาปากดีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรร จำปาอ่อนโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายวิรุฬห์ พุทธวงค์โรงเรียนโพนแพงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางจุรีรัตน์ จันทร์อุไรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายชัยณรงค์ พ่ออามาตย์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางขันธ์ทอง คำคลี่โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวีรพงษ์ วงศรีลาโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
5. นางนงค์เยาว์ มุลคำเกตโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีปรีดา จิตจำนงค์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
7. นางวรินฐญา พิลาวรรณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาววารุณี วาทะวัฒนะโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
9. นายอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชยท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ คนสมบูรณ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางเนตรนภา อินธิแสนโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายสินชัย สิงห์คำมาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางรัชนีกร จันทฤาไชยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายจักรพันธ์ สมพงษ์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชยโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสกลรัตน์ สวัสดิ์มูลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางจุฑามาศ โพธิ์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา โคตรพิศโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ฝ่ายหมื่นไทย์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ วิเศษโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพุทธชาติ พลวิเศษโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุวพร พาวินิจโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกนกนารถ ศรีอาจโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายสุวิตร เหล่าใหญ่โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายประเวศ มหามิตรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางนารี จันทะจรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นายสังคม พรมลังกาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
6. นายยุทธณา อาจหาญโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
7. นางรัชนีกร ครสายโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ดร.สิริประภา เทพเพชรกุลโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา อินธิราชโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ไชยนาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
4. นางสาวภิรมณ มะโนลัยโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพจน์ ผิวหอมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสกณธ์ ศรีมุกดาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นางณัฐริกา ใยปางแก้วโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางดอกไม้ ตติยะรัตน์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางทัศวรรณ ภูผาดแร่โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวนุชจเรตร์ ลาสุดโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวอาทิตรยา ไตรธิเลนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสุวพัชร อุปพงศ์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
6. นายนาวา มาตราชโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
7. นางสายแจง วงศ์เครือศรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
8. นางสาวเกศินี รัชอินทร์โรงเรียนโพนแพงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางเสาวรจนี จันทวงศ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ สิทธิวงค์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ วานานวงศ์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางขนิษฐา ศรีมงคลโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
5. นายภาณุพงษ์ ทิพย์สุวรรณโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
6. นางสาวศิริธร อ่างแก้วโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรพรรณ ไวแพนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
2. นายพงศกร หล้ามุงคุณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ ถำวาปีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นางณัฐชลิดา ประกิ่งโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนา ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสาวณฤดี พันธ์ไชยโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางนันทิชา ธาตุระหันโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางดุษฎี เหลาแหลมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางจงกลนี จันทรัตนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาววรรณิกา ทีสุกะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุไรรัตน์ จันทไทยโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
6. นางพรสินี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นางปิยวดี สิงห์ทองไชยโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายพานุทัศ โคตรสงครามโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางสาวนิภารัตน์ ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
3. นายกฤษฎา ด้วงติลีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางนวลจันทร์ ปะกิระคังโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางปิยวดี สิงห์ทองไชยโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
6. นางรัชนี วรรณศิริโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นายพงศธร ศรีอาจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวทิพย์วิภา อุตมาตย์โรงเรียนโพนแพงกรรมการ
9. นางวีรวรรณ จุดโตโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.อุทัย มุ่งกั้นกลางโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาวจีราพร มามิมินโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายธนากร อุทัยดาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจินตหรา ภูรัพพาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวชวาลา ฤทธิ์ฤาชัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. ดร.ชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายวีรชัย สุขสุนันท์โรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
5. นายพนมยงค์ จันทรัตนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมหวัง รัตนกรโรงเรียนกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ยศตะโคตรโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมหวัง รัตนกรโรงเรียนกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ยศตะโคตรโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ ยศตะโคตรโรงเรียนกรรมการ
2. นายสมหวัง รัตนกรโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ ยศตะโคตรโรงเรียนกรรมการ
2. นายสมหวัง รัตนกรโรงเรียนกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา เสียงเพราะโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางวิภาดา โทษาธรรมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุภากรณ์ ศรีรักษาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายศักดา สินธุระวิทย์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางพักตร์พริ้ง พ่ออามาตย์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเตือนตา ศรีอัจฉริยะกุลโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางประภาภรณ์ สมบูรณ์ธนากรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวเอี่ยมจิต พจมานโสดมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางพักตร์พริ้ง พ่ออามาตย์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประสาท พ่อคำจันทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางประภากร พรหมโสภาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์รัตน์ แสนภูวาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายคำรณ เอกมาตรโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรรณทิพย์ ศิริจันทพันธุ์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายปัญญา ศรีผายวงษ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นางเพ็ญสุภา ผาใต้โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมณีรัตน์ วุฒิสารโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางวรรณพร ภูมีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางพนมพร ศรีอิสาณโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ จันทร์ธรรมโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
5. นายดิษย์ชัย แก่นท้าวโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ มโนธรรมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางตติญา กาญจะนะกันโหโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายสมัย แสงวงศ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายสุรพล ศรีวรกุลโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
5. นายบรรลุพร นามโนรินทร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายประสาท ศุภวิทยะโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางเบญจลักษณ์ ลีนาราชโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายประสาท ศุภวิทยะโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายวรพิศ อินธิราชโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
3. นายณรงค์ โคตรศรีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนุ่มนวล แสนสำแดงโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางรัชนียา ดวงมาลาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวธารสุธา กุศลเฉลิมวิทย์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางนงคลักษณ์ คำชมภูโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายปุญญพัฒน์ ชาปากดีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
6. นางสมพิศ บุญเสนาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวนิวาส บุตรธนูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางลักขณา ศรีมามาศโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางพงษ์ลัดดา มาหรินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หอมจันทร์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางฉลาด วงศ์เครือศรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นายภสุ เถาว์ชารีโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวรรณ์ ใจกลางโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางลาวัลย์ คุณแสนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางจรีพร ราชพิลาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาววนิดา ศิริขันธ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางสาวอ้อม มอมไทรัตน์โรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
6. นางชลลดา ตักโพธิ์โรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
7. นางประภาพร ศรีหารักษาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางราตรี ศิลารักษ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา วิริยะสถิตย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เคนไชยวงศ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณ พรหมเชษฐาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางจาริยาณี แสนบรรดิษฐ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวเอื้ออารีย์ สนิทนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางโยทะกา พันทาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายพัฒนา มานันทีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสุพรรณ พรหมเชษฐาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นางสมดี ฝูงพิลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ สารวันโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ภูยอดผาโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
4. นายเด่นดนัย ชัยหมื่นโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสมชิต เที่ยงตรงโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายวัฒนา สุวรรณคุณโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายธรรมจักร เบ็ญจะศิลป์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ภูยอดผาโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
5. นายประสิทธิ์ คำตันโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอัศวิน ถันชมนางโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายวัฒนา สุวรรณคุณโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวนวพร ชำนาญเวชโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นายธรรมจักร เบ็ญจะศิลป์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวธีราภรณ์ พุฒธรรมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางขวัญกลม จันทรังษีโรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
3. นางสำลี คำเมืองโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณภา ปะสังติโยโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นายศราวุฒิ แก้วอาจโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
6. นางละมุลศรี บุญตาโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
7. นายตะวัน ศรีอาจโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายจิโรจน์ อณาชัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายปานศักดิ์ ปะสังติโยโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางละมุลศรี บุญตาโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายพันธ์เลิศ เสาวโคโรงเรียนโพนแพงกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายจักรกฤช จันทรวีระกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ภูสมปองโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
3. นายจักรกฤช จันทรวีระกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ พรหมสาขาฯโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ อุปพงษ์โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายมนตรี ไชยบุปผาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ อุปพงษ์โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ จันทร์สว่างโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ ประจักษ์วงศ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายจักรกฤช จันทรวีระกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นายสำเริงฤทธิ์ บุตรแสงโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายธานินทร์ โล่อุทัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายจักรกฤช จันทรวีระกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอมรรัตน์ พจนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายจักรกฤช จันทรวีระกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
3. นางพลอยรัตน์ดา รุ่งเรืองศรีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมพร วงษ์อำมาตย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายจักรกฤช จันทรวีระกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายจักรกฤช จันทรวีระกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมพร วงษ์อำมาตย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายเข็มเพชร ศรีทองโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายภูมินทร์ ขันเงินโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายไพฑูรย์ สุริยะศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี ไชยบุปผาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายประจักษ์ อุ่นใจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสายใจ ภูปุยโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายภิวัฒน์ เสมอพิทักษ์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสายใจ ภูปุยโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมะลิวรรณ งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายภิวัฒน์ เสมอพิทักษ์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมะลิวรรณ งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายประเสริฐ แสงศิริวิชโยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ แก้วเสถียรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิลัยภรณ์ บุญโยทยานโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายภิวัฒน์ เสมอพิทักษ์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสายใจ ภูปุยโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายภิวัฒน์ เสมอพิทักษ์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสายใจ ภูปุยโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายวิทยา บุตรดาวงษ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอรัญญา แสงสิริวิชโยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายเกศฎา คำพรมโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายเกศฎา คำพรมโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาววิจัย ไขศรีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ หาญสุริย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัดโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางบุษบา แสงวงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวชาลิสา เจริญครโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
4. นางสาวสะคราญนิตย์ นามละครโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัดโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางบุษบา แสงวงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางทิพย์วิมล นันตสุขโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายพนมไพร ใยวังหน้าโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสะคราญนิตย์ นามละครโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางนุพิศ อัคพินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางนุพิศ อัคพินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอรุณวรรณ งอยผาลาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางจีราภรณ์ นารถโคษาโรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
3. นางปัญญา แก้วกิ่งโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางธนพร ขอนยางโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางปัญจพร แสนภูวาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางอัญญานี ทิพย์เสนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางปัญจพร แสนภูวาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสถาพร ไตรพิษโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายวรรณศักดิ์ จันทะดวงโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายงบดุลย์ งอยจันทร์ศรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางธิยารัตน์ แก้วคล้ายขจรศิริโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายสมัยชัย อินทร์คำน้อยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพิกุลแก้ว ยะไชยศรีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ วงศ์นราโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพิกุลแก้ว ยะไชยศรีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ วงศ์นราโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางชุติมา รายณะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางนิภาพรรณ ตงศิริโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสมัย คำเกษโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายวรสิทธิ์ นางพงษ์โรงเรียนโพนแพงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววชิราวรรณ นาระคลโรงเรียนดงมะไฟวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐริกา ทองสมนึกโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสุพราว หาญมนตรีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายพิเชษฐ หาญมนตรีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางรัชดาพร สดใสโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนายุทธ ผายป้องนาโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาววชิราวรรณ นาระคลโรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
3. นางขนิษฐา สุวรรณะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนายุทธ ผายป้องนาโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางรัชดาพร สดใสโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาววชิราวรรณ นาระคลโรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวแพรวพรรณ ภูผาศรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ ราชาไชยโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
2. นางรัชดาพร สดใสโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาววชิราวรรณ นาระคลโรงเรียนดงมะไฟวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบรรดล บุญพาเกิดโรงเรียนร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ แสนทิพย์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายพีรพัฒน์ แสนนามโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ นุชนาคาโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
6. นางขนิษฐา สุวรรณะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายโกศล ธานีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายทวีเดช เเสนชนม์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางผ่องพรรณ นันทราชโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายทวีเดช แสนชนม์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐริกา ทองสมนึกโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ นันทราชโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางไอลดา สิงหนสายโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
4. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายมานิชย์ แสงสุวรรณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางรัชดาพร สดใสโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ แสนทิพย์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐริกา ทองสมนึกโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวรนนท์ ทันอินทร์อาจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายอดิศร จันตะเเสงโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายธนายุทธ ผายป้องนาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายเมฆินทร์ พรมประศรีโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร รัตนวรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายมณเฑียร รัตนวรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ มโนมัยกิจโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Steven Mcfarlaneโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. Ms.Hazel Florencp Egosโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายพัชรินทร์ สุขสง่าเจริญโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
5. นางสาวประจิม มนต์อินทร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นางสาวอัจฉราภรณ์ แฝงสุวรรณโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
7. นายมีชัย ตันเสนาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวจันจิราพร ทันอินทร์อาจโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร เกริกกานต์กุลโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ไชยตะมาตย์โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรีสว่าง คำเสงี่ยมโรงเรียนโพนแพงกรรมการ
5. Mr.Todd Paul Derckโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายพิทยา ทิพวัจนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสุขพรรณ พลวิชิตโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ คงคำโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางทิมาภรณ์ กองทรัพย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายพรเทพ นาคกระโทกโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิรสุดา นาโควงค์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
5. นางหงษา คนหมั่นโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นายสมชาย นามสอนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
7. นางสาวกนกกร สุวรรณไตรย์โรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอุลัยรัตน์ ธ.น.ทองโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
9. สิบเอกคุณวุฒิ ภิรมย์ลาภโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางนิรมล แสงสุวรรณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายภุชงค์ วงค์กัณหาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายสมชาย นามสอนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ กุศลสูงเนินโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนิตยา บุญรักษาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. Mr.Kevin Heddenโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางสกลรัตน์ นามเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัติกร สุทธิชัยตระกูลโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
5. นางวาสิฏฐี กายราชโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ
6. นางพรทิพย์ งามวงษ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
7. นางสาวจุฑารัตน์ หอมแพนโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
8. นางปิยะนาถ ภักดีสวัสดิ์โรงเรียนสกลนครรพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางวาสนา โทษาธรรรมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา จามน้อยพรมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางจารุวรรณ มาตราชโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกานต์พิชชา พิพิทธภัณฑ์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกิตติวัฒนา ผาใต้โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอมรวัลย์ มุ่งภูกลางโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางธณัณวพัสส์ ดอนโคตรจันทร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางทาริกา กางกำจัดโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณคนา บุญเนาว์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางมะลิวรรณ ตันเสนาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ราชราชาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวกิ่งแก้ว จรุญธรรมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. Mr.Robert Mc Mahonโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวโภควดี เดชาเลิศโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ไชยภักดีโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
5. นางวรุฬนี พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา มิตรแสงโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. Mr.James Crossanโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสร้อยสุดา นามนนท์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางจามจุรี สุตะโคตรโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓กรรมการ
5. นางคตินันท์ วิทยาขาวโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางวาสนา โทษาธรรมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางจารุวรรณ มาตราชโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกานต์พิชชา พิพิทธภัณฑ์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกิตติวัฒนา ผาใต้โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางอัจฉรา จามน้อยพรมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
6. MissRacheal Rebecca Robertโรงเรียนนนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยวรรณ ชโลธรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. MissDai Jinjuโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายเชวง แซ่เตียโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissWang Zuopingโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. MissDai Jinjuโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายเชวง แซ่เตียโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissWang Zuopingโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. MissDai Jinjuโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายเชวง แซ่เตียโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายศิวศิษฏ์ เลิศศรีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายศิวศิษฎ์ เลิศศรีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลิน เปรมกมลโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นายรัฐรวี พินิจศักดิ์โรงเรียนโพนแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางจุฬาภรณ์ ทับขวาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาวประจิม มนต์อินทร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสัจจา ศิลปรัศมีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางนงนุช บุตรพิมพ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา ไตรธิเลนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวพิศวาท ดวงกุลสาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ ภูผิวเงินโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
5. นางวรัตดา ศรีนัครินทร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบรรจง มะณีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายเวชวิทย์ บุญหนุนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายสมานมิตร แสนสุริวงค์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายศุภชัย ยศตะโคตรโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีกรรมการ
2. นายอดิศร จันตะแสงโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางรุ่งทิวา วิริยะสถิตย์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวประภากร นีละวงศ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวกนกพร แก้วมะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสุกัญญา ผ่านชมภูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวทวีศิลป์ ฮ่มป่าโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางคันที โสมชัยโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพวงผกา ภาวะบุตรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวกนกพร แก้วมะโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางวิริยะ สารทองโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางพรพิศ ผิวหอมโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทวีศิลป์ ฮ่มป่าโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
6. นางสุทธิรัตน์ พองพรหมโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวไพฑูรย์ บุญเรืองจักรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางดวงสมร คำชมภูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวบุษผา ครุฑคำโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวไพฑูรย์ บุญเรืองจักรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางดวงสมร คำชมภูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวบุษผา ครุฑคำโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาววรวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายนิรุต หารเขมรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายประภาษ สมยาภักดีโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายธีรเชษฐ์ ปราชญ์ธนจตุพรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางประภาพร ทองชัยโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายประภาษ สมยาภักดีโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา วงษ์รัตนะโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสายใจ ภูปุยโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งสว่าง จันทรวีระกุลโรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
4. นางรื่นฤทัย มันตะโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางนิชาภา อึ้งสกุลโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางอรุณรัตน์ กิ่งโก้โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ จูมแพงโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวศศิร์อร ทิพย์พีรชัยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสุดาวดี ปาสาณวงศ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางวนิดา คณะพลโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเปรมศรี ศรีพลราชโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์วรรณ สามารถโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางศิริพร เมืองรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางกัญจนา ธัญญะอุดมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางนันทนา มิตรสุภาพโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางสาวสุภัทตา พรมลาโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร วังคีรีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสาววิภาภรณ์ ณีรัตน์ชัยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางผ่องใสย์ บังบัวบานโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางอาทิตยา ธิราชรัมย์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ แซ่เอียโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวทัศณีย์ ตองตาสีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางผ่องใสย์ บังบัวบานโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายระวี ศรีคำมุลโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ไชยญาติโรงเรียนนิรมลวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]