หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา และ โรงเรียนโพนทองวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการประมวลผลกลาง
2 นางสาวกฤติยา พลหาญ ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา คณะกรรมการประมวลผลกลาง
3 นายสุวิทชัย ชำนาญ ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา คณะกรรมการประมวลผลกลาง
4 นายวรายุทธ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการประมวลผลกลาง
5 นางสาวปวีณา เศษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการประมวลผลกลาง
6 นายสุพร มูลศรี ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการประมวลผลกลาง
7 นายศิริศักดิ์ เนินภู ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการประมวลผลกลาง
8 นางสาวไพจิตรา แสงบุญมี ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการประมวลผลกลาง
9 นางสุภาพร พันทะสาร ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
10 นางสาวพีริยา พันทะสาร ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
11 นายสุนทร โวหารลึก ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการประมวลผลกลาง
12 นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรือง ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการประมวลผลกลาง
13 นางสาววิลาวัลย์ พลมงคล ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา คณะกรรมการประมวลผลกลาง
14 นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการประมวลผลกลาง
15 นางสาวมนปริยา โพธิ์ชัยหล้า ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ คณะกรรมการประมวลผลกลาง
16 นางสาวกรกมล พลเยี่ยม ครูโรงเรียนขัติยะวงษา คณะกรรมการประมวลผลกลาง
17 นายสุพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายเพิ่ม นาก้อนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายจักรวาล เจริญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายสมชาติ สุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายนพดล ศรีระกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายเมธี บุญอุด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายเทิดทูน สุจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายเสถียร เปลรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสุพจน์ ซาเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายถวัลย์ พันธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาววิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
29 ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย สารารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายสุดสาคร ศิริวารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
32 ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายอดิศักดิ์ คำจุมจัง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายสิทธิชัย รถา ผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูกฤติยา พลหาญ ร.ร.ผาน้ำทิพย์วิทยา 084-953-3738 noo_kikz@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]