หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ret3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายจักรวาล เจริญทองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ชอบบุญโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางสุนันทา ผกากองโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ร่มเย็นโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรพิทักษ์ บุตรแสนโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางอาริยา บุญโตโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นางเทพเทวรรณ อุดคำโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวชนิดาภรณ์ บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายจักรวาล เจริญทองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษณาวลัย ศรีนวลโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คันสินธ์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางประยูร ขัติยนนท์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุษรา สุริโยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุขุมาลย์ อินทเสวกรองผอ. โรงเรียนโนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติสรณ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางชวลี ทองวงษ์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นางเจริญ พลนาคูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุนารี แก้วขอนแก่นโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
6. นางจุฬาภรณ์ สินธิทาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางไพวรรณ คุณมีโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
8. นางสาวจตุรพร เสนาปกรณ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสุขุมาลย์ อินทเสวกรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพรชัย วิลัยหอมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางกัลยาณี แก้วพิกุลโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเอมอร คำแหงพลโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมศรี ทองมีโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
6. นางภรณี โสดาทิพย์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
7. นางพิมฑ์พัฒนรี เรืองโสภาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีบุญรัตน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวกชพรรณ นาสเถียรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางฝอยลม จงใจสิทธิ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางทฤฒมน บุญล้อมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชญาณิศา ภูมาศโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสาวภควดี ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวกชพรรณ นาสเถียรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายอิสระ แสงคำโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางเทวัญ มณีฉายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุคนธ์รัตน์ จันทร์หอมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางดอกเตย วิผาลาโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นางมาลิน จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนันศิริ โคตรฉุนรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ สายเพ็ชรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ สุขแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ อาทิตย์ตั้งโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางวชิราภรณ์ ไสยรสโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางกลิ่นบุปผา โสธรชัยวิทย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชนันศิริ โคตรฉุนรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ วรรณพัฒน์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางมนูรัตน์ ผดุงสัตย์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ แย้มศรีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายแสงทอง ภักดีแก้วโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางพิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี มหาวงศ์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางบรรเพ็ญ ทองบ่อโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางวันดี เขจรรักษ์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสวาท บุญประจักษ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นางวันนา ศรีกุลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
7. นางปาริฉัจก์ คำแหงพลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางพิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวตรองปัญญ์ ทรายทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวีระยุทธ พาสมบูรณ์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางเอื้อมพร นราทรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางภควดี เพียรสงวนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวบุษบงค์ พิมพ์สงวนโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
7. นายสุบิน พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปัญญา สีหาบุญมากโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางนงคราญ ราชณุวงศ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางทัศนีย์ เส็งคุ้มหอมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ พาอยู่สุขโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายสุพรชัย แก้วกันยาโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
7. นางอุไรรัตน์ ศิริสะละโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศรีประไพร พลเยี่ยมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
9. นางวนิดา เลิศศิริรังสรรค์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวิชย์ มะระโชโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอดิรุตน์ พลยุทธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลีรัตน์ รอดเลิศโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ศรีดีโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นายมงคล วรรณพัฒน์โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
7. นางดาราวรรณ อรัญมิ่งโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวอรุณณี กิระสารโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
9. นางวนิดา คามวัลย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายวิคิด ทินบุตรโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา แก้วคำโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางสาววลิตา สิทธิศาสตร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางเย็นใจ สงวนรัตน์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ อุคำโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
6. นายพงศภัค ไชยโชคโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
7. นายพัชราภรณ์ คำพมัยโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
8. นางสมร หอระพร้อมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
9. นางธิดารัตน์ กาวีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
10. นางจารุพร รวมวงศ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายวิคิด ทินบุตรโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนพร สิมมาหลวงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางอัมพร พูลเพิ่มโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นายศุภงค์ ศรีศาลาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัดดาวรรณ มานัดโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันธิดา เลี่ยมใสโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นายชิตพล อุลมารโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางกิตติยา ทองจำรูญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายวิคิด ทินบุตรโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ คำพมัยโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสมร หอระพร้อมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ กาวีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุพรชัย แก้วกันยาโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวณัฐชา แก้วคำโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นางสาววลิตา สิทธิศาสตร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
8. นางเย็นใจ สงวนรัตน์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายสามารถ อุคำโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
10. นายพงศภัค ไชยโชคโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
11. นางจารุพร รวมวงศ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายวิคิด ทินบุตรโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนันธิดา เลี่อมใสโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายซิตพล อุลมารโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรัตนพร สิมมาหลวงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางอัมพร พลูเพิ่มโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
6. นายศุภงค์ ศรีศาลาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรัดดาวรรณ มานัดโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางกิตติยา ทองจำรูญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายจงจัด จันทบผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพารักษ์ วีระสอนโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายยุทธพล เพียสารโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี กาสีโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภารัตน์ ศรีบุญรัตน์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวปิยะทิพย์ ดอนลาดลีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายจงจัด จันทบผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเคลือวัลย์ สุวัฒฑฒนะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเลิศโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางชมพูนุท เพ็งจันทร์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวพูลทรัพย์ อาจศัตรูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสมพิศ สุนทรหาญโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
7. นายอำนวย หกพันนาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางอรวดี หลักแก้วโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุดสาคร ศิริวารินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ สวัสดิ์นะทีโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพรรณี อาวรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเต็มดวง บุญพันธ์โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสนทยา อินทรพจน์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายสงกรานต์ โประวะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นางเพ็ญแข แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
8. นายสุรพร กุตันโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
9. นางดาราวรรณ อรัญมิ่งโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวเพ็ญประภา อุดมฤทธิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุดสาคร ศิริวารินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุจิเรขราณี น้อยวงศ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. ดร.รณชิต พฤษกรรมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายพรชัย พวงพิลาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกุสุมาศ เพ็งธรรมโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นายเสน่ห์ ทองอินทร์โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
7. นางรุ่งนภา เพลงอินทร์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางรุ่งนภา ทศภานนท์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสถียร เปรินทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณทอง วรสิงห์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปราณี ใจทานโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายวาสนา สุภารีโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายปัญญา น่าบัณฑิตโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธัญทิวา บุญศลโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางลัญชนา อุทสารโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
8. นางเบญจมาศ สายเชื้อโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
9. นางสร้อยสุดา ภูศรีโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
10. นางเบญจวรรณ วิระทูลโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
11. นายอลงกรณ์ บงแก้วโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
12. นางสาวนิลบล สุโพธิ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
13. นายวันชัย สินโพธิ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
14. นางณัฐธิชา ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
15. นางสาววิจิตรา สุ่มมาตย์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
16. นางเพลินจิต ซาเหลาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
17. นางสุภาพ จิตราชโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
18. นางนภาพร จันทะปัดตาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
19. นางสมสวย วิชามุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย สารรัตน์โรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางอรธิลา บุญอาจโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายธีรดนย์ โพธิคำโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางอุษา ชมภูพฤกษ์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวชุติมา พันธะไชยโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นายศรัญญู เปลรินทร์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
7. นางอุลัยวรรณ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววิภาวี กิ่งสกุลโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
9. นางสาวไพจิตรา แสงบุญมีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
10. นายสุริยดล เพลงอินทร์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสิริการณ์ รุ่งศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
12. นางวัชรี สุดานิชโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
13. นางสาวจำปี ไชยเมืองคูณโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
14. นายอรรถพล โคตรสินธ์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
15. นางสาวทับทิม ชื่นชมโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
16. นางสาวเยาวลักษณ์ บุญสงค์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
17. นางสาวนาตยา โยธาศิริโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
18. นางสาวกมลทิพย์ บริบูรณ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
19. นางสาวพิมพ์ชนก โคตรฉวะโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
20. นางสาวสุกัญญา แก้วนอกโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
21. นายพีระศักดิ์ เนติศรีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
22. นายสิทธิพร ผกากลีบโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23. นายสัมพันธ์ คามวัลย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ โสภาพลโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายชัยพิชิต วาระสิทธิ์โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรชัย นัดทีโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิลบล สุโพธิ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวมาลี โทแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชาติ ทอดภักดีโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นางสุมาลี ศรีหะวงศ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศศิธร ปิตฝ่ายโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นางแสงอรุณ ภูบาลเช้าโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
10. นายบุญสี ทิพจรูญโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
11. นางวราพร จันทรวารีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
12. นางประภัสสร ดงเทียมสีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ โสภาพลโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลภรณ์ เตชะโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางสิริการณ์ รุ่งศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเสนาะ กุลสท้านโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายอัตพร ศรีคำแซงโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา ทูลธรรมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางปานรดา บัญหนองสาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
8. นางประภาวรรณ สิทธิเสนาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวเจนประภา เรือนคำโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
11. นายเทวินทร์ เมืองแวงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
12. นางสุรินทร วังคะฮาดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุระ เพชรโรจน์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยดล เพลงอินทร์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพิชัย วิไลอุตม์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางชื่นหทัย จันทร์พิพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายเจริญ หงศาลาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายเปรมชัย สารบรรณโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวประภาพร เจริญศิริโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
8. นายเพียรดี จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
9. นางปนัดดา ประเสริฐสังฆ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสุระ เพชรโรจน์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพิริยา นีลเซ่นโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางบัวขาว กิมภาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายพรชัย กำหอมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีย์พร อนันต์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางวัชรี สุดานิชโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นายศรัญญู เปลรินทร์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
8. นายชัยมงคล จันทรวารีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นางเตือนใจ งามดีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายภูวนาท คำพมัยโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิรัลฐิตา บุญยนันท์ศิริโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศศินันท์ วงศ์อนันต์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ อักษรกาญจน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางพจนา มอไธสงโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางธนิกา เชื้อกลางโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
7. นางเบญจมาศ พวงเพชรโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
8. นางใบเงิน ศรีชะตาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
9. นางศรีนวล สมทรัพย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายภูวนาท คำพมัยโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร กมลเลิศโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายวันที บุญพรมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวภีรนันท์ กล้าหาญโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรทัย โนนแก้วโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางนงนุช ศรีนุกูลโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวนาตยา โยธาศิริโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
8. นางสาวนันทนิจ ทิพยมาศโรงเรียนกรรมการ
9. นางเยาวภา โพดาพลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสังเวช จอมคำสิงห์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสะอาด พลซื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุบล ไกรยบุตรโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นายมงคล จันทราโรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ศรีสุลัยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสังเวช จอมคำสิงห์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
3. นายอุบล ไกรยบุตรโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สินโพธิ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวัฒนา อายุพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนัส โพธิจักรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายชวลิต ไชยฮะนิจโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ บวรพศวัตกุลโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร ไชยแสงโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ แก่นมณีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ โสภาชัยโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวคนิษฐา ทิพย์ทำมาโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร ไชยแสงโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สีหานามโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางวันทนี ฉิมพงษ์โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นางวีรยา แก่นมณีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอุบล ววณพาดโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายนฤนาท พลสาเดชโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุวรรณา พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
8. นางพุทธา มรรคนันท์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญรวม ผดุงสัตย์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา จันท่าม่วงโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเยาวภา อาทิตย์ตั้งโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรัชฎากร มะระโชโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพาพร ซาเหลาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางสุวรรณา พลซื่อโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุญสินชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางวันทนี ฉิมพงษ์โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
9. นางชมัยพร บัวขาวโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบุญรวม ผดุงสัตย์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายรุ่ง สกุลพิทักษ์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาพร อุลมารโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายไวกูณฐ์ ศีรษะภูมิโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา บุรวัฒน์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุมาลี ศรีชมภูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางธนาลักษณ์ ภูไวยพัฒน์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
8. นายวรวุฒิ บุตรศาสตร์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
9. นายบุรี บุรวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ พลวงศ์ษาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณี สุนธงศิริโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุพร มูลศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจันทรารมย์ รัตนแสงโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิราวรรณ น่าบัณฑิตโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทรารมย์ รัตนแสงโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุดร หัวโนนม่วงโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางทิวา พลซื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางพรทิพย์ โก้ชัยภูมิโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางมลิวรรณ ศรีสุพรรณโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทรารมย์ รัตนแสงโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ บัวลอยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภากร กระภูชัยโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางวลัยพร พรมเกตุโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายทศพร บุญปกโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกพร จันทราโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางเตือนใจ อดกลั้นโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นายศิริชัย ชลาลัยโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวคนิษฐา ทิพย์ทำมาโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
9. นางปนยิดา ธาระมนต์โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
10. นางวงเดือน ไชยผงโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
11. นางปิยะดา น้อยอามาตย์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาวจงเพียร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชัชวาลย์ บัวลอยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยะดา น้อยอามาตย์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสายัณห์ ศรีขาวรสโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววลัยการ สุริวาลย์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางเตือนใจ ทุมวันโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นายภูมิวิทย์ ศาลารัตน์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
8. นางสาวจงเพียร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีระกิจโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญา พลเยี่ยมโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางปราณีย์ จันปานโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสิรภัทร ขจรสมบัติโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุประเทพ บุญสินชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวประภากร กระภูชัยโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางเนาวรัตน์ ปัญญาดิลกโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางธัญลักษณ์ ขุมทองโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวจันทร์เพ็ญ ประหาโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
10. นางพิชญาภรณ์ กิ่งเมืองโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
11. นางสุภาพร ชุกชื่นโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ จันทร์หอมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศมาภรณ์ สัจจาวาทโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัด ศรีอ้วนโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ อุ่นหล้าโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวเรวดี เวียงธรรมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางละออง บุตรวันโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุภาพร ชุกชื่นโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ โสมาเกตุโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแพงมา หัวโนนม่วงโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ไพรินทร์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายประภาส มณีกัญญ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสุดใจ ดวงผุยทองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ อาจหาญโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
7. นายนิเวช พลซื่อโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
8. นางหนูกาญจน์ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายเทิดทูน สุจารีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางยุภาวดี พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายไพโรจน์ รจพจน์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเทิดทูน สุจารีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ศิริสารโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยะ สารบรรณโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายประยงค์ สิงหากันโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเทิดทูน สุจารีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย พวงในเมืองโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางรุ้งตะวัน พลเยี่ยมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายกมล บุญสินชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอภิชาติ นระศาสตร์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นายปิยมิตร หงษ์อุดรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์โรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ สุภศรโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุริยา ทองสง่าโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
4. นายวรพจน์ ชนะวงศ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายนิรันดร โทนุบลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์โรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทิวากร หนองภักดีโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นายกิตติชัย สุดานิชโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายอรุณ พระสว่างโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นายวิบูลย์ สุขยานุดิษฐ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ สุวรรณธาดาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ ลาคำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
8. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันรวม ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ ลาคำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
8. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายจำรัส ยาศรีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอภิศักดิ์ ลาคำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นายจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
9. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ ลาคำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
8. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ ลาคำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ ลาคำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
8. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ ลาคำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายประดิษฐ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
8. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ ลาคำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
8. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ ลาคำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
8. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ ลาคำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
8. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ ลาคำภาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสมยุทธ์ มาลีหวลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
8. นายประดิษฐ์ อินทร์งามโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางนฤมล ศรีไพวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางนฤมล ศรีไพวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางนฤมล ศรีไพวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายมงคล จันทรประจักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายมงคล จันทรประจักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายเกรียงไกร ป้องศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายยิ่งยง ประดับกรณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางยุพา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ไกรยสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
7. นายนรินทร์ อุดมนิวิโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
9. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางยุภา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ไกรยสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
7. นายนรินทร์ อุดมนิวิโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
9. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายยิ่งยง ประดับกรณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
6. นายนรินทร์ อุดมนิวิโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นางยุพา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ไกรยสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
9. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางยุภา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
6. นายธนากร สารบรรณโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ไกรยสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
9. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นายยิ่งยง ประดับกรณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางยุพา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ไกรยสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
8. นายนรินทร์ อุดมนิวิโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
9. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
5. นายนรินทร์ อุดมนิวิโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นายยิ่งยง ประดับกรณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายยุภา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ไกรยสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
9. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
10. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
5. นายยิ่งยง ประดับกรณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางยุพา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ไกรยสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
8. นายนรินทร์ อุดมนิวิโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
9. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
6. นายนรินทร์ อุดมนิวิโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ไกรยสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
8. นายธนากร สารบรรณโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
9. นางยุภา มิตรสันเทียรโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
10. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายยิ่งยง ประดับกรณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางยุพา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ไกรยสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
7. นายนรินทร์ อุดมนิวิโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นายภูมิสยาม ฉายละออขวาววิทยาคารกรรมการ
9. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายนรินทร์ อุดมนิวิโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายธนากร สารบรรณโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นายอำมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ไกรยสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
9. นายยิ่งยงค์ ประดับกรณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
10. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายยิ่งยง ประดับกรณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางยุพา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ไกรยสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
7. นายนรินทร์ อุดมนิวิโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
9. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายนรินทร์ อุดมนิวิโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
6. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ไกรยสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
8. นายธนากร สารบรรณโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
9. นายยิ่งยงค์ ประดับกรณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
10. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายยิ่งยง ประดับกรณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางยุพา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นายสมศัิกดิ์ ไกรสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
7. นายนรินทร์ อุดมนิจโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
9. นายศุภชัย วุฒธิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายนรินทร์ อุดมนิจโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นายธนากร สารบรรณโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ไกรสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
9. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายยิ่งยง ประดับกรณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายยุพา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ไกรสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
7. นายนรินทร์ อุดมนิจโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
9. นายศุภชัย วุฒธิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นายนรินทร์ อุดมนิวิโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นายธนากร สารบรรณโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ไกรสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
9. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายธนวรรธก์ แสนศัิกดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายยิ่งยง ประดับกรณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางยุพา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ไกรสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
8. นายนรินทร์ อุดมนิจโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
9. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
10. นายศุภชัย วุฒธิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พละวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายธนากร สารบรรณโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ไกรยสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
7. นายนรินทร์ อุดมนิวิโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
9. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ชาเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแจ่มจันทร์ คำทาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ชาเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ คำทาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ชาเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ คำทาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ชาเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ คำทาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
5. นายเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ชาเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ คำทาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ชาเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางแจ่มจันทร์ คำทาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
6. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ชาเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ คำทาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางนฤมล ศรีไพวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางนฤมล ศรีไพวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย รถาโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย อินทเสวกโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายจำนงค์ ดงเทียมสีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายพิษณุนารถ หอระพร้อมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายพีระพงษ์ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพรรณิการ์ วงษ์สินธุ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
7. นางพจนีย์ ศรีชนะโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย รถาโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ดงเทียมสีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย อินทเสวกโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายพิษณุนารถ หอระพร้อมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายพีระพงษ์ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพรรณิการ์ วงษ์สินธุ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
7. นางพจนีย์ ศรีชนะโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย รถาโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิษณุนารถ หอระพร้อมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย อินทเสวกโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางจำนงค์ ดงเทียมสีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายพีระพงษ์ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพรรณิการ์ วงษ์สินธุ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
7. นางพจนีย์ ศรีชนะโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย รถาโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีระพงษ์ พลเยี่่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย อินทเสวกโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายจำนงค์ ดงเทียมสีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายพิษณุนารถ หอระพร้อมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพรรณิการ์ วงษ์สินธุ์โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
7. นางพจนีย์ ศรีชนะโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเมธี บุญอุตโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพียงเพ็ญ เพ็งประพัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางอุรพงษ์ โงชาฤทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางจีระพรรณ ฉลวยศรีเมืองโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชีียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวเสาวลักษณ์ วิชาชัยโรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
8. นางวรัญญา เมืองแวงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายเมธี บุญอุตโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุรพงษ์ โงชาฤทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางจีระพรรณ ฉลวยศรีเมืองโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางเพีียงเพ็ญ เพ็งประพัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชีียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวเสาวลักษณ์ วิชาชัยโรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
8. นางวรัญญา เมืองแวงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอนุรัฐ รีรมย์โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุมิตร ฉลวยศรีเมืองโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายระดมพล พลซื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายภูมิสุวรรณ์ บริบูรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรินทร์ ดาหลวงมาตรโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจินตภาส์ ทีอุทิศโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายอนุรัฐ รีรมย์โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายระดมพล พลซื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายภูมิสุวรรณ์ บริบูรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุมิตร ฉลวยศรีเมืองโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายสุรินทร์ ดาหลวงมาตรโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจินตภาส์ ทีอุทิศโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ คำจุมจังโรงเรียนโพิธ์ศรีสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ สุนทรารักษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายพนม ปวงสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ พรมลิโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นางรุ่งนภา ศักดิ์ศรีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายพีระพงษ์ แก้วศิลาโรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
7. นางชญานิน สร้อยสุวรรณโรงเรียนเชีียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
8. นายชาตรี แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ คำจุมจังโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ สุนทรารักษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งนภา ศักดิ์ศรีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางชญานิน สร้อยสุวรรณโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายพนม ปวงสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายพีระพงษ์ แก้วศิลาโรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พรมลีโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
8. นายชาตรี แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางกมลพร เฉลียวโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางลออ แร่ทองโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชีียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ พรมลีโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
7. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชีียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวกิตติพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
9. นางรุ่งฤดี จันทร์จิระโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางกมลพร เฉลียวโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางลออ แร่ทองโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชีียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ พรมลีโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
7. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
8. นางสาวกิตติพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
9. นางรุ่งฤดี จันทร์จิระโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางกมลพร เฉลียวโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางลออ แร่ทองโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ พรมลีโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
8. นางสาวกิตติพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
9. นางรุ่งฤดี จันทร์จิระโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางกมลพร เฉลียวโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางลออ แร่ทองโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ พรมลีโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
7. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวกิตติพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
9. นางรุ่งฤดี จันทร์จิระโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางลออ แร่ทองโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางกมลพร เฉลียวโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ พรมลีโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
7. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวกิตติพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
9. นางรุ่งฤดี จันทร์จิระโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางลออ แร่ทองโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางกมลพร เฉลียวโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ พรมลีโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวกิตติพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
8. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
9. นางรุ่งฤดี จันทร์จิระโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ซาเหลาโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสุบิน โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นายธีัรวัฒน์ พรมลิโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
4. นางกมลพร เฉลียวโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นางลออ แร่ทองโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
7. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
8. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวกิตติพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
10. นางรุ่งฤดี จันทร์จิระโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ซาเหลาโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางกมลพร เฉลียวโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางลออ แร่ทองโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ พรมลีอนุบาลจารุณีกรรมการ
7. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวกิตติพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
9. นางรุ่งฤดี จันทร์จิระโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ พลมงคลโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ จุฬารี โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายไชยยันต์ พิขุนทดโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
5. นางศิริจรรยา ศิวิรัตน์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสุรดา พันธุ์พงศ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
7. นายอุทัย ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศิวพงษ์ สาระรัตน์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชยะ บุญยะโพธิ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอุทัย ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเบญจมาส สิงหาทิพโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชยะ บุญยะโพธิ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายศิวพงษ์ สาระรัตน์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุทัย ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเบญจมาส สิงหาทิพโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรวุฒิ แน่นพิมายโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรืืองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณยา เย็นวัฒนาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรืองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรวุฒิ แน่นพิมายโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณยา เย็นวัฒนาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพยงค์ นาก้อนทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีบุญรัตน์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกิรติการ โพธิประสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายเสถียร สุกรรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมนปริยา โพธิ์ชัยหล้าโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสุภาภร ศิริเกษโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
8. นายศุภฤกษ์ นวนเจริญโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
9. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ หลักแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.๓รองประธานกรรมการ
3. นายสุพร มูลศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปทุมวดี พานทองโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายดำรงค์ โพธิจักรโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
6. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวกฤติยา พลหาญโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา เศษจันทร์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธนาคร ศรีแนนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุนทร โวหารลึกโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายดำรงค์ โพธิจักรโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
6. นางฐาปนี โสภาระโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นายวรายุทธ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญประกอบ กัสนุกาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระชัย เลี้ยงวณิชย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางจุลัดดา นารถน้ำพองโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
6. นายวรายุทธ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายสุรวุฒิ แน่นพิมายโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศพร จันทร์มหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวิรพล สิงหาอาจโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย เชื้อกิตติศักดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นายอุทัย ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจตุรภัทร ประทุมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางวนัสนันท์ คูคำโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ หลักแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.๓กรรมการ
3. นางวาสนา สืบชมภูศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.๓กรรมการ
4. นายสุรวุฒิ แน่นพิมายโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายฉลอง มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ หลักแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.๓กรรมการ
3. นางวาสนา สืบชมภูศีกษานิเทศก์ สพป. รอ.๓กรรมการ
4. นายสุรวุฒิ แน่นพิมายโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายฉลอง มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประภาส ยศปิยะโชติโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ สุทธิประภาโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ สาขามุละโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒนา อายุพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายนราชิตร แดนกาไสย์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ นามเดชโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวประนอม ปัญจรักษ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายอัษฎาวุฒิ นาเมืองรักษ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ นามเดชโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวประนอม ปัญจรักษ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายอัษฎาวุฒิ นาเมืองรักษ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิษณุ นามเดชโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวประนอม ปัญจรักษ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายอัษฎาวุฒิ นาเมืองรักษ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิษณุ นามเดชโรงเรียนหนองพอกวิทยากรรมการ
4. นางสาวประนอม ปัญจรักษ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายอัษฎาวุฒิ นาเมืองรักษ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ นามเดชโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวประนอม ปัญจรักษ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายอัษฎาวุฒิ นาเมืองรักษ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเอื้ออารี ดอกไม้แก้วโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. Mrs.Malie Javierโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางอุดมลักษณ์ ทองภูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันทนา ภานุเมศโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางวิลาวัณย์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. MissTracy lalhmaingluiโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสสร รันนันท์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Thomas Allisonโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทิต ปัญจมาตย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. MissTracy Lalhmaingluiโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา กุลธนพัฒน์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุมารี นนท์นภาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางอัญชลี คงจันทร์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางวิมลทิพย์ วิรัชวาโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางสุธรรมมา พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางสาวพิมลวรรณ สมมาตย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. Miss.Rosy Rothlenglianiโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิคะเนตร พิลาสอนโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางบุรี สุตระโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุปัญญา ทราโพธิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นายสยามรัก สว่างศรีโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ บุตรหนองหว้าโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอินท์อร สาราโรจน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางคณางค์ ปัญจมาตย์โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิตตยา ภักดีรัตน์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุมาวดี เหล่าอรรคะโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพวงประภา สุระมณีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางยูนิส กุลคำแสงโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
7. นางสาวอุรารัตน์ ยุบลชิตโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
8. นางวัลภา บุตรพรมโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
9. นายสุทธิชัย บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางธนิตา ศรีเกื้อกลิ่นโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นางอักษร เนินสะท้านโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสำเริง สุตระโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพูนพิริญาณ์ กิตติกุสุริย์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นางวารุณี พลแสนโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
8. นายวรพจน์ กลางท่าไคร้โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
9. Mr.Edward George Smith โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
10. นางอรอุมา บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. MissSheena Krisel Nobleโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธัญยเขตต์ สมนึกโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางอัจฉริยา โอโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นางนิศานาถ ประจงสีละวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ แสงคำโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจรัสศรี ร่มเย็นโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางเขมิกา โคตรเพชรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตน์ธนพร ตาลทองโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายตะกุลพันธ์ ทัดสีโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
7. นางสมัจฉา ปวงสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. Mr.Philip Parroffโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรตินันท์ พันธุ์ครูโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิศานาถ ประจงสีละวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางพูนทรัพย์ แหวนหล่อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นางอัจฉริยา โอโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. Miss.Rosy Rothlenglianiโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววีรนุช วรามิตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรัญยวันณ์ ใค่นุ่นสิงห์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. MissTracy Lalhmaingluiโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรัญ โสมาบุตรโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา ไพรพฤกษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอธิพร ฝางเสนโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นายนนธิวัฒน์ ปัตถาทุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. MissLi Jingโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเยาวพร ศรีระษาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวฤทัยอินทร์ คำมะยอมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรัญ โสมาบุตรโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นายนนท์ธิวัฒน์ ปัตถาทุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. MissLee Jingโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา ไพรพฤกษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอธิพร ฝางเสนโรงเรียนโพนทองพันฒนาวิทยากรรมการ
7. นางสาวเยาวพร ศรีระษาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
8. นางสาวฤทัยอินทร์ คำมะยอมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง โพธิ์ศรีหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจินทนุช ศรีสว่างโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง โพธิ์ศรีหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจินทนุช ศรีสว่างโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉัตรฑริกา มลาขันธ์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ พิลาศรีโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิชัย บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิวาพร บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางเกษิณีย์ ระณีเวชโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
7. นางอรอุมา บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ พิลาศรีโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางเกษิณีย์ ราณียเวชชโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
4. นางฉัตรฑริกา มลาขันธ์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุทธิชัย บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิวาพร บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางอรอุมา บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ มณีฉายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรรณชัย สังข์ไชยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ มณีฉายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมาโนช ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางจิระดา เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสดศรี จันทรโคตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสุภานัน เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสดศรี จันทรโคตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสุภานัน เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุทัย วิลัยหอมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางทรงศรี ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสายละเอียด กลางท่าไคร้โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวสุภัค เทพสิงหห์โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุคนธ์ มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวประภัสสร ปัญญะพงษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุทัย วิลัยหอมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุนทรี โพดาพลโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวเอมอร คำแหงพลโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุคนธ์ มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวประภัสสร ปัญญะพงษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตภาส์ ทีอุทิศโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางสุคนธ์ มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวประภัสสร ปัญญะพงษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายสุพล พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตภาส์ ทีอุทิศโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางสุคนธ์ มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวประภัสสร ปัญญะพงษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ สุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสิริกานต์ โฮมราชโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางดลยา หลงสอนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ สุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี อโนราชโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอมรารัตน์ วรรณพัฒน์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ คำแหงพลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายจิราณุวัฒน์ ประจันพลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ สุกใสโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพเรศ นรโภคโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ กาวีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจารุภา ศิริรัตนากุลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางสาวศรีประไพร พลเยี่ยมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวจรัลรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ สุขใสโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพเรศ นรโภคโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ กาวีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจารุภา สิริรัตนากุลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเกศสุมณฑ์ สาหับโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ สุขใสโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เงินมีศรีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายแสงทอง ภักดีแก้วโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางพรนภา พรหมนารทโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ สุขใสโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริรัต์ ศรีธรรมาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นายแสงทอง ภักดีแก้วโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางพรนภา พรหมนารทโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ สุขใสโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัณยา วงค์ชัยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปทุมนารี อาจญาทาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุมาลา แวงวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ สุขใสโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัณยา วงค์ชัยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัศมี เนินนิราชโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพจมาน พิเดชโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางนฤมล ศรีไพรวรรณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย วุฒิสารโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางสุคนธ์รัตน์ จันทร์หอมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นายสุตพงศ์ ศรีดาฮดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวีร์ ตรีโอษฐ์โรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรนภา พรหมนารทโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ผกากองโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
2. นายแสงทอง ภักดีแก้วโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดา สีนางกุโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวาพร บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดา สีนางกุโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภรณ์ บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร พรมเกตุโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการ โรงเรียนโนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย สารเศวตโรงเรียนโนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางเพญศรี ทศภูชัยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ทรายทองโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมปอง กุลค้อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนิศา วันศรีโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งนภา ทศภานนท์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภากร กระภูชัยโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทรารมย์ รัตนแสงโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปราณีย์ จันปานโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายน่านฟ้า สัตพลีโรงเรียนอนุบาลบุญทวีกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี ร่มเย็นโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริเยศ ตรีภพโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร พรมเกตุโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ กอมะณีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ กอมะณีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรษมน จงหาญโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ผกากองโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางจีระพรรณ ฉลวยศรีเมืองโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิรินภาพร พลเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบุญทวีกรรมการ
3. นางเพียงเพ็ญ เพ็งประพัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเรียงไร คำหอมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพียงเพ็ญ เพ็งประพัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิรินภาพร พลเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นายพิษณุนารถ หอระพร้อมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ สุขแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิษณุนารถ หอระพร้อมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ร่มเย็นโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางจีรพรรณ ฉลวยศรีเมืองโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีระยุท อาจษาสิงห์โรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
3. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย เลี้ยงวณิชย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย เลี้ยงวณิชย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพียงเพ็ญ เพ็งประพัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชญานิน สร้อยสุวรรณโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายพิษณุนารถ หอระพร้อมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ศักดิ์ศรีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายพิษณุนารถ หอระพร้อมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพันธ์ เดชโยธินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชญานิน สร้อยสุวรรณโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายพิษณุนารถ หอระพร้อมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูกฤติยา พลหาญ ร.ร.ผาน้ำทิพย์วิทยา 084-953-3738 noo_kikz@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]