รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะรี
 
1. นางสาวสุภาพร  สีลาโล้
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวมนทกานต์  ศรีโคตร
 
1. นางสาวดอกไม้  ธรศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงลีลาวดี  พลางไธสง
 
1. นางบรรจง  กลางคาร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจิรัชญา  เวโรจน์
 
1. นางเอี่ยมจิต  ชนะชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. เด็กชายพฤทธิ์  สอนโพนงาม
 
1. นางณัจฉรีย์ญา  เศษโถ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายปิยะวัฒน์  อึ่งชื่น
 
1. นายปัญจพล  ธิดา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงหัทยา  ขันสุวรรณ
 
1. นางภานิดา  สิทธิหาโคตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวภัธราพร  ลือชา
 
1. นางสุวลี  ใยคำโพด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีมา
2. เด็กหญิงปิยลักษณ์  จันพิมพา
 
1. นางจุไรรัตน์  ประวันนา
2. นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายวงตะวัน  กะตะโท
2. นางสาวอรภาพร  ยอดคีรี
 
1. นางสาวนิภา  ศรีหนา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายเศรษพงศ์  สุวิจิตรพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  อิงค์ประเสริฐ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวจตุพร  จันทร์ขอนแก่น
 
1. นางสาวนิตญา  ราโช
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวลลิดา  มะโนมัย
2. นางสาวสิรินันท์  ดวงโสภา
3. นางสาวอารญา  โทปัญจ่า
 
1. นางจิราภรณ์  เอราวรรณ
2. นายธีรพัฒน์  เสมัง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวน้ำทิพย์  โสไชยยันต์
2. นางสาวมณฑิรา  บุญลี
3. นางสาวเกศราวดี  เกตุวงศ์
 
1. นายชัยณรงค์  ชินเพ็ง
2. นายอนุศิษฐ์  เสริมแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติพร  พลพิทักษ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรืองมนตรี
3. เด็กหญิงอรพรรณ  อ่อนบุญมา
 
1. นางอรุณรัศมี  สร้อยสระคู
2. นางสาวอาภรณ์  สุขประเสริฐ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวภัทราพร  นาวารี
2. นางสาวรันชนา  พวงสวัสดิ์
3. นางสาวอรทัย  แพงโพนทอง
 
1. นายมิตชัย  โกกะพันธ์
2. นายสุพรรณ  สดสา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวลลิดา  มะโนมัย
2. นางสาวอภิญญา  ไตยะมะณี
 
1. นางจิราภรณ์  เอราวรรณ
2. นายทูล  วงษ์ไกร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวอาภัสษร  หมื่นด้วง
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ภูวิจักร
 
1. นายกิตติศักดิ์  พวงศรีเคน
2. นายศุภชัย  ศรีจานเหนือ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลาวรรณ
 
1. นางสาวนิภาพร  ทีนัำคำ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาววิภาวดี  พนมทิพย์
 
1. นางพรพนา  สำราญรื่น
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจิดาภา  พันธ์สระคู
2. เด็กหญิงนิลวรรณ  ก้านจันทร์
3. เด็กหญิงวรัญญา  พาลา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประราศรี
2. นายบรรจง  เชิงหอม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายจิตกร  จันทร์โส
2. นายจิตติกร  แก้วสังข์
3. นายอดิศร  แสงเลข
 
1. นางรุ่งนภา  วรรณคำ
2. นางเพลินพิศ  เปรมปรี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิดา  สงครินทร์
2. นางสาวพรพิมล  อ่านเขียน
3. เด็กชายศรุติ  นนท์นภา
 
1. นางจิราณี  ศรีบุญเรือง
2. นางสุพรรณ์  โมบัณฑิต
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจินตนาภรณ์  คล่องการ
2. นางสาววิภา   ปุริสมัย
3. นางสาวศุภลักษณ์  อำมะเหียะ
 
1. นางสมควร  พันธุ์หินกอง
2. นางสาวอุไรวรรณ  งาสาร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จิตติวงษ์
2. เด็กชายพลภัทร  สีสัน
3. เด็กชายอรรถพงศ์  เสนารักษ์
 
1. นายเกรียงไกร  ทานะเวช
2. นางสาวแก้วใจ  มีเทียน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นาย อรรถพล  สุริยา
2. นายวีรศักดิ์  โคตรทิพย์
3. นางสาวศริษา  เกาะกาง
 
1. นายสุทธวิทย์  ศรีบุตตะ
2. นางสุนจรี  ศรีบุตตะ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวธัญญลักษณ์  งาสาร
2. นางสาวปนัดดา  สุภาษิต
3. นางสาวสิริลักษณ์  ใจภักดี
 
1. นางมัทนา  ทีคลัง
2. นางอวยพร  วรศิริ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกิ่งทอง  สงพระ
2. นางสาววิลัยพร  บุญแสน
3. นายอาทิตย์  วิชาชัย
 
1. นางจินตนา  จิตจำนงค์
2. นางศุภกาญจน์  บุญพา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  รูปโสม
2. เด็กชายธนพล  สุขโชติช่วง
 
1. นายสุพรรณ  วิรุณพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐนกุล  ณ สงขลา
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ลีเขาสูง
 
1. นายธนกร  อัฒจักร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายปฏิภาณ  วินทะไชย
2. นายปฏิภาน  โชตินอก
3. นายอรรถพล  อวนศรี
 
1. นายกอบเกียรติ  จันสุธรรม
2. นายสันติพงศ์  ยมรัตน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายทศพล  โพนแดง
2. นายสุรักษ์  หอมวงษ์
3. นายอัครพล  สุดหล้า
 
1. นายพงษ์พิษณุ  สล้างสิงห์
2. นางสัมพันธ์  มาตย์สาลี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ใจหาร
2. เด็กหญิงปนัดดา  เกษอรุณศรี
3. เด็กหญิงละออง  ยงคะวิสัย
4. เด็กหญิงวราภรณ์  มุกดา
5. เด็กหญิงอาทิติยา  นามหงษา
 
1. นายจักรี  ชนะภัย
2. นางปวีณา  ลิ้มสำราญ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวปฏิมา  กลบรัตน์
2. นางสาวปะการัง  คล้ายหนองสรวง
3. นางสาวรัตนวดี  ศรีเคลือบ
4. นางสาวรัตนาพร  หล้าเนตร
5. นางสาวสุดารัตน์  มาหาญ
 
1. นายจักรี  ชนะภัย
2. นางละมัย  จันทลา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กชายวันเฉลิม  จันทร์ศรี
2. เด็กชายวิทยา  โคตุราช
3. เด็กชายสายฟ้า  ศรีวิไล
4. เด็กชายอนุชา  นนทะ
5. เด็กชายเกรียงไกร  สุวรรณสิงห์
 
1. นายชัยอนันต์  สีส่อง
2. นางสาวหนูกัณฑ์  ปาโส
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวครัตต์ติกานต์  บุญมาอุด
2. นางสาวทอฝัน  ทับละ
3. นางสาวสุภัสศร  แก้วลาญ
4. นางสาวอมินตา  สีทา
5. นางสาวอรญา  ชัยหา
 
1. นายชัยสิทธิ์  วันทะวงษ์
2. นายสุนทร  สุรวาทกุล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกำไลทอง  มูลจันที
2. นางสาวจันทร์สุดา  สังสนา
3. นายฉลาดชาย  สังสนา
4. นายวิชประชา  แสนบุญเรือง
5. นายศิริชัย  ไตรวงค์ย้อย
 
1. นายกฤษฎางค์  พื้นแสน
2. นายสุพจน์  สวัสดิ์พาณิชย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายกานต์ภพ  สุวนันท์ธนากร
2. นายคณัฏฐพล  เพ็งสวรรค์
3. นางสาวจันทร์ธิมา  เชื้ออ่อน
4. นายจิรพงษ์  แสงสุข
5. เด็กชายชัยธวัช  เพ็งสกุล
6. เด็กหญิงดวงรัตอารียา  พจไพร
7. นางสาวธิดาวรรณ  ชาววังใหญ่
8. นางสาวนิศาชล  ศรีฉายา
9. นางสาวพักตร์วิภา  อักษร
10. นางสาววราภรณ์  พรมโนนศรี
11. นางสาววิภาวิณี  อินสำโรง
12. นายวุฒิวัฒน์  วรชิน
13. นายศิรกาญจน์  ทองกลม
14. เด็กหญิงศิวพร  ฉ่ำเสนาะ
15. เด็กหญิงสุทธิดา  มุมอภัย
16. นางสาวอรทัย  โคตะไทย
17. นางสาวอัญชลิญา  คำวิโส
18. เด็กหญิงอเนชา  จอมราชคมน์
19. เด็กหญิงเบญญาภา  ชูเสน
20. นางสาวเมธินี  โพธาราม
 
1. นายกฤษฎางค์  พื้นแสน
2. นางสาวปทิตตา  ราษฎร์ศิริ
3. นางพัชนี  ถวิลไพร
4. นายวินัย  สิมสีแก้ว
5. นายสุพจน์  สวัสดิ์พาณิชย์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญคร
2. นางสาวกฤษญา  จำปาทอง
3. นางสาวกานต์ชนก  บุระดา
4. นายกิตติพงษ์  สิงห์คำ
5. นายชัชวาล  วรรณประเสริฐ
6. นายชัยชนะ  นนท์เล่ห์
7. นายนนทกร  แกมกล้า
8. นายปิยพัฒน์  ไชยรินทร์
9. นางสาวผกาวรรณ  มะโรงมืด
10. นางสาวพนิดา  โต่นวุธ
11. นายพุฒิเมธ  อุทธรส
12. นายภาคภูมิ  ยักคะฮึม
13. นางสาวมยุรา  ราชแสง
14. นางสาวศิริยากร  นนท์อ่อน
15. นายศิวกร  กระแสศัพย์
16. นายสรรเพชญ์  พุ่มรส
17. นายสิทธิพงษ์  หรดี
18. นางสาวสุธาสินี  น้อยบุดดี
19. นางสาวอนัญญา  คำมณี
20. นางสาวเบญจวรรณ  นาคนชม
 
1. นางนันทนาตรี  เผ่าศิริ
2. นางปราณีต  อุดมพันธ์
3. นายมิตรชัย  บุญมา
4. นายอภิชาติ  ประสิทธิ์นอก
5. นายเรืองเดช  เกิ้นโนนกอก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก่นกระโทก
 
1. นางยิ้ม  ศรีรัตน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายรักชาติ  ทองดอนดู่
 
1. นางอาภรณ์  แสวง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายจิรเกียรติ  สิงเค้า
2. เด็กหญิงพรนภา  นามสิมมา
 
1. นางนุธชรีภรณ์  จันทวารีย์
2. นางยุพาพิน  พวงศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายปรีชาพล  จุลทวิเทศ
2. นางสาวเพียงอุมา  ประชุมศรี
 
1. นางนุธชรีภรณ์  จันทวารีย์
2. นางยุพาพิน  พวงศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกนกวรรณ  โปร่งจิต
2. นางสาวกาญจนา  รองสนาม
3. นายจักรพงษ์  ไพรสินธุ์
4. นางสาวจิราภรณ์  เผ่าสีทา
5. นางสาวชมพูนุช  เขียวสระคู
6. นางสาวชวลา  นามโน
7. นางสาวมาลินี  หลงเชิง
8. นางสาวระวิกานต์  โพธิสาร
9. นางสาวศิริลักษณ์  เสาศิริ
10. นางสาวไอลดา  ศรีภูงา
 
1. นางทัศนียา  ศรีสมุทร
2. นางสาววารุณี  วิเศษสุด
3. นางสาวอำไพ  นามวงศ์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้วประทุม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีดาว
3. เด็กหญิงฉัตรฑริกา  ทศรวิน
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงเพชร
5. เด็กหญิงนิติยา  จันภูมิ
6. เด็กหญิงประภัสสร  ผ่องใส
7. นายมนตรี  ทอนศรี
8. เด็กหญิงยุพิน  ดอนแพง
9. นายวายุ  คำสุดที
10. นายวุฒิชัย  ศรีธร
11. เด็กหญิงสรัญญา  ศรีคำพันธ์
12. เด็กชายอรุณพงศ์  รุ่งดี
13. เด็กหญิงอังคนา  จินบัว
14. เด็กหญิงอันณิกา  บัวทอง
15. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงสวัสดิ์
 
1. นายกำพล  นามเพ็ง
2. นางพนิตนันท์  บุตรหินกอง
3. นายราชันย์  สัมฤทธิ์
4. นายวันชาติ  อนุพันธ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  บำรุงชนม์
2. เด็กหญิงวลาพร  เทพสุริ
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  ช่างศรี
 
1. นางสาวยุภาวดี  หาญเสนา
2. นางสาววารุณี  วานิชชัง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัลยา  สีเสน
2. นางสาววชิรญาณ์  ชมพบ
3. นางสาวสุพัตรา  จำปาคำ
 
1. นายยุทธนา  เชิงหอม
2. นางสาววนิดา  ภูภักดี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงวริศราภรณ์  แพงทิพย์
2. เด็กหญิงเสาวภา  อิมบุตร
 
1. นายกำพล  นามเพ็ง
2. นางพนิตนันท์  บุตรหินกอง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกานจเนศ  สุขอำนวย
2. นางสาวคนึงนิจ  กิ่งสีเสียด
 
1. นางกำไล  หนูมี
2. นางสมเพชร  สหัสวาปี
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายคมสันต์  มันดินแดง
 
1. นายวิโรจน์  ใจเมือง
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายศราวุฒิ  แสนพล
 
1. นายธเรศ  วงษ์ภูงา
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายปริญญา  แสนคาน
 
1. นายเฉลิมชัย  ชินพร
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายอำพร  จันทร์เหล่าหลวง
 
1. นายเฉลิมชัย  ชินพร
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายอภิชาติ  สงครินทร์
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายกัณฑ์อเนก  ดวงจันทร์
 
1. นายสุพจน์  ศิรินันติกุล
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายพีรศิลป์  สุริยมาศ
 
1. นายสุพจน์  ศิรินันติกุล
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวนัฐธิดา  กัณหาพิมพ์
 
1. นายธเรศ  วงศ์ภูงา
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีหา
2. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  แสนโพธิ์
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
2. นายเฉลิมชัย  ชิณพร
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศศิรัตน์  เขียวสนาม
 
1. นายสุรัตน์  พลสิม
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวอภิญญา  ศรีสาวแห
 
1. นายวิโรจน์  ใจเมือง
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายจุลจิต  สนสระคู
2. เด็กชายนนทชัย  ตีสองชั้น
3. เด็กชายสิริชัย  ดีพลงาม
 
1. นายประสิทธิ์  มีภูงา
2. นายวิโรจน์  ใจเมือง
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายจักกฤษ  พันธุ์ดี
2. นายนิติศักดิ์  โพธิจักร
3. นางสาวปทุมวดี  ประทุมทอง
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
2. นายเฉลิมชัย  ชินพร
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  สุทธะพินทุ
 
1. นายวิริยะ   ทองดี
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายสรายุทธ  หมื่นหาวงษ์
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวอนงค์นุช  สงัด
 
1. นายวิริยะ   ทองดี
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวณัชชา  จันทร์เพ็ง
 
1. นายวิริยะ   ทองดี
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวสุดารัตน์  ก้านจักร
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายอรรถกร  แก้วนาเหนือ
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายสินธุชา  ภาโคกทม
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวปลายฟ้า  มีเกตุ
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณา
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. นายมงคล  โทสมบูรณ์
 
1. นางพิไลลักษณ์  เพชรสม
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวจีราภรณ์  เกษตรสิทธุ์
2. เด็กชายณัชชา  จันทร์เพ็ง
3. นายณัฐวุฒิ  เตจา
4. เด็กชายธวัชชัย  สุทธะพินทุ
5. เด็กหญิงนัฐริกา  มหาสาโร
6. นางสาวน้ำทิพย์  พนมสิทธุ์
7. นางสาวปลายฟ้า  มีเกตุ
8. นางสาวพุธพรัตน์  สีสมุทร์
9. นายมนต์มนัส  โพธิ์ศิร
10. นางสาวศิริลักษณ์  มังศรี
11. นางสาวสุดารัตน์  ก้านจักร
12. นายอดิศักดิ์  เจริญสุข
13. นางสาวอนงค์นุช  สงัด
14. นายอรรถกร  แก้วนาเหนือ
15. นายโกเมนท์  ไชยชาติ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ชื่นนอก
2. นายธิบดี  เพชรสม
3. นางพิไลลักษณ์  เพชรสม
4. นายวิริยะ   ทองดี
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายกิตติกรณ์  สีสินธุ์
2. นายจิรศักดิ์  ปะดุดง
3. นางสาวจุฑารัตน์  กะตะโท
4. นายชาญณรงค์  วงศ์สูงยาง
5. เด็กหญิงณิชกานต์  สีเคลือบ
6. นายปัญจพล  จุลนาค
7. นางสาวปิยะนุช  เศษโถ
8. เด็กหญิงพัชรพร  โพธิจักร
9. นางสาวพุธพรัตน์  สีสมุทร์
10. นางสาวสุภาพร  แคล้วศรี
11. นางสาวสุริยุพิน  สุดปรารถนา
12. นางสาวอาภาศิริ  สีระนี
 
1. นางสาวจิตติกานต์   คำมะสอน
2. นายธิบดี  เพชรสม
3. นางพิไลลักษณ์  เพชรสม
4. นายวิริยะ   ทองดี
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงกรรณณิการ์  มาสม
2. นางสาวกฤษรัตน์  พายุพัฒน์
3. นางสาวจรรยาวรรณ  พันธ์โสรี
4. นายจักรพงษ์  ทาลุมพุก
5. นายจักรพล  ผลาผล
6. เด็กชายจักรภพ  ศรึภูงา
7. นายจเร  สีดาชมภู
8. นางสาวชุติมา  นาโนนม่วง
9. เด็กชายดวงชีวัน  เชิงหอม
10. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญขันธ์
11. นางสาวธารรัตน์  ขาวผ่อง
12. เด็กชายนพนันท์  พิมพ์ขุมเหล็ก
13. นายนพรัตน์  จันทร์หนองหว้า
14. เด็กหญิงนารถชนก  เจริญศรี
15. นางสาวน้ำฝน  นนทวงศ์
16. เด็กชายพีระกานต์  วงศ์หินกอง
17. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เทวานุรักษ์
18. นางสาววราภรณ์  คำมีแสง
19. เด็กชายวัชรพงษ์  มะโนมัย
20. เด็กชายวาทิน  นารีนาถ
21. นางสาวศรสวรรค์  เหล่าจั่น
22. นายศศิกรณ์  คำอ่อนสา
23. นางสาวศิริยากร  เชิงหอม
24. เด็กชายศุภรักษ์  หลักคำ
25. เด็กชายศุภอรรถ  วิเศษสุด
26. นายสิทธิพร  บุญพรมอ่อน
27. นางสาวสินาภรณ์  แสวง
28. นางสาวสุดารัตน์  พันธ์หนองหว้า
29. เด็กชายสุทธิชัย  หานาม
30. นางสาวสุภาวดี  รักชาติ
31. นายอดิศักดิ์  สูงพล
32. นายอนุชา  วงศ์เวียน
33. นายอนุพงศ์  ดีสีทา
34. นางสาวอารีรัตน์  พลทะกลาง
35. เด็กชายเมธาวี  สนิทพจน์
36. นางสาวเสาวลักษณ์  พิลาวุฒิ
37. เด็กชายเอกณัฎฐ์  วิจิตร
 
1. นายกีรดิต  ผลาผล
2. นายนรินทร์  ถนัดค้า
3. นางสาวนุชรัช  เพชรดี
4. นายรักศักดิ์  สุ่มมาตร์
5. นางสาวรุ่งกาล  บุตรบุญชู
6. นายอรรคพล  ราษฎร์ศิริ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายวรพจน์  จันทยา
 
1. นายจำนาญ  บูรณ์เจริญ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นายเจษฎา  พริ้งเพราะ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  พราวแก้ว
 
1. นายรัตติกรณ์  ทัศนภักดิ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาววลัดดา  คำจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายวรพจน์  จันทยา
 
1. นายจำนาญ  บูรณ์เจริญ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายอนุพงศ์  สามาลา
 
1. นายชาญวิทย์  ชุมศรี
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวสุภาพร  สุภีคำ
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาววลัดดา  คำจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายคุณานนท์  วิเศษหอม
 
1. นายโกศล  เจนสระคู
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายวรวุฒิ  แสงดอกไม้
 
1. นายศิริพงษ์  ศรีมีเทียน
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวสุภาพร  สุภีคำ
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาววลัดดา  คำจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายวรพจน์  จันทยา
 
1. นายฉลาด  ทุมลา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายอนุพงศ์  สามาลา
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาววิไลลักษณ์  วินทะชัย
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาววลัดดา  คำจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
92 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกอร  สัจจะวิสัย
2. เด็กหญิงกาญจนา  จันโส
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  โชคชวลิต
4. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เกาะกิ่ง
5. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  กล้าหาญ
6. เด็กหญิงขนิษฐา  ช่างเสนา
7. เด็กหญิงจริญญา  บุญคง
8. เด็กหญิงจสิตา  วิชัยวงษ์
9. เด็กหญิงชลธิชา  โต่นวุธ
10. เด็กหญิงชุลิตา  ชอบชิต
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีหาฤทธิ์
12. เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีรักษา
13. เด็กหญิงธนิตา  ออมอด
14. เด็กชายธาราพันธ์  มะณีแสง
15. เด็กหญิงนริษา  ชอบธรรม
16. เด็กหญิงนฤมล  สมวงษ์
17. เด็กหญิงนิภาพรรณ  บุญหลา
18. เด็กชายปฏิพัทธ์  แสนสำราญ
19. เด็กหญิงประกายกานต์  ผิวเงินยวง
20. เด็กชายปรัชญา  ทะลีสี
21. เด็กหญิงปาริฉัตร  คำเปลว
22. เด็กชายพันธวีร์  บำรุงกิจ
23. เด็กหญิงมลนิพา  สมภักดี
24. เด็กหญิงฤทัย  ทองลาด
25. เด็กหญิงศศิธร  ทองบุ
26. เด็กหญิงศศิธร  ปทุมภักดิ์
27. เด็กหญิงศศิวิมล  สาดศรี
28. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปทุมภักดิ์
29. เด็กชายสัญญา  ภาโสภะ
30. เด็กหญิงสาวิตรี  หินตะ
31. เด็กหญิงสุกัญญา  ชัยดี
32. เด็กหญิงสโรชา  อรศรี
33. เด็กชายอรรถพงษ์  ผาสุขจิตร์
34. เด็กชายอัครพล  วังลาด
35. เด็กหญิงเกตุวดี  ม่วงอาร่าม
36. เด็กชายโยธิน  สะเทียนจิต
37. เด็กชายไตรภพ  ชาวหนอง
38. เด็กหญิงไพจิตร  เวียงศิริ
 
1. นายบรรชา  ใจกล้า
2. นายพยุงศักดิ์  นามเสนาะ
3. นายพีรวิชญ์  ชอบขาย
4. นายอนุจิต  หลาบคำ
5. นายอาทิตย์  จันทร์ภูงา
6. นายเกรียงไกร  ทานะเวช
7. นายเด่นชัย  เผ่าศิริ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มังศรี
2. เด็กหญิงกุลสุดา  ศรีส่วย
3. เด็กหญิงชุดาภรณ์  โพธิ์ภักดี
4. เด็กชายณรงค์  สุทธิพินธุ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  โยธาจันทร์
6. เด็กหญิงนรินทร์  วงค์คำสิทธิ์
7. เด็กชายอธิวัตร  เงินยวง
8. เด็กหญิงอักษรานันท์  เผ่าภูธร
9. เด็กชายอุดมศักดิ์  ไชยราช
10. เด็กชายเอกรินทร์  เบญจขันธ์
 
1. นางสาวพนมพร   ชินชนะ
2. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
3. นางวชิราดี  ศรีนา
 
94 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญชลิตา  พันธุ์พานิชย์
2. นางสาวกาญจนา  สมอนา
3. นายณัฐพล  เกตุชมพู
4. นายธนากร  จ่าแท่นทะรัง
5. นางสาวธิดารัตน์  เหลาเกิ้มหุ่ง
6. นางสาวพราวเดือน  วงษ์อาจ
7. นายพิทยา  นามจันดา
8. นายพิมพ์ลตา  ไชยพิมพา
9. นายรัตนพงษ์  พรมสูงยาง
10. นางสาวสุธิดา  บุดดาวงค์
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นางสาวพนมพร   ชินชนะ
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
 
95 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มังศรี
2. เด็กหญิงกุลสุดา  ศรีส่วย
3. เด็กหญิงชุดาภรณ์  โพธิ์ภักดี
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  โยธาจันทร์
5. เด็กหญิงนรินทร์  วงค์คำสิทธิ์
6. เด็กหญิงวาสนา  พยัคฆ์ทอง
7. เด็กหญิงศิริภรณ์  กาญจนสมจิตต์
8. เด็กชายอธิวัตร  เงินยวง
9. เด็กหญิงอักษรานันท์  เผ่าภูธร
10. เด็กชายเอกรินทร์  เบญจขันธ์
 
1. นางสาวพนมพร   ชินชนะ
2. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
3. นางวชิราดี  ศรีนา
 
96 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญชลิตา  พันธุ์พานิชย์
2. นายณัฐพล  เกตุชมพู
3. นางสาวธิดารัตน์  เหลาเกิ้มหุ่ง
4. นางสาวประภากรณ์  แก้วอุทัศน์
5. นางสาวพราวเดือน  วงษ์อาจ
6. นายพิทยา  นามจันดา
7. นายพิมพ์ลตา  ไชยพิมพา
8. นางสาวสุกัญญา  ใจธรรม
9. นางสาวสุธิดา  บุดดาวงค์
10. นางสาวเบญจมาศ  วงศ์สูงยาง
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นางสาวพนมพร   ชินชนะ
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลสุดา  ศรีส่วย
2. เด็กหญิงจุฬามณี  นามทะจันทร์
3. เด็กหญิงชุดาภรณ์  โพธิ์ภักดี
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  โยธาจันทร์
5. เด็กหญิงนรินทร์  วงค์คำสิทธิ์
6. เด็กหญิงวาสนา  พยัคฆ์ทอง
7. เด็กหญิงศิริภรณ์  กาญจนสมจิตต์
8. เด็กหญิงอักษรานันท์  เผ่าภูธร
 
1. นางสาวนิภา  ศรีนา
2. นางสาวพนมพร   ชินชนะ
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญชลิตา  พันธุ์พานิชย์
2. นางสาวดวงสมร  สีน้ำอ้อม
3. นางสาวธิดารัตน์  เหลาเกิ้มหุ่ง
4. นางสาวประภากรณ์  แก้วอุทัศน์
5. นางสาวพราวเดือน  วงษ์อาจ
6. นางสาวสุกัญญา  ใจธรรม
7. นางสาวสุธิดา  บุดดาวงค์
8. นางสาวเบญจมาศ  วงศ์สูงยาง
 
1. นางสาวพนมพร   ชินชนะ
2. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจตุพร  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงชฏาทิพย์  ขันโมลี
3. เด็กหญิงดวงนภา  เจริญศรี
4. เด็กชายธณาวุฒิ  อันทฤกษ์
5. เด็กชายธรรมนูญ  ลาสมาน
6. เด็กหญิงนรีกานต์  คำชมภู
7. เด็กหญิงนัฐธิดา  สุดพังยาง
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขุนาพรม
9. เด็กหญิงปัณฑารัตน์  แก้วสุข
10. เด็กชายปิยนนท์  ผิวสะอาด
11. เด็กหญิงภรณ์นิชา  ลีลา
12. เด็กหญิงรุ่งนภา  จำปาเทศ
13. เด็กหญิงวาธินี  จินดาสวย
14. เด็กหญิงเกศิณี  พรมมาก
15. เด็กหญิงเกสินี  บุพชาติ
16. เด็กหญิงแพรวนภา  กันทิยะ
 
1. นายกีรดิต  ผลาผล
2. นางฉัตรดาว  ทาสระคู
3. นางบุสรินทร์  พาระแพน
4. นางบุสรินทร์  พาระแพน
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกัญญารัตน์  รักษาเคน
2. นางสาวกาญจวรรณ  กรรยาศรี
3. นางสาวกิตติยา  มูลเซอร์
4. เด็กหญิงขวัญฤดี  กลางสุพรรณ
5. นางสาวชิดชนก  วงศ์น้ำคำ
6. นางสาวปัณฑารีย์  แก้วสุข
7. นางสาวพนิดา  หลักคำ
8. นางสาวพรสุดา  อุทโท
9. นางสาวพัชรินทร์  ศรีอภิชาติ
10. นางสาววรรณวิสา  แก่นภักดี
11. นางสาวศรัญญา  สุขหนา
12. นางสาวศศิวิมล  อะสงค์
13. นางสาวสายไหม  สุวรรณเทศ
14. นางสาวสุทธิดา  กัญญาคำ
 
1. นายกีรดิต  ผลาผล
2. นางฉัตรดาว  ทาสระคู
3. นางบุสรินทร์  พาระแพน
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายณัฐนันท์  ประจุลลา
2. นายประสิทธิผล  มะโนมัย
3. นายสุริยา  โพธิ์นอก
 
1. นายธีรพัฒน์  เสมัง
2. นายสุรเชษฐ  สังสนา
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นายฐปกร  สุพรม
2. เด็กหญิงธนิตา  บัวไถล
 
1. นางสาวเดือนฉาย  สิงห์เขาภู
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  วังหนองหว้า
2. เด็กหญิงศิรินันท์  ยอดคำมี
3. เด็กชายโชคชัย  อักษร
 
1. นางจรีรัตน์  หลักคำ
2. นางจันทร์สิริ  แก้วกัญญา
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายกุลชาติ  สีดวงดี
2. นายนิวัฒน์  หนองหาญ
3. นายรณชัย  ปะการะโน
 
1. นางกัญจนพร  ทวยหาญ
2. นายวีระชัย  แผลงฤทธิ์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นายวีระยุทธ  สาระภักดี
2. นายสุริยา  บุญวาสนา
3. เด็กชายอุกฤษฎ์  วิเศษโวหาร
 
1. นางบัวเรียน  อินทร์ทอง
2. นายบุญเพ็ง  จำปานวน
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นางสาวจิราวรรณ  ใจหาญ
2. นางสาวชุติพันธ์  โพนเมืองหล้า
3. นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร
 
1. นางบัวเรียน  อินทร์ทอง
2. นายบุญเพ็ง  จำปานวน
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อวนศรี
2. เด็กชายนครินทร์  วงศ์วรรณะ
3. เด็กหญิงบุษบา  สำเนียง
4. เด็กหญิงวรรณภา  ไชยเสนา
5. เด็กหญิงสุภาพร  วงศ์จำปา
6. เด็กหญิงเตือนใจ  สานไชย
 
1. นางบัวเรียน  สุดาปัน
2. นางพินนะรัตน์  อ่อนสองชั้น
3. นายอนุสรณ์  อ่อนสองชั้น
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวธารารัตน์  ไตยมณี
2. นางสาวธิดารัตน์  วงศ์เสนา
3. นางสาวประภัสรา  วรรณฉวี
4. นายพยุงเกียรติ  อุระเพ็ญ
5. นายรัฐนันท์  ศิลาเหลือง
6. นายวิษณุ  ทิพบุพะ
 
1. นางกิ่งแก้ว  สายเชื้อ
2. นางสาวพวงชมภู  สาระโภค
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวนิตยา  เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวมลฤดี  สุทธิสน
3. นางสาววารุณี  กุลลา
 
1. นางกัญจนพร  ทวยหาญ
2. นางภาวิกา  วิเศษวงษา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกมลวรรณ  รินไธสง
2. นางสาวอมรรัตน์  ปาเส
3. นางสาวเพชรรัตน์  เงินแท่ง
 
1. นางสาวจินดารัตน์  วุฒิรัญญกูล
2. นางพานทอง  โพธิคลัง
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ  ผลาผล
2. เด็กหญิงยุภารัตน์  ภูสังข์
3. เด็กหญิงอารียา  ภูมิเรศสุนทร
 
1. นางพินนะรัตน์  อ่อนสองชั้น
2. นายอนุสรณ์  อ่อนสองชั้น
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  ผุยบัวค้อ
2. นายสหชัย  ทรงคาศรี
3. นางสาวสุจิตตรา  พันธ์ภูรักษ์
 
1. นายประจงศักดิ์  ภาสว่าง
2. นายสนั่น  มิรัตนไพร
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศรัณยา   มินทจร
2. เด็กหญิงสัตกมล   สระใหญ่
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   อุทชาทอง
 
1. นางนวลจันทร์   ศรีจันลา
2. นางสุภาภรณ์   อนันเต่า
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวจันทิมา   กองพิธี
2. นางสาวชยาภรณ์   แจ้งสนาม
3. นางสาววงเดือน   ออมอด
 
1. นางนวลจันทร์   ศรีจันลา
2. นางสุภาภรณ์   อนันเต่า
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  นันทะชาติ
2. เด็กหญิงดุษณี  ปัตถามา
3. เด็กหญิงอัญธิกา  กาลสุวรรณ
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ขันแก้ว
2. นางนีลวรรณ  จันปัดถา
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจุฬามณี  สอนศรี
2. นางสาววรัญญา  ลานสวัสดิ์
3. นางสาวสุธิตรา  งามตรง
 
1. นางจรีรัตน์  หลักคำ
2. นางพานทอง  โพธิคลัง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  นวลไม้หอม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันชัยชิด
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ชนะพันธ์
 
1. นางบัวเรียน  สุดาปัน
2. นางพินนะรัตน์  อ่อนสองชั้น
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายธีรพล  เพียตัวผู้
2. นายภานุเดช  ศรีประดู่
3. นายเกียรติศักดิ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ขันแก้ว
2. นางนีลวรรณ  จันปัดถา
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ก่อแก้ว
2. เด็กหญิงนภาพร  สุขอำนวย
3. เด็กหญิงอริสรา  วงศ์ละคร
 
1. นางพรพิมพ์  กิริยะ
2. นางสาวพวงชมภู  สาระโภค
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนาพร  หล่อแสง
2. นางสาวกุสุมาลย์  จารย์ชะระ
3. นางสาวนีรัมพร  ดะใน
 
1. นางพรพิมพ์  กิริยะ
2. นางสาวพวงชมภู  สาระโภค
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายนรภัทร  นามทัศน์
2. เด็กชายรวีวิชญ์  จันทร์ศรี
 
1. นายนรินทร์  บุญศักด์
2. นายวัชระ  กองน้อย
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายภัทรพล  สุริสุข
2. เด็กหญิงลลิตา  บุญศร
 
1. นางกมลศรี  ศุตรัยวรพงศ์
2. นายวัชระ  กองน้อย
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายปราโมทย์  ศรีชนะ
2. นายพศุตม์  เจตราช
 
1. นางกมลศรี  ศุตรัยวรพงศ์
2. นายวัชระ  กองน้อย
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปาณะดิษฐ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สิทธิการ
 
1. นางสาวกาญจนา  คำสนาม
2. นายจักรภัทร  กุดทองดี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวนฤมล  ศรีโสดา
2. นางสาววัฒนา  อรรคฮาด
 
1. นางประวิณา  ทองวิเศษ
2. นายพรชัย  ทองวิเศษ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. นายนครินทร์  คำผาย
2. เด็กหญิงสิรินภา  ผุดบัวดง
 
1. นางชมพูนุช แพงวงษ์  จันทรประทักษ์
2. นายวีรยุทธ  หยุดยั้ง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณี  วงค์ขุมเงิน
2. เด็กชายชานนท์  นนตะพันธ์
 
1. นายกิตติ  ทวยสอน
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปานยรัตน์  บุปผา
2. เด็กหญิงวิริยา  สุขเกษม
 
1. นายจตุรงค์  นามศักดิ์
2. นางรัตนา  จันสว่าง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายณัฏฐนันท์  สีสินธุ์
2. นายอัษฎาวุธ  อึ่งชื่น
 
1. นายภาคิน   วงศ์อาษา
2. นายเฉลิมชัย  มาตรหลุบเลา
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายทวีวัฒน์  พิมพ์หิน
2. นายอภิสิทธิ์  สร้างสีทา
 
1. นายภาคิน  วงศ์อาษา
2. นายเฉลิมชัย  มาตรหลุบเลา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายวีระเทพ  บุญวิเศษ
2. นายศุภชาติ  สระสิงห์
 
1. นายอดุลย์    โครตเวียง
2. นายเฉลิมชัย  มาตรหลุบเลา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กชายนพฤทธิ์  อ่อนโคกสูง
2. เด็กชายปัญญา  ทองแข็ง
3. เด็กหญิงพรนภา  วงษ์อาจ
 
1. นางสาววารุณี  วานิชชัง
2. นายวิสุทธิญาณ  ลาดแท่น
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. นายกิตติพงษ์  ทะเลดวน
2. นางสาวอภิญญา  กองสันเทียะ
3. นายเปรมชัย  ประมังคะตา
 
1. นางสาวยุภาวดี  หาญเสนา
2. นางสาววารุณี  วานิชชัง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายณฐปกรณ์  พลหนองหลวง
2. เด็กชายดวงสมพงษ์  มะณีสาร
3. เด็กชายหลักนคร  เสงี่ยมทรัพย์
 
1. นางสาวชุติมา  พาโคกทม
2. นายมนตรี  บุญเทพ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายภูวเนศ  ลือโสภา
2. นายอรรถชัย  บุญศร
3. นายโรจนศักดิ์  พินิจงาม
 
1. นางสาวชุติมา  พาโคกทม
2. นายพีรยุทธ  แสงฟ้า
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายชยเกียรติ  ตั้งกีรติชัย
2. เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์ศรี
3. นายธนากร  ปักษา
 
1. นายภัทรวิทร์  ก้องเสียง
2. นายไพจิตร  ลินทอง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายชวกิจ  ศรีวิเชียร
2. นายพัฒนศักดิ์  ศรีวรรณะ
3. นายอภิสิทธิ์  ทุ่งฤทธิ์
 
1. นายภัทรวิทย์  ก้องเสียง
2. นายไพจิตร  ลินทอง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายวัฒทานนท์  เทวิลา
2. นายสราวุฒิ  เหมือนศรี
3. นายเกียรติยศ  ศรีนิล
4. นายเอกพล  ทองพา
 
1. นายจตุรงค์  นามศักดิ์
2. นายพีรยุทธ  แสงฟ้า
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายอมรเทพ  เสน่หา
 
1. นางสาวเพียงพร  ทาสระคู
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวจันทิมาพร  ภูษาแก้ว
 
1. Mr.John  O'Neil
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายธีระพงษ์  บุญศรี
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีมีเทียน
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  จันทร์สระบัว
 
1. นางวิมลรัตน์  สงนางรอง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  สอนโกษา
 
1. นางณัฐพัชร์  สล้างสิงห์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ทุมแสน
 
1. นางอรดี  วงศ์น้ำคำ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงปณิธาน  เวโรจน์
 
1. นางบำเพ็ญ  พัฒนสระคู
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวสุรางคณา  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวเพียงพร  ทาสระคู
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายจักรภพ  คำศรี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดีพลงาม
3. เด็กหญิงศศิมาพร  โกสุมาลย์
4. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แสนอุบล
5. นายสุรวิทย์  โพธิตาก
 
1. นางยุวดี  โกสุมาลย์
2. นางรุ่งนภา  มาศจันทร์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายจิตรกร  จินดารัตน์
2. นางสาวทิวาพร  ศรีอ่อน
3. นายยศทการ  ศรีประสาน
4. นายศุภกิจ  สอนสระคู
5. นางสาวอรทัย  เบ้าหนองบัว
 
1. นางบำเพ็ญ  พัฒนสระคู
2. นายประชารัฐ  เดชสองชั้น
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวสุกะพัช  สิงห์มาตร
 
1. MissAshu Maurine  Bechen
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วรนาม
 
1. MissLixiaotong  -
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายอนุพงศ์  สามาลา
 
1. นางกมลพรรณ  สามาลา
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกัลญาณี  แก้วฮองคำ
 
1. นายวิเชียร  กำลา
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงฐนิษฐา  จันทร์หนองสรวง
2. นายอัษฎา  ชารินทร์
 
1. นางสุกัญญา  เจริญกรศรี
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายพชรพล  ญาณพันธ์
2. นายภัทรพล  สุดชารี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ปาณีนิจ
2. นางสาวเพียงพร  ทาสระคู
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายชนินทร์  เพ็ญทองดี
2. เด็กชายชาญชัย  เพ็งเพ็ญ
3. เด็กชายตะวัน  ไกรวงษ์
4. เด็กชายทวีศักดิ์  ดีปัญญา
5. เด็กชายวัฒนพงษ์  ศรีวิเศษ
6. เด็กชายสิรภพ  สหะลาภ
7. เด็กชายสิริวุฒิ  โพธิ์ทอง
8. เด็กชายอนุชิต  ล่ำสัน
 
1. นายนิพนธ์  จันทร์เพ็ง
2. นายนเรศ  ศรีหนา
3. นายมนต์ชัย  ลิ้มสำราญ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายกฤษดา  บุญวัน
2. นายกาษณะ  ตาเดอิน
3. นายทัศไนย  แสนภพ
4. นายพีระศักดิ์  รัตนอุดม
5. นายศราวุธ  เชิดชู
6. นายสุรวิธ  โคตุทา
 
1. นายนิพนธ์  จันทร์เพ็ง
2. นายพิทักษ์  ปรักมาศ
3. นายเกรียงไกร  สุคำภา
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายกิตติชัย  หัสนัย
2. นายบัณฑิต  โสดานา
3. นางสาวปรีญาภรณ์  ศรีปะโค
4. นางสาวพรทิพา  ชุมพรม
5. นางสาวพิมพ์จันทร์  เลิศภูเขียว
6. นางสาววรัญญา  ใจเสือ
7. นางสาวสุจิตรา  สาสุข
8. นางสาวสุภาวดี  แก้วพันธ์
9. นางสาวอาภัสรา  โพธิ์ศรี
10. นางสาวเบญจมาพร  สิงห์สุข
 
1. นายจักรี  ชนะภัย
2. นายนเรศ  ศรีหนา
3. นางละมัย  จันทลา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลกาญจน์  กุลชาติ
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ยักคะฮึม
3. นายปิยภัทร  ทองชนะ
4. เด็กหญิงรตาชนก  คุริรัง
5. เด็กหญิงเขมิกา  รัตนทรัพย์
 
1. นางรัตนา  จันสว่าง
2. นางสุวลี  ใยคำโพด
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายธีรพันธ์  วงค์วังจันทร์
2. นางสาวพัชรินทร์  ปัดสำราญ
3. นางสาวมลิสา  ศักดิ์คำดวง
4. นางสาวสุรัสสา  รักษาพล
5. นางสาวอมินตรา  สัตะโส
 
1. นายนัฐฐา  โมบัณฑิตย์
2. นายบวร  ใยคำโพด
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกนกอร  ปาปะไพ
2. นางสาวสาวิตรี  พิมเสน
3. นางสาวอรอนงค์  ดงเย็น
 
1. นางนรินทร์  บุตรโท
2. นางอรัญยายี  กลางคาร
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวพัชราภรณ์  ช่างเหล็ก
2. นางสาวรุจิกรณ์  หลงเชิง
3. นางสาวสุภัคสา  ยาน้ำคำ
 
1. นางนรินทร์  บุตรโท
2. นางอรัญยายี  กลางคาร
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงกฤติยา  แสนศรี
2. เด็กชายก้องรัฐ  ทาสระคู
3. เด็กหญิงเสาวภา  ตุละวิภาค
 
1. นางรองรัตน์  จันทรสนาม
2. นางสมจิตร  อุทก
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวกันตนา  ใจกล้า
2. นางสาวจุฑามาศ  สาลีอาจ
3. นางสาวสุชาดา  บัววัด
 
1. นางอนุรัชนี  สาภูเมือง
2. นายอนุศักดิ์  สาภูเมือง
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพชรดี
2. เด็กหญิงยุภาพร  สุวรรณหงษ์
 
1. นางกิตติมา  ทองเจริญ
2. นางวาสนา  พิเนตร
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวศิริลักษณ์  หลุยภูงา
 
1. นางกิตติกานต์  เศษโถ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวสิรินันท์  ดวงโสภา
2. นางสาวสุวนันท์  เปิดโปง
 
1. นายธีรพัฒน์  เสมัง
2. นายพรรคพงศ์  โสมาเกตุ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  นาเมือง
 
1. นางสาวอนงค์  ศรีวิชา
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวิชุดา  คัทธจันทร์
2. เด็กหญิงสุปรียา  วงษ์จำปา
 
1. นางจันทร์สุดา  สุรเสน
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายสมประสงค์  หาญไชย
 
1. นายอนุรักษ์  สุรเสน
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปะละทัง
 
1. นางสาวศิริพร  จันทร์สีชา
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวสุคนธา  สุคนธราช
 
1. นายอภิรัณธรักษ์   ผลาผล
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  แสงแดง
2. เด็กชายกฤษณุ  แสงแดง
3. เด็กหญิงกัญญาพร  เมินหา
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดวงสมัย
5. เด็กหญิงกาญจนา  ภูติโส
6. นายก้องภพ  กรณ์โคกกรวด
7. เด็กชายคุณานนท์  พาวัง
8. เด็กชายจักรกฤษ  หล้าคำพงษ์
9. เด็กชายจักรพงษ์  ไชยชาติ
10. เด็กชายจักรพันธ์  ไชยชาติ
11. เด็กหญิงจันทร์จุรี  สีเสาร์
12. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสนเสน่ห์
13. เด็กชายจีรวัฒน์  ปักกาโส
14. เด็กหญิงฉายรวี  ลุตะภาพ
15. เด็กชายชัยทัต  หมื่นขันธ์
16. นายชุติพงษ์  ยางงาม
17. เด็กหญิงณณิชา  วงค์แก้ว
18. เด็กชายณัฐกร  พหูสูตร
19. เด็กชายณัฐพล  ทวีสาร
20. เด็กชายณัฐเกียรติ  มณีรัตน์
21. เด็กชายถิรวัฒน์  บุญนอง
22. เด็กหญิงทอแสง  สิงหลสาย
23. เด็กชายธนากร  มูลเซอร์
24. นายธรรณกร  มูลเซอร์
25. เด็กชายธานินทร์  โมลา
26. เด็กหญิงธิติญา  จันภักดี
27. เด็กชายธีรศักดิ์  อะรัญ
28. เด็กชายธีระ  เพชรคง
29. เด็กชายธีรุตม์  สุวรรณศรี
30. เด็กชายธีีรพงษ์  พงหนาม
31. เด็กชายธีีรพงษ์  มีนิล
32. เด็กชายนครินทร์  แสนสองชั้น
33. เด็กชายนัฐพล  เพ็ชรักษา
34. เด็กหญิงนันทนา  สงค์แก้ว
35. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชูรัตน์
36. เด็กชายนิรุต  วะศรี
37. เด็กหญิงนุชนาฎ  พื้นพันธ์
38. เด็กหญิงนุชนาฎ  แสงบุรมย์
39. นายปฐวีกานต์  สิงห์นา
40. เด็กหญิงปนัดดา  ผันอากาศ
41. เด็กหญิงประพัยพร  เกษสร
42. เด็กชายปวิชณา  วันโน
43. นายปัญญา  ปิริมา
44. เด็กชายพัชรพล  เพ็ชรพลอย
45. เด็กชายพัฒชรพงษ์  คำอ้วน
46. เด็กชายพิพัฒพงศ์  พูลพัส
47. เด็กชายภาณุวัฒน์  สังชา
48. เด็กชายภูวนัย  ชาติวุฒิ
49. เด็กหญิงยุภาวดี  วะศรี
50. เด็กหญิงรวมใจ  โหน่งวัน
51. เด็กหญิงรัชนี  แสงหลง
52. เด็กหญิงรุ้งดาว  แหวนหล่อ
53. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ฤทธิสาร
54. เด็กชายวรชัย  สระบัวทอง
55. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เพ็ชรักษา
56. นายวัชรพงษ์  อุดไทย
57. เด็กชายวัชระพล  พันทอง
58. เด็กชายวิชิต  แสนโง
59. เด็กหญิงวิชุดา  สุลินทบูรณ์
60. เด็กชายวีรชน  พลขีดขีน
61. นายศตวรรษ  มุงคุณ
62. เด็กชายศักดิภัทร  กันโท
63. เด็กชายศิรวิทย์  จันมัวลา
64. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีบุดดา
65. เด็กชายศิวกร  บัวลาด
66. เด็กชายศุภลักษณ์  บางจันทร์
67. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุพรรณโมกข์
68. เด็กชายศุภสัณห์  สางทุกข์
69. เด็กหญิงสถิตย์  สงค์หงษ์
70. เด็กชายสราวุธ  สมรักษา
71. เด็กชายสันติ  ชินณวงค์
72. เด็กหญิงสุภาวสุ  สุขมะณี
73. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญญา
74. เด็กหญิงสุวิภา  ถือสยม
75. เด็กชายอดิศักดิ์  สังก่ารี
76. เด็กชายอนุชาติ  บ่อชน
77. เด็กชายอภิชัย  ผานัด
78. เด็กชายอภิชิต  พันทะโคตร
79. เด็กชายอภินันท์  สุระพาล
80. เด็กชายอมรรัตน์  สมประสงค์
81. เด็กชายอรรถพล  ยงยุทธ
82. เด็กหญิงอรอุมา  สัตย์ซื่อ
83. เด็กหญิงอริษา  ทวีสาร
84. นายอานนท์  ยามสุข
85. เด็กชายอำพล  ชารี
86. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศิริสุข
87. เด็กชายเจษฎา  ดงแดง
88. เด็กหญิงเนตรนภัทร์  ทองเงิน
89. เด็กชายเมธิชัย  นวลเพ็ญ
90. เด็กหญิงโสภิดา  สำสาลี
91. เด็กหญิงโสรญา  ชินวงค์
92. เด็กชายไพบูลย์  สาติพา
 
1. นายจักรพงษ์  อะปะหัง
2. นายชนัสถ์นันท์  นาวา
3. นางทิพวรรณ  ประชานันท์
4. นายปฐม  จงกลาง
5. นายพงษ์พันธ์  พรมหงษ์
6. นายพยุงค์  ประกอบเลิศ
7. นายสุทิน  จันทร์เสถียร
8. นายอุดมศักดิ์  นาวา
 
173 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายปิยศักดิ์  คัชรินทร์
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
174 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายคมกฤษณ์  หงษ์จันทร์
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
175 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายอดิศร  ตาริเทพ
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
176 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายนพนันท์   พิมพ์ขุมเหล็ก
 
1. นายอรรคพล  ราษฎร์ศิริ
 
177 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกชมน  พรมนิกร
2. นางสาวขวัญฤทัย  โทมี
3. นางสาวขวัญฤทัย  โทมี
4. นายคมกฤษณ์  หงษ์จันทร์
5. นายคมสัน  แจ่มดี
6. เด็กชายจิรกฤต  อุดมวงค์
7. นางสาวจิรารักษ์  สอนน้อย
8. นายณัฐนันท์  ประจุลลา
9. นางสาวธารารัตน์  ไตยะมะณี
10. นางสาวธิดารัตน์  สอนพินิจ
11. นายประสิทธิผล  มะโนมัย
12. เด็กหญิงปาริชาติ  โอชาสี
13. นายปิยศักดิ์  คัชรินทร์
14. เด็กหญิงพรตะวัน  แสนรัตน์
15. นายรัฐธรรมนูญ  ดาราภูมิ
16. นายวรพจน์  จันทยา
17. นายวัชระ  โสรมรรค
18. นางสาวศันสนีย์  ผันผาย
19. นางสาวสดับพิณ  นันตะเคน
20. นายสรายุทธ  หมื่นหาวงษ์
21. นางสาวสิริรัตน์  ศรีแก้ว
22. นายสุทธิพัฒน์  สุดตา
23. นางสาวสุธารี  เจริญชัย
24. นายอดิศร  ตาริเทพ
25. นางสาวอนุธิดา  รุ่งราม
26. นางสาวอภิญญา  สมกูล
27. นางสาวอรชร  พรมนิกร
28. นางสาวอรพรรณ  กุลดะ
29. เด็กหญิงเจตปรียา  บัวศิริ
30. นายเดชา  เอกา
 
1. นายคมศักดิ์  จันทรักษ์
2. นางพัชรินทร์  สังสนา
3. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
4. นางอารี  จันทรักษ์
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายบดินทร์  พุทธอินทร์
 
1. นางนิตยา  เตโช
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกันยา  ศรีคำ
 
1. นายคมกริช  พิลาจันทร์
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวชาลิสา  วรรณภพ
 
1. นางเยาวเรศ  ไร่ข้าว
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวชาลิสา  วรรณภพ
 
1. นางวงค์เดือน  เมืองโคตร
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรเดช  คำทองเที่ยง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  วงศ์จำปา
 
1. นายคมกริช  พิลาจันทร์
2. นายชัยณรงค์  วงศ์ขุมเงิน
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงสุริวรรณ  ใจกล้า
 
1. นางสาวพรสุดา  ศรีปัญญา
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายเพิ่มพูน  มูลเซอร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันทร์บางสพาน
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายบดินทร์  พุทธอินทร์
 
1. นางเยาวเรศ  ไร่ข้าว
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายพจน์  สงคราม
 
1. นางเยาวเรศ  ไร่ข้าว
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นางสาวชาลิสา  วรรณภพ
 
1. นางนิตยา  เตโช
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกองวิทยาคาร    
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงอนุศรา  แสนปาง
 
1. นางเจนลี่  สีดาว
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายบดินทร์  พุทธอินทร์
2. เด็กชายปรีชา  จำปาทอง
3. นายพจน์  สงคราม
 
1. นางนิตยา  เตโช
2. นางเยาวเรศ  ไร่ข้าว
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ผลคำ
2. เด็กหญิงพรรณิภา  ทิพย์เพ็ชร
3. เด็กหญิงวนิดา  ภูฆัง
 
1. นางนิตยา  เตโช
2. นางภาวิกา  วิเศษวงษา
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. เด็กชายทรัพย์ไพบูลย์  เสมียนกุล
2. เด็กชายพนม  สาลี
 
1. นางดวงทิพย์  ศรีใส
2. นายสมเด็จ  ศรีใส