หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา และ โรงเรียนโพนทองวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

[ ทั้งหมด   13 พ.ย. 2556   14 พ.ย. 2556   15 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 438 14 พ.ย. 2556 09.00-
2 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 14 พ.ย. 2556 09.00-
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 14 พ.ย. 2556 09.00-
4 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 447 14 พ.ย. 2556 09.00-
5 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 14 พ.ย. 2556 09.00-

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 14 พ.ย. 2556 09.00-
2 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 14 พ.ย. 2556 09.00-
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 14 พ.ย. 2556 09.00-
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง resource 14 พ.ย. 2556 09.00-
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 14 พ.ย. 2556 09.00-

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125-126 14 พ.ย. 2556 09.00-
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123-124 14 พ.ย. 2556 09.00-
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127-128 14 พ.ย. 2556 09.00-
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เวทีสวนวิทย์ 14 พ.ย. 2556 09.00-
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 1 14 พ.ย. 2556 09.00-
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง ชั้น 2 ห้อง ไทรทอง 14 พ.ย. 2556 09.00-
7 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง ชั้น 2 ห้อง ไทรทอง 14 พ.ย. 2556 09.00-
8 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ลานหน้าเสาธง 14 พ.ย. 2556 09.00-
9 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ลานหน้าเสาธง 14 พ.ย. 2556 09.00-

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 14 พ.ย. 2556 09.00-
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 14 พ.ย. 2556 09.00-
3 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 14 พ.ย. 2556 09.00-
4 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 14 พ.ย. 2556 09.00-
5 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ห้อง เวทีกลางแจ้ง 14 พ.ย. 2556 09.00-
6 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 14 พ.ย. 2556 09.00-
7 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 14 พ.ย. 2556 09.00-
8 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 14 พ.ย. 2556 09.00-

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 14 พ.ย. 2556 09.00-
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคารพลศึกษา ชั้น 1 ห้อง 501 14 พ.ย. 2556 09.00-
3 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคารพลศึกษา ชั้น 1 ห้อง 503-504 14 พ.ย. 2556 09.00-

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคารโรงฝึกงานไฟฟ้า 1 ชั้น 1 ห้อง ไฟฟ้า 1 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 044 การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคารโรงฝึกงานไฟฟ้า 2 ห้อง ไฟฟ้า 2 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคารโรงฝึกศิลปะ 1 ห้อง ศิลปะ 1 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคารโรงฝึกศิลปะ 2 ห้อง ศิลปะ 2 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง พลศึกษา 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ลานข้างอาคารโรงฝึกงานศิลปะ 2 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ลานข้างอาคารโรงฝึกงานศิลปะ 2 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ห้อง เจ้าปู่กุดเป่ง 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
15 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ห้อง เจ้าปู่กุดเป่ง 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
16 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เวทีหน้าเสาธง 14 พ.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
17 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เวทีหน้าเสาธง 14 พ.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
18 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เวทีหน้าเสาธง 14 พ.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
19 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เวทีหน้าเสาธง 14 พ.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
20 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
21 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
22 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
23 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
24 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
25 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
26 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
27 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
28 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
29 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
30 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
31 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
32 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
33 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
34 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
35 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
36 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
37 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
38 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้องแนะแนว 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
39 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้องแนะแนว 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
40 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ใต้ถุนอาคาร 3 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
41 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ใต้ถุนอาคาร 3 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
42 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
43 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
44 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เวทีหน้าเสาธง 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
45 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เวทีหน้าเสาธง 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงจอดรถหลังอาคาร 1 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงจอดรถหลังอาคาร 1 14 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ลานหน้าเสาธง 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ลานหน้าเสาธง 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ม้าหินอ่อนหลังเสาธง 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ม้าหินอ่อนหลังเสาธง 14 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เต๊นท์บริเวณหลังอาคาร 2 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เต๊นท์บริเวณหลังอาคาร 2 14 พ.ย. 2556 13.00-16.00
9 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เต๊นท์บริเวณหลังอาคาร 2 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เต๊นท์บริเวณหลังอาคาร 2 14 พ.ย. 2556 13.00-16.00
11 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เต๊นท์บริเวณหลังอาคาร 2 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน เต๊นท์บริเวณหลังอาคาร 2 14 พ.ย. 2556 13.00-16.00
13 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน บริเวณโรงฝึกงานคหกรรม 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน บริเวณโรงฝึกงานคหกรรม 14 พ.ย. 2556 13.00-16.00
15 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงฝึกงานคหกรรม ชั้น 1 ห้อง คอม 6 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงฝึกงานคหกรรม ชั้น 1 ห้อง ICT 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
17 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง ชั้น 1 ห้อง คอม 5 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
18 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง ชั้น 1 ห้อง คอม 5 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
19 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอม 1 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
20 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอม 2 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
21 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอม 2 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
22 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง ชั้น 1 ห้อง คอม 4 14 พ.ย. 2556 09.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2556 09.00-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2556 13.00-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 14 พ.ย. 2556 09.00-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 14 พ.ย. 2556 09.00-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 14 พ.ย. 2556 09.00-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 14 พ.ย. 2556 09.00-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 14 พ.ย. 2556 09.00-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 14 พ.ย. 2556 09.00-
9 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 14 พ.ย. 2556 09.00-
10 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 14 พ.ย. 2556 09.00-
11 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 14 พ.ย. 2556 09.00-
12 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 14 พ.ย. 2556 09.00-
13 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 14 พ.ย. 2556 09.00-

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ห้อง สวนหน้าห้องแนะแนว 14 พ.ย. 2556 09.00-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ห้อง สวนหน้าห้องแนะแนว 14 พ.ย. 2556 09.00-
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง ห้อง ห้องสมุด 14 พ.ย. 2556 09.00-
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง ห้อง ห้องสมุด 14 พ.ย. 2556 09.00-
5 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 14 พ.ย. 2556 09.00-
6 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 14 พ.ย. 2556 09.00-
7 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 14 พ.ย. 2556 09.00-
8 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 14 พ.ย. 2556 09.00-
9 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 14 พ.ย. 2556 09.00-

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 636 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ศาลาศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ. 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 638 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ศาลาศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ. 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 640 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ศาลาศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ. 14 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูกฤติยา พลหาญ ร.ร.ผาน้ำทิพย์วิทยา 084-953-3738 noo_kikz@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]