รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา และ โรงเรียนโพนทองวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ปัญญาเลิศ
 
1. นางสาวพรพิทักษ์  บุตรแสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  โสมาบุตร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คันสินธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงดรุณี  กุกุดเรือ
 
1. นางเจริญ  พลนาคู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  โคสุวรรณ
 
1. นางกัลยาณี  แก้วพิกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวีรนุช  วรชินา
 
1. นางฝอยลม  จงใจสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวนภาวดี  หนองขุ่นสาร
 
1. นางสุคนธ์รัตน์  จันทร์หอม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  แสงปาก
 
1. นางกลิ่นบุปผา  โสธรชัยวิทย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายศราวุฒิ  พลมีศักดิ์
 
1. นายแสงทอง  ภักดีแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวชนาพร  มาศวรรณา
2. นางสาวสุรัชวลีย์  เปี่ยมพิมพ์เสน
 
1. นางปาริฉัจก์  คำแหงพล
2. นายสุบิน  พลเยี่ยม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ละภิล้า
2. นางสาวศิรินันท์  อ่อนพุทธา
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
2. นางอุดมทรัพย์  ไชยขาว
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  กำหอม
 
1. นายศุภงค์  ศรีศาลา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายภัทรกิจ  วรวะไล
 
1. นางวนิดา  คามวัลย์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 95.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวชลนิภา  จอมคำสิงห์
2. นางสาวรีลนินทร์  อินทุวงศ์
3. นางสาววชิรญาณ์  ปัญจมาตย์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  เอกโชติ
2. นางสาวเพ็ญประภา  อุดมฤทธิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวชฎารัตน์  รงค์จำเริญ
2. นายชัชนัน  สุระขันทร์
3. นางสาวพิมลวรรณ  ป้อมหาญ
 
1. นายสุรพร  กุตัน
2. นางอุไรรัตน์  ศิริสะละ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 93.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรลุน
2. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  แซ่เบ๊
3. เด็กหญิงแพรวนภา   บัวสะอาด
 
1. นายชิตพล   อุลมาร
2. นางสุภารัตน์  ศรีบุญรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจุลภัทร   พันธุระ
2. นางสาววิชุดา    คำโคตรสูนย์
3. นายไชยชนะ    อุทิศพันธุ์
 
1. ดร.รณชิต   พฤษกรรม
2. นางสุพรรณี    อาวรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายนุตตโย  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวปิยะทิพย์  ดอนลาดลี
2. นางสมปอง  กุลค้อ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายจิรายุส  โฮมแพน
2. นายสุทธิกุล  กุลค้อ
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  วิมลพล
2. นางอรวดี  หลักแก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจามจุรี  มนตรีชน
 
1. นายสงกรานต์  โประวะ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายมนตรี  เภตรา
 
1. นางรุ่งนภา  ทศภานนท์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกัญจนพร  จ้ำสีชา
2. นายรัฐตระกูล  บาดาล
3. นางสาวสุพรัตน์  อิติปิโช
 
1. นางสมสวย  วิชามุข
2. นางเพลินจิต  ซาเหลา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวพัชรีภรณ์  จันคำภา
2. นางสาวศศิมาภรณ์  ตรีเพ็ชร
3. นางสาวสุจีรา  พฤกษชาติ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  โคตรฉวะ
2. นางสาวสุกัญญา  แก้วนอก
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงบุษกร  บุตรพรม
2. เด็กหญิงพัชรีย์  แทนคาม
3. เด็กหญิงโสภิตา  สุทธิประภา
 
1. นางเบญจมาศ  สายเชื้อ
2. นางแสงอรุณ   ภูบาลเช้า
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกานต์ชนิต  ปรองพิมาย
2. นางสาวพรนภา  หาญสุวรรณ
3. นางสาววาลินี  ชนิดนอก
 
1. นางสิริการณ์  รุ่งศรี
2. นางสาวไพจิตรา  แสงบุญมี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงlสุภาพร  พิมเสน
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   บุตรภักดี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ไกรสวรรค์
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  วังคะฮาด
2. นางสาวสุชาดา  มัดหา
3. นายอุกฤษณ์  ไสยรส
 
1. นายสีทน  โนนสุวรรณ
2. นางสุรินธร  วังคะฮาด
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ฝากาบล
2. เด็กหญิงศรัทธิยา  วงษ์สุริยะอุทัย
3. เด็กหญิงศศิกานต์  หอมพวงษ์
 
1. นายมนัส  โพธิจักร
2. นางศรีนวล  สมทรัพย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  ศรีฮุย
2. นางสาวพนิดา  ต้นสีนน
3. นางสาวรัตนา  สุมาลี
 
1. นางสาวภีรนันท์  กล้าหาญ
2. นางสาวศศินันท์  วงศ์อนันต์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นางสาวธนพร  ชะนะดี
2. นายรัชพล  ศรีไชยยา
 
1. นางศิริลักษณ์  บุรวัฒน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายพีรพันธ์  โฮมแพน
2. นางสาวอาทิตยา  สารพัฒน์
 
1. นางสาวิตรี  สังเฉวก
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายคุณานนท์  อุดมสันต์
2. นายศุภวิชญ์  มาตรโสภา
3. นายอภิสิทธิ์  นาไชย
 
1. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
2. นางสาวใบเงิน  ศรีชะตา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายนุติ  นวนถูมีวัน
2. นายวธัญญู  อินทร์สุข
3. นายศุภชัย  แสงอรุณ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ   บวรพศวัตกุล
2. นายวันชัย    สินโพธิ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงกานติรัตน์  เมืองณะศรี
2. เด็กหญิงณภัทร์วลิน  วรนามธนสกุล
3. เด็กหญิงพัชรี  พลมนตรี
4. เด็กหญิงพิณทิพย์  แหลมภูตา
5. เด็กหญิงรัตติกาล  เวียงสงค์
 
1. นางชณิตา  พันทิวา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาฏ  สุดเฉลียว
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวปาริฉัตร  แวงวรรณ
2. นางสาวพัชรากร  ปริวันตา
3. นายสถาพร  พวงมะลัย
4. นางสาวอารีญา  นาทองคำ
5. นางสาวเบญจมาศ  พลยุทธ์
 
1. นางสาวจงเพียร  พลเยี่ยม
2. นายณรงค์  ชุมแวงวาปี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  โมคาพันธ์
2. นางสาวทัศนีย์  กมลวิบูลย์
3. นายนวพล  จันทอง
4. นางสาวรุจิรา  รถา
5. นางสาวอิสริยาภรณ์  เย็นวัฒนา
 
1. นางชมัยพร  บัวขาว
2. นายบุรี  บุรวัฒน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวนิรบล  เมืองชุมพล
2. นางสาวมะลิวรรณ์  ประจันศรี
3. นางสาวรุ่งนภา  โฮมจุมจัง
4. นางสาวศศิกานต์  บุตรศาสตร์
5. นางสาวอมิตตา  ทาเภา
 
1. นายบุรี  บุรวัฒน์
2. นางลัดดา  สีนางกุ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  พลเยี่ยม
2. นางสาวปัทมาภรณ์  ปัทมะ
3. นางสาวรัชนีกร  อ่องอ้น
4. นายวัฒน์กร  ปิงเมืองเหล็ก
5. นางสาววารุณี  ยิ่งกำแหง
 
1. นางจันทรารมย์  รัตนแสง
2. นายชัยยันต์  คำชัย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. เด็กชายจตุรพร  น่าบัณฑิต
2. เด็กชายจิรายุทธ  สาสุนันท์
3. นายชนะชัย  แหลมกูตา
4. นายชูเกียรติ  จันทวงษา
5. เด็กชายตะวัน  เกษเพชร
6. เด็กชายธนาวุฒิ  ทองภูมิ
7. นายธนาวุฒิ  กำหอม
8. เด็กชายประณต  แก้วดี
9. เด็กชายพลสิทธิ์  ทิพกรณ์
10. นางสาวฟ้าใส  ไชยเสนา
11. เด็กชายภควัต  กลับพิษ
12. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  รสมณี
13. นายวุฒิชัย  ศรีเพียชัย
14. นายสุทธิเกียรติ  นนท์สันเทียะ
15. นางสาวสุภาพร  เพ็งพันธ์
16. เด็กชายอมรเทพ  สอนสวัสดิ์
17. นางสาวอาริษา  ไชยตา
18. นายเกียรติศักดิ์  บุตมะ
19. นางสาวเนตรนภา  ทองไทย
20. เด็กชายโกวิทย์  บุปผาโภชน์
 
1. นางกนกพร  จันทรา
2. นางสาวชญาณิศา   ภูมาศ
3. นางสาวนงลักษณ์   เลื่อมใส
4. นางบังอร   ปิติสิวะพัฒน์
5. นางพรทิพย์   โก้ชัยภูมิ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐชาติ  จิตนะ
 
1. นางสาวจงเพียร  พลเยี่ยม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. นายเดวิทย์  ศรีลาโคฅร
 
1. นางสาวชลธิชา  จันท่าม่วง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรพิมล  ขันธวุฒิ
2. เด็กชายเจษฎา  เทียนปลั่ง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหล้า
2. นางเนาวรัตน์  ปัญญาดิลก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวธัญพิชชา  ไชยแสง
2. นายโชคชัย  โพธิ์ศรีลา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหล้า
2. นางเนาวรัตน์  ปัญญาดิลก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  ลาสันเทียะ
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  รังนาแพง
3. เด็กหญิงณัฐติยาภรณ์  นิจกรรม
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  นนวงษ์ษา
5. เด็กชายภูวไนย  ยันตรุดร
6. เด็กหญิงสุภัทรา  สีดามาตร์
7. เด็กหญิงสุภาพร  เตชะ
8. เด็กหญิงอรญา  ตาลพรศรี
9. เด็กชายเจษฎา  ทุมอนันต์
10. เด็กหญิงเฟื่องลดา  บุษบงค์
 
1. นายตฤณวัฒน์  พลเยี่ยม
2. นางลัดดา  สีนางกุ
3. นางหนูกาญจน์  พลเยี่ยม
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  วรรณทวี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริสุวรรณ
3. เด็กชายดนัยเทพ  แสงจันสี
4. เด็กชายธีรภัทร  ก้านชารี
5. เด็กหญิงปิยะนุช  สูงเรือง
6. เด็กหญิงรัชนก  ศรีคลัง
7. เด็กหญิงวิกานดา  สมพงศ์
8. เด็กหญิงศิวาพร  ภักดีโชติ
9. เด็กชายสุทธิพงษ์  เคนอ่ำ
10. เด็กหญิงสุทธิภักดิ์  พรชัย
11. เด็กหญิงสุภาวิณี  พันปอปิด
12. เด็กหญิงอนุธิดา  อินทนนท์
13. เด็กชายเขตโสภล  ลาดหนองขุ่น
14. เด็กหญิงเบญจมาพร  วิสูงเร
15. เด็กชายโยธิน  กิ่งเมือง
 
1. นายกมลเพชร  กลางประพันธ์
2. นางธนาลักษณ์  ภูไวยพัฒน์
3. นายบัญชา  ขันสัมฤทธิ์
4. นายวิเชียร  แสนทอง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงวัลลภา  วัฒนาพรชัยสกุล
2. เด็กหญิงศิริพร  ทิพย์จรูญ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  บุตรนาแพง
 
1. นางสาวพรัตน์ดา  พนมเขต
2. นางรุ้งตะวัน  พลเยี่ยม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกังศดาณญ์  เขตบรรจง
2. นางสาวจินตนา  แดนกาไสย
3. นางสาวศิริลักษณ์  กมลนัด
 
1. นายกมล  บุญสินชัย
2. นางสุรีย์พร  บุญสินชัย
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. นายนนทรี  นามบุญลือ
2. นายอาทิตย์  วังหอม
 
1. นายศุภฤกษ์  วงษ์จันทร์แดง
2. นายสุริยา  ทองสง่า
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกัญชลิตา  นันตมาตร์
2. นางสาวสรัญญา  กุลชะโมรินทร์
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ดวงอ่อนนาม
2. นายภานุวัฒน์  สุวรรณธาดา
 
49 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ปากวิเศษ
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายจิตกรชัย  ไกยเดช
 
1. นางสมร  สูตรขวัญ
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  พระสว่าง
 
1. นางสมร  สูตรขวัญ
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวภัสสราภรณ์  จันทร์งาม
 
1. นายสุรชัย  พิมพา
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  บุตะมะ
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวเอมรินทร์  บุญปก
 
1. นางสมร  สูตรขวัญ
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจารุณี 1. เด็กหญิงปนัดดา  อ่านพุทธา
 
1. นายอภิศักดิ์  ลาคำภา
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวชลิตา  ชมภูบุตร
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงธิญากร  ขุดโพธิ์
2. เด็กหญิงปรียะดา  โพธิ์สูงเหลา
 
1. นายประดิษฐ  อินทร์งาม
2. นายสมยุทธ์  มาลีหวล
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  โพธิ์วัง
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายภาคภูมิ  สิมาฉายา
 
1. นางสมร  สูตรขวัญ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กชายจักพงษ์  จันทคุม
2. เด็กชายชินกร  ทองหอม
3. เด็กชายนพรัตน์  ดวงศรี
 
1. นายประดิษฐ  อินทร์งาม
2. นายสมยุทธ์  มาลีหวล
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นายมั่นจิต  เจาะจง
2. นายรัฐพงศ์  คำสามัญ
3. นายวัชรพงษ์  แซ่เติ๋น
 
1. นายประดิษฐ  อินทร์งาม
2. นายสมยุทธ์  มาลีหวล
 
62 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายอดิเทพ  สุทธิผุย
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ลาหล้าเลิศ
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกฤษฎากร  สุทธิประภา
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวสิรินรัช  พิชัย
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  คานบุตตะ
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายวัฒนา  สุทธิประภา
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาววรรณประภา  สีหาสุข
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีจันทร์
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
70 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกมล  ก่อวงศ์วาณิชย์
2. นายกฤษฎากร  สุทธิประภา
3. นายจักรพรรดิ์  ปัญจมาตย์
4. นายชาญณรงค์  พลเยี่ยม
5. นายดุลยวัตร  ไชยธงรัตน์
6. นายภูริพันธุ์  โพธิ์ชัยแก้ว
7. นางสาววรรณประภา   สีหาสุข
8. นายวัฒนา  สุทธิประภา
9. เด็กชายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
2. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
3. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮค
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกฤตยศ  แก้วสะอาด
2. นายกฤษณ์บดินทร์  วรวงศ์
3. เด็กหญิงจริยา  ศิริสาร
4. นางสาวณัฐชยา  ลาหล้าเลิศ
5. นางสาวปิยธิดา  ทอดภักดี
6. เด็กหญิงมรกต  ยางศิลา
7. นางสาวมานิตา  ศิริสาการต์
8. เด็กหญิงวิลาวรรณ  จอมคำสิงห์
9. เด็กชายสิทธิภัทร  สุทธิผุย
10. นางสาวสิรินรัช  พิชัย
11. นางสาวสุทธิตา  รัตนวงค์
12. เด็กหญิงสุภาวดี  คานบุตตะ
13. นายอดิเทพ  สุทธิผุย
14. เด็กหญิงอัญชนา  ผาเวช
15. นายเกียรติศักดิ์  ศรีจันทร์
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
2. นางอุดมทรัพย์  ไชยขาว
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกมลชนก    เขียวชัย
2. นายคุณานนท์    โพธิกะ
3. นายฉัตรธพงษ์    พรหมโคตร
4. นายชัยวัฒน์   บุรีรักษ์
5. นางสาวฐวิตรี   พันธ์ศรี
6. นายณัฐภัทร    เรืองสมบัติ
7. นางสาวตติยา   กันภัย
8. เด็กชายธนกร   ดีชัยรัมย์
9. นายธนะพนธ์   โคตรพัฒน์
10. เด็กหญิงธีรดา   รัตนวงศ์
11. นายธีรวัฒน์    พลเยี่ยม
12. นางสาวธีรเนตร   อุ่นสมัย
13. นางสาวบังอรรัตน์    ภูมิภาค
14. นางสาวปพิชญา   สุริโย
15. นายประวีร์   นาเมืองรักษ์
16. เด็กหญิงปัณฑา   วังปรัชญานนท์
17. นางสาวปัณฑารีย์    สุริโย
18. นางสาวพรชีวา   นันทพิสิฐ
19. นางสาวพรพรรณ   นนทะ
20. นางสาวพรสวรรค์    พลเยี่ยม
21. นางสาวพัชรากร   ปริวันตา
22. นางสาวพัชรินทร์   บุตรพรม
23. นางสาวพัชรีภรณ์   กาทอง
24. นายภิเษกพล   พลเยี่ยม
25. เด็กชายภูวดล   โพธิ์ไพร
26. นายระพีพัฒน์    โพธิ์เปี้ยศรี
27. นายลักษณะวงศ์   ชรารัตน์
28. เด็กชายลือชัย   สวัสดิ์ศรี
29. เด็กชายวยศกร   พลเยี่ยม
30. นายวรวุฒิ   พลเยี่ยม
31. นายศรันย์   จูประจน
32. นายอธรถพล    สุวรรณเวียง
33. นายอนันต์   ผาสุพรรณ์
34. นายอนุสรณ์   คชพันธ์
35. นางสาวอรยา   ชารีนิวัฒน์
36. นางสาวอารีรัตน์   บุญยืน
37. เด็กชายเจนภพ   เดชพละ
38. นายเทพพิทักษ์    แสนศักดิ์
39. นางสาวเพชรรัตน์   บำรุงรส
 
1. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
2. นางดวงเดือน   พิศพาร
3. นายธนวรรธก์    แสนศักดิ์
4. นายนพดล   จิตรเหิม
5. นางนฤมล   ศรีไพรวรรณ
6. นางสมร   สูตรขวัญ
7. นายสุตพงศ์   ศรีดาฮด
8. นายเรืองชัย   ประทุมอ่อน
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกนกลักษณ์  พรรคพล
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ประทุมสินธุ์
3. นางสาวขวัญใจ  สิงหาอาจ
4. นายฆรวัณณ์  ชาอุ่น
5. นางสาวจารวี  ร่วมธรรม
6. นางสาวจินดารัตน์  ชุมเสน
7. นางสาวชนาพร  ธานะเวช
8. เด็กหญิงชลดา  ใจฉวะ
9. นายณัฎฐกิตต์  ศรีมงคล
10. นายณัฐพล  นามศักดิ์
11. เด็กหญิงทิพพิมล  สุทธิประภา
12. นายธนพล  พฤกษาสนิท
13. นางสาวธัญญาลักษณ์  จงใจหาญ
14. นางสาวธัญวรัตน์  แสวงแก้ว
15. นางสาวนภาพร  จรทะผา
16. เด็กหญิงนิภาพร  บำรุงรส
17. เด็กหญิงปนัดดา  โอ้อารี
18. นางสาวปนิดา  ปาระวงค์
19. นางสาวปนิดา  ไชยมาตย์
20. นางสาวปรารถนา  โพธิ์มาตร
21. นางสาวปัณฑิตา  เจริญพร
22. นายพงศกร  ขันธวุฒิ
23. นายพชร  แก่นแก้ว
24. เด็กหญิงพรชิตา  โปรดสันเทียะ
25. เด็กหญิงพัชรพร  บุญประเสริฐ
26. นางสาวพัชราพร  หาระโคตร
27. นายรัฐพล  ศรีลาวงษ์
28. นายวรวุธ  สารบรรณ์
29. เด็กหญิงวรัญญา  ชอบบุญ
30. นายวัชรินทร์  อัตวิชา
31. นายวุฒิพร  ชาววัง
32. นายศักดา  คำบุ่ง
33. นายสรวิศ  เนตรมณี
34. นายสัญญา  คงนุช
35. นายอภิสิทธิ์  เมฆกุดฉิม
36. นายอัสดาวุฒิ  ศรีพรวัน
37. นางสาวเจศิตา  สารเสน
38. นายโชคชัย  โพฺธิ์ศรีลา
39. เด็กหญิงโยธิกา  บุญสินชัย
40. นายไพศาล  หลวงนันท์
 
1. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
2. นางนริศรา  ไชยกันยา
3. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
4. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
5. นายวันที  บุญพรม
6. นางวีระวรรณ  นาควัน
7. นายสุรชัย  พิมพา
8. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายมิกกร  ธุมา
 
1. นายยิ่งยง  ประดับกรณ์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายธีรยุทธ  สารพัฒน์
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  พลเยี่ยม
 
1. นายยิ่งยง  ประดับกรณ์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นางสาวนิภาพร  บูรณะวงค์
 
1. นางยุพา  มิตรสันเทียะ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นายเก่งศักดิ์  สุ่มมาต
 
1. นายศุภชัย  วุฒิสาร
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายพชร  แก่นแก้ว
 
1. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงสุภลักษณ์  ค้อชากุล
 
1. นายพินิจ  สุพรรณโน
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชุตินันท์  โจระสา
 
1. นายดุสิต  ดลปัดชา
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายพชร  แก่นแก้ว
 
1. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงสุภลักษณ์  ค้อชากุล
 
1. นางวรางคณา  หลิ่มจ่าง
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวภัทรวดี  อิ่มถวิล
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายเกรียงไกร  สารพัฒน์
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. นายนันทวี  อาจวิชัย
 
1. นายโกมล  วรามิตร
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวิน  รวยสันเที๊ย
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวอุษณีย์  เสาอินทร์
 
1. นายอภิเดช  พลเยี่ยม
 
89 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กชายกฤษดา  บุญภา
2. เด็กชายกอบกฤช  ยะสีดา
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  บูรณะกิติ
4. เด็กชายคุณากร  ชบา
5. เด็กหญิงจามจุรี  ทินบุตร
6. เด็กชายจิรวัฒน์  พาธิแสง
7. เด็กชายจิรายุทธ  ศิริสาการณ์
8. เด็กหญิงช่อนภา  อาทิตย์สาม
9. เด็กหญิงญัฐรุจา  ภูทิพย์
10. เด็กชายถิรวุฒิ  สุทธิประภา
11. เด็กชายธนกร  ชมภูวงค์
12. เด็กชายธนธรณ์  ปักกาเวสา
13. เด็กชายธรรมนูญ  มารศรี
14. เด็กหญิงนพมาศ  ปราบเทน
15. นางสาวนุชนาถ  อารีราษฎร
16. เด็กชายปกาสิทธิ์  อ่อนพุทธา
17. เด็กชายประกิต  พรมวงค์
18. เด็กชายประเสริฐ  กฤษคม
19. เด็กชายปราชญ์  อัตภูมิ
20. เด็กหญิงปรียาพร  ศรีไชยวาน
21. เด็กหญิงผณิทรา  เพ็งพา
22. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  โสธรรัตน์
23. เด็กหญิงพิชณ์นรี  อรัญภูมิ
24. เด็กชายภควัต  เนตรทิพย์
25. เด็กชายมงคล  วันจันทึก
26. เด็กชายยุรนันท์  แฝงเมืองฟุก
27. เด็กหญิงรินรดา  ศรีเรือง
28. เด็กชายวรเชษฐ์  ตุมร
29. เด็กหญิงศศิธร  บุตรวงษ์
30. เด็กชายศิริวัฒน์  ศิริวรรณ
31. เด็กชายสิทธินันท์  ทองพูล
32. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  สืบสิงห์
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  กันยานัด
34. เด็กหญิงสุธัญญา  ค้อชากุล
35. เด็กหญิงสุวรรณา  กองแก้ว
36. เด็กชายอลงกรณ์  คำไพรินทร์
37. เด็กชายอวิรุจน์  ไผ่โสภา
38. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  วงคำแก้ว
39. เด็กชายเรืองศักดิ์  จันทบุรี
40. เด็กชายเศรฐศักดิ์  แสนเส็ง
 
1. นางชณิตา  พันทิวา
2. นางสาวนงนุช  แก้วพิลา
3. นางสาวปิยะดา  สมพร
4. นายพินิจ  สุพรรณโน
5. นายยุทธภูมิ  อยู่ถมสังข์
6. นางวรางคณา  หลิ่มจ่าง
7. นายวัชรพงศ์  เจริญสุข
8. นางสาวอรุณณี  กิระสาร
 
90 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกนกลักษณ์  พรรคพล
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ประทุมสินธุ์
3. นางสาวขวัญชนก  พันธุ์ปลาโด
4. นายฆรวัณณ์  ชาอุ่น
5. นางสาวจารวี  ร่วมธรรม
6. นายณัฎฐกิตต์  ศรีมงคล
7. นายณัฐพงษ์  ธุระชัย
8. นายณัฐพล  นามศักดิ์
9. นายณัฐวุฒิ  จันทร์สว่าง
10. นายทักษ์ดนัย  พลเยี่ยม
11. นายธนพล  พฤกษาสนิท
12. นางสาวธนัชญา  ศิลาขาว
13. นางสาวธิดารัตน์  พลเยี่ยม
14. นายนที  เต็กจินดา
15. นางสาวนิภาดา  สิงคเวหน
16. นางสาวนิรุชา  ร่วมธรรม
17. นางสาวปนิดา  ปาระวงค์
18. นายพชร  แก่นแก้ว
19. นายพร้อมพันธ์  การุญเวทย์
20. นางสาวพัชรินทร์  สามาอาพัฒน์
21. นายพัชร์รพี  ประทุมสินธุ์
22. นายวรวุธ  สารบรรณ์
23. นายวัชรชัย  โพธิ์สุข
24. นายวัชรินทร์  อัตวิชา
25. นางสาววันทกานต์  กิตติลาภ
26. นางสาววิลาสินี  พลเยี่ยม
27. นายวิเชียร  พงษ์ศาสตร์
28. นายวุฒิพร  ชาววัง
29. นางสาวศศินา  สถาพร
30. นายศักดา  คำบุ่ง
31. นายศักดิ์สิทธิ์  เหนือคูเมือง
32. นายสรวิศ  เนตรมณี
33. นายสัญญา  คงนุช
34. นางสาวสุทธิดา  ลาดสุด
35. นางสาวอนุธิดา  มาโยธา
36. นายอภิสร  โคตรพรม
37. นายอภิสิทธิ์  เมฆกุดฉิม
38. นายเกรียงไกร  อาจวิชัย
39. นางสาวเบญจพร  ศรีวะรมย์
40. นายไพศาล  หลวงนันท์
 
1. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
2. นายนริศรา  ไชยกันยา
3. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
4. นายสุรชัย  พิมพา
5. นายอรัญ  โสมาบุตร
6. นายอำนวย  หกพันนา
7. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
8. นายเฉลิมพล  ประเสริฐสังข์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏิมินทร์  วรวงศ์
2. นางสาวจันจิรา   พรมบุตร
3. เด็กชายธนโชติ  มนตรีชน
4. เด็กชายปฏิภาณ  ไชยศรี
5. เด็กหญิงพันธฤดี  โพธิสิงห์
6. เด็กหญิงมยุรี  เทศสิงห์
7. เด็กชายวุฒิชัย   พันธศรี
8. นางสาวศรัญญา  เดชสองชั้น
9. เด็กหญิงสุกัญญา  วารีหลั่ง
10. เด็กชายอิสระเซ็น  วรฉัตร
 
1. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
2. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
3. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกาญจนา   ขามขุลา
2. นางสาวพรนภา  ลามัน
3. นางสาวรัตติยากร  เนาวงศ์
4. นายศักดิ์สิทธิ์  พงษ์จำนงค์
5. นายสุรักษ์  ศรีไชย
6. นายอนุชา  วงศ์อนุ
7. นายอภิวัฒน์  แวงวรรณ
8. นางสาวอมรรัตน์  อินทรวิชัย
9. นางสาวเพ็ญนภา  ตาลเจิม
10. นายเอกลักษณ์  จงรัมย์
 
1. นางดวงเดือน  พิศพาร
2. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
3. นางเรืองชัย   ประทุมอ่อน
 
93 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะเสนา
2. เด็กหญิงฐีนัตตา  พลายแดง
3. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์ชัยโถ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ชำนาญยง
5. เด็กหญิงวิชิดา    มั่นยืน
6. เด็กหญิงสุนิสา  สมบูรณ์
7. เด็กหญิงสุพัตรา  นาสิงทอง
 
1. นางสาวธัญทิวา  บุญศล
2. นางสาวนันทนา  ภาณุเมศ
3. นางลออ  แร่ทอง
4. นางสุรีย์พร  บุญสินชัย
 
94 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายนายศุภวัฒน์  วิกล
2. นางสาวนิษฐเนตร  พันธ์สีมา
3. นางสาวปภัสรา  สุวรรณไตร
4. นางสาวภัทราพร  นวนเจริญ
5. นางสาวรมย์นลิน  หนองหาร
6. นางสาววรินทร  เกื้อหนองขุ่น
7. นายสรวิศ  เนตรมณี
8. นางสาวสุทธิดา  ประทุมสินธุ์
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
3. นายวันที  บุญพรม
4. นางวีระวรรณ  นาควัน
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุรวัฒน์
2. นางสาวกนกวรรณ  คำแสน
3. นางสาวกิ่งแก้ว  จันทร์สว่าง
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  หกพันนา
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  เยาวนิช
6. เด็กหญิงมัทชนัญญา  ฤทธิหงส์
7. นางสาวลลิตา  ไชยดำ
8. นางสาวสุดารัตน์  สุ่มมาตย์
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นายวันที  บุญพรม
3. นายสุรชัย  พิมพา
4. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์อุมา  โพธิจักร
2. นางสาวภานุสรณ์  พลไชย
3. นางสาวมรกต  เขียวสุวรรณ์
4. นางสาวมลฤดี  สุรังการณจน์
5. นางสาวรัชนีกร  ไชยธงรัตน์
6. นางสาวรัตติยากร  ทานะเวช
7. นางสาววิสา  มากเหลือ
8. นางสาวเนตรนภา  ชอบประดิษฐ์
 
1. นางจิราภรณ์  โพธิ์วันนา
2. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
3. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
4. นายอุทัย  ไชยธงรัตน์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวนิษฐเนตร  พันธ์สีมา
2. นางสาวปภัสรา  สุวรรณไตร
3. นางสาวพิศนี  จันทร์หนองฮี
4. นางสาวภัทราพร  นวนเจริญ
5. นายภานุวัฒน์  ทองเฟื้อง
6. นางสาวรมย์นลิน  หนองหาร
7. นายวรากร  ศรีหนองพอก
8. นางสาววรินทร  เกื้อหนองขุ่น
9. นายศุภวัฒน์  วิกล
10. นายสรวิศ  เนตรมณี
11. นางสาวสรามล  เสขุนทด
12. นายสิทธิศักดิ์  อุ้นหล้า
13. นางสาวเจนจิรา  อาจลือไชย
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
3. นายวันที  บุญพรม
4. นางวีระวรรณ  นาควัน
5. นายสุรชัย  พิมพา
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายฑีฆะพล  คชพันธ์
2. นายพลวัฒน์  ไชยคิรินทร์
3. นายพิสิษฐ์  แก้วแสนไชย์
4. นายวิระวงค์  คำแดงไสย์
5. นายสมประสงค์  บุญวิเศษ
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
2. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮค
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นางสาวลัลนา  ทิพประมวล
2. นายเฉลิมชัย  สุรังกาญจน์
 
1. นายวชิรพงศ์  เจริยสุข
2. นางวรางคณา  หลิ่มจ่าง
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ   พรมวงศ์
2. นายธีรวัฒน์  อ่างลี
3. นายวรวุฒิ  ศรีวาท
 
1. นายสุรพร  ปากวิเศษ
2. นางสาวเอื้องไพร  กมล
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกานดา  ท่าใคร้กลาง
2. นางสาววิรดา  ไผ่โสภา
3. นายสราวุฒิ  ใหม่คำมี
 
1. นายสุรพร  ปากวิเศษ
2. นางสาวเอื้องไพร  กมล
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  บุญเข็ม
2. นางสาวดาวนภา  แห้วดี
3. นางสาวสุภาวดี  นาเมืองรักษ์
 
1. นายสุรพร  ปากวิเศษ
2. นางสาวเอื้องไพร  กมล
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. นายศุภชัย  เมืองพิล
2. นายศุภษร  เมืองพิล
3. นายเบญจพล  คนเพียร
 
1. นายสุรารักษ์  วันทานี
2. นางสุรีลักษณ์  วันทานี
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  เจริญสุข
2. เด็กชายจักรินทร์  ศรีอัคคะฮาด
3. เด็กหญิงชาริณี  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงฐาปนี  โคตรสุโพธิ์
5. เด็กหญิงสุนันทา  อัศวภูมิ
6. เด็กหญิงอักษราภัคร  สิงหรารักษ์
 
1. นางจีระพรรณ  ฉลวยศรีเมือง
2. นายพิษณุนารถ  หอระพร้อม
3. นางเพียงเพ็ญ  เพ็งประพัฒน์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกิติศักดิ์  มะณี
2. นางสาวจิราพร  พลเยี่่ยม
3. นางสาวชนิตา  ชนะไชย
4. นายณัฐพงษ์  พลเยี่ยม
5. นายอัครพนธ์  ไสยรส
6. นายอัษฎาวุธ  หนองภักดี
 
1. นางจีระพรรณ  ฉลวยศรีเมือง
2. นายธวัชชัย  อินทเสวก
3. นางเพียงเพ็ญ  เพ็งประพัฒน์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวกันยา  นนวงษา
2. นางสาวจิณาภา  วงศ์ดี
3. นางสาวรัตนภรณ์  ปุริเส
 
1. นางสาวจินตภาส์  ทีอุทิศ
2. นางพจนีย์  ศรีชนะ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวธัญญลักษณ์  พัฒนะโชติ
2. นางสาวศรสวรรค์  อินทศร
3. นางสาวสุพิชชา  คุ้มตุ้ม
 
1. นางจีระพรรณ  ฉลวยศรีเมือง
2. นายสุมิตร  ฉลวยศรีเมือง
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงภาวิณีย์  คามวัลย์
2. เด็กหญิงสุทธิพร  ศรีเนตร
3. เด็กหญิงสูภาริณี  พวงแก้ว
 
1. นายจำนงค์  ดงเทียมสี
2. นางเพียงเพ็ญ  เพ็งประพัฒน์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นางสาวกาญจนา  โคสุวรรณ์
2. นางสาวบุษยา  สาสุนันท์
3. นางสาวพัชรีพร  คชมิตร
 
1. นางพิมพ์พัฒนรี  เรืองโสภา
2. นางสุพัตรา  จันทรมหา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวจารุวรรณ  น้อยอามาตย์
2. นางสาวพิกุลทอง  หาญชัยภูมิ
3. นางสาวมาริษา  กะมุทา
 
1. นางสาวกิตติพร  พลเยี่ยม
2. นางสายละเอียด  กลางท่าไคร้
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวกฤษดาพร  พลเยี่ยม
2. นางสาวพรกฤษณ  พลเยี่ยม
3. นายพีระพัฒน์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวกิตติพร  พลเยี่ยม
2. นางสายละเอียด  กลางท่าไคร้
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงปณิตา  สุหุนันท์
2. เด็กหญิงพัชริญา  โฮมแพน
3. เด็กหญิงสุธิดา  ภักดีแก้ว
 
1. นางสาวนริศรา  นาไชย
2. นางสาวสมปอง  อัศวภูมิ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวจันทร์นภา  ชมจุมจัง
2. นายนลธวัช  จันทะแดง
3. นายอภิวัฒน์  ดวงคำ
 
1. นางบังอร  สุนทรพงศ์
2. นายอรรถพร  สุนทรพงศ์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิ์นาม
2. เด็กหญิงนัฐจนันต์  กมลเชื้อ
3. เด็กหญิงอาริษา  สุตนนท์
 
1. นายวิเชียร   พันธภูมิ
2. นางสาวเรียงไร  คำหอม
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวกนกวรรณ  บุตรดี
2. นางสาวนภสร  สุทธิประภา
3. นางสาวพนิดา  ไชยกุดสิม
 
1. นางประยงค์  ขันเงิน
2. นางรุ่งฤดี  จันทร์จิระ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ผ่องใส
2. เด็กชายสหรัฐ  คงดำรงสกุล
3. นายอภิชาติ  คำอำ
 
1. นางสุบิน  โพธิสาขา
2. นางสุภาพร  ส่งศรีโรจน์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นายจักรทวี  อ่อนชั่ง
2. นางสาวธนภร  ช่องวารินทร์
3. นางสาววรรณภา  นาเมืองรักษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์ศร๊ศาสตร์
2. นางสาวปิยะดา  สมพร
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษนัย  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายธนาดล  ตั้งใจมงคง
 
1. นางสาวทัศพร  จันทร์มหา
2. นางสาวธารทิพย์  จุฬารี
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจิราพร  คำแดงไสย์
2. นางสาวจีรนันท์  พลเยี่ยม
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นางสาวเบญจมาส  สิงหาทิพ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาววริศรา  พันธมา
2. นางสาวสายสุรีย์  จิตรจำนงค์
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นางสาวเบญจมาส  สิงหาทิพ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายรชานนท์  ชินบุตร
2. เด็กชายศตวรรษ  อุตมะชะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีเรือง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  ขันทองคำ
2. นายเทพรักษ์  บริบูรณ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีเรือง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงมนฑกานต์  ประทุมสินธุ์
 
1. นางสาวปวีณา  เศษจันทร์
2. นายสมศักดิ์  ศรีบุญรัตน์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกฤษดากร  โฮมแพน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บุตรพรหม
 
1. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจตุพร  หล่าปัญญา
2. นางสาวไอลดา  ชะปูแสน
 
1. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
2. นายอุทัย  ศิลแสน
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  คามใส
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  ชัยมูล
 
1. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
2. นายอุทัย  ศิลแสน
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวนรินทร  สุทธิประภา
2. นายสิทธิศักดิ์  ภูมิสาขา
 
1. นางสาวอรวรรยา   เย็นวัฒนา
2. นายอุทัย  ศิลแสน
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายภูวดล  รัตนวงศ์
2. นายสยมภู  วิเศษสัตย์
 
1. นายรัฐพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  กมลเชื้อ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  คุณทิพย์
 
1. นายจตุรภัทร  ประทุม
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายณัชภัฏ  แสนณรงค์
2. นางสาวศิริโสภา  ฤทธิหาร
3. นางสาวสุวิมล  วรนาม
 
1. นายฉลอง  มีเนียม
2. นางสุคนธ์  มีเนียม
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวมนธิรา  ตรีภพ
2. นายวีรพันธ์  โชติแสง
 
1. นายวิรพล  สิงหาอาจ
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายวรวุฒิ  สีแดงก่ำ
2. นายวศิน  ประสบเงิน
3. นายเอกรัฐ  ทองวิไล
 
1. นายรัฐพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นายพงศกร  สีกาศรี
2. นายรณชัย  แซ่ต่าง
3. นายอภิวัฒน์  นิรวุธ
 
1. นางสาวประนอม  ปัญจรักษ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายพิสิษฐ์  พรมอารักษ์
2. เด็กชายวีระยุทธ  ธงศรี
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นายธนวัฒน์  สีหาราช
2. นายพิพัฒน์  คตภูธร
3. นายศุภชัย  นนท์สันเที้ยะ
 
1. นางสาวประนอม  ปัญจรักษ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นายณัฐชัย  ทิวาพัฒน์
2. นายสุริยาวุธ  อินมะโรง
3. นายอภิสิทธิ์  ตาเมือง
4. นายเอกพงษ์  ฮาวปินใจ
 
1. นางสาวประนอม  ปัญจรักษ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงพชรี  อินเสมียน
 
1. นางอุดมลักษณ์  ทองภู
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวพิชชาดา  เชื้อวงค์
 
1. นางอัจฉริยา  โอ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ธีรสุจิ
 
1. นางลัดดาวัลย์  บุตรหนองหว้า
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายวีระศักดิ์  บัวลอย
 
1. นางสุธรรมมา  พลเยี่ยม
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงศรุตา  มังสาบาล
 
1. นางอรอุมา  บุญประจักษ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวธิติรัตน์  นามพบ
 
1. นายสุทธิชัย  บุญประจักษ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ปัญจมาตย์
 
1. นางวิลาวัณย์  เดชโยธิน
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวศิตางค์  โคตพันธ์
 
1. นางสุมัจฉา  ปวงสุข
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ทิพย์ฤาชา
2. เด็กชายพงศกร  จันทร์ภิบาล
3. เด็กชายศิริวัฒน์  เศษบุบผา
4. เด็กชายเจษฎา  ป้องศรี
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินกง
 
1. นางสาวรตินันท์  พันธุ์ครู
2. นางสาววีรนุช  วรามิตร
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  มั่นกันนาน
2. นายณัฐนรีพร  วงษ์ปรีชา
3. นางสาวณิชารี  ศิริสุวรรณ
4. นางสาวสกุลรัก  วิกล
5. นางสาวอนงค์พร  การะพันธุ์
 
1. นางสาวกรัญยวันณ์  ใค่นุ่นสิงห์
2. นางอุดมลักษณ์  ทองภู
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองวันดี
 
1. นางสาวฤทัยอินทร์  คำมะยอม
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวเอมอร  สมเพ็ชร์
 
1. นางสาวเยาวพร  ศรีระษา
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์มณี  พรมชาติ
 
1. นางสาวสมหญิง  โพธิ์ศรีหา
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นางสาวสุดารัตน์  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พลเยี่ยม
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  ประจงสีละวัฒน์
2. นายรชต  สีนางกุ
 
1. นางวิลาวัณย์  เดชโยธิน
2. นางสาวศิวาพร  บุญประจักษ์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวนุชนาถ  นาถศรีทา
2. นางสาวสิริกาญจน์  โวหารลึก
 
1. นายสุทธิชัย  บุญประจักษ์
2. นางอรอุมา  บุญประจักษ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายจารุกิตติ  ระตาพัฒน์
2. เด็กชายพลวัฒน์  สาหินกอง
3. เด็กชายภานตะวัน  มาตวงษ์
4. เด็กชายวิทยา  บาคาล
5. เด็กชายวีรพันธ์  รู้เจน
6. เด็กชายสุวิชัย  ศรีทอง
7. เด็กชายอภิชาติ  เวียงนนท์
8. เด็กชายเชิงชัย  ธรรมิกา
 
1. นายประมวล  ศรีชมภู
2. นายพีระศักดิ์  มณีฉาย
3. นายศิริพงษ์  โพธิ์วันนา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายชินกฤต  จันทรมหา
2. นายถิระพัฒน์  ธนะภาษี
3. นายนพรัตน์  คำเวบุญ
4. นายพงษ์ดนัย  สีทานัง
5. นายวิทยา  นันทวงศ์
6. นายเกียรติศักดิ์  สิงห์ศรีโว
 
1. นายถาวร  คมพยัคฆ์
2. นายรักชาติ  อาวรณ์
3. นายวรรณชัย  สังข์ไชย
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  บุตรพรม
2. นายคณิศร  เชื้อกิตติศักดิ์
3. นางสาวชไมพร  ชาญตะกั่ว
4. นายณัชภัฏ  แสนณรงค์
5. นายถนอมศักดิ์  บุญพินิจ
6. นางสาวธัญญารัตน์  พลเยี่ยม
7. นายธิติพัฒน์  ตั้งมณีมงคล
8. นางสาวศิรินภา  แวงวรรณ
9. นางสาวศิริรัตน์  พลเยี่ยม
10. นายโกเมนทร์  อยู่ชมวงษ์
 
1. นางจิระดา  เดชโยธิน
2. นางดลยา  หลงสอน
3. นายมาโนช  ศรีไพรวรรณ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกวินทรา  สามัคคี
2. นายจิรายุศ   รัตนวงศ์
3. เด็กชายพงศกร  สีโสดา
4. เด็กหญิงริดารัตน์  อัศวภูมิ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสละ
 
1. นางชีพสุคนธ์  สุวรรณพงษ์
2. นางสดศรี  จันทรโคตร
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจิรวดี  คุ้มโพน
2. นางสาวธฤดี  อุดมหอม
3. นางสาวนีรนุช  หอกคำ
4. นางสาวพิกุลแก้ว  จำปาม่วง
5. นางสาวสุภาพร  พินยะพง
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ทศภูชัย
2. นางสุภานัน  เดชโยธิน
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกุลธาดา   กิตติชีวนนท์
2. นางสาวสุกัญญา   สุริโย
3. นางสาวอัญชลี  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวชนิดาภรณ์  บุญประจักษ์
2. นางสุคนธ์  มีเนียม
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณโพธิ์
2. นางสาวนิรมล  บุรวัฒน์
3. นายวีระชาติ  ประทุมไชย
 
1. นางสุภัทรา  สร้อยผา
2. นางอุทัย  วิลัยหอม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ใต้เมืองปาก
2. เด็กหญิงฤชุกร  ไชยรักษ์
3. เด็กหญิงศิริพรรณ  ภูแมนเขียน
 
1. นางสาวประภัสสร  ปัญญะพงษ์
2. นางสาวสุภัทรา  มีเนียม
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกฤษฏา   ธงศรี
2. นายธนัชชัย  ห้องกุหลาบ
3. นายอนุสรณ์  คชพันธ์
 
1. นางสาวบุษรา  สุริโย
2. นางสาวสุภัทรา  มีเนียม
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิริพร   เพชรโรจน์
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ทุมประเสริฐ
 
1. นางกิ่งแก้ว  เกื้อหนองขุ่น
2. นางวัลภา  บุตรพรม
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวศิริวรรณ  มานะที
2. นางสาวศิริวรรณ  มานะที
 
1. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. เด็กชายสุริยา  นัตทะยาย
2. เด็กชายเสกสรรค์  ศรีจันทร์
 
1. นางพัชราภรณ์  คำพมัย
2. นายสงกรานต์  โประวะ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  บุตรพรม
 
1. นางสาวเกศสุมณฑ์  สาหับ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงวารุณี  ร่วมพันธุ์
2. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  วรชินา
 
1. นางดอกเตย  วิผาลา
2. นางสาวสุภัค  เทพสิงห์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวธีรนาฏ  ปราบไพรี
 
1. นายสุรชัย  เงินมีศรี
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ภูบาลเช้า
 
1. นางสุมาลา  แวงวรรณ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกลวิทย์  พลเยี่ยม
 
1. นางพจมาน  พิเดช
 
170 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์  เดชโยธิน
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
171 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายเกียรติพันธ์  ศรีจันทร์
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
172 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายมนต์มนัส  นาเมืองรักษ์
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
173 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายโชคชัย  ไพรพฤกษ์
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
174 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัลยาณี   ชูศรีเสริฐ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูศรีทอง
3. เด็กชายขัติยเมธี   แดนประกรณ์
4. นางสาวจริญญา   กมลเมือง
5. นางสาวจรูญรัตน์   โพธิ์ชัยใหญ่
6. เด็กชายจิยายุทธ   ระดาไสย์
7. เด็กหญิงญาณิศา   ดุจประสงค์
8. นางสาวณัฐฑริกา   เศษสุวรรณ
9. นางสาวนวลจันทร์   ชูศรีเมือง
10. เด็กชายปัญญา   พลประสิทธิ์
11. เด็กชายพงศา  ศรีภักดี
12. เด็กชายพนัญชัย  ชูศรีทอง
13. เด็กชายพยุงศักดิ์  ศรีนุกูล
14. นางสาวพัชรี   อรุณโรจน์
15. เด็กชายภานุ  จรเข้
16. เด็กชายภานุพงษ์   ชำนาญยง
17. เด็กชายมงคล   ยุบลไสย
18. นายฤทธิกร   มนตรีชน
19. เด็กชายฤทธิชัย  แสนโบราณ
20. เด็กชายวันจักรี  เกื้อกุดลิง
21. นายวันชัย   ไทยทองหลาง
22. เด็กชายวิทวัส  แสนโบราณ
23. เด็กหญิงศิริรัตน์   โพธิ์ชัยหล้า
24. นางสาวสกาวแก้ว   เจริญเขต
25. นางสาวสิริยากร   แก้วแสนไชย
26. เด็กชายสุธรวัฒน์   ภูสองชั้น
27. เด็กหญิงสุภารัตน์  พัฒนโชติ
28. นางสาวอรญา   แก้วกาหลง
29. เด็กหญิงอริศรา  ภูสองชั้น
30. เด็กหญิงอิศเรศ  วงษ์แวง
 
1. นายดุสิต  ดลปัดชา
2. นายบุญรวม  ผดุงสัตย์
3. นางสาวภัควลัญชญ์  คำทองเทพ
4. นางมนูรัตน์   ผดุงสัตย์
5. นางสุภาพร  พันทะสาร
6. นางสุรีย์พร  บุญสินชัย
7. นางเอื้อมพร   นราทร
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. นางสาวสมฤทัย  กุลดา
 
1. นางสาวแพรวีร์  ศรีโอษฐ์
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษดา  ทมาตกลาง
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอังคณา  ไกยนา
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  นามลตรี
 
1. นางสุนันทา   ผกากอง
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. นางสาวสมฤทัย  กุลดา
 
1. นางสาวแพรวีร์  ศรีโอษฐ์
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษดา  ทมาตกลาง
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวชนิดาภรณ์  บุญประจักษ์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงนิรชา   สุวัฒน์
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  ทวีชัย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แวงวรรณ
 
1. นางสาวชนิดาภรณ์  บุญประจักษ์
2. นางลัดดา  สีนางกุ
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายกิตติศักดิ์  เพลินจิตร
2. นายจิระพล  จันทะคัด
3. นายนิกร  ดอนลาดลี
 
1. นางวลัยพร  พรมเกตุ
2. นางสาวอมรรัตน์  ผดุงเวียง
 
184 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุญทวี 1. เด็กหญิงกิติญาดา  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กชายกีรติ  วงค์ศิริ
 
1. นางจริญญา  ไชยมาตร
2. นางสาวสุกัญญา  ประหา
 
185 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีโยธี
2. เด็กชายสถาพร  ภูมิพนา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ทรายทอง
2. นางสาวเรียงไร  คำหอม
 
186 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  ไชยฮะนิจ
2. นายอนันต์  นามล้ำ
 
1. นางสาววรรณนิศา  วันศรี
2. นางสุนันทา   ผกากอง
 
187 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงปวินันท์  ทิพย์อาสน์
2. เด็กชายยุทธพงษ์   โพธิ์ชัยเลิศ
 
1. นางจันทรารมย์  รัตนแสง
2. นางลัดดา  สีนางกุ
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุบผาสังข์
2. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  ประดับสินธุ์
 
1. นางปราณีย์  จันปาน
 
189 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิญาดา  ถาวรสันต์
2. นางสาวมาริสา  รัตนสิงห์
3. นางสาวสุณิษา  ภูผายาง
4. นางสาวหฤทัย  หอมหวล
5. นางสาวอุไรวรรณ  โพธิจันทร์
6. นางสาวเพ็ญประภา  อรัญโสด
 
1. นางจรัสศรี  ร่มเย็น
2. นางพัชราภรณ์  วินทะไชย
3. นายเปรมฤทัย  แสงแก้ว
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวสายใจ  แก้วกาหลง
 
1. นายสุริเยศ  ตรีภพ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายอนุชิต  เพ็ชรโรจน์
 
1. นางวลัยพร  พรมเกตุ
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  มลามาตย์
2. เด็กหญิงนวทรรศน์  บุตรสาร
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปิยมาตร
4. เด็กหญิงรุจรวี  ใบทอง
5. เด็กหญิงสุพรรษา  อิโน
6. เด็กหญิงสุวิภา  จันทร์ทับทอง
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษดา  ทมาตกลาง
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  โสภากาลณ์
 
1. นางสาววรรษมน  จงหาญ
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นายพงษ์ปรีชา  ระดาพัฒน์
 
1. นายดุสิต  ดลปัดชา
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงธัญชนก  เสนาภักดิ์
3. เด็กหญิงไพลิน  สารพัฒน์
 
1. นางสาวศิวาพร  บุญประจักษ์
2. นางสุรินธร  วังคะฮาด
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงพรไพลิน  กมลสาร
3. เด็กหญิงอาฤทัย  งามฉลวย
 
1. นางบังอร  สุนทรพงศ์
2. นายอรรถพร  สุนทรพงศ์
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิตรพร  วังซ้าย
2. เด็กหญิงภิมลพรรณ  ภูขำ
3. นางสาววิภาพร  สรรพวุธ
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
2. นางปราณีย์  จันปาน
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายณรงค์เดช  ทานะเวช
2. นายณัฐพงษ์  ก่อเกื้อ
3. นายศราวุธ  ชายทอง
 
1. นางสาวรตินันท์  พันธุ์ครู
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวสุภาวดี  สินธุแสง
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ล้ำจุมจัง
3. เด็กหญิงเจตสุภาพร  โพธิ์ศรีขาม
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายศราวุฒิ  อาสาเสนา
2. นายสุรชัย  โยไทยหาร
3. นายอาทิตย์  สาขะสิงห์
 
1. นางรุ่งรัตน์  สุขแสง
2. นางเย็นใจ  สงวนรัตน์
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยดา  แปงสอน
2. นางสาวมาริสา  รัตนสิงห์
3. เด็กหญิงรังศิญา  เนียมสวัสดิ์
 
1. นางอุไรวรรณ  ร่มเย็น
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวสุดารัตน์  ไตรยสาคร
2. นางสาวสุทธิรักษ์  แก้วอรุณ
 
1. นางสาวคนิษฐา  ทิพย์ทำมา
2. นายวีระชัย  เลี้ยงวณิชย์
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กชายกรรชัย  พิมพ์พาเรือ
2. เด็กชายณรงค์ชัย  วงษ์ทอง
 
1. นางสาวสมปอง  สืบสร้อย
2. นางเพชรมณีย์  ศรีจันทร์
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  แสงสว่าง
2. เด็กชายพงษ์ทวี  ประดับภูมิ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ทนุการ
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายธรรมนูญ  ตาลสัน
2. เด็กชายธีรเดช  บุญโสม
3. เด็กชายเจริญชัย  ภูดาษ
 
1. นางสมปอง  กุลค้อ
2. นางเพียงเพ็ญ  เพ็งประพัฒน์
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษกร  ทิพโชติ
2. เด็กชายธวัชชัย  จันทร์คง
3. เด็กชายธเนตร  ใจคำวัง
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายธนพงษ์  ปัญจมาตย์
2. เด็กชายนลธวัช  ผกากอง
3. เด็กชายอำนาจ  ด่านมณี
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายจตุรพร  จำนงค์พันธ์
2. เด็กชายพัสสน  ขันเงิน
3. เด็กชายวายุ  ผันอากาศ
 
1. นางหนูกาญจน์  พลเยี่ยม
2. นางเพียงเพ็ญ  เพ็งประพัฒน์
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายกิตติศักดิ์  สาโสภา
2. เด็กชายปัญญาศิริ  ทิพบุญชู
3. เด็กชายเกษฏา  ปิ่นโสภา
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ